Týdenní přehled dění v EU ve dnech 12. – 18. prosince 2022

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí 12. prosince v rámci plenárního zasedání budou poslanci EP projednávat mimo jiné akční plán na podporu dálkové a přeshraniční osobní železniční dopravy. Poslanci Výboru pro zaměstnanost a sociální věci budou hlasovat o zlepšení pracovních podmínek v rámci práce prostřednictvím platforem.

Ilustrační fotografie

Rovněž v pondělí 12. prosince budou poslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů hlasovat o ochraně spotřebitele v online videohrách: přístup evropského jednotného trhu a o stanovení rámce opatření za účelem posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech).

V úterý 13. prosince představí Evropská komise balíček, který zahrnuje mimo jiné povinnost dopravců sdělovat předběžné informace pro cestující (API). V ten samý den budou poslanci EP projednávat směrnici o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, energetické náročnosti budov a energetické účinnosti: pozměňovací návrhy (REPowerEU).

Ve středu 15. prosince poslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů budou v rámci rozpravy projednávat harmonizovaná pravidla týkající se spravedlivého přístupu k datům a využívání dat (Akt o datech); náležitou péči podniků v oblasti udržitelnosti; ochranu zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků a strategii EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 12. prosince  

V rámci Rady EU proběhne:

Zasedání ministrů zahraničních věcí zemí Východního partnerství
Rada pro zemědělství a rybolov
Rada pro zahraniční věci
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro výzkum
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
Pracovní skupina pro leteckou dopravu
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
Pracovní skupina pro sociální otázky
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Výbor pro vzdělávání
Coreper I
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro námořní dopravu
MERTENS

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Za stejná práva osob se zdravotním postižením; Výsledek konference COP27; Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti EU; Akční plán na podporu dálkové a přeshraniční osobní železniční dopravy

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:

HLASOVÁNÍ: Zlepšení pracovních podmínek v rámci práce prostřednictvím platforem

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:

ROZPRAVA: Zpřístupnění některých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů na trhu Unie a jejich vývoz z Unie a zrušení nařízení (EU) č. 995/2010; Změna směrnice 2011/83/EU o smlouvách o finančních službách uzavřených na dálku a zrušení směrnice 2002/65/ES
HLASOVÁNÍ: Ochrana spotřebitele v online videohrách: přístup evropského jednotného trhu; Stanovení rámce opatření za účelem posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech)

Úterý 13. prosince 

V rámci Rady EU proběhne:

Mimořádné zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku (energetika)
Rada pro obecné záležitosti
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
Coreper I
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro životní prostředí
Rozpočtový výbor
Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)

Evropská komise představí:

Bezpečnostní balíček

Revize směrnice o boji proti obchodování s lidmi
Povinnost dopravců sdělovat předběžné informace pro cestující (API)

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, energetické náročnosti budov a energetické účinnosti: pozměňovací návrhy (REPowerEU)
HLASOVÁNÍ: Oznámení v rámci programu kompenzace a snižování emisí oxidu uhličitého v mezinárodním civilním letectví (CORSIA); Doprava: zrušení nařízení (EHS) č. 1108/70 a nařízení Komise (ES) č. 851/2006; Civilní letectví: zrušení směrnice Rady 89/629/EHS; Správní spolupráce v oblasti spotřebních daní; Dohoda EU–Nový Zéland: výměna osobních údajů mezi Europolem a Novým Zélandem; Návrh usnesení – Digitální propast: sociální rozdíly způsobené digitalizací

Středa 14. prosince 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Jubilejní summit EU–ASEAN

rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Plenární zasedání

V rámci aktivit CEBRE proběhne:

Debata “Cirkulární ekonomika – Investice do budoucnosti“

Čtvrtek 15. prosince 

Uskuteční se zasedání Evropské rady

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:

ROZPRAVA: Harmonizovaná pravidla týkající se spravedlivého přístupu k datům a využívání dat (Akt o datech); Náležitá péče podniků v oblasti udržitelnosti a změna směrnice (EU) 2019/1937; Ochrana zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 a (EU) 2019/1753 a rozhodnutí Rady (EU) 2019/1754; Strategie EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Plenární zasedání

Pátek 16. prosince 

Sobota 17. prosince 

Neděle 18. prosince 

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 16.12.

Ekodesign – Evropská komise bude posuzovat potřebu nových pravidel týkajících se dopadu fotovoltaiky na životní prostředí

Do 16.12.

Označování energetickými štítky – Evropská komise posoudí potřebu nových pravidel týkajících se dopadu fotovoltaiky na životní prostředí

Do 21.12.

Ochrana spotřebitele – posílená spolupráci v oblasti prosazování práva

Do 21.12.

Práva spotřebitelů – přizpůsobení mimosoudního řešení sporů digitálním trhům

Do 21.12.

Evropský průkaz osob se zdravotním postižením

Do 23.12.

Pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže týkající se dohod o transferu technologií – hodnocení

Do 29.12.

Cla – Aktualizace systému kontroly při dovozu 2 a přidání Ukrajiny do tiskopisů závazku ručitele používaných pro tranzit

Do 11.1.

Revize pravidel EU týkajících se materiálů určených pro styk s potravinami

Do 16.1.

Interoperabilní digitální veřejné služby – hodnocení Evropského rámce interoperability a strategie

Do 23.1.

Označování ekologického krmiva pro zvířata v zájmovém chovu

Do 23.1.

Duševní vlastnictví – přezkum pravidel EU týkajících se průmyslových vzorů (nařízení o průmyslových vzorech)

Do 26.1.

Podnikání v Evropě: rámec pro zdanění příjmů (směrnice BEFIT)

Do 26.1.

Snížení objemu obalových odpadů – přezkum pravidel

Do 26.1.

Certifikace pohlcování uhlíku – pravidla EU

Do 8.2.

Kontrola, registrace a monitorování azbestu

Do 20.2.

Předcházení terorismu – nová pravidla týkající se uvádění vysoce rizikových chemických látek na trh a jejich používání

Do 20.2.

Digitální spravedlnost – kontrola účelnosti spotřebitelského práva EU

Do 23.2.

Horizont Evropa – průběžné hodnocení

Do 23.2.

Program Horizont 2020 – závěrečné hodnocení

Do 28.2

Celoživotní učení a řízení profesní dráhy – hodnocení Europassu od roku 2018

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme