Strojírenský zkušební ústav expanduje do zahraničí. I díky službám CzechTrade

Čtvrtým rokem se státní podnik prosazuje na severoamerickém trhu. Nově se zajímá také o skandinávské země. Dveře do nových teritorií společnosti otevírá spolupráce s vládní agenturou pro podporu exportu.

V roce 2019 prováděl SZÚ certifikace ve 41 státech světa. | Foto: SZU

Prosadit se na mezinárodních trzích se podařilo české společnosti, jejíž tradice sahá až do 19. století. Strojírenský zkušební ústav (SZÚ) navíc v posledních letech výrazně expanduje se svými službami v zahraničí. Zatímco v roce 2018 provedl povinné nebo dobrovolné certifikace pro zákazníky ve 36 zemích, v závěru roku 2019 to již bylo ve 41 státech.

„Pro SZÚ však není hlavním stimulem počet zemí, ale spíše rozsah spolupráce a její kvalita. SZÚ se kromě jiného zaměřuje především na rozvoj spolupráce s místními subjekty, nalezení vhodných partnerů, obchodních zástupců pro místní trh, přičemž klíčová je realizace opakovaných zakázek. Dlouhodobé šíření dobrého jména SZÚ a zkušebnictví České republiky je to, oč usilujeme v prvé řadě,“ vysvětluje Michal Dvořáček z oddělení zahraniční spolupráce SZÚ. 

Typickým zákazníkem státního podniku, jehož zřizovatelem je ministerstvo průmyslu a obchodu, je tuzemská či zahraniční firma, která uvažuje o uvedení svého výrobku nebo technologie na některý mezinárodní či globální trh, kde je vyžadována určitá povinná, popřípadě dobrovolná certifikace.

Letité přípravy

Podniku se postupně daří prosazovat i na těch nejnáročnějších trzích. Před čtyřmi lety začala vstupovat do Kanady a USA. „Dnes můžeme říci, že jsme skutečně o několik kroků postoupili. A dobře víme, že i malý krůček směrem k severoamerickému kontinentu vyžaduje často mnoho let příprav. SZÚ uspěl současně v několika oblastech. Máme jednak dobré vztahy s několika místními výrobci tepelné techniky v USA a v Kanadě. K nim se vracíme ať již formou auditů nebo prostřednictvím nových zakázek šitých na míru jejich nové výrobkové řadě. Ani navzdory zeměpisné vzdálenosti pro ně není SZÚ příliš vzdálený,“ zmiňuje Michal Dvořáček.

Michal Dvořáček z oddělení zahraniční spolupráce SZÚ. Foto: SZÚ

Firmám ze severoamerického regionu umožňuje certifikace od SZÚ především vstup na jednotný trh EU nebo Celní unie tvořené Ruskem a dalšími státy bývalého Sovětského svazu. Ale také na trhy Blízkého nebo Dálného Východu.

„Dalším klíčovým úspěchem je naše schválení v rámci amerického úřadu EPA. SZÚ potvrdil své kompetence a může nadále nabízet služby posuzování shody tepelných zařízení jednotlivým zákazníkům a pomáhat jim s uváděním výrobků na americký a kanadský trh,“ konstatuje Michal Dvořáček. SZÚ se nedávno zúčastnil také pilotního projektu mezinárodního porovnání, takzvaného “Proficiency Testing“, se zaměřením na prokazování emisních parametrů lokálních topidel a kotlů na tuhá paliva vypsaného Americkou agenturou na ochranu životního prostředí EPA (United States Environmental Protection Agency).

Hlavní role SZÚ v rámci tohoto uznání spočívá hlavně v provádění zkoušek podle specifických amerických norem a metodik i v následném vyhodnocování, tedy certifikaci, těchto zkoušek včetně provádění auditů kontroly kvality u výrobce.

Strategické partnerství

Významným milníkem pro SZÚ bylo v roce 2019 také uzavření strategického partnerství s  americkou zkušebnou a nezávislou certifikační organizací UL LLC, dříve známou jako Underwriters Laboratories. „Pro výrobce, kteří exportují do USA či Kanady, nebo o tomto teritoriu teprve uvažují, se tak otevírá snadnější cesta, protože své výrobky mohou zkoušet přímo ve zkušebnách SZÚ v České republice a být u těchto zkoušek také osobně přítomni. Proces certifikace se jim díky tomu výrazně zjednoduší. Stěžejní oblastí právě zahájené spolupráce je posuzování výrobků a zařízení v rámci takzvané e-mobility, jako jsou například elektrokola a elektrokoloběžky, oblasti tepelných technologií, elektromagnetické kompatibility (EMC) a elektrické bezpečnosti (LVD) pro elektrická zařízení,“ pokračuje Michal Dvořáček.

Na počátku této prestižní spolupráce stál CzechTrade, který prostřednictvím své pobočky v Chicagu zprostředkoval prvotní kontakt mezi oběma společnostmi. Není to přitom jediná oblast, kde státní podnik spolupracoval s vládní agenturou na podporu exportu. Za poslední rok si SZÚ u agentury CzechTrade objednal 15 služeb, z toho 6 vzdělávacích akcí. „Naše spolupráce s CzechTrade zaznamenala v posledních letech exponenciální nárůst. A nejde pouze o počet, ale i samotný obsah těchto služeb, jejich kvalitu a interní využití pro SZÚ,“ zdůrazňuje Michal Dvořáček.

Intenzivní spolupráce se podle něj vyvinula jako přirozený důsledek kooperace SZÚ se zahraničím a nárůstem poptávek z různých trhů světa po službách českého zkušebního ústavu. „Každý stát má svá specifika, to platí rovněž o technické a odborné činnosti. Hovoříme-li o certifikaci, pak ani my nemůžeme bez znalosti místního trhu, jazyka a legislativy na daném území plnohodnotně působit. To byl a nadále je jeden z hlavních důvodů, proč jsou pro nás odborné služby CzechTrade natolik zajímavé,“ oceňuje Michal Dvořáček služby vládní agentury.

Směr Skandinávie

Od CzechTrade si SZÚ objednal také průzkumy trhů ve Švédsku a Finsku. „Je to trh s vysokou přidanou hodnotou a země s vysokou životní úrovní. Jestliže jsme schopni uspět v Německu, uvažujeme v podobných intencích také o dalších vyspělých evropských zemí. Skandinávii nevyjímaje,“ popisuje Michal Dvořáček, proč českou firmu lákají severské trhy

Součástí testování je i hašení plamenů. | Foto: SZU

„Právě díky místnímu zastoupení CzechTrade, dobré spolupráci s jeho vedením a fundovaným týmem schopným hovořit místním jazykem, můžeme v prvním kroku získat alespoň důležitou zpětnou vazbu. Je na SZÚ, aby zhodnotil dané šance a podnikl další kroky směrem k přizpůsobení našich služeb místní poptávce. Už teď můžeme prohlásit, že Skandinávie nebude snadný trh. Toto teritorium bude vyžadovat enormní úsilí a dlouhodobě intenzivní přístup a kooperaci všech našich týmů v SZÚ, kteří se obchodní politikou, marketingem a zahraničním rozvojem zabývají. Nejlepším marketingovým nástrojem je přirozeně spokojený zákazník ze Skandinávie,“ předesílá Michal Dvořáček.

Jako státní podnik zodpovědný za své hospodaření vůči státu si SZÚ nemůže dovolit pouštět se do nezajištěných a riskantních obchodních dobrodružství. „Hospodaříme rozvážně a s péčí řádného hospodáře. Také proto hledáme takové formy kooperace a zastoupení v zahraničí, které nám umožňují flexibilitu a nezávislost. Hledáme takové partnery, kteří jsou ochotni tuto naši filosofii akceptovat a naplno využít. Je za tím vším hodně drobné, mravenčí práce, každodenního úsilí a osobního jednání se všemi našimi zahraničními partnery, díky nimž dosahujeme požadovaného úspěchu,“ zmiňuje Michal Dvořáček. Také proto SZÚ nemá v zahraničí vlastní zaměstnance, ale vždy jde o externí spolupracovníky SZÚ na bázi různých obchodních ujednání.  

Plánování expanze

Na trzích, kam SZÚ vstupuje, již obvykle působí tradiční instituce a zkušebny. Konkurenční výhodou českého podniku je jeho vlastní know-how, dlouholetá, více než stoletá tradice v oboru, znalost prostředí, nadstandardní důraz na péči o zákazníky, rychlá komunikace, odborné znalosti jeho pracovníků a také vyspělé technologické vybavení zkušeben. „Všude působí domácí instituce a zkušební laboratoře toho či onoho státu. A nejen to. Ve všech státech světa se nacházejí také konkurenční organizace externí, které podobně jako my usilují o co největší podíl na daném trhu. O to více je náš úspěch za hranicemi České republiky složitější a náročnější. Tím více si ho však sami ceníme,“ podotýká Michal Dvořáček.

Ani SZÚ si podle jeho slov v tuto chvíli nemůže dovolit expandovat do všech zemí světa. „Daleko více než dříve se nyní zaměřujeme spíše na dobré plánování, vyhodnocování našich postupů a precizaci všech našich kroků směrem k našim zákazníkům i partnerům s využitím zkušeností, které jsme za posledních několik let získali. Naším prvořadým cílem je zvýšit přidanou hodnotu našich služeb. Chceme, aby hlavním principem byla důvěryhodnost a serióznost toho, co děláme, neboť Víme jak na to,“ zmiňuje Michal Dvořáček.

Nové výzvy

I když se nikdy v historii nezkoušelo tak moc jak v současnosti, poměrně často se objevují varování před nebezpečnými výrobky, které se objevily v prodejní síti. „Nejnovější studie profesních organizací poukazují na zvýšenou potřebu nezávislého posuzování výrobků před jejich uvedením na trh třetí, nezávislou stranou. Toto ‚posouzení shody‘ provádějí nezávisle a nestranně právě třetí strany, kam spadá rovněž činnost SZÚ. Takto vymezené činnosti posuzování shody jsou vykonávány zkušebnou, která je nezávislá na osobě nebo organizaci poskytující produkt – výrobek (tzv. první strana), a na uživatelském zájmu na tomto produktu. A jsou také nezávislé na zájmu zákazníka (tzv. druhá strana). V dnešní době již není ničím neobvyklým, provádějí-li výrobci některé dílčí či vývojové zkoušky svých výrobků sami ve vlastních zkušebnách. To je jistě chvályhodné. Role ‚třetích, nezávislých stran‘ je však zcela nezastupitelná. SZÚ tedy vystupuje jako jeden z garantů toho, že se vše děje v souladu s požadavky norem a příslušné legislativy, podle nichž výrobky a zařízení zkoušíme a posuzujeme,“ podotýká Michal Dvořáček.

Laboratoře SZÚ využívají špičkovou techniku. | Foto: SZU

Další výzvou pro zkušební společnosti bude nová povinnost zajištění „opravitelnosti“ výrobků, kterou předepsala Evropská unie.  „Nová legislativa, která se týká výrobků, jejich uvádění na trh a požadavků na výrobky může být vždy pro SZÚ jak příležitostí, tak rizikem. Příležitostí proto, že může přinést zájem o naše služby, a rizikem proto, že může změnou stávajících pravidel snížit poptávku po našich službách. Proto je jedním z cílů SZÚ umět nabízet stále větší objem služeb, které nejsou vázány na nějakou legislativu a naši zákazníci si je u nás objednávají proto, že se sami chtějí nebo potřebují něco dozvědět o svých výrobcích,“ uzavírá Michal Dvořáček.     

Dalibor Dostál

Strojírenský zkušební ústav v kostce

Státní podnik Strojírenský zkušební ústav je respektovanou evropskou zkušební, inspekční a certifikační organizací s širokou mezinárodní působností. Své služby nabízí v oblastech posuzování shody, uvádění výrobků na trh, odborného dohledu, zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení. Jeho historie spadá až do 19. století, kdy v roce 1898 vznikl jako Zemský ústav pro zvelebování živností při obchodní a živnostenské komoře.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme