Týdenní přehled dění v EU ve dnech 13. – 19. prosince

Tento týden proběhne poslední zasedání pléna Evropského parlamentu v roce 2021. Poslanci se budou zabývat mimo jiné aktem o digitálních trzích, dohodou o letecké dopravě mezi EU a USA nebo prováděním směrnice o energetické náročnosti budov.

V úterý se uskuteční zasedání Rady pro obecné záležitosti, kde se kromě příprav na nadcházející Evropskou radu představí také plán evropského semestru 2022, schválí se společné prohlášení o legislativních prioritách EU na rok 2022 a dojde k potvrzení osmnáctiměsíčního programu Rady v rámci nového předsednického Tria Francie-ČR-Švédsko (1. ledna 2022–30. června 2023).

Ilustrační fotografie

Evropská komise představí v úterý mj. dva nové legislativní balíčky: Energetika a klima a Balíček o účinné a ekologické mobilitě.

V rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne ve středu druhá schůze Výboru pro evropské záležitosti, kde se kromě informování o pozicích, které bude Česká republika zastávat na zasedání Evropské rady projedná také návrh na ustavení podvýborů.

CEBRE ve středu v spolupráci s partnery organizuje online debatu týkající se připravovaného plynového balíčku z dílny Evropské komise.

Ve čtvrtek se uskuteční summit Evropské rady, kde se mj. projedná reakce na pandemii COVID-19, ceny energií nebo bezpečnost a obrana.

Přehled dění

Pondělí 13. prosince 

V rámci Rady EU zasedne:

Rada pro zemědělství a rybolov: Politická dohoda na nařízení Rady, kterým se pro rok 2022 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a mimo Unii a na nařízení Rady, kterým se na rok 2022 stanoví rybolovná práva ve Středozemním moři a v Černém moři; Politická rozprava o nekalých obchodních praktikách v rámci potravinového řetězce; Schválení závěrů o plánu pro nepředvídané události pro zajištění dodávek potravin a potravinového zabezpečení v dobách krize; Informace předsednictví o aktuálně projednávaných legislativních návrzích; Informace Komise o Programování ENRAF: strategický přístup k maximalizaci přidané hodnoty veřejných investic; Prezentace Komise o nařízení o dodávání produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů na trh EU a o jejich vývozu prezentace Komise; Informace předsednictví o závěrech virtuální konference na vysoké úrovni BIOEAST věnované strategickému výhledu (27. září 2021); Informace maďarské delegace o společném slavnostním prohlášení ministrů zemědělství Visegrádské skupiny (České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska), Bulharska, Chorvatska, Estonska, Lotyšska, Litvy, Rumunska a Slovinska u příležitosti pětiletého výročí iniciativy BIOEAST; Informace dánské delegace o společném přístupu ke snížení počtu zlomenin hřebene hrudních kostí u nosnic
Rada pro zahraniční věci: Rozprava o vztazích EU s Afrikou; Výměna názorů věnovaná Střední Asii; Posouzení výsledků voleb ve Venezuele a závěrů volební pozorovatelské mise EU; Informace o situaci v Bělorusku, v kyperské Varoše a v Etiopii; Neformální rozhovor s katarským místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí; Přijetí závěrů o paktu pro civilní SBOP
Skupina pro vývozní úvěry
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro sociální otázky
Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – nebezpečné látky
Pracovní skupina pro finanční služby a bankovní unii (finanční služby)
Pracovní skupina pro vlastní zdroje
Poradci pro oblast justice a vnitra
Pracovní skupina pro leteckou dopravu
Pracovní skupina pro životní prostředí

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: 30. výročí rozpadu Sovětského svazu a jeho význam pro budoucnost Ruska a Evropy; Boj proti násilí na základě pohlaví: Kybernetické násilí; Rovnost žen a mužů v Evropské unii v letech 2018-2020; Hodnocení zdravotnických technologií; Dopad organizovaného zločinu na vlastní zdroje EU a na zneužívání fondů EU; Zamezení korupci, neoprávněnému čerpání a zneužívání finančních prostředků EU a členských států v případě nouzových fondů a oblastí výdajů souvisejících s krizí; Provádění směrnice o energetické náročnosti budov; Výzvy a perspektivy mnohostranných režimů kontroly zbraní hromadného ničení a odzbrojení
HLASOVÁNÍ: Přechodná ustanovení pro některé diagnostické zdravotnické pomůcky in vitro a odložené uplatňování požadavků na interní pomůcky; Boj proti násilí na základě pohlaví: Kybernetické násilí; Celní kvóta Unie pro vysoce jakostní hovězí maso z Paraguaye

Zasedání Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro rozvoj a Podvýboru pro lidská práva:

ROZPRAVA: Výměna názorů s Dariou Navalnou, dcerou laureáta Sacharovovy ceny za rok 2021 Alexeje Navalného, a Leonidem Volkovem, vedoucím kanceláře Alexeje Navalného

Zasedání Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového výboru:

ROZPRAVA: Dialog o obnově a odolnosti s Valdisem Dombrovskisem, výkonným místopředsedou Komise pro ekonomiku, která pracuje pro lidi, a Paolem Gentilonim, komisařem pro hospodářství

Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:

ROZPRAVA: Výměna názorů s Nicolasem Schmitem (komisařem pro pracovní místa a sociální práva) o návrzích Komise přijatých ve dnech 8.–10. prosince

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba

V rámci Evropského výboru regionů proběhne:

Schůze Komise pro sociální politiku, vzdělávání, zaměstnanost, výzkum a kulturu

Úterý 14. prosince 

V rámci Rady EU zasedne:

Rada pro obecné záležitosti: Schválení závěrů o rozšíření a procesu stabilizace a přidružení; Přípravy na zasedání Evropské rady, které se má konat dne 16. prosince 2021; Informace předsednictví o nejnovějším vývoji v souvislosti s Konferencí o budoucnosti Evropy; Aktuální stav, pokud jde o právní stát v Polsku a hodnoty Evropské unie v Maďarsku; Předložení zprávy s názvem „Antisemitismus: přehled antisemitských projevů zaznamenaných v Evropské unii v letech 2010 – 2020“; Představení plánu evropského semestru 2022 slovinským a nastupujícím francouzským předsednictvím; Schválení společného prohlášení o legislativních prioritách EU na rok 2022; Potvrzení osmnáctiměsíčního programu Rady (1. ledna 2022 – 30. června 2023)
Pracovní skupina pro technickou harmonizaci
Pracovní skupina pro celní unii
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
Poradci pro oblast justice a vnitra – výměna informací
Pracovní skupina pro finanční služby a bankovní unii (finanční služby)
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Poradci pro oblast justice a vnitra
Výbor pro obchodní politiku (TPC)
MERTENS

Evropská komise představí:

Balíček Energetika a klima: Snižování emisí metanu v energetice; Revize třetího energetického balíčku pro zemní plyn; Revize směrnice o energetické náročnosti budov; Sdělení Komise – Obnovení udržitelných koloběhů uhlíku; Doporučení Rady k sociálním a pracovním aspektům přechodu na novou klimatickou politiku
Balíček o účinné a ekologické mobilitě: Revize nařízení o transevropské dopravní síti, vč. přizpůsobení koridorů pro železniční nákladní dopravu; Revize směrnice o inteligentních dopravních systémech; Nový rámec EU pro městskou mobilitu; Akční plán na podporu dálkové a přeshraniční osobní železniční dopravy
Revize Schengenského hraničního kodexu
Zlepšení ochrany životního prostředí prostřednictvím trestního práva

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Akt o digitálních trzích; Evropský rok mládeže 2022; Situace v Nikaragui; Situace na ukrajinských hranicích a na ukrajinských územích okupovaných Ruskem; Nové směry humanitární činnosti EU; Spolupráce v boji proti organizovanému zločinu na západním Balkáně; Provádění systému certifikace Kimberleyského procesu; Výsledky celosvětového summitu o výživě pro růst (Japonsko, 7. – 8. prosince) a rostoucí potravinová nejistota v rozvojových zemích; Evropský rámec pro práva zaměstnanců na účast a revize směrnice o evropské radě zaměstnanců
HLASOVÁNÍ: Evropský rok mládeže 2022; Společné vyšetřovací týmy: sladění s pravidly Unie o ochraně údajů; Evropský trestní příkaz: sladění s pravidly Unie o ochraně údajů; Boj proti násilí na základě pohlaví: kybernetické násilí; Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie na pomoc Chorvatsku; Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Žádost EGF/2021/003 IT/Porto Canale – Itálie, žádost EGF/2021/002 IT/Air Italy – Itálie, žádost EGF/2021/004 EC/Aragon – Automotive – Španělsko; Předvídatelnost pro členské státy a postupy řešení sporů při poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů založených na DPH a HND; Dohoda o letecké dopravě mezi EU a USA; Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi ES a Gabonem: prováděcí protokol; Mezinárodní nástroj pro zadávání veřejných zakázek; Akt o digitálních trzích; Rovnost žen a mužů v Evropské unii v letech 2018-2020; Dopad organizovaného zločinu na vlastní zdroje EU a na zneužívání fondů EU; Zamezení korupci, neoprávněnému čerpání a zneužívání finančních prostředků EU a členských států v případě nouzových fondů a oblastí výdajů souvisejících s krizí; Provádění směrnice o energetické náročnosti budov; Výzvy a perspektivy mnohostranných režimů kontroly zbraní hromadného ničení a odzbrojení

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání sekce Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost

V rámci Evropského výboru regionů proběhne:

Schůze Komise pro hospodářskou politiku

V rámci Senátu Parlamentu ČR proběhne:

Zasedání Výboru pro záležitosti EU:

Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU; Doporučení Komise ze dne 16. 9. 2021 o zajištění ochrany, bezpečnosti a posílení postavení novinářů a dalších pracovníků sdělovacích prostředků v Evropské unii; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Řešení nárůstu cen energie: soubor opatření a podpor

Středa 15. prosince 

V rámci Rady EU proběhne:

Summit Východního partnerství
COREPER I

V rámci slovinského předsednictví se uskuteční:

Seminář o zkušenostech získaných při přípravě a provádění předsednictví

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Společná rozprava – Příprava reakce Evropské rady a EU na celosvětový výskyt COVID-19; Udělení Sacharovovy ceny; Pokyny Evropské komise k inkluzivnímu jazyku; Současný stav mechanismu obnovy a odolnosti; Plány na další oslabení základních práv v Polsku, zejména pokud jde o normy Evropské úmluvy o lidských právech a sexuální a reprodukční zdraví a práva; Návrh rozhodnutí Rady o prozatímních mimořádných opatřeních na vnějších hranicích s Běloruskem na základě čl. 78 odst. 3 SFEU; Jednání Petičního výboru v roce 2020; Reakce EU na chudobu v dopravě; Hodnocení Evropského roku železnic
HLASOVÁNÍ: Nové směry humanitární činnosti EU; Spolupráce v boji proti organizovanému zločinu na západním Balkáně; Evropský rámec pro práva zaměstnanců na účast a revize směrnice o evropské radě zaměstnanců; Akt o digitálních trzích; Rovnost žen a mužů v Evropské unii v letech 2018-2020; Dopad organizovaného zločinu na vlastní zdroje EU a na zneužívání fondů EU; Zamezení korupci, neoprávněnému čerpání a zneužívání finančních prostředků EU a členských států v případě nouzových fondů a oblastí výdajů souvisejících s krizí; Provádění směrnice o energetické náročnosti budov; Výzvy a perspektivy mnohostranných režimů kontroly zbraní hromadného ničení a odzbrojení

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru se uskuteční:

Zasedání sekce Vnější vztahy

V rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne:

Zasedání Výboru pro evropské záležitosti:

Informace o pozicích, které bude Česká republika zastávat na zasedání Evropské rady, jež proběhne ve dnech 16. prosince 2021 v Bruselu; Návrh na ustavení podvýborů

CEBRE organizuje online debatu na téma: „Plynový balíček: jak ovlivní spotřebitele a podniky v EU?“

Čtvrtek 16. prosince 

V rámci Rady EU proběhne:

Eurosummit

V rámci summitu Evropské rady se bude jednat na téma:

Pandemie COVID-19: reakce EU; Jak EU reaguje na krize a buduje odolnost; Ceny energií; Bezpečnost a obrana; Vnější vztahy: vztahy EU s Běloruskem, vztahy EU s Ukrajinou, vztahy mezi EU a Afrikou

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: MeToo a obtěžování – důsledky pro orgány EU; Zákaz EU používat divoká zvířata v cirkusech; Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 144) – Rusko, Kuba, Srbsko; Překážky volného pohybu zboží
HLASOVÁNÍ: Jednání Petičního výboru v roce 2020; Neustálé útoky na občanskou společnost a obránce lidských práv v Rusku: případ lidskoprávní organizace Memorial; Situace na Kubě, zejména případy José Daniela Ferrera, paní v bílém Aymary Nieto, Maykela Castilla, Luise Roblese, Félixe Navarra, Luise Manuela Otera, reverenda Lorenza Fajarda, Andyho Duniera Garcíi a Yuniora Garcíi Aguilery; Nucená práce v továrně Linglong a ekologické protesty v Srbsku; Základní práva a právní stát ve Slovinsku, zejména opožděné jmenování státních zástupců Úřadem evropského veřejného žalobce; Situace v Nikaragui; MeToo a obtěžování – důsledky pro orgány EU; Situace na ukrajinských hranicích a na ukrajinských územích okupovaných Ruskem; Zavedení systému certifikace Kimberleyského procesu

Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:

ROZPRAVA: Evropské zelené dluhopisy; Představení studie politického odboru o vztahu mezi různými zoonotickými pandemiemi a odvětvím živočišné výroby a výměna názorů s Komisí

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství

V rámci Evropského výboru regionů proběhne:

Jednání na vysoké úrovni k zahájení Platformy zúčastněných stran pro nulové znečištění

Pátek 17. prosince 

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost

Sobota 18. prosince

Neděle 19. prosince 

Veřejné konzultace (přehled)

Do 13.12.

Služby cestovního ruchu – iniciativa týkající se krátkodobých pronájmů

Do 16.12.

Kvalita ovzduší – revize pravidel EU

Do 21.12.

Revize obecných právních předpisů EU týkajících se léčivých přípravků

Do 23.12.

Sběr údajů – evropské statistiky týkajících se obyvatelstva

Do 28.12.

Nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy – akční plán EU (hodnocení)

Do 28.12.

Prevence nezákonného obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy – revize akčního plánu EU

Do 28.12.

Program pro zaměstnanost a sociální inovace na období 2014–2020 – závěrečné hodnocení

Do 31.12.

Strategie pro drony 2.0 na podporu udržitelné a inteligentní mobility v Evropě

Do 10.1.

Opatření EU proti zneužívání soudních sporů namířených proti novinářům a obráncům lidských práv

Do 10.1.

Opatření EU proti zneužívání soudních sporů namířených proti novinářům a obráncům lidských práv – doporučení

Do 10.1.

Občanskoprávní odpovědnost – přizpůsobení pravidel odpovědnosti digitálnímu věku a umělé inteligenci

Do 10.1.

Hodnocení obchodních dohod s Gruzií a Moldavskem

Do 20.1.

Jakost vod ke koupání – přezkum pravidel EU

Do 21.1.

Dobré životní podmínky zvířat – změna právních předpisů EU

Do 24.1.

Digitalizace odvětví energetiky – akční plán EU

Do 4.2.

Podnikové výkaznictví – zlepšení jeho kvality a vymáhání

Do 11.2.

Kotační zákon – zvýšení atraktivity veřejných kapitálových trhů pro společnosti v EU a usnadnění přístupu malých a středních podniků ke kapitálu

Do 15.2.

Řidiči autobusů a autokarů – pravidla EU týkající se doby řízení a odpočinku

Do 16.2.

Zjednodušení a digitalizace požadavků na označování chemických látek

Do 23.2.

Multimodální digitální služby v oblasti mobility

Do 28.2.

Hypoteční úvěr – přezkum pravidel EU

Do 3.3.

Námořní odvětví – revize pravidel EU pro nedovolené vypouštění odpadu z lodí

Do 4.3.

Účinné soudnictví – společné podmínky pro předávání trestních řízení mezi zeměmi EU

Do 18.3.

Orgány pro rovné zacházení – závazné normy

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme