Týdenní přehled dění v EU ve dnech 16. – 22. května 2022

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí 16. května se bude ve Výboru pro mezinárodní obchod hlasovat mimo jiné o dočasné liberalizaci obchodu doplňující obchodní koncese platné pro ukrajinské výrobky; budoucnosti mezinárodní investiční politiky EU, obchodních vztazích EU-Afrika; Indicko-tichomořské strategii v oblasti obchodu a investic; uvedení na trh Unie a vývoz z Unie u některých komodit a produktů souvisejících s odlesňováním a znehodnocováním lesů; provádění aktualizované nové průmyslové strategie pro Evropu a nový obchodní nástroj pro zákaz výrobků vyrobených nucenou prací.

Ilustrační fotografie

Ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku proběhne 16. května rozprava ohledně opatření pro vysokou společnou úroveň kybernetické bezpečnosti v celé Unii, o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek plynu a o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám.

Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů proběhne 16. května hlasování mimo jiné o konkurenceschopných a spravedlivých trzích v digitálním odvětví (Akt o digitálních trzích) a jednotném trhu pro digitální služby (Akt o digitálních službách); návrhu, kterým se mění směrnice o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh; odolnosti kritických subjektů; nařízení o bateriích a odpadních bateriích, kterým se zrušuje směrnice 2006/66/ES a mění nařízení (EU) 2019/1020; zahraničních dotací narušující vnitřní trh.

Ve výboru pro průmysl, výzkum a energetiku 17. května proběhne hlasování o prodloužení platnosti Dohody o podpoře, poskytování a využívání družicových navigačních systémů Galileo a GPS a souvisejících aplikací mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Spojenými státy americkými; přístupu EU k řízení kosmického provozu – příspěvek EU k řešení globální výzvy a zřízení politického programu pro rok 2030 „Cesta do digitálního desetiletí“.

Ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch se bude hlasovat např. o změně struktury rámce Unie pro zdanění energetických produktů a elektřiny (přepracované znění); změně směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně směrnice Rady (EU) 2015/652; používání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv v námořní dopravě a změně směrnice 2009/16/ES.

Ve středu 18. května v rámci svého zasedání představí Evropská komise mimo jiné plán RePowerEU, mezinárodní partnerství a energetický balíček, novou strategii mezinárodního zapojení v oblasti energetiky a jarní balíček evropského semestru.

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ve středu 18. května proběhne zasedání Výboru pro evropské záležitosti, na kterém se bude projednávat mimo jiné návrh směrnice EP a Rady o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti a o harmonizovaných pravidlech pro spravedlivý přístup k datům a jejich využívání (Akt o datech); návrh nařízení, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech); návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2021/2085 a kterým se zřizují společné podniky v rámci programu Horizont Evropa, pokud jde o společný podnik pro čipy; sdělení Komise EP, Evropské radě, Radě, EHSV a Výboru regionů týkající se bezpečnosti dodávek a dostupné ceny energie, zajištění potravinového zabezpečení a podílení odolnosti potravinových systémů; návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení EP a Rady (EU) 2017/1938 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a nařízení EP a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám.

V Evropském domě v Praze proběhne debata na téma „Udržitelná městská mobilita: jak na ní?“, která je organizována CEBRE.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 16. května 

V rámci Rady EU proběhne:

Rada pro zahraniční věci
Zasedání Smíšeného výboru ministrů EU-Kanada
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro duševní vlastnictví
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro vesmír
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro životní prostředí

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Neformální zasedání skupiny pro spolupráci v oblasti sítí a informačních systémů (Paříž, Francie)

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:

ROZPRAVA: Ochrana Unie a jejích členských států před ekonomickým nátlakem třetích zemí; Dočasná liberalizace obchodu doplňující obchodní koncese platné pro ukrajinské výrobky podle Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé;
HLASOVÁNÍ: Dočasná liberalizace obchodu doplňující obchodní koncese platné pro ukrajinské výrobky podle Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé; Budoucnost mezinárodní investiční politiky EU; Budoucnost obchodních vztahů EU-Afrika; Indicko-tichomořská strategie v oblasti obchodu a investic; Uvedení na trh Unie a vývoz z Unie u některých komodit a produktů souvisejících s odlesňováním a znehodnocováním lesů a zrušení nařízení (EU) č. 995/2010; Provádění aktualizované nové průmyslové strategie pro Evropu: sladění výdajů s politikou; Nový obchodní nástroj pro zákaz výrobků vyrobených nucenou prací

Zasedání Rozpočtového výboru:

ROZPRAVA: Výměna názorů s předsedkyní řídícího výboru InvestEU Elenou Floresovou; Revize finančního nařízení

Zasedání Výboru pro rozpočtovou kontrolu:

ROZPRAVA: Revize finančního nařízení

Zasedání Výboru pro hospodářství a měnu:

HLASOVÁNÍ: Evropské zelené dluhopisy
ROZPRAVA: Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních; Výměna názorů s předsedkyní řídícího výboru InvestEU Elenou Floresovou

Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:

ROZPRAVA: Opatření pro vysokou společnou úroveň kybernetické bezpečnosti v celé Unii, kterým se zrušuje směrnice (EU) 2016/1148; návrh, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek plynu a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám; Veřejné slyšení na téma kreativních start-upů a inovací; Výměna názorů s Komisí o dopadu války na Ukrajině na obranný průmysl a vesmírnou politiku EU

Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:

HLASOVÁNÍ: Konkurenceschopné a spravedlivé trhy v digitálním odvětví (zákon o digitálních trzích); Jednotný trh pro digitální služby (zákon o digitálních službách) a o změně směrnice 2000/31/ES; návrh, kterým se mění směrnice 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh; Odolnost kritických subjektů; Nařízení o bateriích a odpadních bateriích, kterým se zrušuje směrnice 2006/66/ES a mění nařízení (EU) 2019/1020; Zahraniční dotace narušující vnitřní trh
ROZPRAVA: Provádění aktualizované nové průmyslové strategie pro Evropu: sladění výdajů s politikou; Prezentace studií EPRS o: Přidaná hodnota EU na jednotném trhu zboží a služeb; Digitální pasy výrobků: zvýšení transparentnosti a informovanosti spotřebitelů na vnitřním trhu; Uvedení na trh Unie a vývoz z Unie u některých komodit a produktů souvisejících s odlesňováním a znehodnocováním lesů a zrušení nařízení (EU) č. 995/2010; Provádění doporučení Komise o uznávání kvalifikací osob prchajících před ruskou invazí na Ukrajinu; Spotřebitelské úvěry; Změna nařízení (EU) č. 1025/2012, pokud jde o rozhodnutí evropských normalizačních organizací týkající se evropských norem a produktů evropské normalizace; Význam norem pro strategickou autonomii EU a vliv třetích zemí na evropskou normalizaci; Ochrana Unie a jejích členských států před ekonomickým nátlakem třetích zemí; Nouzový nástroj pro jednotný trh (SMEI): Zpětná vazba z veřejné konzultace o možných reakcích na narušení jednotného trhu v souvislosti s krizí* Výměna názorů; Reakce na krize, pohotovostní plánování a mechanismy řízení rizik v kontextu jednotného digitálního trhu * Výměna názorů

Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:

ROZPRAVA: Seminář politického oddělení na téma „Letecká, námořní a železniční doprava v multimodálním dopravním systému EU: komparativní výhody jednotlivých druhů dopravy a zvýšení efektivity integrace“; Provádění aktualizované nové průmyslové strategie pro Evropu: sladění výdajů s politikou

Úterý 17. května 

V rámci Rady EU proběhne:

Výbor pro vzdělávání
Pracovní skupiny pro kybernetické záležitosti
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Pracovní skupina pro životní prostředí
ANTICI
MERTENS
Pracovní skupina pro leteckou dopravu
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro námořní dopravu

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Zasedání pracovní skupiny pro soudržnost: Pracovní skupina pro územní agendu (video konference)
Konference: „Ochrana životního prostředí prostřednictvím trestního práva: Výzva pro Evropu“ (Marseille, Francie)
Zasedání generálních ředitelů lesů (Štrasburk, Francie)

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:

ROZPRAVA: Aktuální stav mezinárodních obchodních jednání; Výměna názorů s výkonnými místopředsedy Komise Margrethe Vestagerovou a Valdisem Dombrovskisem o posledním vývoji práce Rady pro obchod a technologie EU-USA.; Příprava 12. ministerské konference WTO v Ženevě 12.-15. června 2022 (výměna názorů s výkonným místopředsedou Komise Valdisem Dombrovskisem)

Zasedání Rozpočtového výboru:

HLASOVÁNÍ: Rozpočet na rok 2022: Zpravodajka: Karlo Ressler (EPP)- DEC 10/2022– DEC 11/2022– Případné další žádosti o převody; Rozpočet na rok 2022: Zpravodaj: Damian Boeselager (Zelení/EFA)- EP: C1/2022- EP: C2/2022- ESVČ: INF 1/2022 – Jakákoli další žádost o převod prostředků; Stavební politikaZpravodaj: Olivier Chastel (Obnovit)- Jakákoli žádost o stavební povolení; Finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2021; Status a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (přepracované znění); Budoucí evropská struktura pro financování rozvoje; Zřízení orgánu pro boj proti praní peněz a financování terorismu a změna nařízení (EU) č. 1093/2010, 1094/2010, 1095/2010;
ROZPRAVA: Veřejné slyšení na téma Provádění a financování systému COVAX: úspěchy, výzvy a poučení do budoucna; Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2022/001 FR/Air France – Francie; Zavedení programu Unie pro bezpečné připojení na období 2023-2027; Hospodářská, sociální a územní soudržnost v EU: Osmá zpráva o soudržnosti; Návrh opravného rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rok 2022, do něhož se zapisuje přebytek rozpočtového roku 2021; Návrh opravného rozpočtu č. 3 k souhrnnému rozpočtu na rok 2022: financování nákladů na přijímání osob prchajících z Ukrajiny; Stavební politika – výměna názorů Zpravodajka: Olivier Chastel (Renew) – EK: budova Jean Monnet 2, Lucemburk- Jakékoli další obdržené informace; Uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou o prodloužení platnosti Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou, jménem Evropské unie

Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:

HLASOVÁNÍ: Prodloužení platnosti Dohody o podpoře, poskytování a využívání družicových navigačních systémů Galileo a GPS a souvisejících aplikací mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Spojenými státy americkými; Přístup EU k řízení kosmického provozu – příspěvek EU k řešení globální výzvy; Zřízení politického programu pro rok 2030 „Cesta do digitálního desetiletí“
ROZPRAVA: Prezentace ředitele ACER Christiana Zinglersena o závěrečném hodnocení ACER týkajícím se uspořádání velkoobchodního trhu s elektřinou v EU; Veřejné slyšení o distribuované solární energii a prosumerech; Parlamentní plénum Energetického společenství

Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:

ROZPRAVA: Uvedení na trh Unie a vývoz z Unie u některých komodit a produktů souvisejících s odlesňováním a znehodnocováním lesů a zrušení nařízení (EU) č. 995/2010; Provádění doporučení Komise o uznávání kvalifikací osob prchajících před ruskou invazí na Ukrajinu; Spotřebitelské úvěry; Změna nařízení (EU) č. 1025/2012, pokud jde o rozhodnutí evropských normalizačních organizací týkající se evropských norem a produktů evropské normalizace; Význam norem pro strategickou autonomii EU a vliv třetích zemí na evropskou normalizaci; Ochrana Unie a jejích členských států před ekonomickým nátlakem třetích zemí; Nouzový nástroj pro jednotný trh (SMEI): Zpětná vazba z veřejné konzultace o možných reakcích na narušení jednotného trhu v souvislosti s krizí* Výměna názorů; Reakce na krize, pohotovostní plánování a mechanismy řízení rizik v kontextu jednotného digitálního trhu * Výměna názorů

Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:

ROZPRAVA: Výměna názorů s ukrajinským ministrem infrastruktury Oleksandrem Kubrakovem
HLASOVÁNÍ: Změna struktury rámce Unie pro zdanění energetických produktů a elektřiny (přepracované znění); Změna směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně směrnice Rady (EU) 2015/652; Výměna názorů s Komisí ohledně výkladových pokynů k závazkům veřejné služby (PSO); Používání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv v námořní dopravě a změna směrnice 2009/16/ES

Středa 18. května 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Rada partnerství EU–Arménie
Coreper I
Coreper II
Pracovní skupina pro výzkum
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro audiovizuální média
Pracovní skupina pro životní prostředí

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Konference: „Ochrana životního prostředí prostřednictvím trestního práva: Výzva pro Evropu“ (Marseille, Francie)
Zasedání generálních ředitelů lesů (Štrasburk, Francie)
Zasedání pracovní skupiny pro soudržnost: Technická přípravná skupina pro městskou agendu (video konference)

Evropská komise představí:

Plán RePowerEU
Pomoc a obnova Ukrajiny
Analýza nedostatků v investicích do obrany
Mezinárodní partnerství a energetický balíček

Nová strategie mezinárodního zapojení v oblasti energetiky
Společné sdělení o partnerství s Perským zálivem

Jarní balíček evropského semestru

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Dohoda o přidružení mezi EU a Moldavskou republikou; Zpráva Komise o právním státě za rok 2021; Minimální úroveň zdanění nadnárodních skupin

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Plenární zasedání

V rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne:

Zasedání Výboru pro evropské záležitosti:

Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2021; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 2019/1937 /kód Rady 6533/22, KOM(2022) 71 v konečném znění/; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o harmonizovaných pravidlech pro spravedlivý přístup k datům a jejich využívání (Akt o datech) /kód Rady 6596/22, KOM(2022) 68 v konečném znění/; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akt o čipech pro Evropu /kód Rady 6169/22, KOM(2022) 45 v konečném znění/; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech) /kód Rady 6170/22, KOM(2022) 46 v konečném znění/; Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2021/2085, kterým se zřizují společné podniky v rámci programu Horizont Evropa, pokud jde o společný podnik pro čipy /kód Rady 6171/22, KOM(2022) 47 v konečném znění/; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Bezpečnost dodávek a dostupné ceny energie: varianty okamžitých opatření a příprava na příští zimu /kód Rady 7478/22, KOM(2022) 138 v konečném znění/; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám /kód Rady 7406/22, KOM(2022) 135 v konečném znění/; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zajištění potravinového zabezpečení a podílení odolnosti potravinových systémů /kód Rady 7426/22, KOM(2022) 133 v konečném znění/; Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 7. dubna – 11. května 2022

Čtvrtek 19. května 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Rozpočtový výbor
Pracovní skupina pro výzkum

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025 – mikrocertifikáty, individuální vzdělávací účty a učení pro udržitelné životní prostředí; Evropská solidarita a energetická bezpečnost s ohledem na invazi Ruska na Ukrajinu a nedávné přerušení dodávek plynu do Polska a Bulharska
HLASOVÁNÍ: Sociální a hospodářské dopady ruské války na Ukrajině na EU – posílení akceschopnosti EU

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Plenární zasedání

V rámci CEBRE proběhne:

Debata „Udržitelná městská mobilita: jak na ní?“

Pátek 20. května 

V rámci Rady EU zasedne:

Rada pro zahraniční věci (rozvoj)
Coreper I
Pracovní skupina pro daňové otázky – nepřímé zdanění
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro námořní dopravu
Výbor pro obchodní politiku (TPC)
Pracovní skupina pro životní prostředí

Sobota 21. května

Neděle 22. května 

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 17.5.

Opatření ke snížení dopadu znečištění mikroplasty na životního prostředí

Do 23.5.

Fungování dohod o udržitelnosti v zemědělsko-potravinářském sektoru

Do 25.5.

Bezpečnost hraček

Do 25.5.

Kybernetická odolnost

Do 2.6.

Omezení používání nebezpečných látek v elektronice

Do 21.6.

Strategie EU v oblasti chemických látek pro udržitelnost – nařízení o kosmetických přípravcích (revize)

Do 21.6.

Přístup k údajům, funkcím a zdrojům vozidla

Do 22.6.

Mezinárodní nákladní a osobní doprava – zvýšení podílu železniční dopravy

Do 26.6.

Srážkové daně – nový systém EU pro zamezení dvojího zdanění

Do 30.6.

Požadavky na označování vysavačů energetickými štítky

Do 30.6.

Energetická účinnost – požadavky na ekodesign vysavačů (revize)

Do 4.7.

Spotřební daň z alkoholu a alkoholických nápojů – hodnocení sazeb spotřební daně a struktury daní

Do 19.7.

Užitková vozidla – hmotnosti a rozměry (hodnocení)

Do 21.7.

Udržitelný potravinový systém EU – nová iniciativa

Do 22.7.

Právní předpisy pro rostliny vypěstované některými novými genomickými technikami

Do 28.7.

Přezkum programu EU na podporu ovoce, zeleniny a mléka ve školách

Do 2.8.

Přezkum předpisů EU týkajících se platebních služeb

Do 2.8.

Rámec pro otevřené financování – možnost sdílení údajů a přístupu třetích stran ve finančním odvětví

Do 4.8.

Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí (hodnocení)

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme