Týdenní přehled dění v EU ve dnech 21. – 27. února

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Unii očekávaných v následujícím týdnu.

Komise vydá Akt o datech a Balíček pro spravedlivou a udržitelnou ekonomiku, proběhne Rada pro konkurenceschopnost, Na plenárním zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru se tento týden bude probírat např. Nový evropský Bauhaus.

Ilustrační fotografie

Ve středu vydá Evropská komise Akt o datech a Balíček pro spravedlivou a udržitelnou ekonomiku, který bude obsahovat návrh sdělení o důstojné práci v celém světě a návrh týkající se  udržitelného řízení podniků.

Ve čtvrtek proběhne Rada pro konkurenceschopnost, která bude řešit mimo jiné zveřejňování informací o udržitelnosti ze strany společností, Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh, Budoucnost ekosystému průmyslové mobility v kontextu zeleného přechodu, Akt o čipech nebo směrnici o udržitelném řízení podniků a due diligence.

Na plenárním zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru se tento týden bude probírat např. Nový evropský Bauhaus, ceny energie, zdanění podniků v 21. století, či balíček Fit for 55.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 21. února 

V rámci Rady EU proběhne:

Rada pro zahraniční věci – Bezpečnostní situace v Evropě, diplomatická činnost v oblasti klimatu, Bosna a Hercegovina, cvičení v oblasti kybernetické bezpečnosti, Smíšená rada EU–GCC
Rada pro zemědělství a rybolov – Dovoz nepřispívající k odlesňování, Zemědělství, obchod a Zelená dohoda pro Evropu, Situace na trhu
Neformální zasedání ministrů dopravy
Výbor pro vzdělávání
Pracovní skupina pro sociální otázky
Pracovní skupina pro vesmír
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro duševní vlastnictví
Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
Pracovní skupina pro duševní vlastnictví – autorské právo

Úterý 22. února 

V rámci Rady EU proběhne:

Neformální zasedání ministrů dopravy
Rada pro obecné záležitosti – příprava zasedání Evropské rady konající se ve dnech 24. a 25. března 2022, Schopnost reakce a odolnost, Právní stát, Konference o budoucnosti Evropy, Jiné záležitosti
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro sociální otázky
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Pracovní skupina radů pro finanční věci
MERTENS

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Ministerské fórum pro spolupráci v Indo-Pacifiku, Paříž

Středa 23. února 

V rámci Rady EU zasedne:

Coreper I
Coreper II
Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
Pracovní skupina pro daňové otázky – přímé zdanění
Pracovní skupina pro leteckou dopravu
Pracovní skupina pro výzkum
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)
Pracovní skupina pro sociální otázky

Evropská komise představí:

Akt o datech
Balíček pro spravedlivou a udržitelnou ekonomiku – sdělení o důstojné práci v celém světě, udržitelné řízení podniků

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Plenární zasedání: Sociální výzvy spojené s ekologizací námořní a vnitrozemské vodní dopravy; Nový evropský Bauhaus; Ceny energie; Pakt pro výzkum a inovace v Evropě; Evropské mise; Zdanění podniků v 21. století; Minimalizace rizika odlesňování a znehodnocování lesů v souvislosti s výrobky uváděnými na trh EU; Evropský orgán pro připravenost a reakci na mimořádné události v oblasti zdraví (HERA); Balíček opatření na posílení demokracie a integrity voleb; Dopad COVID-19 na základní práva a právní stát v celé EU a budoucnost demokracie; Roční analýza udržitelného růstu 2022; Jak můžeme vytvořit odolnější, inovativnější a udržitelnější cestovní ruch? ; Solventnost II – přezkum;

V rámci Poslanecké sněmovny PČR zasedne:

Výbor pro evropské záležitosti – Příprava předsednictví České republiky v Radě Evropské unie; Ochrana integrity voleb a podpora demokratické účasti; nařízení o transparentnosti a cílení politické reklamy; nařízení o o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací; pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky; Obnovený Akční plán EU proti převaděčství migrantů na období 2021–2025; Reakce na státem podporované zneužívání migrantů na vnějších hranicích EU jako politického nástroje; rozhodnutí o dočasných mimořádných opatřeních ve prospěch Lotyšska, Litvy a Polska; kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob; směrnice o výměně informací mezi donucovacími orgány členských států; nařízení o automatizované výměně údajů pro policejní spolupráci; doporučení Rady o operativní policejní spolupráci; platforma pro spolupráci na podporu fungování společných vyšetřovacích týmů; nařízení o digitalizaci justiční spolupráce a přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních občanských, obchodních a trestních věcech a o změně některých aktů v oblasti justiční spolupráce; – Inkluzivnější a bezpečnější Evropa: rozšíření seznamu trestných činů EU o nenávistné verbální projevy a trestné činy z nenávisti; Lepší pracovní podmínky pro silnější sociální Evropu: plné využití přínosů digitalizace ve prospěch budoucnosti práce; směrnice o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem; Global Gateway;

Čtvrtek 24. února 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Rada pro konkurenceschopnost – zveřejňování informací o udržitelnosti ze strany společností, Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh, Budoucnost ekosystému průmyslové mobility v kontextu zeleného přechodu, vytváření zpřístupnění rádiových zařízení na trhu zařízení (univerzální nabíječka), akt o čipech, Směrnice o udržitelném řízení podniků a due diligence, Strategie normalizace EU
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro sociální otázky

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Ministerská konference: 30 let sítě Natura 2000, Štrasburk

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Plenární zasedání: Fit for 55: plnění klimatického cíle EU do roku 2030 na cestě ke klimatické neutralitě; přeprava odpadů – revize pravidel EU; humánní a výzkumné léčivé přípravky/derogace;

V rámci Senátu PČR zasedne:

Výbor pro záležitosti EU: Strategie EU pro půdu do roku 2030 Využití přínosů zdravé půdy pro lidi, potraviny, přírodu a klima; nařízení o přepravě odpadů; nařízení o dodávání na trh Unie a vývozu z Unie určitých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů; Plán pro nepředvídané události pro zajištění dodávek potravin a potravinového zabezpečení v dobách krize; rozhodnutí o systému vlastních zdrojů Evropské unie; nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027; pověření, řízení rizika likvidity, podávání zpráv pro účely dohledu, poskytování depozitářských služeb a služeb úschovy a poskytování úvěrů alternativními investičními fondy; jednotné evropské přístupové místo poskytující centralizovaný přístup k veřejně dostupným informacím o finančních službách, kapitálových trzích a udržitelnosti; zřízení a fungování jednotného evropského přístupového místa; směrnice o trzích finančních nástrojů; rozsah způsobilých aktiv a investic, požadavky na složení portfolia a rozložení rizika, peněžité zápůjčky a další pravidla pro fondy a pokud jde o požadavky na udělování povolení, investiční politiky a podmínky provozování činnosti evropských fondů dlouhodobých investic; zvýšení transparentnosti údajů o trhu, odstranění překážek vzniku konsolidovaných obchodních informací, optimalizaci obchodních povinností a zákaz přijímání plateb za předávání pokynů zákazníků; lepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem; Lepší pracovní podmínky pro silnější sociální Evropu: plné využití přínosů digitalizace ve prospěch budoucnosti práce; směrnice o energetické náročnosti budov (přepracované znění); směrnice o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy; nařízení o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě

Pátek 25. února 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Euroskupina
Neformální zasedání ministrů hospodářství a financí
Coreper I
Coreper II
Pracovní skupina pro životní prostředí
Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
Pracovní skupina pro daňové otázky – nepřímé zdanění

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Ministerská konference: 30 let sítě Natura 2000, Štrasburk

Sobota 26. února 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Neformální zasedání ministrů hospodářství a financí

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 23.2.

Multimodální digitální služby v oblasti mobility

Do 28.2.

Hypoteční úvěr – přezkum pravidel EU

Do 3.3.

Námořní odvětví – revize pravidel EU pro nedovolené vypouštění odpadu z lodí

Do 4.3.

Účinné soudnictví – společné podmínky pro předávání trestních řízení mezi zeměmi EU

Do 7.3.

Hodnocení nového legislativního rámce pro průmyslové výrobky

Do 7.3.

Označování potravin – revize pravidel o informacích, které mají být poskytovány spotřebitelům

Do 7.3.

Usnadnění výběru zdravějších potravin – stanovení výživových profilů

Do 7.3.

Označování potravin – revize předpisů týkajících se poskytování informací o alkoholických nápojích spotřebitelům

Do 8.3.

EMIR Targeted review

Do 11.3.

Kontrola účelnosti přístupu na trh v odvětví vnitrozemské vodní dopravy

Do 14.3.

Snižování emisí uhlíku – přezkum emisních norem pro těžká vozidla

Do 16.3.

Železniční doprava – revize pokynů pro státní podporu

Do 17.3.

Zlepšování základních dovedností dospělých – hodnocení „doporučení o cestách prohlubování dovedností“

Do 18.3.

Orgány pro rovné zacházení – závazné normy

Do 21.3.

Ochrana svobody sdělovacích prostředků v EU – nová pravidla

Do 22.3.

Boj proti obchodování s lidmi – přezkum pravidel EU

Do 27.3.

Rozmnožovací materiál rostlin a lesních dřevin (revidovaná pravidla)

Do 29.3.

Justiční spolupráce v občanských věcech – celounijní ochrana dospělých osob v ochranném režimu

Do 5.4.

Udržitelná spotřeba zboží – podpora oprav a opětovného použití

Do 8.4.

Modernizace práva obchodních společností

Do 11.4.

Odstranění případných nedostatků ve směrnici o rasové rovnosti

Do 12.4.

Projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů – povolovací řízení a smlouvy o nákupu elektřiny

Do 12.4.

Strategie EU v oblasti solární energie

Do 15.4.

Revize nařízení REACH (chemické látky) – životní prostředí bez toxinů

Do 15.4.

DPH v digitálním věku

Do 3.5.

Rtuť – přezkum právních předpisů EU

Do 8.5

Certifikace pohlcování uhlíku – pravidla EU

Do 9.5.

Duševní vlastnictví – nový rámec pro patenty, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem

Do 10.5.

Souborné služby pro cesty – přezkum pravidel EU

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme