Týdenní přehled dění v EU ve dnech 18. – 24. září 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí 18. září v rámci rozpravy poslanci Výboru IMCO projednají mimo jiné stanovení harmonizovaných podmínek pro uvádění stavebních výrobků na trh. V úterý 19. září budou poslanci Výboru EMPL hlasovat mimo jiné o zřízení rámce opatření k rozšíření evropského systému výroby produktů vyrobených pomocí technologií s nulovými čistými emisemi (akt o průmyslu s nulovými čistými emisemi).

Ilustrační fotografie

V úterý 19. září budou poslanci Výboru ITRE hlasovat o patření ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, o změně nařízení, pokud jde o řízené bezpečnostní služby a stanovení opatření k posílení solidarity Unie a jejích kapacit v oblasti odhalování kybernetických bezpečnostních hrozeb a incidentů a přípravy a reakce na ně.

Ve čtvrtek 21. září proběhne v Bruselu na Stálém zastoupení ČR při EU 1. Czech-Belgian Design Forum za účasti více než 15 českých subjektů.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 18. září

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro zemědělství a rybolov
  • Neformální zasedání ministrů školství a mládež
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
  • ANTICI
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:
   • ROZPRAVA: Stanovení harmonizovaných podmínek pro uvádění stavebních výrobků na trh, mění nařízení (EU) 2019/1020 a zrušuje nařízení (EU) 305/2011
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Konference o ochraně údajů v oblasti prosazování práva (EDEN), Madrid
  • Konference o nových výzvách v boji proti podvodům online, Málaga

Úterý 19. září

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů školství a mládež
  • Rada pro obecné záležitosti
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU
  • MERTENS
  • Pracovní skupina pro spojené království
  • Coreper I
  • Coreper II
  • Pracovní skupina pro Afriku (COAFR)
  • Pracovní skupina pro audiovizuální média
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina pro vesmír
  • Rozpočtový výbor
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:
   • HLASOVÁNÍ: Zřízení rámce opatření k rozšíření evropského systému výroby produktů vyrobených pomocí technologií s nulovými čistými emisemi (akt o průmyslu s nulovými čistými emisemi), Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na minimální přestávky v řízení a denní a týdenní doby odpočinku v odvětví příležitostné osobní dopravy
  • Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:
   • ROZPRAVA: Podpora svobody vědeckého bádání v EU
   • HLASOVÁNÍ: Opatření ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a zrušení směrnice 2014/61/EU (Akt o gigabitové infrastruktuře); Změna nařízení (EU) 2019/881, pokud jde o řízené bezpečnostní služby; Stanovení opatření k posílení solidarity Unie a jejích kapacit v oblasti odhalování kybernetických bezpečnostních hrozeb a incidentů a přípravy a reakce na ně
  • Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:
   • ROZPRAVA: Harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (Akt o umělé inteligenci) a změna některých legislativních aktů Unie; Provádění nařízení o zeměpisném blokování z roku 2018 na jednotném digitálním trhu; Změna nařízení (EU) 2019/1009, pokud jde o digitální označování hnojivých výrobků; Virtuální světy: příležitosti, rizika a politické důsledky pro jednotný trh; Návykový design online služeb a ochrana spotřebitele na jednotném trhu EU
   • HLASOVÁNÍ: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o shromažďování a sdílení údajů týkajících se poskytování služeb krátkodobého ubytování v EU a o změně nařízení (EU) 2018/1724; Zřízení rámce opatření k rozšíření evropského systému výroby produktů vyrobených pomocí technologií s nulovými čistými emisemi (akt o průmyslu s nulovými čistými emisemi); Pozměňující nařízení (EU) 2019/881, pokud jde o řízené bezpečnostní služby
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Konference o ochraně údajů v oblasti prosazování práva (EDEN), Madrid
  • Konference o nových výzvách v boji proti podvodům online, Málaga

Středa 20. září

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI)
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB)
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro duševní vlastnictví
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro výzkum
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Plenární zasedání
 • V rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro evropské záležitosti:
   • Priority předsednictví Španělska v Radě Evropské unie; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na minimální přestávky v řízení a denní a týdenní doby odpočinku v odvětví příležitostné osobní dopravy; . Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1286/2014, pokud jde o modernizaci sdělení klíčových informací; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU, 2014/65/EU a (EU) 2016/97, pokud jde o pravidla Unie na ochranu retailových investorů; Návrh směrnice Rady o rychlejší a spolehlivější úlevě z nadměrných srážkových daní; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Celní reforma: posunutí celní unie na další úroveň; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje celní kodex unie a celní orgán Evropské unie a zrušuje nařízení (EU) č. 952/2013; Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2658/87, pokud jde o zavedení zjednodušeného sazebního zacházení pro prodej zboží na dálku, a nařízení (ES) č. 1186/2009, pokud jde o zrušení prahové hodnoty osvobození od cla; Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o pravidla DPH vztahující se na osoby povinné k dani, které usnadňují prodej na dálku u dováženého zboží, a o uplatňování zvláštního režimu pro prodej na dálku u zboží dovezeného ze třetích území nebo třetích zemí a zvláštního režimu pro přiznání a odvod DPH při dovozu; . Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Upravený balíček pro novou generaci vlastních zdrojů; . Pozměněný návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU, Euratom) 2020/2053 o systému vlastních zdrojů Evropské unie; 2. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému soudnímu dvoru, Evropské centrální bance, Evropskému účetnímu dvoru, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Návrh na zřízení interinstitucionálního orgánu pro etiku
 • V rámci Senátu Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro záležitosti EU:
   • Návrh doporučení Rady ohledně vypracování rámcových podmínek sociální ekonomiky; Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o „strategii evropské hospodářské bezpečnosti; Pozměněný návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU, Euratom) 2020/2053 o systému vlastních zdrojů Evropské unie; Pozměněný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) 2021/768 ze dne 30. dubna 2021, pokud jde o prováděcí opatření pro nové vlastní zdroje Evropské unie; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Upravený balíček pro novou generaci vlastních zdrojů; Pozměněný návrh nařízení Rady, o metodách a postupu pro poskytování vlastních zdrojů ze systému obchodování s emisemi, mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, přerozdělených zisků a statistického vlastního zdroje ze zisků společností a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků

Čtvrtek 21. září

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů dopravy
  • Pracovní skupina pro duševní vlastnictví
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro výzkum
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Plenární zasedání
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Evropská konference o kybernetické bezpečnosti 2023, Segovia
  • Zasedání na vysoké úrovni o budoucnosti práce a sociálního dialogu, Santiago de Compostela
 • V rámci aktivit CEBRE proběhne:
  • Czech-Belgian Design Networking Forum, Brusel

Pátek 22. září

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů dopravy
  • Coreper I
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro duševní vlastnictví – autorské právo
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Evropská konference o kybernetické bezpečnosti 2023, Segovia
  • Zasedání na vysoké úrovni o budoucnosti práce a sociálního dialogu, Santiago de Compostela

Sobota 23.září

Neděle 24.září

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 18.9.Program COSME – hodnocení
Do 22.9.Odpad z elektrických a elektronických zařízení – hodnocení pravidel EU
Do 25.9.Režimy podpory EU pro zemědělství v nejvzdálenějších regionech a na menších ostrovech v Egejském moři (hodnocení)
Do 20.10.Integrace systémů ochrany dětí
Do 8.12.Průběžné hodnocení programu Erasmus+ z období 2021–2027 a závěrečné hodnocení programu Erasmus+ z období 2014–2020
Do 15.12Report on the Sustainable Finance Disclosure Regulation

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme