Týdenní přehled dění v EU ve dnech 20. – 26. března 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V úterý 21. března poslanci Výboru pro mezinárodní obchod budou v rámci rozpravy projednávat mimo jiné dočasnou liberalizaci obchodu doplňující obchodní koncese použitelné pro ukrajinské výrobky podle Dohody o přidružení mezi EU a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na straně jedné a Ukrajinou na straně druhé; obchodní aspekty nedávných návrhů v návaznosti na „Průmyslový plán Zelené dohody pro věk s nulovými čistými emisemi“ – výměna názorů.

Ilustrační fotografie

V úterý 21. března také budou poslanci Výboru pro dopravu a cestovní ruch hlasovat o novém rámci EU pro městskou mobilitu. Ve středu 22. března Evropská komise představí: Balíček pro spotřebitele – Doložení environmentálních tvrzení; Udržitelná spotřeba zboží – podpora oprav a opětovného použití (právo na opravu).

Ve čtvrtek a pátek (23. – 24. března) bude probíhat v Bruselu Evropská rada s hlavními tématy, kterými jsou: Ukrajina; Konkurenceschopnost, jednotný trh a hospodářství; Energetika.

Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci na Nové priority pro ekodesign udržitelných produktů s datem pro zaslání zpětné vazby do 25. dubna 2023.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 20. března

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro zemědělství a rybolov
  • Rada pro zahraniční věci
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro duševní vlastnictví
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro právo obchodních společností
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro výzkum
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro obecné záležitosti
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:
   • ROZPRAVA: Pozměňující nařízení (EU) 2020/2170, pokud jde o uplatňování celních kvót Unie a jiných dovozních kvót na některé produkty převedené do Severního Irska
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání Výboru pro zaměstnanost (EMCO), (Stockholm)

Úterý 21. března

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro obecné záležitosti
  • Pracovní skupina pro duševní vlastnictví
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik
  • Pracovní skupina pro mořské právo
  • Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ)
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
  • Skupina pro vývozní úvěry
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
  • Pracovní skupina pro transatlantické vztahy (COTRA)
  • MERTENS
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:
   • HLASOVÁNÍ: Protokol, kterým se mění Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace z Marrákeše
   • ROZPRAVA: Obchodní aspekty nedávných návrhů a vývoje politiky v oblasti kritických surovin – výměna názorů; Probíhající mnohostranná a dvoustranná jednání o digitálním obchodu a toku dat – výměna názorů; Dohoda mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou, která se týká změny koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie; Dočasná liberalizace obchodu doplňující obchodní koncese použitelné pro ukrajinské výrobky podle Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na straně jedné a Ukrajinou na straně druhé; Obchodní aspekty nedávných návrhů v návaznosti na „Průmyslový plán Zelené dohody pro věk s nulovými čistými emisemi“ – výměna názorů
  • Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:
   • HLASOVÁNÍ: Nový rámec EU pro městskou mobilitu; Velké projekty dopravní infrastruktury v EU – provádění projektů a monitorování a kontrola finančních prostředků EU
   • ROZPRAVA: Kvalita vnějšího ovzduší a čistší ovzduší pro Evropu (přepracované znění)
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání Výboru pro zaměstnanost (EMCO), (Stockholm)

Středa 22. března

 • V rámci Evropské rady proběhne:
  • Trojstranná sociální vrcholná schůzka
 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Coreper I
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – motorová vozidla
  • Coreper II
  • Ad hoc pracovní skupina pro multi-agenturní dárcovskou koordinační platformu pro Ukrajinu
  • Pracovní skupina pro Afriku (COAFR)
  • Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI)
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Rozpočtový výbor
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC)
 • Evropská komise představí:
  • Balíček pro spotřebitele
   • Doložení environmentálních tvrzení
   • Udržitelná spotřeba zboží – podpora oprav a opětovného použití (právo na opravu)
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:
   • ROZPRAVA: Zřízení nástroje pro mimořádné situace na jednotném trhu a zrušení nařízení Rady (ES) č. 2679/98
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • ROZPRAVA: Kvalita vnějšího ovzduší a čistší ovzduší pro Evropu (přepracované znění); Změna směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, směrnice 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu a směrnice 2008/105/ES o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky; Pozměňující nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
   • HLASOVÁNÍ: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/148/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Plenární zasedání
 • V rámci Senátu Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro záležitosti EU:
   • Sdělení Komise Průmyslový plán Zelené dohody pro věk s nulovými čistými emisemi

Čtvrtek 23. března

 • V rámci Evropské rady proběhne:
  • Ukrajina
  • Konkurenceschopnost, jednotný trh a hospodářství
  • Energetika
 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Plenární zasedání
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Konference: Dovednosti pro ekologický přechod – pro konkurenceschopnou Evropu (Stockholm)

Pátek 24. března

 • V rámci Evropské rady proběhne:
  • Ukrajina
  • Konkurenceschopnost, jednotný trh a hospodářství
  • Energetika
 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Eurosummit
  • Coreper I

Sobota 25. března

Neděle 26. března

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 16.3.Rybolov – hodnocení směrnice o bezpečnosti rybářských plavidel
Do 17.3.Aktualizace předpisů EU týkajících se opožděných plateb
Do 22.3.Hodnocení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení
Do 12.4.Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti 2014-2020 – hodnocení ex post
Do 13.4.Doporučení ohledně odolnosti volebního procesu a voleb do Evropského parlamentu v roce 2024
Do 13.4.Doporučení týkající se občanské angažovanosti
Do 13.4.Ustanovení o transparentnosti namířená proti skrytému vměšování ze strany třetích zemí
Do 13.4.Doporučení o skrytém vměšování ze strany třetích zemí
Do 13.4.Obrana evropské demokracie – sdělení
Do 25.4.Nové priority pro ekodesign udržitelných produktů
Do 3.5.Zahraniční příležitosti ke vzdělávání (vzdělávací mobilita) v Evropě pro všechny
Do 5.5.Evropský průkaz osob se zdravotním postižením
Do 16.5.Hodnocení legislativního rámce pro kontrolu tabáku
Do 25.5.Agentury EU Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA – hodnocení v roce 2024
DO 7.6.Nařízení EU o recyklaci lodí – hodnocení
Do 8.6.Nástroj pro oživení a odolnost (2020–2024) – hodnocení v polovině období

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme