Týdenní přehled dění v EU ve dnech 21. – 27. listopadu 2022

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí 21. listopadu poslanci Evropského parlamentu budou v rámci svého plenárního zasedání projednávat mimo jiné genderovou vyváženost mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a výpůjční strategii pro financování nástroje Unie na podporu oživení NextGenerationEU.

Ilustrační fotografie

Ve čtvrtek 24. listopadu poslanci Evropského parlamentu budou v rámci rozpravy projednávat zavedení politického programu 2030 „Cesta k digitální dekádě“.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 21. listopadu 

V rámci Rady EU proběhne:

Rada pro zemědělství a rybolov
Pracovní skupina pro námořní dopravu
Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – motorová vozidla
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Pracovní skupina pro výměnu informací a ochranu údajů (DAPIX)
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Rozpočtový výbor
Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Genderová vyváženost mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách; Výpůjční strategie pro financování nástroje Unie na podporu oživení NextGenerationEU

Úterý 22. listopadu 

V rámci Rady EU proběhne:

Rada pro obecné záležitosti (soudržnost)
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ)
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
Pracovní skupina pro sociální otázky
ANTICI
MERTENS
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU
Pracovní skupina pro vesmír
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro transatlantické vztahy (COTRA)

Evropská komise představí:

Balíček podzimního evropského semestru

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Odolnost kritických subjektů; Rozpočtový proces pro rok 2003 – výsledek dohodovacího řízení; Systém vlastních zdrojů Evropské unie; Vztahy mezi EU a Čínou; Podpora regionální stability a bezpečnosti v širším regionu Blízkého východu; Nová strategie EU v oblasti rozšíření
HLASOVÁNÍ: Rozhodnutí evropských normalizačních organizací; Řidiči některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu: výchozí kvalifikace a pravidelné školení (kodifikované znění); Protokol k Evropsko-středomořské prozatímní dohodě o přidružení: účast palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy na programech Unie

Středa 23. listopadu 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Rada Evropského hospodářského prostoru
Coreper I
Coreper II
Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
Skupina pro kodex chování (zdanění podniků)
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Budoucí evropská struktura pro financování rozvoje
HLASOVÁNÍ: Rozpočtový proces pro rok 2023: společný návrh; Návrh opravného rozpočtu č. 5/2022: Dodatečná opatření k řešení důsledků ruské války na Ukrajině – Posílení mechanismu civilní ochrany Unie – Snížení prostředků na platby a aktualizace příjmů – Další úpravy a technické aktualizace

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání sekce SOC – Zaměstnanost, sociální věci, občanství

V rámci Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:

Zasedání Výboru pro záležitosti EU:

Doporučení předsedy výboru zabývat se návrhy některých legislativních aktů EU; Výroční zpráva Evropského účetního dvora o plnění rozpočtu EU a evropských rozvojových fondů za rozpočtový rok 2021; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (přepracované znění); Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálním výboru a Výboru regionů; Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Zpráva o strategickém výhledu z roku 2022 Souběžná zelená a digitální transformace v novém geopolitickém kontextu; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zpráva o právním státu 2022 Stav právního státu v Evropské unii; Zpráva Komise Výroční zpráva za rok 2021 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty

Čtvrtek 24. listopadu 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Mimořádné zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku (energetika)
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI)
Pracovní skupina pro leteckou dopravu
Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU
Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Rozpočtový výbor

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Zavedení politického programu 2030 „Cesta k digitální dekádě“

Pátek 25. listopadu 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Rada pro zahraniční věci (obchod)
Coreper I
Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě

Sobota 26. listopadu 

Neděle 27. listopadu 

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 21.11.

Hodnocení pravidel státní podpory pro posuzování státních záruk za úvěry

Do 21.11.

Přezkum pravidel pro přidělování volných letištních časů v EU

Do 22.11.

Říční informační služby – revize pravidel EU

Do 25.11.

Evropský akt o kritických surovinách

Do 7.12.

Lepší ochrana cestujících a jejich práv

Do 16.12.

Ekodesign – Evropská komise bude posuzovat potřebu nových pravidel týkajících se dopadu fotovoltaiky na životní prostředí

Do 16.12.

Označování energetickými štítky – Evropská komise posoudí potřebu nových pravidel týkajících se dopadu fotovoltaiky na životní prostředí

Do 21.12.

Ochrana spotřebitele – posílená spolupráci v oblasti prosazování práva

Do 21.12.

Práva spotřebitelů – přizpůsobení mimosoudního řešení sporů digitálním trhům

Do 11.1.

Revize pravidel EU týkajících se materiálů určených pro styk s potravinami

Do 26.1.

Podnikání v Evropě: rámec pro zdanění příjmů (směrnice BEFIT)

Do 8.2.

Kontrola, registrace a monitorování azbestu

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme