Týdenní přehled dění v EU ve dnech 13. – 19. března 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí 13. března poslanci Evropského parlamentu budou v rámci plenárního zasedání projednávat témata jako např. Energetická náročnost budov (přepracování); Výsledek jednání o balíčku „Fit for 55“ (Závazné každoroční snižování emisí skleníkových plynů členskými státy (nařízení o sdílení úsilí); Revize rezervy tržní stability pro systém EU pro obchodování s emisemi skleníkových plynů).

Ilustrační fotografie

V úterý 14. března Evropská komise představí: Průmyslový zákon Net Zero a Evropský zákon o kritických surovinách. Ve středu 15. března budou poslanci Evropského parlamentu hlasovat o dohodě mezi EU a USA: změna koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU.

Ve středu 15. března budou poslanci PS PČR projednávat mimo témata jako např.: Návrh směrnice Rady, pokud jde o pravidla DPH pro digitální věk; Návrh nařízení Rady pokud jde o úpravu správní spolupráce v oblasti DPH nezbytnou pro digitální věk; Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a Výboru regionů – Politický rámec EU pro plasty z biologického materiálu a biologicky rozložitelné a kompostovatelné plasty; Společné sdělení EP a Radě – Politika kybernetické obrany EU.

Ve čtvrtek 16. března Evropská komise představí: Revize reformy uspořádání vnitřního trhu s elektřinou v EU, Jednotný trh ve 30 letech a Dlouhodobá strategie konkurenceschopnosti. Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci na Nové priority pro ekodesign udržitelných produktů s datem pro zaslání zpětné vazby do 25. dubna 2023.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 13. března

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Euroskupina
  • Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Rozpočtový výbor
  • Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI)
  • Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ)
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • TECH POŠKOZENÍ NEBEZPEČNÝCH – CHEMIKÁLIÍ
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Energetická náročnost budov (přepracování); Společná rozprava – Výsledek jednání o balíčku „Fit for 55“ (Závazné každoroční snižování emisí skleníkových plynů členskými státy (nařízení o sdílení úsilí); Revize rezervy tržní stability pro systém EU pro obchodování s emisemi skleníkových plynů)
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Saltsjöbaden VII – mezinárodní vědecký seminář o zlepšení kvality ovzduší ve světě vysokého tlaku (Gothenburg)

Úterý 14. března

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele
  • Rada pro hospodářské a finanční věci
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI)
  • Pracovní skupina pro audiovizuální média
  • Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro zboží dvojího užití
  • ANTICI
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro transatlantické vztahy (COTRA)
  • MERTENS
 • Evropská komise představí:
  • Průmyslový zákon Net Zero
  • Evropský zákon o kritických surovinách
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Akt o datech; Společná rozprava – Evropský semestr (Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik 2023; Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: priority v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí pro rok 2023; Vztahy mezi EU a Arménií; Vztahy mezi EU a Ázerbájdžánem
   • HLASOVÁNÍ: Výměna informací mezi donucovacími orgány; Plavidla typu ro-ro pro přepravu cestujících: začlenění vylepšených požadavků na stabilitu a jejich sladění s požadavky na stabilitu stanovenými Mezinárodní námořní organizací; volnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2022/002 BE/TNT – Belgie
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání správní rady Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA), (Stockholm)
  • Saltsjöbaden VII – mezinárodní vědecký seminář o zlepšení kvality ovzduší ve světě vysokého tlaku (Gothenburg)

Středa 15. března

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Coreper I
  • Coreper II
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro Afriku (COAFR)
  • Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI)
  • TECH POŠKOZENÍ NEBEZPEČNÝCH – CHEMIKÁLIÍ
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • HLASOVÁNÍ: Dohoda mezi EU a USA: změna koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU
   • ROZPRAVA: Přiměřený minimální příjem zajišťující aktivní začlenění
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání správní rady Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA), (Stockholm)
  • Saltsjöbaden VII – mezinárodní vědecký seminář o zlepšení kvality ovzduší ve světě vysokého tlaku (Gothenburg)
 • V rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro evropské záležitosti:
   • Shrnutí průběhu CoFe – Konference o budoucnosti Evropy; Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o pravidla DPH pro digitální věk; Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o úpravu správní spolupráce v oblasti DPH nezbytnou pro digitální věk; Návrh prováděcího nařízení Rady, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o požadavky na informace u některých režimů DPH; Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o shromažďování a předávání předběžných informací o cestujících (API) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti a o změně nařízení (EU) 2019/818; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o shromažďování a předávání předběžných informací o cestujících (API) pro usnadnění kontrol na vnějších hranicích, kterým se mění nařízení (EU) 2019/817 a nařízení (EU) 2018/1726 a zrušuje směrnice Rady 2004/82/ES; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Akčním plánu EU proti nedovolenému obchodu s kulturními statky; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Využívání talentů v evropských regionech; Návrh nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání rozhodnutí a přijímání veřejných listin ve věcech rodičovství a o vytvoření evropského osvědčení o rodičovství; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o vymezení trestných činů a sankcí za porušení omezujících opatření Unie; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Politický rámec EU pro plasty z biologického materiálu a biologicky rozložitelné a kompostovatelné plasty; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zpráva o stavu zdravotní připravenosti; Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě – Politika kybernetické obrany EU

Čtvrtek 16. března

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro životní prostředí
  • Rada stabilizace a přidružení EU–Albánie
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB)
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
  • Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI)
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Výbor pro vzdělávání
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
 • Evropská komise představí:
  • Revize reformy uspořádání vnitřního trhu s elektřinou v EU
  • Jednotný trh ve 30 letech
  • Dlouhodobá strategie konkurenceschopnosti
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Konference věnovaná interoperabilitě (Stockholm)
  • Zasedání vysokých úředníků EU a USA týkající se spravedlnosti a vnitřních věcí (Stockholm)

Pátek 17. března

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada stabilizace a přidružení EU – Republika Severní Makedonie
  • Coreper I
  • Coreper II
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání vysokých úředníků EU a USA týkající se spravedlnosti a vnitřních věcí (Stockholm)

Sobota 18. března

Neděle 19. března

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 16.3.Rybolov – hodnocení směrnice o bezpečnosti rybářských plavidel
Do 17.3.Aktualizace předpisů EU týkajících se opožděných plateb
Do 17.3.Sdílení informací souvisejících s bezpečností – reciproční přístup pro pracovníky v první linii v EU a v klíčových partnerských zemích
Do 22.3.Hodnocení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení
Do 12.4.Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti 2014-2020 – hodnocení ex post
Do 13.4.Doporučení ohledně odolnosti volebního procesu a voleb do Evropského parlamentu v roce 2024
Do 13.4.Doporučení týkající se občanské angažovanosti
Do 13.4.Ustanovení o transparentnosti namířená proti skrytému vměšování ze strany třetích zemí
Do 13.4.Doporučení o skrytém vměšování ze strany třetích zemí
Do 13.4.Obrana evropské demokracie – sdělení
Do 25.4.Nové priority pro ekodesign udržitelných produktů
Do 3.5.Zahraniční příležitosti ke vzdělávání (vzdělávací mobilita) v Evropě pro všechny
Do 5.5.Evropský průkaz osob se zdravotním postižením
Do 16.5.Hodnocení legislativního rámce pro kontrolu tabáku
Do 25.5.Agentury EU Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA – hodnocení v roce 2024

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme