Profil Svazu průmyslu a dopravy České republiky

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) je organizací sdružující zaměstnavatele a podnikatele z oblasti průmyslu a dopravy, je nezávislou, nevládní organizací, členství je dobrovolné.

Svaz sdružuje převážně výrobní podniky, členy však jsou i některé banky, pojišťovny a poradenské firmy. Členové Svazu průmyslu a dopravy České republiky zastupují prakticky celou škálu odvětví průmyslu s výjimkou stavebnictví a zpracování potravin.

 • Svaz průmyslu a dopravy České republiky (dále jen SP ČR nebo Svaz) je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice
 • SP ČR je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy
 • Svaz je tzv. povinným připomínkovým místem k návrhům mnoha právních předpisů
 • Posláním Svazu je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů
 • SP ČR hájí a prosazuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v evropských a mezinárodních organizacích

Svaz jako zástupce zaměstnavatelů a podnikatelů

 • reprezentuje a prosazuje společné zájmy svých členů s cílem vytvářet vhodné podnikatelské a zaměstnavatelské prostředí, které při respektování etických zásad podnikání povede k dlouhodobě udržitelné prosperitě české společnosti
 • připomínkuje v rámci meziresortního připomínkového řízení návrhy právních předpisů dotýkajících se sociálních a hospodářských podmínek
 • prosazuje, koordinuje a chrání zájmy členů v Radě hospodářské a sociální dohody, která je platformou pro jednání mezi vládou, zaměstnavateli a odbory o zásadních politických, hospodářských a sociálních otázkách
 • prostřednictvím médií seznamuje širokou veřejnost s názory a stanovisky zaměstnavatelů a podnikatelů, organizuje jejich společná setkání a ovlivňuje veřejné mínění s ohledem na potřeby rozvoje hospodářství
 • účastí ve veřejné diskusi a předkládáním vlastních návrhů ovlivňuje politickohospodářská rozhodnutí v ekonomické a sociální oblasti, a to na národní i mezinárodní úrovni
 • spolupracuje s ostatními zaměstnavatelskými, podnikatelskými a profesními svazy, Hospodářskou komorou ČR a dalšími subjekty, se kterými ho spojují společné zájmy
 • sleduje a vyhodnocuje světové trendy a rozvoj průmyslu v ČR, zejména kvalitu podnikatelského prostředí, a získané poznatky využívá k ovlivňování hospodářské politiky vlády
 • koordinuje spolupráci svých členů, využívá jejich zkušeností a odborných znalostí pro formulování souhrnných stanovisek
 • při jednání evropských a mezinárodních organizací a institucí hájí a prosazuje zájmy svých členů, prostřednictvím zástupců ve výborech a pracovních skupinách BusinessEurope, a BIAC, podílí se na formulování pozic podnikatelů a zaměstnavatelů na mezinárodní úrovni
 • při individuálních jednáních svých členů v institucích EU jim poskytuje odbornou pomoc a zázemí a zajišťuje informační servis o přijatých a chystaných opatřeních prostřednictvím kanceláře CEBRE (Česká podnikatelská reprezentace při EU)
 • organizačně zajišťuje navazování obchodně ekonomických vztahů mezi českými a zahraničními subjekty formou podnikatelských misí, konferencí, dvoustranných a vícestranných jednání a účastí svých členů na veletrzích, výstavách a odborných seminářích
 • organizuje vzdělávací a poradenskou činnost, seznamuje své členy s informacemi, které jsou důležité pro jejich činnost

Priority SP ČR

Česká republika může mít oprávněné ambice stát se znalostně technologickým centrem Evropy s rychle rostoucí ekonomikou i životní úrovní, vysokou zaměstnaností a schopností konkurovat v celosvětovém měřítku. Tato přeměna se však nikdy neobejde bez klíčové role tuzemského průmyslu. Průmysl je v České republice historicky tvůrcem národního bohatství a dlouhodobým tahounem tuzemského hospodářského růstu a v této roli je nenahraditelný. Průmyslová výroba se může opřít o silnou tradici, zkušenost a zázemí a všechny tyto přednosti využít nejen na půlmiliardovém společném trhu Evropské unie. 

Svaz formuluje každoročně Programové prohlášení,  které představuje souhrn klíčových opatření, která Svaz průmyslu a dopravy ČR prosazuje. Odráží zájmy členské základny na zlepšení podmínek pro rozvoj hospodářství, zejména podnikatelského prostředí. Je základem pro jednání s vládou, zákonodárnými orgány a regionálními samosprávami.

Priority jsou definovány pro oblasti

 • Legislativní proces a právní prostředí
 • Podmínky pro investice
 • Trh práce
 • Vzdělávání
 • Výzkum, vývoj a inovace
 • Rozvoj digitální ekonomiky
 • Energetická politika
 • Doprava
 • Životní prostředí
 • Podpora exportu
 • Daně
 • Fondy EU
 • Evropská unie

Lobby v ČR a mezinárodní spolupráce

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) se jako lobbistická organizace zastupující zájmy zaměstnavatelů v ČR zabývá aktivním lobbingem v Parlamentu ČR, orgánech státní správy i samosprávy. Organizuje informační kampaně na témata, která jsou důležitá pro rozvoj a konkurenceschopnost ekonomiky. Nezastupitelnou roli při lobbingu na národní úrovni má SP ČR zejména jakožto zástupce podnikatelské sféry v Radě hospodářské a sociální dohody (tripartitě), v níž je důstojným partnerem reprezentantům vlády a odborů.

Na evropské a mezinárodní úrovni SP ČR hájí zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v příslušných institucích. Je členem Konfederace evropského podnikání BusinessEurope,  (od roku 1993) Poradního výboru pro průmysl a obchod (BIAC) při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (od roku 1996), Evropského hospodářského a sociálního výboru  (EHSV), jenž je poradním orgánem Evropské komise (EK).

Na bilaterální úrovni SP ČR navazuje spolupráci s partnerskými průmyslovými svazy, obchodními komorami a dalšími zahraničními hospodářskými institucemi na základě více než 90 dohod o spolupráci. Zájmy českých zaměstnavatelů v zahraničí SP ČR prosazuje kromě samotného členství v mezinárodních organizacích také činností svých odborníků v jejich různých expertních týmech a dále v poradních výborech a agenturách Evropské komise. S europoslanci a pracovníky Stálého zastoupení ČR při EU SP ČR spolupracuje prostřednictvím České podnikatelské reprezentace při EU (CEBRE).

Struktura SP ČR

Svaz reprezentuje 11 tisisíc firem s více než 1,3 milionem zaměstnanců.

Svaz sdružuje

Orgány svazu

 • Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazu.
 • Představenstvo je nejvyšším orgánem Svazu v období mezi valnými hromadami.  Představenstvo je složeno z prezidenta, viceprezidentů a dalších členů představenstva volených valnou hromadou a generálního ředitele Svazu. Počet volených členů představenstva je osmnáct, generální ředitel se stává členem představenstva dnem svého jmenování do funkce generálního ředitele.
 • Dozorčí rada  je nejvyšším kontrolním a revizním orgánem Svazu. Dozorčí rada je pětičlenná.
 • Smírčímu výboru přísluší závazný výklad stanov s tím, že jeho rozhodnutí jsou konečná. Smírčí výbor rozhoduje v případných sporech mezi členy a orgány Svazu.

Poradní orgány

 • Rada členů  je  složena z představitelů členských subjektů sdružujících firmy na základě odvětvových, profesních či regionálních zájmů a tří zástupců členských firem
 • Grémium  je složeno ze zástupců členských firem
 • Expertní týmy týmy jsou vytvářeny k dlouhodobému (opakovanému) řešení konkrétních problematik. Expertní tým tvoří delegovaní zástupci členů.
 • Zástupci SP ČR v MO a EU  představitelé SP ČR  představitelé SP ČR a členské základny zastupující SP ČR v poradních orgánech mezinárodních organizací.

Výkonný aparát – sekretariát Svazu zajišťuje základní oblasti působnosti Svazu. Za činnost sekretariátu Svazu odpovídá a jeho činnost řídí generální ředitel Svazu.

Svaz v zahraničí

Svaz má stálé zastoupení u Konfederace evropského podnikání v Bruselu BusinessEurope, jejímž je členem: Kancelář stálého delegáta Svazu průmyslu a dopravy ČR u BusinessEurope

Svaz je vedle Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Hospodářské komory spoluzakladatelem CEBRE – Czech Business Representation v Bruselu v Bruselu.

Kontaktní adresa

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)
Freyova 948/11
190 05 Praha 9 – Vysočany
Tel.: 225 279 111
Fax: 225 279 100

ID datové schránky: wbtbmxb

E-mail: spcr@spcr.cz
Web: http://www.spcr.cz

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme