Týdenní přehled dění v EU ve dnech 21. – 27. března

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Unii očekávaných v následujícím týdnu.

V rámci výboru Parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku bude 21. března představena studie s názvem „Dekarbonizace energetiky“. Ve dnech 23. a 24. března se uskuteční Summit Evropské rady, na kterém se bude projednávat reakce EU na ruskou invazi na Ukrajinu a ceny energií.

Ilustrační fotografie

Komise 23. března představí balíček na ochranu přírody, strategii pro cenově dostupné potraviny, spravedlivé příjmy zemědělských podniků a strategii pro posílení odolnosti potravinového systému EU.

Evropský hospodářský a sociální výbor bude na plenárním zasedání 23. března hlasovat o revizi směrnice o energetické náročnosti budov.

Parlament bude v rámci plenárního zasedání 24. března projednávat plán RePowerEU – společná evropská akce pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 21. března 

V rámci Rady EU proběhne:

Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
Pracovní skupina pro komodity (PROBA)
Pracovní skupina pro právo obchodních společností
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání výboru pro mezinárodní obchod:

ROZPRAVA: Zpětná vazba na obchodní vztahy mezi EU a Afrikou po summitu EU-AU (17.-18. února) – výměna názorů s Komisí; Budoucnost obchodních vztahů EU-Afrika; Návrh zprávy / návrh doporučení – PE704.665 – Budoucí spolupráce mezi EU a Indií v oblasti obchodu a investic; Due Diligence v oblasti udržitelnosti podniků a změna směrnice (EU) 2019/1937; Obchodní a investiční aspekty plánu Global Gateway – výměna názorů

Zasedání výboru pro hospodářství a měnu:

ROZPRAVA: Spotřebitelské úvěry; Zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin v Unii; Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2021

Zasedání výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:

ROZPRAVA: Výměna názorů s Evropskou komisí a Evropskou kosmickou agenturou (ESA) o programu Copernicus (tbc); Harmonizace pravidel pro umělou inteligenci (akt o umělé inteligenci) a změna některých legislativních aktů Unie; Představení studie „Kosmický trh – jak usnadnit přístup a vytvořit otevřený a konkurenční trh?“; Výměna názorů s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE) o situaci na Ukrajině (tbc); Představení studie „Dekarbonizace energetiky“; Provádění aktualizované nové průmyslové strategie pro Evropu: sladění výdajů s politikou

Úterý 22. března 

V rámci Rady EU proběhne:

Rada pro obecné záležitosti:

Financování evropských politických stran a evropských politických nadací; Evropský semestr; Konference o budoucnosti Evropy

Pracovní skupina pro pozemní dopravu
Rozpočtový výbor
Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro leteckou dopravu
Pracovní skupina pro sociální otázky
ANTICI
MERTENS
Pracovní skupina pro obecné záležitosti
Pracovní skupina pro vesmír

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání výboru pro mezinárodní obchod:

ROZPRAVA: Indicko-tichomořská strategie v oblasti obchodu a investic; Budoucnost mezinárodní investiční politiky EU; Výměna názorů s výkonnými místopředsedy Komise Margrethe Vestagerovou a Valdisem Dombrovskisem o posledním vývoji práce Rady pro obchod a technologie EU-USA; Přezkum 15bodového akčního plánu pro kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji -Výměna názorů s Komisí ohledně přezkumu neformálního dokumentu o zlepšení provádění a prosazování kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji v dohodách o volném obchodu EU.; Uvedení na trh Unie a vývoz z Unie u některých komodit a produktů souvisejících s odlesňováním a znehodnocováním lesů a zrušení nařízení (EU) č. 995/2010

Společné zasedání výboru pro hospodářství a měnu a výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:

ROZPRAVA: Výměna názorů s Mairead McGuinnessovou, komisařkou pro finanční služby, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů, na doplňkový akt v přenesené pravomoci o taxonomii

Zasedání výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:

HLASOVÁNÍ: Změna nařízení (EU) 2018/841, pokud jde o oblast působnosti, zjednodušení pravidel souladu, stanovení cílů členských států pro rok 2030 a závazek ke společnému dosažení klimatické neutrality v odvětví využívání půdy, lesnictví a zemědělství do roku 2035, a nařízení (EU) 2018/1999, pokud jde o zlepšení monitorování, vykazování, sledování pokroku a přezkum; Globální přístup k výzkumu a inovacím – Evropská strategie mezinárodní spolupráce v měnícím se světě
ROZPRAVA: Strukturovaný dialog s Thierrym Bretonem, komisařem pro vnitřní trh, se zvláštním zaměřením na návrhy Komise týkající se programu bezpečné konektivity a zákona o čipech; Veřejné slyšení k revizi třetího energetického balíčku pro zemní plyn; Výměna názorů s panem Cédricem O, státním ministrem pro přechod na digitální technologie a elektronickou komunikaci (telekomunikace, IKT); Zřízení politického programu pro rok 2030 „Cesta do digitálního desetiletí“

Zasedání výboru pro umělou inteligenci v digitálním věku:

HLASOVÁNÍ: Zpráva o umělé inteligenci v digitálním věku

Středa 23. března 

V rámci Rady EU zasedne:

Trojstranná sociální vrcholná schůzka
Coreper I
Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
Pracovní skupina pro námořní dopravu
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
Pracovní skupina pro výměnu informací a ochranu údajů (DAPIX)
Pracovní skupina pro výzkum
Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina radů pro finanční věci

Evropská komise představí:

Balíček na ochranu přírody

Udržitelné používání pesticidů – revize pravidel EU
Ochrana biologické rozmanitosti: cíle obnovy přírody

Cenově dostupné potraviny a spravedlivé příjmy zemědělských podniků: posílení odolnosti potravinového systému EU

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Společná rozprava – Zasedání Evropské rady; Potřeba naléhavého akčního plánu EU s cílem zajistit potravinové zabezpečení v EU i mimo ni s ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu; Pilotní režim pro tržní infrastruktury vedené na technologii sdíleného registru; Nařízení o roamingu (přepracované znění); VFR na období 2021–2027: boj proti oligarchickým strukturám a ochrana finančních prostředků EU před podvody a střety zájmů

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Plenární zasedání:

HLASOVÁNÍ: Bankovní balíček 2021; Boj proti využívání fiktivních subjektů; Minimální efektivní zdanění společností; Evropský jednotný přístupový bod (ESAP); Přezkum nařízení o evropských dlouhodobých investičních fondech (ELTIF); Přezkum nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR); Prodloužení období pro uplatnění mechanismu přenesení daňové povinnosti a mechanismu rychlé reakce; Strategické prognózy; Opatření EU pro období po COVID-19: zotavení prostřednictvím sportu; Sankce proti zaměstnavatelům nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí; Převaděčství migrantů; Balíček týkající se pracovních podmínek; Balíček týkající se vysokoškolského vzdělávání; Akce soudržnosti pro uprchlíky v Evropě (CARE); Jaké podmínky jsou nutné, aby byl přechod na energetiku a nízkouhlíkové technologie společensky přijatelný? (průzkumné stanovisko vyžádané francouzským předsednictvím Rady EU);

V rámci Senátu Parlamentu ČR proběhne:

Zasedání Výboru pro záležitosti EU:

Informace vlády ČR o pozicích vlády ČR a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 24. – 25. března 2022; Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2021; Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Ochrana základních práv v digitálním věku – výroční zpráva o uplatňování Listiny základních práv EU za rok 2021; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Evropském prohlášení o digitálních právech a zásadách pro digitální dekádu; Evropské prohlášení o digitálních právech a zásadách pro digitální dekádu; Informace vlády ČR o podmínkách čerpání z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF) v návaznosti na Národní plán obnovy ČR; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně Unie a jejích členských států před hospodářským nátlakem třetích zemí; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o snižování emisí metanu v odvětví energetiky a o změně nařízení (EU) 2019/942; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Společné řešení současných a nových výzev spojených s onemocněním COVID-19; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a cílení politické reklamy; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (přepracované znění)

Čtvrtek 24. března 

Uskuteční se Summit Evropské rady:

Reakce EU na ruskou invazi na Ukrajinu; Spolupráce EU v oblasti bezpečnosti a obrany Versailleské prohlášení, 10. a 11. března 2022; Ceny energií; Pandemie COVID-19: reakce EU

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Plán RePowerEU – společná evropská akce pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii; Aktuální informace Komise a Rady o stavu procesu modernizace Smlouvy o energetické chartě;
HLASOVÁNÍ: Počítačový systém pro komunikaci v přeshraničních občanských a trestních řízeních (systém e-CODEX); Zahájení automatizované výměny údajů o DNA v Itálii; Zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Itálii; Zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Řecku; Dohod mezi EU a Brazílií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele běžných cestovních pasů; Dohoda mezi EU a Brazílií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických, služebních či úředních cestovních pasů; Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2021/007 FR/Selecta – Francie

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Plenární zasedání:

HLASOVÁNÍ: Revize směrnice o energetické náročnosti budov; Revize nařízení o transevropské dopravní síti a koridorech pro nákladní železniční dopravu; Revize směrnice o inteligentních dopravních systémech; Nový rámec pro dohody o volném obchodu, dohody o hospodářském partnerství a investiční dohody, který zaručí skutečné zapojení organizací občanské společnosti a sociálních partnerů a zajistí informovanost veřejnosti; Zlepšení schopnosti EU reagovat na extrémní události mimo její území; Nová strategie EU pro půdu; Dlouhodobá vize EU pro venkovské oblasti; Zlepšení ochrany životního prostředí prostřednictvím trestního práva; Ekvivalence osiva v Bolívii; Opatření na ochranu a prosazování – NAFO; Balení a označování veterinárních léčivých přípravků – přechodná pravidla;

Pátek 25. března 

Pokračuje Summit Evropské rady:

Reakce EU na ruskou invazi na Ukrajinu; Spolupráce EU v oblasti bezpečnosti a obrany; Versailleské prohlášení, 10. a 11. března 2022; Ceny energií; Pandemie COVID-19: reakce EU

V rámci Rady EU se uskuteční:

Eurosummit:

Bankovní unie; Unie kapitálových trhů

Sobota 26. března

Neděle 27. března 

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 21.3.

Ochrana svobody sdělovacích prostředků v EU – nová pravidla

Do 22.3.

Nový přístup k retailovému investování v EU

Do 22.3.

Boj proti obchodování s lidmi – přezkum pravidel EU

Do 27.3.

Rozmnožovací materiál rostlin a lesních dřevin (revidovaná pravidla)

Do 29.3.

Justiční spolupráce v občanských věcech – celounijní ochrana dospělých osob v ochranném režimu

Do 5.4.

Udržitelná spotřeba zboží – podpora oprav a opětovného použití

Do 8.4.

Modernizace práva obchodních společností

Do 11.4.

Odstranění případných nedostatků ve směrnici o rasové rovnosti

Do 12.4.

Projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů – povolovací řízení a smlouvy o nákupu elektřiny

Do 12.4.

Strategie EU v oblasti solární energie

Do 15.4.

Revize nařízení REACH (chemické látky) – životní prostředí bez toxinů

Do 15.4.

DPH v digitálním věku

Do 3.5.

Rtuť – přezkum právních předpisů EU

Do 8.5

Certifikace pohlcování uhlíku – pravidla EU

Do 9.5.

Duševní vlastnictví – nový rámec pro patenty, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem

Do 10.5.

Souborné služby pro cesty – přezkum pravidel EU

Do 17.5.

Opatření ke snížení dopadu znečištění mikroplasty na životního prostředí

Do 23. 5.

Nová konzultace zaměřená na fungování dohod o udržitelnosti v zemědělsko-potravinářském sektoru

Do 25. 5.

Nová konzultace zaměřená na bezpečnost hraček

Do 25. 5.

Kybernetická odolnost

Do 2. 6.

Omezení používání nebezpečných látek v elektronice

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme