Týdenní přehled dění v EU ve dnech 19. – 25. června 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V úterý 20. června Evropská komise představí Přezkum/revizi fungování víceletého finančního rámce; Upravený balíček pro příští generaci vlastních zdrojů a Evropskou strategii hospodářské bezpečnosti.

Ilustrační fotografie

V úterý 20. června od 16:00 proběhne v Evropském domě v rámci aktivit CEBRE Debata: „Kybernetická bezpečnost: posílení kapacit EU“.

Ve středu 21. června poslanci Výboru pro evropské záležitosti PS PČR projednají v rámci své schůze mimo jiné Návrh směrnice EP a Rady, pokud jde o další rozšíření a modernizaci využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností; Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Česka na rok 2023 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Česka z roku 2023; Sdělení Komise EP a Radě – Řešení nedostatku talentů v oblasti kybernetické bezpečnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti, růstu a odolnosti EU („Akademie dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti“); Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví opatření k posílení solidarity a kapacit v Unii pro odhalování kybernetických bezpečnostních hrozeb a incidentů a pro připravenost a reakci na ně; Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví rámec pro zajištění bezpečných a udržitelných dodávek kritických surovin; Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a Výboru regionů – Bezpečné a udržitelné dodávky kritických surovin na podporu souběžné transformace; Návrh nařízení EP a Rady o ustavení aktu na podporu výroby munice.0

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 19. června

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (energetika)
  • Coreper II
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Rozpočtový výbor
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Zvláštní výbor pro zemědělství (ZVZ)
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB)
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Konference – Potenciál výzkumných dat: Jak výzkumné infrastruktury poskytují nové příležitosti a výhody pro společnost, Lund

Úterý 20. června

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro životní prostředí
  • Rozpočtový výbor
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro duševní vlastnictví
  • Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik
  • Pracovní skupina pro obecné záležitosti
  • Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU
  • ANTICI
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
  • Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – nebezpečné látky
  • MERTENS
 • V rámci Evropské komise proběhne:
  • Přezkum/revize fungování víceletého finančního rámce
  • Upravený balíček pro příští generaci vlastních zdrojů
  • Evropská strategie hospodářské bezpečnosti
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Konference – Potenciál výzkumných dat: Jak výzkumné infrastruktury poskytují nové příležitosti a výhody pro společnost, Lund
  • Zasedání ministrů spravedlnosti a vnitřních věcí EU a USA, Stockholm
  • Zasedání Výboru pro Evropský výzkumný prostor a inovace (ERAC), Lund
 • V rámci aktivit CEBRE proběhne:
  • Debata: „Kybernetická bezpečnost: posílení kapacit EU“

Středa 21. června

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání Rady pro obecné záležitosti
  • Coreper I
  • Coreper II
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboruproběhne:
  • Zasedání SOC – Zaměstnanost, sociální věci, občanství
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání ministrů spravedlnosti a vnitřních věcí EU a USA, Stockholm
  • Zasedání Výboru pro Evropský výzkumný prostor a inovace (ERAC), Lund
 • V rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro evropské záležitosti:
   • Návrh Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě, kterým se zavádí víceletá strategická politika pro evropskou integrovanou správu hranic; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – 30. výročí jednotného trhu; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Dlouhodobá konkurenceschopnost EU: období po roce 2030; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/102/ES a (EU) 2017/1132, pokud jde o další rozšíření a modernizaci využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o předávání řízení v trestních věcech; Sdělení Komise o přezkumu rámce pro krizové řízení a pojištění vkladů na podporu dokončení bankovní unie; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o opatření včasného zásahu, podmínky pro řešení krize a financování opatření k řešení krize; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 806/2014, pokud jde o opatření včasného zásahu, podmínky pro řešení krize a financování opatření k řešení krize; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/49/EU, pokud jde o rozsah ochrany vkladů, použití prostředků ze systémů pojištění vkladů, přeshraniční spolupráci a transparentnost; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/59/EU a nařízení (EU) č. 806/2014, pokud jde o některé aspekty minimálního požadavku na kapitál a způsobilé Závazky; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o účinné koordinaci hospodářských politik a mnohostranném rozpočtovém dohledu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1466/97; Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku; Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států; Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Česka na rok 2023 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Česka z roku 2023; Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Řešení nedostatku talentů v oblasti kybernetické bezpečnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti, růstu a odolnosti EU („Akademie dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti“); Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření k posílení solidarity a kapacit v Unii pro odhalování kybernetických bezpečnostních hrozeb a incidentů a pro připravenost a reakci na ně; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/881, pokud jde o řízené bezpečnostní služby; . Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro zajištění bezpečných a udržitelných dodávek kritických surovin a mění nařízení; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Bezpečné a udržitelné dodávky kritických surovin na podporu souběžné transformace; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ustavení aktu na podporu výroby munice

Čtvrtek 22. června

 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboruproběhne:
  • Zasedání CCMI – Poradní komise pro průmyslové změny
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání Výboru pro Evropský výzkumný prostor a inovace (ERAC), Lund

Pátek 23. června

Sobota 24. června

Neděle 25. června

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 23.6.Cíl EU v oblasti klimatu do roku 2040
Do 23.6.Financování evropské činnosti za hranicemi EU – hodnocení souvisejících nástrojů (období 2014–2020 a 2021–2027)
Do 28.6.Snazší cestování – digitalizace cestovních dokladů
Do 7.7.Mechanismus civilní ochrany Unie (UCPM) – hodnocení
Do 24.7.Pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže týkající se dohod o transferu technologií – hodnocení
Do 31.7.Nebezpečné chemické látky – zákaz výroby chemických látek, které jsou v Evropské unii zakázány, na vývoz
Do 2.8.Strategie EU pro mládež na období 2019–2027 – průběžné hodnocení
Do 4.8.Zásada „znečišťovatel platí“ – kontrola účelnosti jejího uplatňování na životní prostředí
Do 15.8.Environmentální dopad zobrazovacích zařízení, včetně spotřebního materiálu
Do 30.8.Tepelná čerpadla – akční plán rychlejšího zavádění v celé EU
Do 31.8.Požadavky na ekodesign kuchyňských spotřebičů
Do 31.8.Požadavky na označování kuchyňských spotřebičů energetickými štítky
Do 31.8.Hospodaření s uhlíkem v průmyslu – zachycování, využití a ukládání uhlíku
Do 7.9.Program COSME – hodnocení

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme