Týdenní přehled dění v EU ve dnech 11. – 17. července 2022

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu bude projednávat na svém zasedání 11. července mimo jiné i udržitelné uhlíkové cykly. Poslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele budou v rámci rozpravy na svém zasedání 11. července projednávat mimo také odolnost kritických subjektů, zahraniční dotace narušující vnitřní trh a nařízení o bateriích a odpadních bateriích.

Ilustrační fotografie

Výbor Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch bude 11. července projednávat studii o budoucnosti dopravy v kontextu plánu obnovy.

Poslanci rozpočtového výboru Evropského parlamentu budou 12. července na své zasedání hlasovat o zavedení programu Unie pro bezpečné připojení na období 2023-2027 a o stanovení opatření k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v orgánech, institucích a jiných subjektechUnie.

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a ochranu potravin Evropského parlamentu na svém zasedání 12. července bude projednávat pozměňující směrnici o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, směrnici o energetické náročnosti budov a směrnici o energetické účinnosti. Výbor bude projednávat i směrnici týkající se kapitoly REPowerEU v plánech obnovy a plánech odolnosti.

V úterý 12. července bude Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu hlasovat o Novém evropském Bauhausu. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu bude projednávat na svém zasedání 12. července mimo jiné i společná pravidla pro vnitřní trhy s obnovitelným a zemním plynem a vodíkem.

Výbor pro dopravu a cestovní ruch bude 12. července hlasovat o harmonizovaných pravidlech pro umělou inteligenci (akt o umělé inteligenci). Výbor pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu bude projednávat na svém zasedání .. července v rámci rozpravy odolné dodavatelské řetězce v obchodě EU pro řešení současných nedostatků. 13. července představí Evropská komise zprávu o právním státu 2022.

13. července budou poslanci Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu projednávat vnitřní trhy s obnovitelným a přírodním plynem a vodíkem a udržitelné uhlíkové cykly, V rámci hlasování budou poslanci hlasovat o opatření pro vysokou společnou úroveň kybernetické bezpečnosti v celé Unii, o změně nařízení a směrnici Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o provádění aktualizované nové průmyslové strategie pro Evropu.

Výbor Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod bude na svém zasedání 14. července hlasovat o výsledku přezkumu 15 bodového akčního plánu pro obchod a udržitelný rozvoj. 14. července bude Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku projednávat v rámci rozpravy mimo jiné  i zřízení politického programu pro rok 2030 „Cesta do digitálního desetiletí“ a připravovaný legislativní návrhu o dodávkách kritických surovin a narušení dodavatelských řetězců.

Přehled událostí

Pondělí 11. července 

V rámci Rady EU proběhne:

Euroskupina
Neformální zasedání ministrů spravedlnosti a vnitra
Pracovní skupina pro daňové otázky – přímé zdanění
Pracovní skupina pro námořní dopravu
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
Pracovní skupina pro pozemní dopravu

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Rozpočtového výboru:

ROZPRAVA: Přesuny 2022 Rozpočet: Zpravodaj: Mgr: Karlo Ressler (EPP)Prezentace Evropské komise – DEC 15/2022- Jakékoli další obdržené informace; Stavební politika – výměna názorů Zpravodajka: Olivier Chastel (Obnovit) – ESVČ: Nákup rezidence pro vedoucího delegace EU při OSN v New Yorku – další obdržené informace

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:

ROZPRAVA: Výměna názorů s Annou Hubáčkovou, ministryní životního prostředí, české předsednictví; Udržitelné uhlíkové cykly

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:

ROZPRAVA: Odolnost kritických subjektů; Zahraniční dotace narušující vnitřní trh; Nařízení o bateriích a odpadních bateriích, kterým se zrušuje směrnice 2006/66/ES a mění nařízení (EU) 2019/1020; Změna nařízení (EU) č. 1025/2012, pokud jde o rozhodnutí evropských normalizačních organizací týkající se evropských norem a produktů evropské normalizace

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:

ROZPRAVA: Představení studie o budoucnosti dopravy v kontextu plánu obnovy; Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2023 – všechny oddíly; Pozměňující směrnice 2003/25/ES, pokud jde o zahrnutí zlepšených požadavků na stabilitu a její sladění s požadavky na stabilitu definovanými Mezinárodní námořní organizací

Úterý 12. července 

V rámci Rady EU proběhne:

Neformální zasedání ministrů spravedlnosti a vnitra
Neformální zasedání ministrů životního prostředí
Rada pro hospodářské a finanční věci
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro životní prostředí
Rozpočtový výbor
ANTICI
MERTENS

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Rozpočtového výboru:

HLASOVÁNÍ: Zavedení programu Unie pro bezpečné připojení na období 2023-2027; Stanovení opatření k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v orgánech, institucích a jiných subjektech Unie; Rozpočet na rok 2022: -Komise – Zpravodaj: Karlo Ressler (EPP)- DEC 15/2022- Případné další žádosti o převody; Rozpočet na rok 2022: Ostatní oddíly – Zpravodaj: Damian Boeselager (Zelení/EFA) – EP: C9/2022, C10/2022- Soudní dvůr: INF 1/2022- Účetní dvůr: V/AB-01/C/22, V/AB-02/T/22, V/AB-03/C/22, V/AB-04/C/22- EHSV: INF 1/2022, Plán pracovních míst- VR: INF 2/2022, INF 3/2022- Jakákoli další žádost o převody; Stavební politika: Zpravodaj: Mgr: Olivier Chastel (Obnovit) – ESVČ: Nákup rezidence pro vedoucího delegace EU při OSN v New Yorku – Jakékoli další žádosti o budovy
ROZPRAVA: Průběžná zpráva o návrhu přezkumu víceletého finančního rámce za rok 2021; Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2023 – všechny oddíly; Výměna názorů na stavební politiku Evropského parlamentu za účasti místopředsedů Evropského parlamentu odpovědných za stavební politiku a generálního tajemníka; Návrh opravného rozpočtu č. 4 k souhrnnému rozpočtu na rok 2022 aktualizace příjmů (vlastní zdroje) a další technické úpravy; Rozpočet na rok 2022: Oddíl III – Komise – Výměna názorů – autonomní převody

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:

ROZPRAVA: Výměna názorů s Vlastimilem Válkem, ministrem zdravotnictví, české předsednictví; pozměňující směrnice (EU) 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti; Pozměňující směrnice (EU) 2021/241, pokud jde o kapitoly REPowerEU v plánech obnovy a plánech odolnosti, a o změnu nařízení (EU) 2021/1060, nařízení (EU) 2021/2115, směrnice 2003/87/ES a rozhodnutí (EU) 2015/1814; Výměna názorů s panem Zdeňkem Nekulou, ministrem zemědělství, české předsednictví; POZMĚŇUJÍCÍ směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) a směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů; Vykazování údajů o životním prostředí z průmyslových zařízení a zřízení portálu průmyslových emisí
HLASOVÁNÍ: Změna příloh IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách; Nařízení o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách, kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1082/2013/EU; Uvedení na trh Unie a vývoz z Unie u některých komodit a produktů souvisejících s odlesňováním a znehodnocováním lesů a zrušení nařízení (EU) č. 995/2010

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:

HLASOVÁNÍ: Nový evropský Bauhaus

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:

ROZPRAVA: Společná pravidla pro vnitřní trhy s obnovitelným a zemním plynem a vodíkem (přepracované znění); Ochrana spotřebitele v online videohrách: přístup evropského jednotného trhu
HLASOVÁNÍ: Pozměňující směrnice 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh; Zřízení jednotného portálu Evropské unie pro oblast celnictví a změna nařízení (EU) č. 952/2013; Středisko AccessibleEU na podporu politik přístupnosti na vnitřním trhu EU; Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2023 – všechny oddíly; Hlavní směry pro rozvoj transevropské dopravní sítě, změna nařízení (EU) 2021/1153 a nařízení (EU) č. 913/2010 a zrušení nařízení (EU) 1315/2013; Změna nařízení (EU) č. 1025/2012, pokud jde o rozhodnutí evropských normalizačních organizací týkající se evropských norem a produktů evropské normalizace; Spotřebitelské úvěry

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:

HLASOVÁNÍ: Harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (akt o umělé inteligenci) a změna určitých legislativních aktů Unie
ROZPRAVA: Návštěva českého předsednictví: – pan Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj, odpovědný za cestovní ruch – pan Martin Kupka, ministr dopravy; Mezinárodní námořní organizace: Zpětná vazba ze 105. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost a 78. zasedání Výboru pro ochranu mořského prostředí, Výměna názorů s ředitelkou Magdou Kopczynskou, DG MOVE; Představení zprávy Komise o provádění směrnice o námořním prostorovém plánování; Zasedání pracovní skupiny pro cestovní ruch: Výměna názorů na rámec environmentálního, sociálního a správního řízení (ESG) v odvětví cestovního ruchu

Středa 13. července 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Neformální zasedání ministrů životního prostředí
Coreper I
Coreper II
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí

Evropská komise představí:

2022 Zpráva o právním státu

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:

ROZPRAVA: Výměna názorů s Komisí ohledně výsledků procesu modernizace Smlouvy o energetické chartě; pravidla pro výkon práv Unie při provádění a prosazování Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii a Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé; Prezentace Jozefa Síkely, ministra obchodu, zastupujícího úřadujícího předsedu Rady, o prioritách českého předsednictví v oblasti mezinárodní obchodní politiky; Odolné dodavatelské řetězce v obchodě EU pro řešení současných nedostatků

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Hospodářského a měnového výboru:

ROZPRAVA: Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2023 – všechny oddíly; Veřejné slyšení s Elke Königovou, předsedkyní Jednotného výboru pro řešení krizí (SRB); Ekonomický dialog a výměna názorů se Zbyňkem Stanjurou, předsedou Rady ECOFIN a ministrem financí České republiky; Stanovení rámce opatření za účelem posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech); Jmenování předsedy Rady pro účetní výkaznictví Evropské poradní skupiny pro účetní výkaznictví (EFRAG)
HLASOVÁNÍ: Digitální provozní odolnost ve finančním sektoru a změna nařízení (ES) č. 1060/2009, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014; Změna směrnic 2006/43/ES, 2009/65/ES, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 a EU/2016/2341

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:

ROZPRAVA: Výměna názorů s Ivanem Bartošem, místopředsedou vlády pro digitalizaci a ministrem pro místní rozvoj (digitální technologie, telekomunikace, ICT), a Jozefem Síkelou, ministrem průmyslu a obchodu (průmysl, energetika); Vnitřní trhy s obnovitelným a přírodním plynem a vodíkem (přepracování); Zpráva o provádění Evropské rady pro inovace; Výměna názorů s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Vladimírem Balašem (výzkum, inovace) a ministrem dopravy Martinem Kupkou; Společná pravidla pro vnitřní trhy s obnovitelným a zemním plynem a vodíkem (přepracované znění); Udržitelné uhlíkové cykly
HLASOVÁNÍ: Opatření pro vysokou společnou úroveň kybernetické bezpečnosti v celé Unii, kterým se zrušuje směrnice (EU) 2016/1148; Energetická účinnost (přepracované znění); Změna směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně směrnice Rady (EU) 2015/652; Provádění aktualizované nové průmyslové strategie pro Evropu: sladění výdajů s politikou; Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2023 – všechny oddíly

Čtvrtek 14. července 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Rada stabilizace a přidružení EU–Černá Hora
Neformální zasedání ministrů životního prostředí
Neformální zasedání ministrů pro evropské záležitosti
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
Pracovní skupina pro leteckou dopravu
Pracovní skupina pro sociální otázky
Pracovní skupina pro výzkum
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:

ROZPRAVA: Sdělení Komise „Síla obchodních partnerství: společně pro ekologický
a spravedlivý hospodářský růst“ – Prezentace Komise; Výměna názorů s Mezinárodní Organizace Práce na případy jednotlivých zemí projednávané ve Výboru pro uplatňování norem (CAS) během 110. zasedání Mezinárodní konference práce
HLASOVÁNÍ: Výsledek přezkumu 15bodového akčního plánu pro obchod a udržitelný rozvoj, který provedla Komise

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:

ROZPRAVA: Zřízení politického programu pro rok 2030 „Cesta do digitálního desetiletí“; Veřejné slyšení o tom, jak Evropský akt o čipech vrátí Evropu do technologického závodu; Výměna názorů s Komisí o připravovaném legislativním návrhu o dodávkách kritických surovin a o výsledcích nejnovějšího průzkumu pro evropské společnosti a zúčastněné strany: Narušení dodavatelských řetězců

Pátek 15. července 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Neformální zasedání ministrů pro evropské záležitosti
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
Pracovní skupina pro obecné záležitosti
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Pracovní skupina pro životní prostředí

Sobota 16. července

Neděle 17. července 

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 15.7.

Boj s nezákonným obchodováním s kulturními statky – akční plán EU

Do 19.7.

Užitková vozidla – hmotnosti a rozměry (hodnocení)

Do 21.7.

Udržitelný potravinový systém EU – nová iniciativa

Do 22.7.

Právní předpisy pro rostliny vypěstované některými novými genomickými technikami

Do 28.7.

Přezkum programu EU na podporu ovoce, zeleniny a mléka ve školách

Do 2.8.

Přezkum předpisů EU týkajících se platebních služeb

Do 2.8.

Rámec pro otevřené financování – možnost sdílení údajů a přístupu třetích stran ve finančním odvětví

Do 4.8.

Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí (hodnocení)

Do 15.8

Živiny – akční plán pro lepší hospodaření

Do 15.8.

Požadavky na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích lokálních topidel (přezkum)

Do 16.8.

Dopad nakládání s odpady na životní prostředí – revize rámce EU pro nakládání s odpady

Do 16.8.

Potravinový odpad – cíle v oblasti snižování jeho množství

Do 17.8.

Následné hodnocení Evropského fondu pro strategické investice – nařízení o EFSI 2.0

Do 1.9.

Osvědčení strojvedoucích – zdokonalený systém certifikace EU

Do 2.9.

Agentura EU pro železnice – hodnocení činnosti agentury ze strany Evropské komise

Do 8.9.

Aktualizace strategie EU pro námořní bezpečnost a jejího akčního plánu

Do 19.9.

Nová strategie EU týkající se globálních aspektů zdraví

Do 28.9.

Bezpečnost vozidel – revize balíčku předpisů EU o technické způsobilosti vozidel

Do 29.9.

Duševní vlastnictví – revidovaný rámec pro udělování nucených licencí na patenty

Do 6.10.

Hodnocení antimonopolních procesních pravidel EU

Do 12.10.

Daňové úniky a agresivní daňové plánování v EU

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme