Týdenní přehled dění v EU ve dnech 10. – 16. července 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí 10. července projednají poslanci EP na plenárním zasedání mimo jiné: Směrnici o průmyslových emisích; Zavádění infrastruktury pro alternativní paliva; Udržitelná námořní paliva a Energetickou účinnost (přepracované znění).

Ilustrační fotografie

V úterý 11. července poslanci EP na plenárním zasedání budou hlasovat mimo jiné o Dočasném obchodně-liberalizační opatřením doplňujícím obchodní koncese platné pro moldavské produkty v rámci dohody o přidružení EU/Euratom/Moldavsko; Dohodě mezi EU a Chile; Dohodě mezi EU a Japonskem: letecké služby.

V úterý 11. července Evropská komise představí Balíček ekologičtější dopravy, iniciativu pro virtuální světy a revizi směrnice o právech obětí.

Ve středu 12. července poslanci EP na plenárním zasedání budou hlasovat mimo jiné o Kvalitě okolního vzduchu a čistší vzduch pro Evropu; Zprávě o nařízení o ekodesignu a Digitální výměně informací v případech terorismu.

Ve středu 12. července proběhne zasedání Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR, na kterém se bude mimo jiné projednávat Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Řešení nedostatku talentů v oblasti kybernetické bezpečnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti, růstu a odolnosti EU.

Ve středu 12. července začne v rámci španělského předsednictví Evropská politická konference o videohrách a virtuálních prostředích.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 10. července

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů životního prostředí
  • Rada pro obecné záležitosti
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro Afriku
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy
  • Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
  • Zvláštní výbor pro zemědělství
 • V rámci Evropského parlamentuproběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Směrnice o průmyslových emisích; Portál průmyslových emisí; Zavádění infrastruktury pro alternativní paliva; Udržitelná námořní paliva (námořní iniciativa FuelEU); Energetická účinnost (přepracované znění); Ochrana novinářů a obránců lidských práv před zjevně neopodstatněnými nebo zneužívajícími soudními řízeními; Evropská občanská iniciativa „Zachraňme kosmetiku bez krutosti – Závazek pro Evropu bez testování na zvířatech“

Úterý 11. července

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů životního prostředí
  • Neformální zasedání ministrů energetiky
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik
  • Pracovní skupina pro obchodní otázky
  • Pracovní skupina radů pro finanční věci
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)
  • ANTICI
  • MERTENS
  • Pracovní skupina pro Spojené království
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – motorová vozidla
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro informace
  • Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU
  • Pracovní skupina pro transatlantické vztahy
  • Pracovní skupina pro výzkum
  • Pracovní skupina pro hybridní hrozby
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Zpráva o obnově přírody; Zpráva o evropském aktu o čipech; Pandemie COVID-19: poučení a doporučení pro budoucnost
   • HLASOVÁNÍ: Dočasná obchodně-liberalizační opatření doplňující obchodní koncese platné pro moldavské produkty v rámci dohody o přidružení EU/Euratom/Moldavsko; Návrh opravného rozpočtu č. 2/2023: Zapsání přebytku rozpočtového roku 2022; Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2023/001 BE/LNSA – Belgie; Dohoda mezi EU a Chile: úprava koncesí na všechny celní kvóty uvedené v seznamu EU CLXXV v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie; Dohoda mezi EU a Japonskem: letecké služby; Rozprava o zahraničních věcech za přítomnosti místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (bude upřesněno); Zpráva o vztazích s palestinskou samosprávou
 • V rámci Evropské komise proběhne:
  • Balíček ekologičtější dopravy
  • Iniciativa pro virtuální světy
  • Revize směrnice o právech obětí
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Kulturní a tvůrčí odvětví, města a občané podporující udržitelný rozvoj a blahobyt, Barcelona

Středa 12. července

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů energetiky
  • Coreper I
  • Coreper II
  • Ad hoc pracovní skupina pro využití zmrazených a imobilizovaných aktiv na podporu obnovy Ukrajiny
  • Pracovní skupina pro Afriku
  • Pracovní skupina pro lidská práva
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – motorová vozidla
  • Pracovní skupina pro lidská práva
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
 • V rámci Evropského parlamentuproběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 29.–30. června 2023; Prohlášení Evropské rady a Komise; Prohlášení Komise o stavu unie malých a středních podniků; Potřeba přijmout „Unshell“ směrnici o pravidlech, která zabrání zneužívání fiktivních subjektů pro daňové účely; Plnění zelené dohody: riziko ohrožení cesty EU k zelenému přechodu a jejích mezinárodních závazků; Doporučení pro reformu pravidel Evropského parlamentu v oblasti transparentnosti, integrity, odpovědnosti a boje proti korupci; Zpráva o novém nařízení o stavebních výrobcích; Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu
   • HLASOVÁNÍ: Kvalita okolního vzduchu a čistší vzduch pro Evropu; Zpráva o nařízení o ekodesignu; Poplatky a platby splatné Evropské agentuře pro léčivé přípravky; Digitální výměna informací v případech terorismu; Výměna informací a spolupráce v oblasti teroristických trestných činů: sladění s pravidly Unie o ochraně osobních údajů; Přistoupení k schengenskému prostoru; Situace v Libanonu; Stav PDCA mezi EU a Kubou ve světle nedávné návštěvy vysokého představitele na ostrově; Zřízení etického orgánu EU
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboruproběhne:
  • Plenární zasedání
 • V rámci Senátu Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro záležitosti EU:
   • Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 29. – 30. června 2023; Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Řešení nedostatku talentů v oblasti kybernetické bezpečnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti, růstu a odolnosti EU („Akademie dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti“); Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření k posílení solidarity a kapacit v Unii pro odhalování kybernetických bezpečnostních hrozeb a incidentů a pro připravenost a reakci na ně; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/881, pokud jde o řízené bezpečnostní služby; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o účinné koordinaci hospodářských politik a mnohostranném rozpočtovém dohledu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1466/97; Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku; Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ustavení aktu na podporu výroby munice; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/102/ES a (EU) 2017/1132, pokud jde o další rozšíření a modernizaci využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o předávání řízení v trestních věcech; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti korupci, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2003/568/SVV a Úmluva o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie a kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371; Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o boji proti korupci
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Kulturní a tvůrčí odvětví, města a občané podporující udržitelný rozvoj a blahobyt, Barcelona
  • Zasedání E-Cohesion, Madrid
  • Evropská politická konference o videohrách a virtuálních prostředích, Santa Cruz de Tenerife

Čtvrtek 13. července

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Summit EU–Japonsko
  • Euroskupina
  • Neformální zasedání ministrů sociálních věcí
  • Pracovní skupina pro OSN
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
  • Pracovní skupina pro výzkum
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy
  • Rozpočtový výbor
  • Výbor pro obchodní politiku
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii
  • Pracovní skupina pro Asii-Oceánii
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
  • Pracovní skupina pro výzkum
 • V rámci Evropského parlamentuproběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Přístup veřejnosti k dokumentům – výroční zpráva za roky 2019-2021
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboruproběhne:
  • Plenární zasedání
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Setkání politických ředitelů EU, Alicante
  • Setkání ředitelů pro evropské záležitosti, Alicante
  • Setkání národních kontaktních míst pro kybernetickou bezpečnost, León
  • Strategický výbor pro imigraci, hranice a azyl (SCIFA), Madrid
  • Kulturní a tvůrčí odvětví, města a občané podporující udržitelný rozvoj a blahobyt, Barcelona
  • Zasedání E-Cohesion, Madrid
  • Evropská politická konference o videohrách a virtuálních prostředích, Santa Cruz de Tenerife

Pátek 14. července

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů sociálních věcí
  • Rada pro hospodářské a finanční věci
  • Coreper I
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy
  • Pracovní skupina pro právo obchodních společností
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro Afriku
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro obecné záležitosti
  • Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU
  • Ad hoc pracovní skupina pro koordinační platformu pro Ukrajinu s více agenturami, 14. září 2011. 7. 2023
  • Pracovní skupina pro Spojené království
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Setkání politických ředitelů EU, Alicante
  • Neformální jednání ministrů pro zaměstnanost a sociální politiku, Madrid
  • Setkání ředitelů pro evropské záležitosti, Alicante
  • Strategický výbor pro imigraci, hranice a azyl (SCIFA), Madrid

Sobota 15. července

Neděle 16. července

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 24.7.Pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže týkající se dohod o transferu technologií – hodnocení
Do 31.7.Nebezpečné chemické látky – zákaz výroby chemických látek, které jsou v Evropské unii zakázány, na vývoz
Do 2.8.Strategie EU pro mládež na období 2019–2027 – průběžné hodnocení
Do 4.8.Zásada „znečišťovatel platí“ – kontrola účelnosti jejího uplatňování na životní prostředí
Do 15.8.Environmentální dopad zobrazovacích zařízení, včetně spotřebního materiálu
Do 30.8.Tepelná čerpadla – akční plán rychlejšího zavádění v celé EU
Do 31.8.Požadavky na ekodesign kuchyňských spotřebičů
Do 31.8.Požadavky na označování kuchyňských spotřebičů energetickými štítky
Do 31.8.Hospodaření s uhlíkem v průmyslu – zachycování, využití a ukládání uhlíku
Do 18.9.Program COSME – hodnocení
Do 22.9.Odpad z elektrických a elektronických zařízení – hodnocení pravidel EU
Do 25.9.Režimy podpory EU pro zemědělství v nejvzdálenějších regionech a na menších ostrovech v Egejském moři (hodnocení)

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme