Transformaci uhelných regionů v Polsku podpoří finance z evropského fondu

Evropská komise schválila operační programy financované z fondu spravedlivé transformace (Just Transition Fund) pro pět polských uhelných regionů.

Celková hodnota těchto programů na následujících několik let je 3,85 miliardy eur, zajistit mají klimatickou transformaci a rekultivaci těžebních oblastí ve Slezsku, Malopolsku, Velkopolsku, Dolním Slezsku a Lodži.

Ilustrační fotografie

Všechny prostředky budou spravovány na regionální úrovni a nastaveny s ohledem na místní potřeby. Vzhledem k bohatým zkušenostem českých firem v této oblasti se jedná o velkou příležitost do budoucna. A to v mnoha dílčích sektorech.

Slezsko a západní Malopolsko v popředí zájmu

Příhraniční polské Slezské vojvodství je spolu se západní částí Malopolska největším centrem těžby černého uhlí v EU. Postupný útlum těžby, odchod od jejího spalování a rekultivace celé oblasti jsou však nevyhnutelné. Právě sem tak míří většina prostředků z Fondu spravedlivé transformace přidělených Polsku. Konkrétně se jedná o 2,4 miliardy eur, které mají obyvatelům regionu zajistit především nové pracovní příležitosti a čistší ovzduší.

Prostředky z Fondu budou zejména podporovat diverzifikaci místní ekonomiky investicemi do malých a středních podniků v oblastech obnovitelné energie, čisté mobility a dalších zelených odvětví. Součástí ekonomické transformace je rekvalifikace asi 100 tisíc pracovníků na nové profese v klimaticky neutrálních průmyslových odvětvích.

Investice budou nasměrovány také do lepší energetické účinnosti veřejných i obytných budov, zateplování domů, instalace solárních panelů na střechy a instalace tepelných čerpadel. Další prostředky jsou určeny na nápravu ekologických škod způsobených těžebním průmyslem, konkrétně na rekultivace a dekontaminaci celkem 2 800 hektarů půdy zasažených těžbou.

Český dodavatel uspěl v prestižním CERNu. Co tam firmy Arbyd dodala?

Velkopolsko, Dolní Slezsko a Lodžské vojvodství

Dalším příhraničním regionem je Dolní Slezsko, kde budou prostředky v celkové výši 582 milionů eur směřovány do oblasti hornického města Valbřich. I zde se bude jednat především o podporu malých a středních firem v klimaticky neutrálních odvětvích.

Cílem je vytvořit diverzifikovanější lokální ekonomiku a 1000 nových pracovních míst. Část investic bude i zde namířena do intenzivnějšího využití obnovitelných zdrojů, především solárních panelů, výměny starých kotlů na tuhá paliva a zateplení budov. Výsledkem má být lepší kvalita ovzduší a nižší energetická náročnost.

Ilustrační fotografie

Dále na sever v oblasti Velkopolska je cílovou oblastí město Konin a jeho okolí. Město formulovalo ambiciózní plán ukončení těžby hnědého uhlí, postupného odstavení hnědouhelných elektráren a přechodu na obnovitelné zdroje energie včetně výroby ekologického vodíku. Součástí plánu je dekontaminace znečištěné půdy a rekultivace oblasti. Část investic je určena také na rekvalifikaci 5 500 zaměstnanců hnědouhelného sektoru v tomto regionu.

Lodžské vojvodství je v tomto výčtu specifickým případem – nachází se zde totiž největší individuální emitent CO2 v EU – hnědouhelná elektrárna Bełchatów. Polsko se v souladu s klimatickými cíli EU zavázalo k výraznému omezení těžby a spalování hnědého uhlí v tomto regionu do roku 2030. Alokováno je celkem 370 milionů eur.

Tyto prostředky mají pomoci vytvořit novou infrastrukturu pro místní malé a střední podniky, včetně podpory center výzkumu a vývoje. Kromě toho je část investic stejně jako v ostatních regionech namířena do energetické účinnosti, využití energie z obnovitelných zdrojů a rekvalifikaci zaměstnanců v hnědouhelných dolech, elektrárně Bełchatów a přidružených podnicích.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Varšavě (Polsko). Autor: Jakub Rudý, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Polsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika | Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme