Týdenní přehled dění v EU ve dnech 10. – 16. října 2022

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí 10. října poslanci Výboru Evropského parlamentu pro hospodářství a měnu budou v rámci svého zasedání projednávat mimo jiné stanovení rámce opatření za účelem posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech).

Ilustrační fotografie

V pondělí 10. října poslanci Výboru Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci budou projednávat mimo jiné umělou inteligenci a digitální nástroje v řízení a hodnocení pracovišť – posouzení právního rámce EU a přiměřený minimální příjem k zajištění aktivního začleňování.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 10. října 

V rámci Rady EU proběhne:

Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro sociální otázky
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro sociální otázky

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro hospodářství a měnu:

ROZPRAVA: Stanovení pravidel Unie pro neutralizaci zneužívání subjektů s fiktivním sídlem typu „poštovní schránky“ pro daňové účely a změna směrnice 2011/16/EU; Stanovení rámce opatření za účelem posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech); Změna nařízení (EU) č. 600/2014, pokud jde o zvýšení transparentnosti údajů o trhu, odstranění překážek zavedení konsolidovaných obchodních informací, optimalizaci obchodních povinností a zákaz přijímání plateb za předávání pokynů zákazníka; Změna směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů
HLASOVÁNÍ: O trzích s kryptoaktivy a o změně směrnice (EU) 2019/1937; Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU, Euratom) 2020/2053 o systému vlastních zdrojů Evropské unie

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:

ROZPRAVA: Posílení uplatňování zásady stejné odměny za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty mezi muži a ženami prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování; Podnikatelská gramotnost a dovednosti; Umělá inteligence a digitální nástroje v řízení a hodnocení pracovišť – posouzení právního rámce EU; Přiměřený minimální příjem k zajištění aktivního začleňování
HLASOVÁNÍ: Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států; Za stejná práva osob se zdravotním postižením; Navýšení víceletého finančního rámce na období 2021-2027: odolný rozpočet EU připravený na nové výzvy

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:

ROZPRAVA: Představení Komisí návrhu rozhodnutí, kterým se zrušuje směrnice Rady 89/629/EHS o omezení hluku civilních proudových letadel; Dohoda mezi Evropskou unií a Ukrajinou o silniční nákladní dopravě; Zajištění rovných podmínek pro udržitelnou leteckou dopravu
HLASOVÁNÍ: Změna směrnice 2010/40/EU o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy; Změna směrnice 2003/25/ES, pokud jde o začlenění vylepšených požadavků na stabilitu a jejich sladění s požadavky na stabilitu stanovenými Mezinárodní námořní organizací; Navýšení víceletého finančního rámce na období 2021-2027: odolný rozpočet EU připravený na nové výzvy

Úterý 11. října 

V rámci Rady EU proběhne:

Neformální zasedání ministrů energetiky
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
Pracovní skupina pro životní prostředí
ANTICI
MERTENS
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ)
Pracovní skupina pro sociální otázky
Rozpočtový výbor
Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)

Středa 12. října 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Neformální zasedání ministrů energetiky
Neformální zasedání ministrů pro zaměstnanost a sociální věci
Coreper I
Coreper II
Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
Pracovní skupina pro pozemní dopravu

Evropská komise představí:

Sdělení o uplatňování práva EU
Balíček rozšíření
2023 Evropský rok dovedností

V rámci Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:

Zasedání Výboru pro záležitosti EU:

Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU; Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 6. – 7. října 2022; Informace vlády ČR o pozicích vlády ČR a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 20. – 21. října 2022

Čtvrtek 13. října 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Neformální zasedání ministrů pro zaměstnanost a sociální věci
Rada pro spravedlnost a vnitřní věci
Pracovní skupina pro audiovizuální média
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
Pracovní skupina pro výzkum
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – cestovní ruch
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost

Pátek 14. října 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Euroskupina
Rada pro spravedlnost a vnitřní věci
Coreper I
Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
Pracovní skupina pro leteckou dopravu
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Výbor pro obchodní politiku (TPC)

Sobota 15. října 

Neděle 16. října 

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 12.10.

Daňové úniky a agresivní daňové plánování v EU

Do 17.10.

Výpočet emisí z dopravy – „CountEmissions EU“

Do 24.10.

Zdraví půdy – ochrana a obnova půdy a udržitelné hospodaření s půdním fondem

Do 25.10.

Evropský statistický systém – úpravy systému odpovídající budoucím potřebám a požadavkům

Do 28.10.

Jednotný trh – návrh legislativní iniciativy v oblasti přeshraničních činností sdružení

Do 17.11.

Lesy EU – Nový rámec EU pro monitorování lesů a strategické plány

Do 21.11.

Hodnocení pravidel státní podpory pro posuzování státních záruk za úvěry

Do 21.11.

Přezkum pravidel pro přidělování volných letištních časů v EU

Do 22.11.

Říční informační služby – revize pravidel EU

Do 25.11.

Evropský akt o kritických surovinách

Do 7.12.

Lepší ochrana cestujících a jejich práv

Do 16.12.

Ekodesign – Evropská komise bude posuzovat potřebu nových pravidel týkajících se dopadu fotovoltaiky na životní prostředí

Do 16.12.

Označování energetickými štítky – Evropská komise posoudí potřebu nových pravidel týkajících se dopadu fotovoltaiky na životní prostředí

Do 21.12.

Ochrana spotřebitele – posílená spolupráci v oblasti prosazování práva

Do 21.12.

Práva spotřebitelů – přizpůsobení mimosoudního řešení sporů digitálním trhům

Do 11.1.

Revize pravidel EU týkajících se materiálů určených pro styk s potravinami

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme