Týdenní přehled dění v EU ve dnech 17. – 23. července 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí 17. července budou poslanci Výboru pro zaměstnanost a sociální věci projednávat mimo jiné budoucí pracovní místa a školení dovedností pro digitální a zelený přechod a nedostatek pracovních sil a pracovní místa budoucnosti.

Ilustrační fotografie

V pondělí 17. července budou poslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů projednávat mimo jiné schvalování nesilničních mobilních strojů provozovaných na veřejných komunikacích a dozor nad trhem s nimi a změnou nařízení; zřízení rámce opatření k rozšíření evropského systému výroby produktů vyrobených pomocí technologií s nulovými čistými emisemi (akt o průmyslu s nulovými čistými emisemi) a změnu nařízení, pokud jde o digitální označování hnojivých výrobků.

V úterý 18. července budou poslanci Výboru pro zaměstnanost a sociální věci hlasovat mimo jiné o zákazu výrobků vyráběných za pomoci nucené práce na trhu Unie.

V úterý 18. července budou poslanci Výboru rozpočtové kontroly projednávat digitalizaci správy fondů EU.

V úterý 18. července budou poslanci Hospodářského a měnového výboru projednávat mimo jiné reakci EU na americký zákon o snižování inflace (IRA) a Memorandum of Understanding, kterým se stanoví rámec pro spolupráci v oblasti regulace finančních služeb mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska.

V úterý 18. července budou poslanci Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin hlasovat mimo jiné o zřízení rámce k zajištění bezpečných a udržitelných dodávek kritických surovin.

V úterý 18. července budou poslanci Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku hlasovat o Aktu evropského obranného průmyslu prostřednictvím kolaborativního zadávání veřejných zakázek.

Ve středu 19. července budou poslanci Výboru pro mezinárodní obchod hlasovat mimo jiné o zřízení rámce opatření k rozšíření evropského systému výroby produktů vyrobených pomocí technologií s nulovými čistými emisemi.

Ve středu 19. července budou poslanci Výboru pro dopravu a cestovní ruch hlasovat mimo jiné o schvalování typu motorových vozidel a motorů a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla s ohledem na emise a životnost baterií (Euro 7).

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 17. července

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Summit EU–CELAC
  • Neformální zasedání ministrů zemědělství a rybolovu
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy
  • Zvláštní výbor pro zemědělství
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:  
   • ROZPRAVA: Snižování nerovností a podpora sociálního začlenění dětí a jejich rodin v době krize; Budoucí pracovní místa a školení dovedností pro digitální a zelený přechod a nedostatek pracovních sil a pracovní místa budoucnosti
  • Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:
   • ROPRAVA: Schvalování nesilničních mobilních strojů provozovaných na veřejných komunikacích a dozor nad trhem s nimi a změnou nařízení (EU) 2019/1020; Zřízení rámce opatření k rozšíření evropského systému výroby produktů vyrobených pomocí technologií s nulovými čistými emisemi (akt o průmyslu s nulovými čistými emisemi); Zvláštní zpráva 13/2023: Schválené hospodářské subjekty – Solidní celní program s nevyužitým potenciálem a nerovnoměrným prováděním* Vystoupení paní Ildikó Gáll-Pelcz, členky Evropského účetního dvora; Změna nařízení (EU) 2019/1009, pokud jde o digitální označování hnojivých výrobků
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • „Jak evropská rozhodnutí o spravedlnosti ovlivňují občany“, Logroño

Úterý 18. července

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Summit EU–CELAC
  • Neformální zasedání ministrů zemědělství a rybolovu
  • Pracovní skupina pro mezinárodní potravinářské a zemědělské otázky
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina radů pro finanční věci
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:
   • ROZPRAVA: Zpráva o provádění dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím; Zákaz výrobků vyráběných za pomoci nucené práce na trhu Unie
  • Zasedání Výboru rozpočtové kontroly:
   • ROZPRAVA: Recenze EÚD č. 04/2023: Digitalizace správy fondů EU
  • Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:
   • HLASOVÁNÍ: Zlepšení pracovních podmínek hasičů; Rozpočet na rok 2024; Pozměňující nařízení (EU, Euratom) 2020/2093, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na roky 2021 až 2027; Zpráva o provádění dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím; Zákaz výrobků vyráběných za pomoci nucené práce na trhu Unie
   • ROZPRAVA: Zlepšení pracovních podmínek při práci na plošině; Tvorba pracovních míst: spravedlivá transformace a společensky odpovědné investování; Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států
  • Zasedání Hospodářského a měnového výboru:
   • ROZPRAVA: Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních; Státní podpora: Reakce EU na americký zákon o snižování inflace (IRA); Memorandum of Understanding, kterým se stanoví rámec pro spolupráci v oblasti regulace finančních služeb mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska; Změna nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o opatření pro správní spolupráci v oblasti DPH potřebná pro digitální věk; Změna směrnice 2006/112/ES, pokud jde o pravidla DPH pro digitální věk; Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2024 – všechny oddíly
   • HLASOVÁNÍ: Zřízení jednotného evropského přístupového místa, které poskytuje centralizovaný přístup k veřejně dostupným informacím s významem pro finanční služby, kapitálové trhy a udržitelnost; Změna některých směrnic, pokud jde o zřízení a fungování jednotného evropského přístupového místa; Změna nařízení (EU) č. 909/2014, pokud jde o disciplínu při vypořádání, přeshraniční poskytování služeb, spolupráci v oblasti dohledu, poskytování bankovních doplňkových služeb a požadavky ohledně centrálních depozitářů cenných papírů třetích zemí; Změna směrnice 2009/138/ES, pokud jde o proporcionalitu, kvalitu dohledu, vykazování, dlouhodobá záruční opatření, makroobezřetnostní nástroje, rizika pro udržitelnost, skupinový a přeshraniční dohled; Zavedení rámce pro ozdravné postupy a řešení krizí pojišťoven a zajišťoven a změna směrnic 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2009/138/ES, (EU) 2017/1132 a nařízení (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 648/2012; Zpráva o provádění dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím 
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • HLASOVÁNÍ: Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 proti prováděcímu rozhodnutí Komise, kterým se povoluje uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87419, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu (ES) č. 1829/2003 a Rady; Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 proti prováděcímu rozhodnutí Komise, kterým se povoluje uvedení na trh produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici GA21 × T25, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny podle nařízení (ES) č. 1829/2003 Evropského parlamentu a Rady (ES) č. Parlamentu a Rady; Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu proti prováděcímu rozhodnutí Komise, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/2126 o revizi ročních emisních přídělů členských států na období 2023 až 2030; Standardy jakosti a bezpečnosti látek lidského původu určený k použití u člověka ao zrušení směrnic 2002/98/ES a 2004/23/ES; Zřízení rámce k zajištění bezpečných a udržitelných dodávek kritických surovin a změna nařízení (EU) 168/2013, (EU) 2018/858, 2018/1724 a (EU) 2019/1020
   • ROZPRAVA: Změna směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ); Pokyny pro hodnocení rizik přípravků na ochranu rostlin pro včely (Apis mellifera, Bombus spp. a včely samotářky); Vědecké doporučení pro stanovení celoevropského klimatického cíle do roku 2040 a rozpočtu na skleníkové plyny na období 2030–2050
  • Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:
   • ROZPRAVA: Akt evropského obranného průmyslu prostřednictvím kolaborativního zadávání veřejných zakázek
   • HLASOVÁNÍ: Akt evropského obranného průmyslu prostřednictvím kolaborativního zadávání veřejných zakázek
  • Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:
   • ROZPRAVA: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o shromažďování a sdílení údajů týkajících se poskytování služeb krátkodobého ubytování v EU ao změně nařízení (EU) 2018/1724; Společná pravidla na podporu opravy zboží a změna nařízení (EU) 2017/2394 a směrnic (EU) 2019/771 a (EU) 2020/1828; Jednotný digitální trh EU – jste tam? Příležitosti pro kandidátské země EU* Výměna názorů; Zákaz výrobků vyráběných za pomoci nucené práce na trhu Unie
   • HLASOVÁNÍ: Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2024 – všechny oddíly; Zřízení nástroje pro mimořádnou situaci na jednotném trhu a zrušení nařízení Rady (ES) č. 2679/98; Změna nařízení (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 a (EU) č. 305/2011, pokud jde o nouzové postupy pro posuzování shody, přijetí společných specifikací a dozor nad trhem z důvodu mimořádné situace na jednotném trhu; Změna směrnic 2000/14/ES, 2006/42/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU a 2014/68/EU, pokud jde o nouzové postupy pro posuzování shody, přijetí společných specifikací a dozoru nad trhem z důvodu mimořádné situace na jednotném trhu; Zpráva o provádění dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím; Schvalování typu motorových vozidel a motorů a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla s ohledem na emise a životnost baterií (Euro 7) a zrušení nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009; Obaly a obalové odpady, změna nařízení (EU) 2019/1020 a směrnice (EU) 2019/904 a zrušení směrnice 94/62/ES
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboruproběhne:
  • Zasedání REX – Sekce Vnějších vztahů
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Mezinárodní seminář na téma „Osvědčené postupy a možnosti mezinárodní spolupráce ve výcviku policistů“, Aranjuez
  • „Jak evropská rozhodnutí o spravedlnosti ovlivňují občany“, Logroño

Středa 19. července

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Mezinárodní ministerská zasedání
  • Coreper I
  • Coreper II
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro otázky občanského práva
  • Výbor pro obchodní politiku
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro Afriku
  • Pracovní skupina pro Asii-Oceánii
  • Pracovní skupina pro duševní vlastnictví
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro vlastní zdroje
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii
  • Výbor pro vzdělávání
  • Pracovní skupina pro strukturální opatření a nejvzdálenější regiony
  • Pracovní skupina pro duševní vlastnictví – autorské právo
  • Výbor pro vzdělávání
  • Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu
  • Pracovní skupina pro léčiva a zdravotnické prostředky
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:
   • ROZPRAVA: Prezentace doporučení Komise o povolení zahájení jednání o dohodě se Spojenými státy americkými o posílení mezinárodních dodavatelských řetězců kritických nerostů; Bezpečnostní a obranné důsledky vlivu Číny na kritickou infrastrukturu v Evropské unii; Veřejné slyšení – Obchodní a investiční vztahy s Tchaj-wanem; Vyhlídky obchodních vztahů mezi EU a Latinskou Amerikou po summitu EU-CELAC ve dnech 17.–18. července 2023; Prezentace hloubkové analýzy „Sladění evropských agentur pro exportní úvěry s cíli politiky EU“
   • HLASOVÁNÍ: Zřízení rámce k zajištění bezpečných a udržitelných dodávek kritických surovin a změna nařízení (EU) 168/2013, (EU) 2018/858, 2018/1724 a (EU) 2019/1020; Zřízení rámce opatření k rozšíření evropského systému výroby produktů vyrobených pomocí technologií s nulovými čistými emisemi (akt o průmyslu s nulovými čistými emisemi); Úloha rozvojové politiky EU při transformaci těžebního průmyslu pro udržitelný rozvoj v rozvojových zemích; Zahájení jednání o dohodě se Spojenými státy americkými o posílení mezinárodních dodavatelských řetězců kritických nerostných surovin
  • Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:
   • HLASOVÁNÍ: Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2024 – všechny oddíly; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o shromažďování a sdílení údajů týkajících se poskytování služeb krátkodobého ubytování v EU a o změně nařízení (EU) 2018/1724; Shromažďování předávání předběžných informací o cestujících za účelem posílení a usnadnění kontroly na vnějších hranicích, změna nařízení (EU) 2019/817 a nařízení (EU) 2018/1726 a zrušení směrnice Rady 2004/82/ES; Shromažďování a předávání předběžných informací o cestujících za účelem prevence, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažných trestných činů a změna nařízení (EU) 2019/818; Schvalování typu motorových vozidel a motorů a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla s ohledem na emise a životnost baterií (Euro 7) a zrušení nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009; Zřízení rámce opatření k rozšíření evropského systému výroby produktů vyrobených pomocí technologií s nulovými čistými emisemi (akt o průmyslu s nulovými čistými emisemi); Průběžná zpráva k návrhu na střednědobou revizi víceletého finančního rámce na období 2021–2027• Přijetí návrhu stanoviska ve formě dopisu
   • ROZPRAVA: Aspekty týkající se dopravy v pozměněném aktu v přenesené pravomoci Taxonomie Climate – Výměna názorů s Evropskou komisí; Zmocnění Francouzské republiky k jednání, podpisu a uzavření mezinárodní dohody o požadavcích na bezpečnost a interoperabilitu v rámci Channel Fixed Link; Prezentace Evropské komise o probíhajících mezinárodních dohodách o letecké dopravě (ATA); Prezentace Evropské komise o ekologickém dopravním balíčku; Prezentace studie o „integraci systémů bezpilotních letadel“ do evropského
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • „Jak evropská rozhodnutí o spravedlnosti ovlivňují občany“, Logroño

Čtvrtek 20. července

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů spravedlnosti a vnitra
  • Rada pro zahraniční věci
  • Pracovní skupina pro duševní vlastnictví
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro obecné záležitosti
  • Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy
  • Výbor pro vzdělávání
  • Pracovní skupina pro hybridní hrozby
  • Výbor pro obchodní politiku
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – nebezpečné látky
  • Pracovní skupina pro výzkum
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Cesta pracovní skupiny CIBER, Valencia

Pátek 21. července

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů spravedlnosti a vnitra

Sobota 22. července

Neděle 23. července

 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Setkání ředitelů farmaceutické politiky, Palma

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 24.7.Pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže týkající se dohod o transferu technologií – hodnocení
Do 31.7.Nebezpečné chemické látky – zákaz výroby chemických látek, které jsou v Evropské unii zakázány, na vývoz
Do 2.8.Strategie EU pro mládež na období 2019–2027 – průběžné hodnocení
Do 4.8.Zásada „znečišťovatel platí“ – kontrola účelnosti jejího uplatňování na životní prostředí
Do 15.8.Environmentální dopad zobrazovacích zařízení, včetně spotřebního materiálu
Do 30.8.Tepelná čerpadla – akční plán rychlejšího zavádění v celé EU
Do 31.8.Požadavky na ekodesign kuchyňských spotřebičů
Do 31.8.Požadavky na označování kuchyňských spotřebičů energetickými štítky
Do 31.8.Hospodaření s uhlíkem v průmyslu – zachycování, využití a ukládání uhlíku
Do 18.9.Program COSME – hodnocení
Do 22.9.Odpad z elektrických a elektronických zařízení – hodnocení pravidel EU
Do 25.9.Režimy podpory EU pro zemědělství v nejvzdálenějších regionech a na menších ostrovech v Egejském moři (hodnocení)
Do 20.10.Integrace systémů ochrany dětí

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme