Strojírenství je pro Kazachstán stále významnější prioritou

Celková hodnota výroby v kazachstánském strojírenství dosáhla loni 3,1 bilionu tenge (6,73 miliardy USD). Strojírenství hraje v tamním průmyslu významnou roli.

Vláda tento průmyslový obor značně podporuje, jedná se o jednu z jejích priorit. Řada českých exportérů již dlouhodobě své výrobky do Kazachstánu vyváží, významnou příležitostí je do budoucna modernizace zastaralých technologií.

Ilustrační fotografie

S ohledem na současnou politiku země, zaměřenou na industrializaci Kazachstánu, diverzifikaci ekonomiky a snížení závislosti na dovozu je právě strojírenství pro české podnikatele i nadále velmi zajímavé. Příležitosti se naskýtají nejen pro stávající, již etablované subjekty, ale i pro ty podnikatele, kteří nejsou dosud na kazachstánském trhu zastoupeni a rádi by na něj vstoupili.

ExportMag.cz: Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

Růst výroby i exportu

Díky státní podpoře financování, ale ve značné míře i díky přispění soukromých investorů, dochází v posledních letech ke značnému růstu objemu kazachstánské strojírenské produkce. V roce 2022 dosáhl objem výroby ve strojírenství 2,3 miliardy USD, vzrostl tak o 9,4 %, export průmyslových výrobků pak vzrostl o 53 %. V provozu je 4 340 podniků zabývajících se strojírenskou výrobou, z toho 4 172 malých, 102 středních a 66 velkých.

Za posledních šest let došlo i vzhledem ke státní podpoře k navýšení strojírenské výroby na trojnásobek původní hodnoty. Nicméně přes přijatá opatření a pozitivní dynamiku se zatím nepodařilo potenciál kazachstánského strojírenství plně využít, podíl strojírenské výroby pokrývá pouze 30 % potřeby domácího trhu v této oblasti. 70 % výrobků musí být dováženo.

Ilustrační fotografie

Zastaralé vybavení a technologie

Nedořešené jsou rovněž problémy se zásobováním průmyslových podniků surovinami, což má negativní vliv na využití jejich výrobních kapacit. I v této oblasti existuje značná závislost na dovozu. Dalším problémem, který je třeba zmínit, je zastaralost jak vybavení, tak i používaných technologií, čímž kazachstánské podniky ztrácejí svoji konkurenceschopnost.

Uvádí se, že opotřebení zařízení činí v průměru 60–70 %. Proto přetrvává vysoká závislost na dovozu. Pro ilustraci, celkový objem dovozu zpracovaného zboží do Kazachstánu v roce 2022 činil 50 miliard dolarů, z čehož 20 miliard, tedy 40 %, tvoří strojírenské výrobky.

Tímto výčet opatření, které je třeba přijmout pro zlepšení konkurence kazachstánského strojírenství, nekončí. Kazachstánské strojírenství je nutné podporovat i prostřednictvím rozvoje výroby strojírenských podniků, vytvářením dostupných finančních nástrojů (úroková sazba činí cca 20 %), zaváděním nových technologií, zvyšováním místního obsahu a podporou exportu ze strany státu.

Za tímto účelem bude nutné zlepšit institucionální prostředí a zavést další podpůrná opatření, jako jsou projektové financování, zajištění cenově dostupných surovin, technická regulace nebo školení personálu, která povedou k další stimulaci tohoto průmyslového odvětví.

Ilustrační fotografie

Komplexní plán rozvoje

Z tohoto důvodu převzala kazachstánská vláda aktivní kontrolu nad dalším rozvojem odvětví. Byl přijet nový zákon o průmyslové politice a vytvořen fond průmyslového rozvoje. Pro vyřešení stávajících problémů a další rozvoj kazašského strojírenského průmyslu je v současné době z pověření hlavy státu zpracováván pětiletý Komplexní plán rozvoje průmyslu, který bude reflektovat všechny klíčové problémy v této oblasti.

Mezi jeho hlavní cíle patří vytvoření prostředí pro zvýšení konkurenceschopnosti a podpory kazachstánských výrobců v oblasti strojírenství prostřednictvím zvýšení objemů výroby, přilákáním investic, rozvoje výrobních a exportních příležitostí, rozšíření odbytových trhů pro domácí výrobky a zlepšení systému školení kvalifikovaného personálu.

Mezi hlavní směry rozvoje kazachstánského strojírenství patří například ropný, plynárenský, těžební a hutnický průmysl, ale i z pohledu českých exportérů zajímavé zemědělství, automobilový, obranný nebo letecký průmysl. Při přípravě komplexního plánu bude věnována zvláštní pozornost konkrétním návrhům podnikatelské komunity.

Ilustrační fotografie

Modernizace je šancí pro české firmy

Oblast strojírenství je pro Českou republiku tradiční exportní oblastí. České firmy mají v Kazachstánu dobré jméno a své výrobky zde úspěšně nabízí, řada z nich realizovala i značné množství projektů v minulosti. Pro české exportéry se tak naskýtá řada možností uplatnění jejich výrobků i technologií na kazachstánském trhu.

Potenciál existuje i v oblasti modernizace stávajícího zařízení. Poptávka na trhu je velice široká, od obráběcích center přes vyvrtávačky, pumpy a další strojírenské výrobky. Při získávání nových zakázek je možné, s ohledem na vysoké poplatky nabízené místními bankami, nabízet i produkty exportního financování se státní podporou.

Jak bylo již výše zmíněno, i oblast kazachstánského strojírenství se potýká s nedostatkem vysoce kvalifikovaných odborníků. České školství má v Kazachstánu dobrou pověst, v České republice každoročně studují tisíce mladých Kazachů. Vycházeje z dlouhé tradice a kvalitní úrovně českého školství je možné uspět i v této oblasti.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Astaně (Kazachstán). Autorka: Markéta Pěčková, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí

Doporučujeme