V průběhu zadávacího řízení nejlépe komunikuje soukromý sektor

Vyplývá to z aktuální Studie projektových společností, kterou zpracovala analytická společnost CEEC Research s.r.o.

Projektové společnosti nejlépe hodnotí komunikaci zadavatele zakázky v rámci soukromého sektoru. U veřejných investorů nejlépe hodnotí rychlost reakce. Vyžadovanou podrobnost projektové dokumentace hodnotí projektové společnosti jako příliš detailní pouze u některých typů projektů (42 %). Nejvíce podrobností je vyžadováno u dokumentace pro stavební povolení. O BIM mají zájem především soukromé subjekty.

V procesu zadávacích řízení je nedílnou součástí komunikace zadavatele a uchazeče o zakázku. Celkovou komunikaci v průběhu zadávacího řízení hodnotí projektové společnosti nejlépe v rámci soukromého sektoru, kde ji ohodnotili 2,1 body (kdy 1 = výborná a 5 = špatná). Komunikaci zadavatele v rámci projektů dopravní infrastruktury pro stát ohodnotily společnosti 2,6 body a komunikaci v rámci projektů pozemních staveb pro stát potom 2,8 body.

Lucie Bohátková, členka představenstva a obchodní ředitelka SG Geotechnika a.s. upozorňuje na to, že komunikace veřejných investorů se liší od regionů: „Velmi těžko se hodnotí komunikace veřejných zadavatelů jako celku. Mezi veřejnými zadavateli jsou v oblasti komunikace velké rozdíly a tyto rozdíly se poměrně výrazně projevují i v rámci jednotlivých regionů – správních celků. Někteří zadavatelé komunikují přehledně a rychle, jinde je komunikace pomalá a nejednoznačná. Pokud bychom tedy měli hodnotit celek, tak bych použila slovní hodnocení – dobrá.“

Zdroj: CEEC Research

Co se týče jednotlivých aspektů komunikace s veřejnými zadavateli, projektové společnosti hodnotí nejlépe rychlost reakce, a to 2,5 body (kde 1 = výborná a 5 = špatná). Dále hodnotí profesionalitu 2,7 body a odbornost odpovědi 3,0 body. Nejhorší známkou poté hodnotí ochotu změny pro lepší specifikaci v zadání (3,4 body). Dotázaní ohodnotili 3,3 body také jiné aspekty, než jsou výše uvedené. Mezi ty patřila především elektronizace zadávacího řízení nebo odbornost ve specifikaci zadání zakázky (zadavatel nezadá zakázku přesně, resp. dostatečně podrobně).

Zdeněk Jeřábek, statutární ředitel a člen správní rady společnosti INFRAM a.s. podotýká, že komunikace veřejných investorů se řídí zákonem, ale málokdy přinese něco navíc: „Z mých zkušeností mám za to, že komunikace ze strany veřejných zadavatelů je regulována zákonem o zadávání veřejných zakázek. V rámci toho je komunikace v pořádku.“

Zdroj: CEEC Research

Nedílnou součástí zadávacího procesu je i projektová dokumentace. Výzkum se věnuje také tomu, zdali projektové společnosti považují požadovanou projektovou dokumentaci ze strany zadavatele za zbytečně podrobnou. Dvě pětiny jsou názoru, že zbytečné podrobnosti jsou vyžadovány pouze u některých projektů (42 %), další dvě pětiny se domnívají, že podrobnost projektové dokumentace je adekvátní (40 %). Pouze necelá pětina je názoru opačného (18 %).

Průzkum se také zajímal o to, ve které části projektové dokumentace se vyskytuje podle projektových společností nejvíce detailů. Třetina se domnívá, že se jedná o dokumentaci pro stavební povolení (33 %), a více jak čtvrtina se s přílišnými podrobnostmi setkává u dokumentace pro územní řízení nebo u dokumentace pro vydání společného povolení (obojí shodně 28 %). Již menší část je názoru, že příliš podrobností je vyžadováno u dokumentace pro zadání/provádění stavby (18 %) nebo u technické studie (13 %).

Podle 41 % dotázaných společností vystihuje soukromým zadavatelem stanovená výše předpokládané ceny zakázky rostoucí náročnost zpracování a projednání projektové dokumentace. Hůře již hodnotili tuto schopnost u veřejných zadavatelů sektorových zakázek (23 %) a u veřejných zadavatelů jiných než sektorových zakázek (13 %).

Zdroj: CEEC Research

V kolika procentech projektů (co se finanční hodnoty týče) zahájených od roku 2020 uplatnil investor požadavek na zpracování v BIM? Projektové společnosti uvedly, že u soukromých zadavatelů se jednalo v průměru o 13 % všech projektů (zadaných soukromým zadavatelem). U veřejného sektoru se pak v průměru jednalo o 6 % všech zakázek zadaných veřejnými zadavateli jiných než sektorových zakázek a o v průměru 5 % zakázek zadaných sektorovými zadavateli.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti CEEC Research s.r.o.

Studie projektových společností H2/2021 bude zveřejněna na www.ceec.eu.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme