Těžební průmysl v Ghaně

Těžební průmysl v Ghaně zaznamenal v posledních několika letech obrovský růst. Byl jedním z významných odvětví a významným přispěvatelem k hrubému domácímu produktu (HDP) Ghany. Ghaňanům poskytuje přímé i nepřímé pracovní příležitosti, zahraničním investorům investiční příležitosti.

Těžební průmysl je největším přispívajícím sektorem k výběru domácích příjmů dle ghanského úřadu pro správu daní. V roce 2017 přispělo 17,1 miliardy cedi a přispívá přibližně k 37% vývozu země. Ghanský těžební průmysl představuje jak těžbu průmyslovou, tak také těžbu v malém rozsahu, kdy 41 % těžby zlata je prováděno samostatnými horníky, ať už legálně, či nelegálně. Těžba průmyslová je otevřena jak pro domácí, tak pro zahraniční investory, naopak těžba v malém rozsahu je možná pouze pro ghanské občany.

Ghana má širokou škálu minerálů. Podíl zlata na celkových výnosech z minerálů v roce 2018 byl 94,49 %, mangan 5 %, diamanty a bauxit měly podíl 0,03 %. V roce 2019 Světová banka zveřejnila zprávu, která odhalila, že Ghana je nyní předním producentem zlata v Africe a překonává tak Jihoafrickou republiku, která do té doby byla zemí s největší produkcí zlata v Africe. Podle údajů Světové banky Ghana v roce 2018 vyvezla 158 tun zlata, kdežto Jihoafrická republika „pouze“ 139,3 tun. Ghaně se někdy říká „zlaté pobřeží“ což vystihuje celou situaci.

Na druhou stranu celou tuto skutečnost zastiňuje fakt, že zejména při těžbě malého rozsahu se hojně využívá rtuť, což má neblahé důsledky jak pro zdraví horníků, tak pro životní prostředí. Z tohoto důvodu se Ghana v roce 2018 připojila k Minamatské úmluvě o rtuti.

Minamatská úmluva o rtuti je celosvětovou smlouvou na ochranu lidského zdraví a životního prostředí před nepříznivými účinky rtuti. Cílem Ghany, která je smluvní stranou Minamatské úmluvy, je vyloučit používání rtuti, kdy je potřeba provézt zejména revizi institucionálních a právních rámců, které jsou nezbytné pro účinné provádění úmluvy. Zprávy naznačují, že v roce 2018 bylo do přírodního prostředí vypuštěno asi 96 tun rtuti, která následně znečistila půdu a vodní zdroje.

Jak už bylo řečeno, Ghana je vybavena značnými nerostnými zdroji a má zavedené těžební odvětví, které v posledních letech výrazně vzrostlo a představuje důležitý pilíř ghanského hospodářství. Podle zprávy Důlní komory se v Ghaně očekává významný růst produkce.

V současné době se investice do nerostných surovin zaměřují na zlato (95 %), ale země má významné  zásoby i v jiných nerostech jako je mangan, bauxit, hliník a železo, které by mohly být využity. Pro investory existují příležitosti k rafinaci zlata vytěženého v Ghaně nebo k rafinaci bauxitu a manganu. Jedná se o oblasti, které jsou  v současné době nerozvinuté a jsou dobrou příležitostí jakýchkoliv potenciálních investic.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Akkře (Ghana). Autoři: Robert Hrubý, DEK, Dominci Amoah.

• Teritorium: Ghana
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme