Týdenní přehled dění v EU ve dnech 13. června – 19. června 2022

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí 13. června bude projednávat Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Nový evropský Bauhaus. V úterý 14. června ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin budou poslanci hlasovat mimo jiné o Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2139, pokud jde o hospodářské činnosti v některých odvětvích energetiky.

Ilustrační fotografie

Poslanci Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku budou 14. června hlasovat o harmonizovaných pravidlech pro umělou inteligenci (akt o umělé inteligenci) a změně určitých legislativních aktů Unie. V rámci rozpravy bude výbor projednávat mimo jiné změnu nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o zřízení rámce pro evropskou digitální identitu.

Senát Parlamentu ČR bude 14. června na své zasedání projednávat mimo jiné Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci prostřednictvím lepší ochrany před nekalými praktikami a lepších informací; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech, o změně směrnice (EU) 2019/1937 a o zrušení nařízení (EU) č. 517/2014 a Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a zrušení nařízení (ES) č. 1005/2009.

V rámci svého zasedání budou poslanci Výboru pro mezinárodní obchod 15. června projednávat aspekty digitalizace související s obchodem.

V rámci rozpravy budou poslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 15. června na svém zasedání projednávat společná pravidla pro vnitřní trhy s obnovitelným a zemním plynem a vodíkem.

Přehled událostí:

Pondělí 13. června 

V rámci Rady EU proběhne:

Rada pro zahraniční věci (obchod)
Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro výzkum
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Rozpočtový výbor

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Neformální setkání poradců pro dopravu, Bordeaux, Francie

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro hospodářství a měnu:

HLASOVÁNÍ: Stanovení pravidel Unie pro neutralizaci zneužívání subjektů s fiktivním sídlem typu „poštovní schránky“ pro daňové účely a změna směrnice 2011/16/EU; Změna nařízení (EU) č. 549/2013 a zrušení jedenácti právních aktů v oblasti národních účtů; Změna směrnice 2009/138/ES, pokud jde o proporcionalitu, kvalitu dohledu, vykazování, dlouhodobá záruční opatření, makroobezřetnostní nástroje, rizika pro udržitelnost, skupinový a přeshraniční dohled; Zavedení rámce pro ozdravné postupy a řešení krizí pojišťoven a zajišťoven a změna směrnic 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2009/138/ES, (EU) 2017/1132 a nařízení (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 648/2012; Změna směrnice 2013/36/EU, pokud jde o pravomoci dohledu, sankce, pobočky třetích zemí a environmentální, sociální a správní rizika, a změna směrnice 2014/59/EU; Změna nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavky na úvěrové riziko, riziko úvěrové úpravy, operační riziko, tržní riziko a spodní hranici pro rizikové váhy

Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:

HLASOVÁNÍ: Výměna názorů s paní Inger Andersenovou, výkonnou ředitelkou Programu OSN pro životní prostředí (UNEP), a Komisí o výsledcích UNEA-5 a o přípravě celosvětové smlouvy o řešení znečištění plastem;
HLASOVÁNÍ: Klíčové cíle pro schůzi CITES CoP19 v Panamě; Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 prováděcího rozhodnutí Komise o každoročním prodloužení platnosti registrace podmíněného humánního léčivého přípravku „Veklury – remdesivir“; Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3: povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603 × T25 × DAS-40278-9 a její subkombinaci T25 × DAS-40278-9, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D080148); Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3: povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 a geneticky modifikovanou kukuřici kombinující dvě nebo tři z jednotlivých událostí DP4114, MON 810, MIR604 a NK603, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003; Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 Pravidel, kterými se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 určují antimikrobiální látky nebo skupiny antimikrobiálních látek vyhrazené pro léčbu některých infekcí u lidí

Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:

ROZPRAVA: Zavedení programu Unie pro bezpečné připojení na období 2023-2027; Strukturovaný dialog s paní Mariyou Gabriel, komisařkou pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, se zvláštním zaměřením na evropskou podporu ukrajinské výzkumné komunitě; Nový evropský Bauhaus

Úterý 14. června 

V rámci Rady EU proběhne:

Rada pro zahraniční věci (obchod)
Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (zdraví)
Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
Pracovní skupina pro energetiku
Rozpočtový výbor
ANTICI
MERTENS
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro vesmír

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Neformální setkání poradců pro dopravu, Bordeaux, Francie

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro hospodářství a měnu:

HLASOVÁNÍ: Změna směrnic 2011/61/EU a 2009/65/ES, pokud jde o pověřovací opatření, řízení rizika likvidity, podávání zpráv pro účely dohledu, poskytování služeb depozitáře a úschovy a poskytování úvěru alternativními investičními fondy
HLASOVÁNÍ: Doplněk nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2014/59/EU, pokud jde o obezřetnostní zacházení se skupinami globálních systémově významných institucí se strategií řešení krize s více místy vstupu a metodiku nepřímého úpisu nástrojů způsobilých pro splnění minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky; Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2021

Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:

HLASOVÁNÍ: Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2139, pokud jde o hospodářské činnosti v některých odvětvích energetiky, a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2178, pokud jde o zvláštní zveřejňování informací o těchto hospodářských činnostech

Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:

HLASOVÁNÍ: Harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (akt o umělé inteligenci) a změna určitých legislativních aktů Unie; Prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou; Evropská podpora ukrajinské výzkumné obce
ROZPRAVA: Představení plánu REPowerEU komisařkou pro energetiku Kadri Simsonovou; Představení dohody mezi EU a Faerskými ostrovy o jejich účasti v programech Unie (Horizont Evropa) Komisí; Změna nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o zřízení rámce pro evropskou digitální identitu

V rámci Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:

Zasedání Výboru pro záležitosti EU:

Aktuální stav příprav předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022; Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2021; Návrh opravného rozpočtu č. 3 k souhrnnému rozpočtu na rok 2022 Financování nákladů na přijetí osob prchajících z Ukrajiny; Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí na léta 2023-2025 a Konvergenční program České republiky (duben 2022); Informace vlády ČR o výsledcích mimořádného jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 30. – 31. května 2022; Informace vlády ČR o pozicích vlády ČR a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 23. – 24. června 2022; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zajištění potravinového zabezpečení a posílení odolnosti potravinových systémů; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci prostřednictvím lepší ochrany před nekalými praktikami a lepších informací; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech, o změně směrnice (EU) 2019/1937 a o zrušení nařízení (EU) č. 517/2014; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a zrušení nařízení (ES) č. 1005/2009; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob, které se podílejí na účasti veřejnosti, před zjevně neopodstatněnými nebo zneužívajícími soudními řízeními („strategickými žalobami proti účasti veřejnosti“)

Středa 15. června 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Rada pro zahraniční věci (obchod)
Coreper I
Coreper II
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Neformální setkání poradců pro dopravu, Bordeaux, Francie
Neformální setkání průmyslových atašé, Bayonne, Francie
Neformální setkání vesmírných atašé, Toulouse, Francie

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:

ROZPRAVA: Aspekty digitalizace související s obchodem; Hospodářské důsledky války na Ukrajině – výměna názorů s Komisí

Zasedání Výboru pro rozpočtovou kontrolu:

ROZPRAVA: Výměna informací mezi donucovacími orgány členských států a zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2006/960/SVV

Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:

ROZPRAVA: zřizení prostředí jednotného celního okna Evropské unie a mění nařízení (EU) č. 952/2013; doplněk, kterým se mění směrnice 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh; Středisko AccessibleEU na podporu politik přístupnosti na vnitřním trhu EU; Hlavní směry pro rozvoj transevropské dopravní sítě, změna nařízení (EU) 2021/1153 a nařízení (EU) č. 913/2010 a zrušení nařízení (EU) 1315/2013; Dopad ruské agrese a reakce Evropské unie v celní oblasti; Změna nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o zřízení rámce pro evropskou digitální identitu; doplněk, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, mění nařízení (EU) 2019/1020 a zrušuje nařízení (EU) 305/2011; Změna nařízení (EU) č. 1025/2012, pokud jde o rozhodnutí evropských normalizačních organizací týkající se evropských norem a produktů evropské normalizace; Společná pravidla pro vnitřní trhy s obnovitelným a zemním plynem a vodíkem (přepracované znění; Výměna názorů na dopady ruské agrese na jednotný digitální trh (bude potvrzeno)

Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:

HLASOVÁNÍ: Provádění aktualizované nové průmyslové strategie pro Evropu: sladění výdajů s politikou
ROZPRAVA: Prezentace Komise o výsledcích výzvy k předkládání návrhů v oblasti dopravy v rámci Nástroje pro propojení Evropy na rok 2021

Čtvrtek 16. června 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (zdraví)
Euroskupina
Rozpočtový výbor
Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Neformální setkání průmyslových atašé, Bayonne, Francie
Neformální setkání vesmírných atašé, Toulouse, Francie

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:

ROZPRAVA: Ochrana Unie a jejích členských států před ekonomickým nátlakem třetích zemí
HLASOVÁNÍ: Budoucí spolupráce mezi EU a Indií v oblasti obchodu a investic

Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:

ROZPRAVA: Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2023 – všechny oddíly; Dopad ruské agrese na jednotný trh: případ veřejných zakázek, včetně zakázek v oblasti obrany* Výměna názorů; Ochrana spotřebitele v online videohrách: přístup evropského jednotného trhu
HLASOVÁNÍ: Jednotný trh digitálních služeb (zákon o digitálních službách) a o změně směrnice 2000/31/ES; Provádění aktualizované nové průmyslové strategie pro Evropu: sladění výdajů s politikou; Uvedení na trh Unie a vývoz z Unie u některých komodit a produktů souvisejících s odlesňováním a znehodnocováním lesů a zrušení nařízení (EU) č. 995/2010; Ochrana Unie a jejích členských států před ekonomickým nátlakem třetích zemí; Nařízení o obecné bezpečnosti výrobků, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 a zrušuje směrnice Rady 87/357/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES; Spotřebitelské úvěry

Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:

ROZPRAVA: Akční plán na podporu dálkové a přeshraniční osobní železniční dopravy; Změna směrnice 2010/40/EU o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy; Zlepšení pracovních podmínek v rámci práce prostřednictvím platforem

Pátek 17. června 

V rámci Rady EU zasedne:

Rada pro hospodářské a finanční věci
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro námořní dopravu
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Pracovní skupina pro životní prostředí

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Neformální setkání průmyslových atašé, Bayonne, Francie
Neformální setkání vesmírných atašé, Toulouse, Francie

Evropská komise představí:

Sdělení o opatřeních navazujících na konferenci o budoucnosti Evropy

Sobota 18. června

Neděle 19. června 

V rámci Rady EU proběhne:

Rada přidružení EU-Egypt

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 21.6.

Strategie EU v oblasti chemických látek pro udržitelnost – nařízení o kosmetických přípravcích (revize)

Do 21.6.

Přístup k údajům, funkcím a zdrojům vozidla

Do 22.6.

Mezinárodní nákladní a osobní doprava – zvýšení podílu železniční dopravy

Do 26.6.

Srážkové daně – nový systém EU pro zamezení dvojího zdanění

Do 30.6.

Požadavky na označování vysavačů energetickými štítky

Do 30.6.

Energetická účinnost – požadavky na ekodesign vysavačů (revize)

Do 4.7.

Spotřební daň z alkoholu a alkoholických nápojů – hodnocení sazeb spotřební daně a struktury daní

Do 15.7.

Boj s nezákonným obchodováním s kulturními statky – akční plán EU

Do 19.7.

Užitková vozidla – hmotnosti a rozměry (hodnocení)

Do 21.7.

Udržitelný potravinový systém EU – nová iniciativa

Do 22.7.

Právní předpisy pro rostliny vypěstované některými novými genomickými technikami

Do 28.7.

Přezkum programu EU na podporu ovoce, zeleniny a mléka ve školách

Do 2.8.

Přezkum předpisů EU týkajících se platebních služeb

Do 2.8.

Rámec pro otevřené financování – možnost sdílení údajů a přístupu třetích stran ve finančním odvětví

Do 4.8.

Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí (hodnocení)

Do 15.8

Živiny – akční plán pro lepší hospodaření

Do 15.8.

Požadavky na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích lokálních topidel (přezkum)

Do 16.8.

Dopad nakládání s odpady na životní prostředí – revize rámce EU pro nakládání s odpady

Do 16.8.

Potravinový odpad – cíle v oblasti snižování jeho množství

Do 17.8.

Následné hodnocení Evropského fondu pro strategické investice – nařízení o EFSI 2.0

Do 1.9.

Osvědčení strojvedoucích – zdokonalený systém certifikace EU

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme