Týdenní přehled dění v EU ve dnech 16. – 22. ledna 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí 16. ledna budou poslanci EP v rámci svého plenárního zasedání projednávat třicáté výročí jednotného trhu; přepravu odpadů; ochranu spotřebitele v online videohrách a přístup evropského jednotného trhu.

Ilustrační fotografie

V úterý 17. ledna budou poslanci EP v rámci plenárního zasedání hlasovat o dohodě EU–Nový Zéland: výměně osobních údajů mezi Europolem a Novým Zélandem a o úmluvě o počítačové kriminalitě o posílené spolupráci a zpřístupňování elektronických důkazů.

Ve středu 18. ledna budou poslanci Poslanecké sněmovny PČR projednávat mimo jiné návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel a motorů, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska jejich emisí a životní baterie (Euro 7).

Ve středu 18. ledna budou senátoři Senátu PČR projednávat mimo jiné návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení pravidel mimosmluvní občanskoprávní odpovědnosti umělé inteligenci (směrnice o odpovědnosti za umělou inteligenci) a návrh nařízení Rady o posílení solidarity prostřednictvím lepší koordinace nákupu plynu, přeshraničních výměn plynu a spolehlivých referenčních cen.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 16. ledna

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Euroskupina
  • Rozpočtový výbor
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Třicáté výročí jednotného trhu; Přeprava odpadů; Ochrana spotřebitele v online videohrách: přístup evropského jednotného trhu

Úterý 17. ledna

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro hospodářské a finanční věci
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
  • ANTICI
  • MERTENS
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Představení programu činnosti švédského předsednictví
   • HLASOVÁNÍ: Stanovení pravidel pro předcházení zneužívání krycích subjektů pro daňové účely a změna směrnice 2011/16/EU; Dohoda EU–Nový Zéland: výměna osobních údajů mezi Europolem a Novým Zélandem; Úmluva o počítačové kriminalitě o posílené spolupráci a zpřístupňování elektronických důkazů: druhý dodatkový protokol

Středa 18. ledna

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Coreper I
  • Coreper II
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ)
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Kontrola finanční činnosti Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2021; Ochrana finančních zájmů Evropské unie – boj proti podvodům – výroční zpráva za rok 2021; Teroristické hrozby představované sítěmi krajně pravicových extremistů stavějících se na odpor demokratickému ústavnímu pořádku; Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu
 • V rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro evropské záležitosti:
   • Shrnutí průběhu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie; Priority předsednictví Švédského království v Radě Evropské unie; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních pro dovoz, vývoz a tranzit palných zbraní, jejich hlavních částí a střeliva, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o palných zbraních) (přepracované znění) /kód Rady 14244/22, KOM(2022) 480; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 260/2012 a (EU) 2021/1230, pokud jde o okamžité úhrady v eurech /kód Rady 14125/22, KOM(2022) 546; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel a motorů, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska jejich emisí a životní baterie (Euro 7) a o zrušení nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 /kód Rady 14598/22, KOM(2022) 586; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2246/2002 /kód Rady 15390/22, KOM(2022) 666; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právní ochraně (průmyslových) vzorů (přepracované znění) /kód Rady 15400/22, KOM(2022) 667; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o posílené politice v oblasti interoperability veřejného sektoru – Propojení veřejných služeb, podpora veřejných politik a poskytování veřejných výhod – Směrem k „Interoperabilní Evropě“ /kód Rady 14984/22, KOM(2022) 710; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro vysokou úroveň interoperability veřejného sektoru v celé Unii (akt o Interoperabilní Evropě) /kód Rady 14973/22, KOM(2022) 720; Výroční zpráva Evropského účetního dvora v Lucemburku o plnění rozpočtu Evropské unie a evropských rozvojových fondů za rozpočtový rok 2021
 • V rámci Senátu Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro záležitosti EU:
   • Informace o prioritách švédského předsednictví v Radě EU; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2023 Pevná a jednotná Unie; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/148/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o směřování k budoucnosti bez azbestu: evropský přístup k řešení zdravotních rizik spojených s azbestem; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení pravidel mimosmluvní občanskoprávní odpovědnosti umělé inteligenci (směrnice o odpovědnosti za umělou inteligenci); Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti za vadné výrobky; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních pro dovoz, vývoz a tranzit palných zbraní, jejich hlavních částí a střeliva, kterým se provádí článek 10 Protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o palných zbraních) (přepracované znění); Návrh nařízení Rady o posílení solidarity prostřednictvím lepší koordinace nákupu plynu, přeshraničních výměn plynu a spolehlivých referenčních cen

Čtvrtek 19. ledna

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rozpočtový výbor
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – cestovní ruch
  • Pracovní skupina pro výzkum
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Revize směrnice o evropské radě zaměstnanců
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání generálních ředitelů odpovědných za záležitosti EU (Stockholm)

Pátek 20. ledna

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro informace
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání generálních ředitelů odpovědných za záležitosti EU (Stockholm)

Sobota 21. ledna

Neděle 22. ledna

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 16.1.Interoperabilní digitální veřejné služby – hodnocení Evropského rámce interoperability a strategie
Do 23.1.Označování ekologického krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
Do 23.1.Duševní vlastnictví – přezkum pravidel EU týkajících se průmyslových vzorů (nařízení o průmyslových vzorech)
Do 26.1.Podnikání v Evropě: rámec pro zdanění příjmů (směrnice BEFIT)
Do 26.1.Snížení objemu obalových odpadů – přezkum pravidel
Do 26.1.Certifikace pohlcování uhlíku – pravidla EU
Do 8.2.Kontrola, registrace a monitorování azbestu
Do 20.2.Předcházení terorismu – nová pravidla týkající se uvádění vysoce rizikových chemických látek na trh a jejich používání
Do 20.2.Digitální spravedlnost – kontrola účelnosti spotřebitelského práva EU
Do 23.2.Horizont Evropa – průběžné hodnocení
Do 23.2.Program Horizont 2020 – závěrečné hodnocení
Do 28.2.Celoživotní učení a řízení profesní dráhy – hodnocení Europassu od roku 2018
Do 16.3.Rybolov – hodnocení směrnice o bezpečnosti rybářských plavidel
Do 22.3.Hodnocení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme