Týdenní přehled dění v EU ve dnech 16. – 22. října 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí 16. října projednají poslanci EP na plenárním zasedání mimo jiné: Zřízení nástroje pro Ukrajinu; Zřízení Platformy strategických technologií pro Evropu („platforma STEP“). Poslanci Výboru IMCO budou hlasovat o Zákazu výrobků vyráběných za pomoci nucené práce na trhu Unie.

Ilustrační fotografie

V úterý 17. října Evropská komise představí: Pracovní program Komise na rok 2024; Zpráva o investicích do čistých technologií; Akční plán pro boj proti obchodování s drogami, včetně Evropské aliance přístavů; Legislativní návrh, kterým se mění mechanismus pozastavení platnosti víz.

V úterý 17. října proběhne v Senátu ČR zasedání Výboru pro záležitosti EU.

Ve středu 18. října budou poslanci EP hlasovat na plenárním zasedání mimo jiné o: Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2024; Návrh opravného rozpočtu č. 3/2023; Evropská strategie v oblasti bílkovin; Generační obměna v zemědělských podnicích budoucnosti v EU.

Ve čtvrtek 19. října budou poslanci EP hlasovat na plenárním zasedání mimo jiné o aktuální vývoj dialogu mezi Srbskem a Kosovem, včetně situace v obcích na severu Kosova.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 16. října

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Euroskupina
  • Rada pro životní prostředí
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro audiovizuální média
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina pro právo obchodních společností
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy
  • Výbor pro vzdělávání
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:
   • HLASOVÁNÍ: Zákaz výrobků vyráběných za pomoci nucené práce na trhu Unie
  • Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele:
   • HLASOVÁNÍ: Zákaz výrobků vyráběných za pomoci nucené práce na trhu Unie
 • V rámci Evropského parlamentuproběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Zřízení nástroje pro Ukrajinu; Zřízení Platformy strategických technologií pro Evropu („platforma STEP“)
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • konference „Zdraví v Evropě“, Madrid
  • Obchodní jednání Ředitelé evropských programů Erasmus+, Mládež a Evropský sbor solidarity (ESC), Madrid
  • Setkání národních kontaktních míst Občané, rovnost, práva a hodnoty (CESR).Valladolid
  • Konference o posílení spolupráce mezi Ameripolem, EU, Europolem a Interpolem, Madrid
  • Zasedání EUMC na úrovni náčelníka štábu obrany, Sevilla
  • Evropsko-středomořské zasedání hospodářských a sociálních rad o změně klimatu a migraci ve Středomoří, Alicante
  • Summit Gaia-X 2023, Palma
  • Seminář generálních ředitelů cel na vysoké úrovni, Madrid
  • II Městské fórum Španělska, Granada
  • Mezinárodní výbor pro globální družicový navigační systém (GNSS), Madrid
  • Mezinárodní konference o zabezpečení příjmů a sociálním začleňování, Aranjuez
  • Mezinárodní setkání pro vytváření pracovních míst v subsaharské Africe, Madrid
  • Setkání generálních ředitelů civilní ochrany, Valencie
  • Pracovní jednání vedoucích SPOC v bezpečnostních a celních službách, Madrid
  • Konference na téma „Demokracie, čtení a právo na informace v knihách, čtení a knihovnách“ a evropské setkání, Pamplona

Úterý 17. října

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro hospodářské a finanční věci
  • Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (energetika)
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro obchodní otázky
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy
  • Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik
  • ANTICI
  • MERTENS
  • Pracovní skupina pro spojené království
  • Pracovní skupina pro právo obchodních společností
  • Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
 • V rámci Evropské komise proběhne:
  • Pracovní program Komise na rok 2024
  • Zpráva o investicích do čistých technologií
  • Akční plán pro boj proti obchodování s drogami, včetně Evropské aliance přístavů
  • Legislativní návrh, kterým se mění mechanismus pozastavení platnosti víz
 • V rámci Evropského parlamentuproběhne:
  • Plenární zasedání:
   • HLASOVÁNÍ: (případně) Hlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy, Schengenská dohoda: digitalizace postupu udělování víz, Schengenský prostor: změna nařízení o vízovém štítku, Zemědělská datová síť pro udržitelnost zemědělských podniků, Mechanismus civilní ochrany Unie, Udělení absolutoria za rok 2021: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada, Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky, Texty, o nichž byla ukončena rozprava
   • ROZPRAVA: Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2024 – všechny oddíly; Pracovní program Komise na rok 2024; Doba vyhrazená pro otázky Komisi; Rozpravy o otázkách zahraniční politiky za přítomnosti místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (bude stanoveno); Kontrola rybolovu
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání REX – Sekce pro vnější vztahy
 • V rámci Senátu Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro záležitosti EU:
   • Informace vlády ČR o výsledcích jednání neformálního zasedání hlav států a předsedů vlád, které se uskutečnilo dne 6. října 2023; Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 26. – 27. října 2023; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Platforma strategických technologií pro Evropu (“STEP”) a mění směrnice 2003/87/ES, nařízení (EU) 2021/1058, nařízení (EU) 2021/1056, nařízení (EU) 2021/1057, nařízení (EU) č. 1303/2013, nařízení (EU) č. 223/2014, nařízení (EU) 2021/1060, nařízení (EU) 2021/523, nařízení (EU) 2021/695, nařízení (EU) 2021/697 a nařízení (EU) 2021/241; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení nástroje pro Ukrajinu; Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) 2020/2093, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021- 2027; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Revize víceletého finančního rámce na období 2021-2027 v polovině období; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování služeb v digitálních eurech poskytovateli platebních služeb zřízenými podle práva členských států, jejichž měnou není euro, a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1230; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení digitálního eura; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o postavení eurobankovek a euromincí jako zákonného platidla; Návrh směrnice Rady o rychlejší a spolehlivější úlevě z nadměrných srážkových daní; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV; Vyhodnocení dopadu usnesení Senátu na postoje vlády k návrhům legislativních aktů a komunikačním dokumentům EU v roce 2022. Posouzení souladu právních aktů EU  přijatých v období od srpna 2022 do července 2023 s usneseními Senátu
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Půlroční zasedání Radiokomunikační expertní skupiny (RCEG), Madrid
  • Konference ředitelů a mimořádné valné shromáždění Evropské sítě pro justiční vzdělávání (EJTN), Madrid
  • Zasedání Výboru pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění (COMP), Madrid
  • Konference SEMIC 2023, Madrid
  • Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (energetika), Lucembursko
  • Obchodní jednání Ředitelé evropských programů Erasmus+, Mládež a Evropský sbor solidarity (ESC), Madrid
  • Konference o posílení spolupráce mezi Ameripolem, EU, Europolem a Interpolem, Madrid
  • Evropsko-středomořské zasedání hospodářských a sociálních rad o změně klimatu a migraci ve Středomoří, Alicante
  • Summit Gaia-X 2023, Alicante
  • Seminář generálních ředitelů cel na vysoké úrovni, Madrid
  • Mezinárodní setkání pro vytváření pracovních míst v subsaharské Africe, Madrid

Středa 18. října

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Coreper I
  • Coreper II
  • Pracovní skupina pro lidská práva
  • Pracovní skupina pro Afriku
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
  • Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)
 • V rámci Evropského parlamentuproběhne:
  • Plenární zasedání:
   • HLASOVÁNÍ: Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2024 – všechny oddíly; Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2024 – všechny oddíly; Návrh opravného rozpočtu č. 3/2023: aktualizace příjmů (vlastních zdrojů) a další technické úpravy; Evropská strategie v oblasti bílkovin; Generační obměna v zemědělských podnicích budoucnosti v EU; Texty, o nichž byla ukončena rozprava
   • ROZPRAVA: Tematická rozprava (článek 162 jednacího řádu); Prezentace výroční zprávy Účetního dvora za rok 2022; Nedostatek vody a strukturální investice do přístupu k vodě v EU Prohlášení Rady a Komise
 • V rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro evropské záležitosti:
   • Informace o průběhu projednávání návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel a motorů, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska jejich emisí a životní baterie (Euro 7) a o zrušení nařízení; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na oběhovost pro design vozidel a o nakládání s vozidly s ukončenou životností; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na oběhovost pro design vozidel a o nakládání s vozidly s ukončenou životností; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví další procesní pravidla týkající se prosazování nařízení (EU) 2016/679; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV /kód Rady 11840/23, KOM(2023) 424 v konečném znění; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zpráva o právním státu 2023 – Stav právního státu v Evropské unii /kód Rady 11327/23, KOM(2023) 800 v konečném znění, SWD(2023) 803; Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Zpráva o strategickém výhledu z roku 2023 – Udržitelnost a dobré životní podmínky lidí jako základ otevřené strategické autonomie Evropy; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček a o zrušení směrnice 2009/48/ES /kód Rady 12234/23, KOM(2023) 462 v konečném znění/ ; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Rámec udržitelného financování, který funguje v praxi /kód Rady 10639/23, KOM(2023) 317; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a integritě činností v oblasti environmentálního, sociálního a správního (ESG) ratingu /kód Rady 10638/23; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro přístup k finančním údajům a o změně nařízení (EU) č. 1094/2010, (EU) č. 1095/2010 a (EU) 2022/2554 /kód Rady 11220/23, KOM(2023) 360 v konečném znění; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách a službách elektronických peněz na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 98/26/ES a zrušují směrnice 2015/2366/EU a 2009/110/ES /kód Rady 11221/23, KOM(2023) 366; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu a o změně nařízení (EU) 1093/2010 /kód Rady 11222/23, KOM(2023) 367; . Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o postavení eurobankovek a euromincí jako zákonného platidla /kód Rady 11603/23, KOM(2023) 364 v konečném znění; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování služeb v digitálních eurech poskytovateli platebních služeb zřízenými podle práva členských států, jejichž měnou není euro, a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1230 /kód Rady 11604/23, KOM(2023) 368; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení digitálního eura /kód Rady 11605/23, KOM(2023) 369; Sdělení Komise – Revize víceletého finančního rámce na období 2021-2027 v polovině období/kód Rady 10896/23, KOM(2023) 336; Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) 2020/2093, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021-2027 /kód Rady 10898/23, KOM(2023) 337; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Platforma strategických technologií pro Evropu („STEP“) a mění směrnice 2003/87/ES, nařízení (EU) 2021/1058, nařízení (EU) 2021/1056, nařízení (EU) 2021/1057, nařízení (EU) č. 1303/2013, nařízení (EU) č. 223/2014, nařízení (EU) 2021/1060, nařízení (EU) 2021/523, nařízení (EU) 2021/695, nařízení (EU) 2021/697 a nařízení (EU) 2021/241 /kód Rady 10900/23, KOM(2023) 335; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení nástroje pro Ukrajinu /kód Rady 10899/23, KOM(2023) 338, Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě – Nový pohled na provázanost klimatu a bezpečnosti: řešení dopadu změny klimatu a zhoršování životního prostředí na mír, bezpečnost a obranu /kód Rady 11283/23, JOIN(2023) 19; Návrh doporučení Rady o klíčových faktorech umožňujících úspěšné digitální vzdělávání a odbornou přípravu /kód Rady 8465/23, KOM(2023) 205; Návrh doporučení Rady o lepším poskytování digitálních dovedností v rámci vzdělávání a odborné přípravy /kód Rady 8467/23, KOM(2023) 206; Informace o jednání o dohodě se Spojenými státy americkými o posílení mezinárodních dodavatelských řetězců kritických nerostných surovin
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • ENISE – Mezinárodní setkání informační bezpečnosti, León
  • Setkání internacionalizačních agentur, Sevilla
  • Zasedání GD pro městské záležitosti, Granada
  • Setkání bezpečnostních ředitelů, Madrid
  • Půlroční zasedání Radiokomunikační expertní skupiny (RCEG), Madrid
  • Obchodní jednání Ředitelé evropských programů Erasmus+, Mládež a Evropský sbor solidarity (ESC), Madrid
  • Evropsko-středomořské zasedání hospodářských a sociálních rad o změně klimatu a migracve Středomoří,Alicante
  • Summit Gaia-X 2023,Alicante
  • Seminář generálních ředitelů cel na vysoké úrovni,Madrid
  • Konference SEMIC 2023,Madrid

Čtvrtek 19. října

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů obchodu
  • Rada pro spravedlnost a vnitřní věci
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro duševní vlastnictví
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
 • V rámci Evropského parlamentuproběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Evropská občanská iniciativa „Fur Free Europe“ („Evropa bez kožešin“)
   • HLASOVÁNÍ: Aktuální vývoj dialogu mezi Srbskem a Kosovem, včetně situace v obcích na severu Kosova,Návrhy usnesení; Dopady čínských rybolovných činností na rybolov Unie a další postup; Texty, o nichž byla ukončena rozprava
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Debata o budoucnosti obchodní politiky EU,Valencie
  • Europe Startup Nation Alliance Forum 2023,León
  • Evropský pilíř sociálních práv a nové aktivní politiky zaměstnanosti, Barcelona
  • ENISE – Mezinárodní setkání informační bezpečnosti,León
  • Evropsko-středomořské zasedání hospodářských a sociálních rad o změně klimatu a migraci ve Středomoří,Alicante
  • Evropská technická konference na téma „Kulturní krajiny jako paradigma odolnosti a udržitelnosti,Palma
  • Summit Gaia-X 2023, Alicante
  • Setkání internacionalizačních agentur,Sevilla
  • Setkání bezpečnostních ředitelů,Madrid

Pátek 20 října

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Mezinárodní summit
  • Neformální zasedání ministrů obchodu
  • Rada pro spravedlnost a vnitřní věci
  • Coreper I
  • Pracovní skupina pro duševní vlastnictví – autorské právo
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – cestovní ruch
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina pro spojené království
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Posouzení výsledků Národních integrovaných energetických a klimatických plánů (NIECP) a analýza plnění plánu Fit for 55,Madrid
  • Generální hromada ředitelů pro energetiku a klima,Madrid
  • Evropsko-středomořské zasedání hospodářských a sociálních rad o změně klimatu a migraci ve Středomoří,Alicante
  • Summit Gaia-X 2023,Alicante
  • Setkání internacionalizačních agentur,Sevila
  • Evropský pilíř sociálních práv a nové aktivní politiky zaměstnanosti,Barcelona

Sobota 21. října

 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Evropsko-středomořské zasedání hospodářských a sociálních rad o změně klimatu a migraci ve Středomoří,Alicante
  • Summit Gaia-X 2023,Alicante

Neděle 22. října

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Coreper II
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • mezinárodní konference o materiálech fúzních reaktorů (ICFRM-21),Granada
  • Evropsko-středomořské zasedání hospodářských a sociálních rad o změně klimatu a migraci ve Středomoří, Allicante
  • Summit Gaia-X 2023,Alicante

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 20.10.Integrace systémů ochrany dětí
Do 8.12.Průběžné hodnocení programu Erasmus+ z období 2021–2027 a závěrečné hodnocení programu Erasmus+ z období 2014–2020
Do 14.12.Energetická účinnost – přezkum požadavků na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva
Do 15.12Report on the Sustainable Finance Disclosure Regulation
Do 21.12.Energetická účinnost – požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (přezkum)
Do 21.12.Požadavky ohledně uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kotlů na tuhá paliva (přezkum)
Do 5.1.Hodnocení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti v roce 2024

Zprávu pro Vás připravilo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU dne 13.10.2023.
Kontakt: brussels@cebre.cz

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme