Týdenní přehled dění v EU ve dnech 22. – 28. května 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí 22. května poslanci Výboru EP pro průmysl, výzkum a energetiku projednají mimo jiné Rámec pro zajištění bezpečných a udržitelných dodávek kritických surovin; Schvalování typu motorových vozidel, motorů a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska emisí a životnosti baterií (Euro 7) a zprávu o provádění dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím.

Ilustrační fotografie

V pondělí 22. května poslanci Výboru EP pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů v rámci rozpravy projednají zřízení společného rámce pro mediální služby na vnitřním trhu (Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků).

V úterý 23. května budou poslanci Rozpočtového výboru EP hlasovat o mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích a Programu Unie pro bezpečnou konektivitu.

V úterý 23. května poslanci Výboru EP pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin budou hlasovat o provádění a plnění cílů udržitelného rozvoje.

V úterý 23. května budou poslanci Výboru EP pro průmysl, výzkum a energetiku hlasovat o rámci opatření k posílení evropského polovodičového ekosystému (Akt o čipech).

V úterý 23. května budou poslanci Výboru EP pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů hlasovat např. o stanovení harmonizovaných podmínek pro uvádění stavebních výrobků na trh a o změně nařízení a směrnice EU s cílem zlepšit uspořádání trhu s elektřinou v Unii. V rámci rozpravy poslanci projednají horizontální požadavky na kybernetickou bezpečnost výrobků s digitálními prvky a obaly a obalové odpady.

Ve středu 24. května představí Evropská komise: Jarní balíček pro evropský semestr a Investiční balíček (zlepšení rámce pro maloobchodní investice a maloobchodní investiční strategie).

Ve středu 24. května poslanci Výboru EP pro dopravu a cestovní ruch budou hlasovat mimo jiné o zajištění rovných podmínek pro udržitelnou leteckou dopravu. V rámci rozpravy budou projednávat Dohodu mezi EU a Japonskem o některých aspektech leteckých služeb.

Ve čtvrtek 25. května poslanci Hospodářského a měnového výboru EP budou hlasovat i o evropských zelených dluhopisech.

Ve čtvrtek 25. května budou poslanci Výboru EP pro mezinárodní obchod projednávat mimo jiné dočasná opatření pro liberalizaci obchodu, která doplňují obchodní koncese použitelné pro moldavské produkty.

Ve čtvrtek 25. května v rámci zasedání hospodářského a měnového výboru EP projednají změnu nařízení, týkající se oblasti DPH potřebná pro digitální věk a změnu nařízení, pokud jde o okamžité bezhotovostní převody v eurech.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 22. května

 • Proběhne Summit:
  • Summit EU – Korejská republika
 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro konkurenceschopnost
  • Rada pro zahraniční věci
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro audiovizuální média
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Ad hoc pracovní skupina pro multi-agenturní dárcovskou koordinační platformu pro Ukrajinu
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Rozpočtového výboru:
   • ROZPRAVA: Seminář „Výpůjční náklady EU: faktory a dynamika – srovnávací perspektiva“
  • Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:
   • ROZPRAVA: Veřejné slyšení o kritických surovinách; Rámec pro zajištění bezpečných a udržitelných dodávek kritických surovin a kterým se mění nařízení (EU); Schvalování typu motorových vozidel a motorů a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska emisí a životnosti baterií (Euro 7) a zrušení nařízení (ES); Zpráva o provádění dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím
  • Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:
   • ROZPRAVA: Schvalování typu motorových vozidel a motorů a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska emisí a životnosti baterií (Euro 7) a zrušení nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009; Stanovení opatření pro vysokou úroveň interoperability veřejného sektoru v celé Unii (akt o Interoperabilní Evropě); Zřízení společného rámce pro mediální služby na vnitřním trhu (Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků) a změna směrnice 2010/13/EU; Vytvoření rámce opatření pro posílení evropského ekosystému výroby produktů s nulovou technologií (Net Zero Industry Act)

Úterý 23. května

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro konkurenceschopnost
  • Rada pro zahraniční věci (obrana)
  • Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – Lepší právní úprava
  • Pracovní skupina pro strukturální opatření a nejvzdálenější regiony
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
  • ANTICI
  • MERTENS
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Rozpočtového výboru:
   • HLASOVÁNÍ: Návrh opravného rozpočtu č. 1 k souhrnnému rozpočtu na rok 2023 – Technické úpravy vyplývající z politických dohod, kterých bylo dosaženo ohledně několika legislativních návrhů, např. pokud jde o plán REPowerEU, mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích a Program Unie pro bezpečnou konektivitu; Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na pomoc propuštěným pracovníkům
   • ROZPRAVA: Provádění Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa; Rozpočtové aspekty návrhu Komise na vydání zákona na podporu výroby střeliva
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • HLASOVÁNÍ: Provádění a plnění cílů udržitelného rozvoje
  • Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:
   • ROZPRAVA: Změny nařízení (EU) 2019/943 a (EU) 2019/942 a směrnice (EU) 2018/2001 a (EU) 2019/944 s cílem zlepšit uspořádání trhu s elektřinou v Unii; Obaly a obalové odpady, změna nařízení (EU) 2019/1020 a směrnice (EU) 2019/904 a zrušení směrnice 94/62/ES; Veřejné slyšení k zákonu ZERO INDUSTRY ACT
   • HLASOVÁNÍ: Pozměňovací směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES, pokud jde o podporu energie z 
    obnovitelných zdrojů, a zrušuje směrnice Rady (EU) 2015/652; Rámec opatření k posílení evropského polovodičového ekosystému (Akt o čipech); Evropský prostor pro zdravotní data
  • Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:
   • HLASOVÁNÍ: Spotřebitelské úvěry; Stanovení harmonizovaných podmínek pro uvádění stavebních výrobků na trh, změna nařízení (EU) 2019/1020 a zrušení nařízení (EU) 305/2011; Evropský prostor pro zdravotní data; Změny nařízení (EU) 2019/943 a (EU) 2019/942 a směrnice (EU) 2018/2001 a (EU) 2019/944 s cílem zlepšit uspořádání trhu s elektřinou v Unii
   • ROZPRAVA: Horizontální požadavky na kybernetickou bezpečnost výrobků s digitálními prvky a změna nařízení (EU) 2019/1020; Stanovení pravidel pro předcházení pohlavnímu zneužívání dětí a boj proti němu; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o shromažďování a sdílení údajů týkajících se poskytování služeb krátkodobého ubytování v EU a o změně nařízení (EU) 2018/1724; Obaly a obalové odpady, změna nařízení (EU) 2019/1020 a směrnice (EU) 2019/904 a zrušení směrnice 94/62/ES; Zdůvodňování a sdělování výslovných environmentálních tvrzení (směrnice o ekologických tvrzeních)
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Konference o úspěšných postupech v oblasti životního prostředí v rámci společné zemědělské politiky EU, Malmö

Středa 24. května

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Mezinárodní ministerská zasedání
  • Coreper I
  • Coreper II
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro Afriku (COAFR)
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)
  • Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
  • Ad hoc pracovní skupina pro využití zmrazených a imobilizovaných aktiv na podporu obnovy Ukrajiny
 • Evropská komise představí:
  • Jarní balíček pro evropský semestr
  • Investiční balíček
   • Zlepšení rámce pro maloobchodní investice
   • Maloobchodní investiční strategie
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:
   • ROZPRAVA: Uzavření, jménem Evropské unie, Dohody mezi Evropskou unií a Chilskou republikou; Vztahy mezi EU a Švýcarskem; Prezentace studie „Globální hodnotové řetězce: Potenciální synergie mezi vnější obchodní politikou a vnitřními hospodářskými iniciativami k řešení strategických závislostí EU“; Vytvoření rámce pro zajištění bezpečných a udržitelných dodávek kritických surovin a změna nařízení; Aktuální stav mezinárodních obchodních jednání; Výměna názorů se zúčastněnými stranami s ohledem na příští zasedání Rady pro obchod a technologie EU-USA
  • Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:
   • HLASOVÁNÍ: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/148/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci; Příspěvek výboru EMPL ke strukturovanému dialogu
   • ROZPRAVA: Zpráva o provádění dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím; Podpora a přizpůsobení odborné přípravy jako nástroje pro úspěch zaměstnanců a stavebního kamene pro hospodářství EU v novém Průmyslu 4.0
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • ROZPRAVA: Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin a změna nařízení (EU) 2021/2115; rámec pro zajištění bezpečných a udržitelných dodávek kritických surovin a kterým se mění nařízení (EU); „Stav provádění směrnice o stanovištích“; Zřízení rámce Unie pro certifikaci pohlcování uhlíku; Přezkum Evropského účetního dvora 02/2023: Opatření EU k řešení rostoucího množství nebezpečného odpadu
   • HLASOVÁNÍ: Změna Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) a směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů; Vykazování údajů o životním prostředí z průmyslových zařízení a zřízení portálu průmyslových emisí
  • Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:
   • HLASOVÁNÍ: Zavádění Infrastruktury pro alternativní paliva a zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/94/EU; Používání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv v námořní dopravě a změna směrnice 2009/16/ES; Zajištění rovných podmínek pro udržitelnou leteckou dopravu; Kvalita vnějšího ovzduší a čistší ovzduší pro Evropu (přepracované znění)
   • ROZPRAVA: Schvalování typu motorových vozidel a motorů a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska emisí a životnosti baterií (Euro 7) a zrušení nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o shromažďování a sdílení údajů týkajících se poskytování služeb krátkodobého ubytování v EU a o změně nařízení (EU) 2018/1724; Změna nařízení (EU) 2019/1242, pokud jde o zpřísnění výkonnostních norem emisí CO₂ pro nová těžká nákladní vozidla a začlenění povinnosti podávat zprávy, a kterým se zrušuje nařízení (EU) 2018/956; Dohoda mezi Evropskou unií a Japonskem o některých aspektech leteckých služeb; Provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění)
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání ředitelů ochrany přírody EU, Färnebofjärden & Stockholm
  • Konference o úspěšných postupech v oblasti životního prostředí v rámci společné zemědělské politiky EU, Malmö
  • Setkání zástupců Vzájemného informačního systému sociální ochrany (MISSOC), Gothenburg
  • Zasedání pracovních skupin pro rozvojovou spolupráci a mezinárodní partnerství (CODEV-PI) a pro humanitární a potravinovou pomoc (COHAFA), Stockholm

Čtvrtek 25. května

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro zahraniční věci (obchod)
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro obecné záležitosti
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB)
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – motorová vozidla
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
  • Skupina pro kodex chování (zdanění podniků)
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI)
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:
   • ROZPRAVA: Dočasná opatření pro liberalizaci obchodu, která doplňují obchodní koncese použitelné pro moldavské produkty podle Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé; Veřejné slyšení o zprávě o provádění dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím
   • HLASOVÁNÍ: Poskytnutí makrofinanční pomoci Republice Severní Makedonie; Uzbekistán
  • Zasedání Hospodářského a měnového výboru:
   • ROZPRAVA: Změna nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o opatření pro správní spolupráci v oblasti DPH potřebná pro digitální věk; Změna směrnice 2006/112/ES, pokud jde o pravidla DPH pro digitální věk; Změna nařízení (EU) č. 260/2012 a (EU) 2021/1230, pokud jde o okamžité bezhotovostní převody v eurech; Změna směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní
   • HLASOVÁNÍ: Evropské zelené dluhopisy; Finanční činnost Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2022
  • Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:
   • ROZPRAVA: Zasedání meziparlamentního výboru na téma „Dosažení cílů programu Fit for 55 v oblasti dopravy na vnitrostátní úrovni – příležitosti a výzvy“
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání ředitelů ochrany přírody EU, Färnebofjärden & Stockholm
  • Setkání zástupců Vzájemného informačního systému sociální ochrany (MISSOC), Gothenburg
  • Zasedání pracovních skupin pro rozvojovou spolupráci a mezinárodní partnerství (CODEV-PI) a pro humanitární a potravinovou pomoc (COHAFA), Stockholm

Pátek 26. května

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Coreper II
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – nebezpečné látky
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání ředitelů ochrany přírody EU, Färnebofjärden & Stockholm
  • Setkání zástupců Vzájemného informačního systému sociální ochrany (MISSOC), Gothenburg

Sobota 20. května

Neděle 21. května

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 16.5.Hodnocení legislativního rámce pro kontrolu tabáku
Do 25.5.Agentury EU Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA – hodnocení v roce 2024
Do 7.6.Nařízení EU o recyklaci lodí – hodnocení
Do 8.6.Nástroj pro oživení a odolnost (2020–2024) – hodnocení v polovině období
Do 23.6.Cíl EU v oblasti klimatu do roku 2040
Do 23.6.Financování evropské činnosti za hranicemi EU – hodnocení souvisejících nástrojů (období 2014–2020 a 2021–2027)
Do 28.6.Snazší cestování – digitalizace cestovních dokladů
Do 7.7.Mechanismus civilní ochrany Unie (UCPM) – hodnocení
Do 24.7.Pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže týkající se dohod o transferu technologií – hodnocení
Do 31.7.Nebezpečné chemické látky – zákaz výroby chemických látek, které jsou v Evropské unii zakázány, na vývoz
Do 2.8.Strategie EU pro mládež na období 2019–2027 – průběžné hodnocení
Do 4.8.Zásada „znečišťovatel platí“ – kontrola účelnosti jejího uplatňování na životní prostředí

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme