Týdenní přehled dění v EU ve dnech 14. –20. února

V tomto týdnu proběhne plenární zasedání Evropského parlamentu. Europoslanci budou hlasovat např. o výběru poplatků pro vozidla za užívání určitých pozemních komunikací, řešení netarifních a nedaňových překážek na jednotném trhu, statutu evropských přeshraničních sdružení a neziskových organizací nebo o Evropské strategii pro energii z obnovitelných zdrojů na moři.

Evropská komise ve středu vydá Kosmický balíček, který bude obsahovat strategii EU pro řízení kosmického provozu a sdělení pro vybudování globálního bezpečného komunikačního systému EU založeného na kosmickém prostoru.

Ilustrační fotografie

Ve čtvrtek a v pátek proběhne summit EU-Afrika.

Shrnutí nejdůležitějších události

Pondělí 14. února 

V rámci Rady EU proběhne:

Neformální zasedání ministrů obchodu
Pracovní skupina pro audiovizuální média
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2021, Prováděcí zpráva týkající se dobrých životních podmínek hospodářských zvířat v chovech, Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci, Činnost evropského veřejného ochránce práv – výroční zpráva za rok 2020, Evropská strategie pro obnovitelnou energii z moří, Provádění šesté směrnice o DPH, Dopad vnitrostátních daňových reforem na hospodářství EU.
HLASOVÁNÍ: Železniční infrastruktura: prodloužení dočasných opatření týkajících se výběru poplatků – COVID-19, Výběr poplatků pro vozidla za užívání určitých pozemních komunikací, Program dokumentace úlovků tuňáka obecného, Minimální úroveň výcviku námořníků (kodifikované znění), Úmluva o zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti volného moře severního Tichého oceánu: přistoupení Evropské unie, Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2021/005 FR/Airbus – Francie,

Zasedání Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci:

HLASOVÁNÍ: Občanství a pobyt v rámci investičních programů, Zmenšující se prostor občanské společnosti v Evropě, Zmenšující se prostor občanské společnosti v Evropě, Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur EU za rozpočtový rok 2020

Úterý 15. února 

V rámci Rady EU proběhne:

Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ)
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro energetiku
ANTICI
MERTENS

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Online konference „Investování do vzdělání“

Evropská komise představí:

Obranný balíček: Sdělení o příspěvku Komise k bezpečnosti a obraně Evropy, Plán pro kritické technologie pro bezpečnost a obranu;
Kosmický balíček: Strategie EU pro řízení kosmického provozu, Vybudování globálního bezpečného komunikačního systému EU založeného na kosmickém prostoru.

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Posilování Evropy v boji proti rakovině, Vztahy EU–Rusko a evropská bezpečnost, Společná rozprava – Společná Zahraniční a Bezpečnostní Politika a Společná Bezpečnostní a Obranná Politika, Lidská práva a demokracie ve světě – výroční zpráva za rok 2021, Statut evropských přeshraničních sdružení a neziskových organizací
HLASOVÁNÍ: Výzvy pro městské oblasti v éře po směrnici COVID-19; Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2021; Zpráva o provádění směrnice o dobrých životních podmínkách zvířat v zemědělských podnicích; Činnost evropského veřejného ochránce práv – výroční zpráva za rok 2020; Evropská strategie pro energii z obnovitelných zdrojů na moři; Provádění šesté směrnice o DPH; Dopad vnitrostátních daňových reforem na hospodářství EU; Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2021/005 FR/AIRBUS – Francie

Zasedání Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci:

HLASOVÁNÍ: Občanství a pobyt podle investičních programů, Zužující se prostor občanské společnosti v Evropě, Uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele běžných cestovních pasů, Uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických, služebních nebo úředních pasů.

Středa 16. února 

V rámci Rady EU zasedne:

Coreper I
Coreper II
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Zasedání na vysoké úrovni o propojeném a autonomním řízení

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Vztahy mezi EU a Ruskem, evropská bezpečnost a ruská vojenská hrozba vůči Ukrajině; Jedna mládež, jedna Evropa; Právní stát a důsledky rozhodnutí Soudního dvora EU; Priority EU pro 66. zasedání Komise OSN pro postavení žen; Harmonizovaný přístup EU k cestovním opatřením; Zpoplatnění užívání některých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly
HLASOVÁNÍ: Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – výroční zpráva 2021; Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – výroční zpráva 2021; Lidská práva a demokracie ve světě – výroční zpráva 2021; Korupce a lidská práva; Řešení netarifních a nedaňových překážek na jednotném trhu; Statut evropských přeshraničních sdružení a neziskových organizací; Návrhy usnesení – Posílení postavení evropské mládeže: zaměstnanost po pandemii a sociální obnova; Provádění směrnice o bezpečnosti hraček; Posílení Evropy v boji proti rakovině;

Čtvrtek 17. února 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Summit EU-Afrika

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Zasedání na vysoké úrovni o propojeném a autonomním řízení

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Sucha a další extrémní meteorologické jevy na Pyrenejském poloostrově a v dalších částech Evropy; Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům, mutagenům a reprotoxinům při práci; Debaty o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu na Filipínách, v Íránu a Burkině Faso;
HLASOVÁNÍ: Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům, mutagenům a reprotoxinům při práci; zpoplatnění užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly; priority EU pro 66. zasedání Komise OSN pro postavení žen; Případy porušování lidských práv, demokracie a právního státu na Filipínách, v Íránu a Burkině Faso

Zasedání Rozpočtového výboru:

ROZPRAVA: Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 – Oddíl I – Evropský parlament

Pátek 18. února 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Summit EU-Afrika
Coreper I
Coreper II

Sobota 19. února

Neděle 20. února

Probíhající veřejné konzultace:

Do 15.2.

Řidiči autobusů a autokarů – pravidla EU týkající se doby řízení a odpočinku

Do 16.2.

Zjednodušení a digitalizace požadavků na označování chemických látek

Do 23.2.

Multimodální digitální služby v oblasti mobility

Do 28.2.

Hypoteční úvěr – přezkum pravidel EU

Do 3.3.

Námořní odvětví – revize pravidel EU pro nedovolené vypouštění odpadu z lodí

Do 4.3.

Účinné soudnictví – společné podmínky pro předávání trestních řízení mezi zeměmi EU

Do 7.3.

Hodnocení nového legislativního rámce pro průmyslové výrobky

Do 7.3.

Označování potravin – revize pravidel o informacích, které mají být poskytovány spotřebitelům

Do 7.3.

Usnadnění výběru zdravějších potravin – stanovení výživových profilů

Do 7.3.

Označování potravin – revize předpisů týkajících se poskytování informací o alkoholických nápojích spotřebitelům

Do 8.3.

EMIR Targeted review

Do 11.3.

Kontrola účelnosti přístupu na trh v odvětví vnitrozemské vodní dopravy

Do 14.3.

Snižování emisí uhlíku – přezkum emisních norem pro těžká vozidla

Do 16.3.

Železniční doprava – revize pokynů pro státní podporu

Do 17.3.

Zlepšování základních dovedností dospělých – hodnocení „doporučení o cestách prohlubování dovedností“

Do 18.3.

Orgány pro rovné zacházení – závazné normy

Do 21.3.

Ochrana svobody sdělovacích prostředků v EU – nová pravidla

Do 22.3.

Boj proti obchodování s lidmi – přezkum pravidel EU

Do 27.3.

Rozmnožovací materiál rostlin a lesních dřevin (revidovaná pravidla)

Do 29.3.

Justiční spolupráce v občanských věcech – celounijní ochrana dospělých osob v ochranném režimu

Do 5.4.

Udržitelná spotřeba zboží – podpora oprav a opětovného použití

Do 8.4.

Modernizace práva obchodních společností

Do 11.4.

Odstranění případných nedostatků ve směrnici o rasové rovnosti

Do 12.4.

Projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů – povolovací řízení a smlouvy o nákupu elektřiny

Do 12.4.

Strategie EU v oblasti solární energie

Do 15.4.

Revize nařízení REACH (chemické látky) – životní prostředí bez toxinů

Do 15.4.

DPH v digitálním věku

Do 3.5.

Rtuť – přezkum právních předpisů EU

Do 8.5

Certifikace pohlcování uhlíku – pravidla EU

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme