Systémová opatření ke zkvalitnění podnikatelského prostředí

Ministerstvo průmyslu obchodu (MPO) předložilo jako gestor agendy snižování administrativní zátěže podnikatelů návrh, jehož cílem je zlepšení podnikatelského prostředí v České republice.Navrhovaný materiál obsahuje nadrezortní systémová opatření, která se týkají zejména tvorby právních předpisů majících dopad na podnikání. Cílem materiálu je, aby navrhovaná opatření byla zapracována do Legislativních pravidel vlády a jednacích řádů Poslanecké sněmovny, Senátu Parlamentu ČR a vyšších územně samosprávných celků (krajů). Materiál navrhuje šest opatření.

1. Zpracování hodnocení regulace dopadů (RIA)

Materiál navrhuje provádět „zúžené“ hodnocení dopadů regulace i u legislativních návrhů předložených poslanci, senátory a vyššími územně samosprávnými celky (kraji), snížit množství výjimek ze zpracování RIA a zavést povinné zpracování RIA i u implementačních norem (nařízení a směrnice EU), s výjimkou těch, u kterých se jedná o implementaci bez možnosti výjimek, u nichž se navrhuje „zúžený“ rozsah hodnocení.

2. Zavedení konceptu One-in, minimum One-out

Cílem opatření je při zavádění nových povinností do právního řádu posoudit nejen jejich nezbytnost, ale nezbytnost i ostatních již existujících povinností a zjednodušeně řečeno za jednu nově přidanou povinnost jednu starou odebrat.

Je-li správný odhad Ministerstva vnitra, že je v ČR aktuálně kolem 2 milionů platných právních norem, je očištění a zpřehlednění právního řádu naprosto nezbytné, proto HK ČR podporuje v materiálu uvedený britský model One-in, Three-out. Vhodným nástrojem umožňujícím realizaci takového principu, dokonce možná jeho předpokladem, je systematická inventarizace zákonných povinností, s jakou přišla HK ČR v podobě Právního elektronického systému (PES).

3. Omezení gold-platingu

Pojmem gold-plating se označuje praxe států EU, které při implementaci unijních právních předpisů přijímají v rámci svých národních úprav přísnější variantu, kterou předpis EU sice nepožaduje, ale umožňuje. Za gold-plating je také považována situace, kdy členský stát neuplatní možnost zjednodušení plnění povinnosti, které ale předpis EU umožňuje. Materiál navrhuje, aby v případě návrhu vnitrostátního předpisu, který půjde nad rámec požadavků stanovených právem EU, měl předkladatel povinnost provést řádné hodnocení dopadů regulace (RIA) včetně odůvodnění k jeho zavedení.

4. Komise pro snižování zátěže

Záměrem je zřídit na rezortech, v jejichž působnosti jsou právní předpisy s dopadem na podnikatele, komise/platformy či pracovní skupiny, jejichž předmětem činnosti by bylo zejména předcházení vzniku neopodstatněné administrativní zátěže, hledání nových řešení, jak snížit již existující zátěž vůči podnikatelům, přijímání podnětů od odborné i laické veřejnosti v této oblasti, spolupráce s Expertní skupinou pro snižování administrativní zátěže podnikatelů při MPO a s ostatními obdobnými komisemi při řešení nadrezortních podnětů či opatření.

5. Jednotná data účinnosti

Materiál navrhuje stanovení dvou dnů v průběhu kalendářního roku, ve kterých budou nabývat účinnosti právní předpisy s dopadem na podnikatelské prostředí. Navrhovaná data jsou 1. leden a 1. červenec. HK ČR tuto myšlenku plně podporuje, a to pro všechny právní předpisy včetně implementací právních aktů EU, pokud tomu nebudou bránit vážné a mimořádné okolnosti. Výjimky je třeba formulovat jednoznačně a pečlivě, aby jich nemohlo být zneužíváno.

6. Redukce četnosti legislativních změn

Návrh tohoto opatření navazuje na předchozí body. Cílem je omezit množství legislativních změn a zajistit dotčeným subjektům (podnikatelům) dostatečně dlouhou dobu na přípravu schválených změn v délce minimálně 3 měsíců od nabytí platnosti. Pro podnikatele je předvídatelnost podmínek pro podnikání včetně jejich budoucích nákladů naprosto zásadní otázkou. HK ČR proto tento návrh plně podporuje.

HK ČR ve svých připomínkách navrhla další opatření, týkající se jednak technických norem a jednak důvodových zpráv k návrhům v právních předpisech. V případech, kdy se technické normy prostřednictvím odkazu v právním předpisu stanou závaznými, HK ČR navrhuje, aby měl předkladatel povinnost tzv. „zúžené“ RIA a zdůvodnění případného gold-platingu. Pro lepší přehlednost HK ČR navrhuje v případě revizí technických norem, aby byla vydávána jejich úplná znění.

V případě důvodových zpráv k návrhům právních předpisů a jejich změn HK ČR navrhuje, aby předkladatel měl povinnost v důvodové zprávě uvést přehled povinností, které z předpisu vyplývají.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Kateřina Kozáková

• Témata: Rekodifikace práva

Doporučujeme