Týdenní přehled dění v EU ve dnech 12. – 18. září 2022

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí 12. září budou poslanci Evropského parlamentu v rámci rozpravy projednávat směrnici o energii z obnovitelných zdrojů a energetickou účinnost (přepracované znění).

Ilustrační fotografie

V pondělí 12. září budou poslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu hlasovat o změně nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o zřízení rámce pro evropskou digitální identitu.

V úterý 13. září Evropská komise představí Zákaz výrobků z nucené práce, Nouzový nástroj pro jednotný trh, Evropský zákon o kybernetické odolnosti, Evropský zákon o svobodě sdělovacích prostředků.

V úterý 13. září budou poslanci Evropského parlamentu v rámci rozpravy projednávat Přiměřené minimální mzdy v Evropské unii a hlasovat o změně nařízení o kapitálových požadavcích, pokud jde o řešení krize (návrh „daisy chain“).

Ve středu 14. září budou poslanci Evropského parlamentu v rámci svého plenárního zasedání hlasovat o změně struktury rámcových předpisů Unie o zdanění energetických produktů a elektřiny (přepracované znění).

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 12. září 

V rámci Rady EU proběhne:

Pracovní skupina pro daňové otázky – nepřímé zdanění
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
Pracovní skupina pro námořní dopravu
Pracovní skupina pro audiovizuální média
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina radů pro finanční věci

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Nařízení o odlesňování, Nová Lesní strategie EU do roku 2030 – udržitelné obhospodařování lesů v Evropě, Směrnice o energii z obnovitelných zdrojů, Energetická účinnost (přepracované znění)

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:

HLASOVÁNÍ: Zvýšení víceletého finančního rámce na období 2021-2027: odolný rozpočet EU vhodný pro nové výzvy, Stanovení pravidel pro výkon práv Unie při provádění a prosazování Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii a Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé, Změna nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o zřízení rámce pro evropskou digitální identitu

Úterý 13. září 

V rámci Rady EU proběhne:

Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Pracovní skupina pro životní prostředí
ANTICI
MERTENS
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost

Evropská komise představí:

Zákaz výrobků z nucené práce
Nouzový nástroj pro jednotný trh
Evropský zákon o kybernetické odolnosti
Evropský zákon o svobodě sdělovacích prostředků

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Přiměřené minimální mzdy v Evropské unii, Rozpravy o otázkách zahraniční politiky za přítomnosti místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (bude stanoveno), Obnovené partnerství se zeměmi jižního sousedství – nová agenda pro Středomoří, Strategické vztahy a partnerství s oblastí Afrického rohu
HLASOVÁNÍ: Změna nařízení o kapitálových požadavcích, pokud jde o řešení krize (návrh „daisy chain“)

Středa 14. září 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Neformální zasedání ministrů zemědělství a rybolovu
Coreper I
Coreper II
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro sociální otázky
Rozpočtový výbor

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Stav Unie, Existence zřejmého nebezpečí, že Maďarsko závažně poruší hodnoty, na nichž je založena Evropská unie, Stav základních práv v EU v roce 2020 a 2021, Představení postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2023, Společná rozprava – Regionální politika, Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144 jednacího řádu)
HLASOVÁNÍ: Jednotné postupy kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí (kodifikované znění), Změna struktury rámcových předpisů Unie o zdanění energetických produktů a elektřiny (přepracované znění), Uzavření změn Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992, Dohoda mezi EU a Mauriciem o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek – prodloužení platnosti protokolu 2017–2021, Návrh opravného rozpočtu č. 2/2022: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2021, Průběžná zpráva o návrhu přezkumu víceletého finančního rámce za rok 2021

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání sekce REX – Vnější vztahy

Čtvrtek 15. září 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Neformální zasedání ministrů zemědělství a rybolovu
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro leteckou dopravu
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro sociální otázky
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Rozpočtový výbor
Pracovní skupina pro daňové otázky – nepřímé zdanění

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Status a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (přepracované znění), Společná rozprava – Opatření pro rybolov

Pátek 16. září 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Neformální zasedání ministrů zemědělství a rybolovu
Coreper I
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
Pracovní skupina pro životní prostředí
Rozpočtový výbor

Sobota 17. září 

Neděle 18. září 

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 14.9.

Revize celního kodexu Unie

Do 19.9.

Nová strategie EU týkající se globálních aspektů zdraví

Do 28.9.

Bezpečnost vozidel – revize balíčku předpisů EU o technické způsobilosti vozidel

Do 29.9.

Duševní vlastnictví – revidovaný rámec pro udělování nucených licencí na patenty

Do 5.10.

Případ Výboru pro dohled nad dodržováním Aarhuské úmluvy týkající se státní podpory: důsledky/možnosti

Do 6.10.

Hodnocení antimonopolních procesních pravidel EU

Do 12.10.

Daňové úniky a agresivní daňové plánování v EU

Do 17.10.

Výpočet emisí z dopravy – „CountEmissions EU“

Do 24.10.

Zdraví půdy – ochrana a obnova půdy a udržitelné hospodaření s půdním fondem

Do 25.10.

Evropský statistický systém – úpravy systému odpovídající budoucím potřebám a požadavkům

Do 28.10.

Jednotný trh – návrh legislativní iniciativy v oblasti přeshraničních činností sdružení

Do 17.11.

Lesy EU – Nový rámec EU pro monitorování lesů a strategické plány

Do 21.11.

Hodnocení pravidel státní podpory pro posuzování státních záruk za úvěry

Do 21.11.

Přezkum pravidel pro přidělování volných letištních časů v EU

Do 22.11.

Říční informační služby – revize pravidel EU

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme