Studie: Nejzodpovědněji se k nulovým emisím staví ve Velké Británii, Německu a Francii

Podle nové studie společnosti Accenture Reaching Net Zero by 2050 se firmy v posledních dvou letech častěji zavazovaly k dosažení čistých nulových emisí, téměř třetina největších společností kótovaných na evropských burzách přislíbila dosáhnout čistých nulových emisí do roku 2050.

Nejčastěji si konkrétní cílový rok pro dosažení čistých nulových emisí ve všech třech kategoriích – přímé emise, nepřímé emise související s nákupem energií a ostatní nepřímé emise – stanovily společnosti kótované na britských burzách, bylo to celkem 37 % z nich. Dále pak společnosti v Německu (27 %) a ve Francii (18 %).

Studie analyzovala údaje více než 1 000 společností napříč hlavními evropskými akciovými indexy a zjistila, že stanovení cílů pomáhá urychlit přechod k čistým nulovým emisím, tj. k situaci, kdy firma sníží emise CO2 a dalších skleníkových plynů na nulu, případně zbylou část kompenzuje tak, aby dosáhla rovnováhy mezi množstvím emisí, které do atmosféry vypustí a množstvím, které z ní naopak odstraní.

„Společnosti, které si za cíl určily dosažení této čisté nuly, snížily za posledních deset let množství emisí v průměru o 10 %. Naopak u firem, které si žádné cíle nestanovily, emise rostly,“ říká Karel Kotoun, Senior Manager v oblasti finančních služeb ve společnosti Accenture.

V průměru si evropské společnosti zahrnuté do studie určují jako svůj cílový rok pro čisté nulové emise rok 2043. Mnoho společností z odvětví náročných na uhlíkové emise jako je ropný, plynárenský nebo chemický průmysl, si svůj cíl stanovilo někde okolo roku 2050 nebo přímo na rok 2050. Naopak v odvětví služeb firmy cílí zhruba na rok 2035.

„Evropská podnikatelská komunita se do závodu o dosažení nulových čistých emisí zapojuje více než kdy jindy a počet společností, které si v této oblasti veřejně stanovily cíle, se za poslední dva roky zvýšil,“ uvádí Jean-Marc Ollagnier, generální ředitel společnosti Accenture v Evropě. „A jak ukazuje naše studie, stanovení cílů funguje. Nulové emise je třeba řídit jako každou jinou strategickou prioritu podniku: stanovit jasné cíle, které celou organizaci povedou stejným směrem a sledovat pokrok, aby v případě potřeby bylo možné směr korigovat. Zveřejnění cílů také pomáhá vytvořit potřebnou kolektivní dynamiku, protože problém emisí nemohou firmy vyřešit samy.“

Jen 5 % firem je na dobré cestě k dosažení svých cílů

Studie však také zjistila, že pokud budou podniky pokračovat v dosavadním tempu snižování emisí, kterého dosáhly v letech 2010 až 2019, tak čisté nuly v oblastech (Scopes) 1 a 2 dosáhne pouze jedna z 20 (5 %) evropských firem zahrnutých do studie, a pouze 9 % firem je na dobré cestě k dosažení svého cíle určeného na rok 2050. Společnosti, které od roku 2010 dosáhly mírného snížení emisí, tj. o 0–5 % ročně, mohou ještě před polovinou století dosáhnout ve svých provozech čistých nulových emisí v případě, že do roku 2030 zdvojnásobí tempo snižování emisí a do roku 2040 jej ztrojnásobí. Zpráva Reaching Net Zero by 2050 navrhuje konkrétní řešení a kroky k dosažení čisté nulové spotřeby ve vybraných odvětvích, včetně automobilového, chemického, stavebního, finančního a dopravního průmyslu a maloobchodu.

Ukazuje také, že sedm průmyslových odvětví – většinou ze sektoru služeb, např. odborné služby a informační a komunikační služby – bude na dobré cestě dosáhnout ve svých provozech čistých nulových emisí do roku 2050, pokud ještě v tomto desetiletí své tempo snižování emisí zdvojnásobí a v následujících deseti letech zrychlí o dalších 50 až 70 %. V pěti odvětvích, na která připadá 42 % všech emisí skleníkových plynů vyprodukovaných společnostmi ve výzkumném vzorku – tj. v automobilovém průmyslu, stavebnictví, zpracovatelském průmyslu, ropném a plynárenském průmyslu, v dopravě a skladování – bude dosažení stejného cíle vyžadovat ještě radikálnější zrychlení.

„V případě, že nepodnikneme rychlé a rozhodné kroky ještě v tomto desetiletí, nebude možné čistých nulových emisí dosáhnout do roku 2050 – natož dříve. Naše zjištění ukazují, že to možné je, ale pouze v případě, že evropské podniky budou jednat hned,“ řekl Ollagnier. „Řešení se liší v závislosti na odvětví a firmě, každý má jiné výchozí podmínky, příležitosti a výzvy. V některých odvětvích jsou potřebné technologie již k dispozici, ale bude třeba je rychle rozšířit. V jiných odvětvích budou muset být ještě vynalezeny. Dosažení cíle však bude vyžadovat, aby všechny podniky učinily z inovací normu, která bude poháněna technologiemi, spoluprací, novými obchodními modely a podpůrnou regulací.“

Nejčastěji si konkrétní cílový rok pro dosažení čistých nulových emisí ve všech třech kategoriích (tzv. GHG Scope 1,2, a 3)* stanovily společnosti kótované na britských burzách – bylo to celkem 37 % z nich, v Německu pak 27 % a ve Francii 18 %.

* Emise označované jako „Scope 1“ jsou přímé emise skleníkových plynů ze zdrojů, které firma vlastní a ovládá. Emise označované jako „Scope 2“ zahrnují nepřímé emise související s využíváním nakupované energie – tj. elektřiny, páry, tepla a chladu, které vykazující společnost spotřebovává. „Scope 3“ pak zahrnuje všechny ostatní nepřímé emise, které vznikají v hodnotovém řetězci společnosti.
Redakčně upravená tisková zpráva společnosti Accenture

• Teritorium: Česká republika | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme