Týdenní přehled dění v EU ve dnech 23. – 29. ledna 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí 23. ledna budou poslanci Výboru EP pro průmysl, výzkum a energetiku projednávat dohodu o digitálním partnerství mezi EU a Korejskou republikou představenou Komisí, pozměňující směrnici EP a Rady, nařízení EP a Rady a směrnici EP a Rady, pokud jde o podporu energie z obnovitelných zdrojů a energetickou účinnost. Poslanci budou také projednávat strategii EU pro udržitelný a oběhový textil.

Ilustrační fotografie

V pondělí 23. ledna budou poslanci Výboru EP pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů projednávat mimo jiné změnu směrnice, pokud jde o posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci prostřednictvím lepší ochrany před nekalými praktikami a lepších informací, elektronickou veřejnou správu: zrychlení digitálních veřejných služeb podporujících fungování jednotného trhu a standardizaci na jednotném trhu.

V úterý 24. ledna budou poslanci Výboru EP pro mezinárodní obchod hlasovat mimo jiné o uzavření dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Guyanskou kooperativní republikou a o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti. V rámci rozpravy budou poslanci projednávat uzavření jednání o prozatímní dohodě o volném obchodu mezi EU a Chile a o pokročilé rámcové dohodě – výměna názorů se zástupci Komise.

V úterý 24. ledna budou poslanci Výboru EP pro rozpočtovou kontrolu projednávat v rámci rozpravy mimo jiné udělení absolutoria za rok 2021: společný podnik pro evropské oběhové biohospodářství, pro průmysl založený na biotechnologiích, pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (Fusion for Energy), pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní techniku, pro inovativní zdravotnictví, pro inovativní léčiva 2, pro čistý vodík, pro palivové články a vodík 2, pro čisté letectví (Clean Sky 2), pro klíčové digitální technologie (ECSEL), pro výzkum ATM jednotného evropského nebe 3 (SESAR) a pro evropské železnice (Shift2Rail).

V úterý 24. ledna budou poslanci Výboru EP pro zaměstnanost a sociální věci v rámci rozpravy projednávat mimo jiné zřízení sociálního klimatického fondu, evropský rok dovedností 2023, evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik a priority v oblasti zaměstnanosti
a sociálních věcí pro rok 2023.

V úterý 24.ledna budou poslanci Výboru EP pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin projednávat především schvalování typu motorových vozidel a motorů a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska emisí a životnosti baterií (Euro 7).

V úterý 24. ledna poslanci Výboru EP pro průmysl, výzkum a energetiku budou hlasovat mimo jiné o stanovení rámce opatření za účelem posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech), změně nařízení, kterým se zřizují společné podniky v rámci programu Horizont Evropa, pokud jde o společný podnik pro čipy,  dohodě o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi EU a Korejskou republikou, náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti a fluorovaných skleníkových plynech.

V úterý 24. ledna poslanci Výboru EP pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů budou projednávat mimo jiné stanovení rámce pro požadavky na ekodesign udržitelných výrobků, založení nouzového nástroje pro jednotný trh a představení studie oddělení politiky „Elektronický obchod a Zelená dohoda EU: Analýza ekologické stopy online prodeje v kontextu oběhového hospodářství“. Výbor bude také hlasovat o náležité péči podniků.

Ve středu 25. ledna Komise představí posílení sociálního dialogu – Sdělení o posílení sociálního dialogu v Evropské unii a doporučení Rady na podporu sociálního dialogu na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 23. ledna

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro zahraniční věci
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – motorová vozidla
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:
   • ROZPRAVA: Představení dohody o digitálním partnerství mezi EU a Korejskou republikou Komisí; Pozměňující směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES, pokud jde o podporu energie z obnovitelných zdrojů, a o zrušení směrnice Rady (EU) 2015/652; Energetická účinnost (přepracované znění); Strategie EU pro udržitelný a oběhový textil
  • Zasedání Výboru vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:
   • ROZPRAVA: Stanovení harmonizovaných podmínek pro uvádění stavebních výrobků na trh, změna nařízení (EU) 2019/1020 a zrušení nařízení (EU) 305/2011; Změna směrnice 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci prostřednictvím lepší ochrany před nekalými praktikami a lepších informací; Elektronická veřejná správa: zrychlení digitálních veřejných služeb podporujících fungování jednotného trhu; Standardizace na jednotném trhu
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání generálních ředitelů odpovědných za záležitosti EU (Stockholm)
  • Zasedání ředitelů EU pro vzdělávání (Stockholm)

Úterý 24. ledna

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Pracovní skupina pro duševní vlastnictví
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Rozpočtový výbor
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
  • Pracovní skupina pro veřejné zdraví
  • Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
  • Pracovní skupina pro základní práva, občanská práva a volný pohyb osob (FREMP)
  • ANTICI
  • MERTENS
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:
   • HLASOVÁNÍ: Uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Guyanskou kooperativní republikou pro prosazování práva a správu v oblasti lesnictví a obchod s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie; Náležitá péče podniků v oblasti udržitelnosti a změna směrnice (EU) 2019/1937; Zeměpisná označení Evropské unie pro víno, lihoviny a zemědělské produkty a režimy jakosti zemědělských produktů, změna nařízení (EU) č. 1308/2013, (EU) 2017/1001 a (EU) 2019/787 a zrušení nařízení (EU) č. 1151/2012; Ochrana zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 a (EU) 2019/1753 a rozhodnutí Rady (EU) 2019/1754
   • ROZPRAVA: Uzavření jednání o prozatímní dohodě o volném obchodu mezi EU a Chile a o pokročilé rámcové dohodě – výměna názorů se zástupci Komise
  • Zasedání Výboru pro rozpočtovou kontrolu:
   • ROZPRAVA: Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament; Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada; Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost; Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr Evropské unie; Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr; Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor; Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů; Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: souhrnný rozpočet EU – evropský veřejný ochránce práv; Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: souhrnný rozpočet EU – evropský inspektor ochrany údajů; Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: souhrnný rozpočet EU – Úřad evropského veřejného žalobce; Udělení absolutoria za rok 2021: společný podnik pro evropské oběhové biohospodářství (do 30. listopadu 2021: společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích); Udělení absolutoria za rok 2021: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (Fusion for Energy); Udělení absolutoria za rok 2021: společný podnik pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní techniku; Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: společný podnik iniciativy pro inovativní zdravotnictví (do 30. listopadu 2021: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2); Udělení absolutoria za rok 2021: společný podnik pro čistý vodík (do 30. listopadu 2021:společný podnik pro palivové články a vodík 2); Udělení absolutoria za rok 2021: společný podnik pro čisté letectví (do 30. listopadu 2021: společný podnik Clean Sky 2); Udělení absolutoria za rok 2021: společný podnik pro klíčové digitální technologie (do 30. listopadu 2021:společný podnik ECSEL); Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: společný podnik pro výzkum ATM jednotného evropského nebe 3 (do 30. listopadu 2021: společný podnik SESAR); Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: společný podnik pro evropské železnice (do 30. listopadu 2021: společný podnik Shift2Rail); Prezentace platformy otevřených dat GŘ REGIO a srovnávacího přehledu obnovy a odolnosti GŘ ECFIN
  • Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:
   • HLASOVÁNÍ: Přiměřený minimální příjem k zajištění aktivního začleňování; Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: souhrnný rozpočet EU – Komise; Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop); Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: Evropský orgán pro pracovní záležitosti; Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: Evropská nadace odborného vzdělávání; Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA); Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound); Udělení absolutoria za rok 2021: Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2021: výkonnost, finanční řízení a kontrola; Právní postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (přepracované znění); Jednotný postup vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě (přepracované znění)
   • ROZPRAVA: Zřízení sociálního klimatického fondu; Evropský rok dovedností 2023; Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: Priority v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí pro rok 2023; Boj proti násilí páchanému na ženách a proti domácímu násilí
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • ROZPRAVA: Schvalování typu motorových vozidel a motorů a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska emisí a životnosti baterií (Euro 7) a o zrušení nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009
   • HLASOVÁNÍ: Nařízení o bateriích a odpadních bateriích, kterým se zrušuje směrnice 2006/66/ES a mění nařízení (EU) 2019/1020; Návrhy Evropského parlamentu na změnu Smluv; Námitka podle čl. 112 odst. 2, 3 a 4 písm. c) k prováděcímu rozhodnutí Komise, kterým se mění registrace udělená rozhodnutím K(2022) 7342(v konečném znění) pro humánní léčivý přípravek „Comirnaty – tozinameran, COVID-19 mRNA vakcína (modifikovaná nukleosidy)“.; Změna směrnice 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci prostřednictvím lepší ochrany před nekalými praktikami a lepších informací
  • Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:
   • HLASOVÁNÍ: Stanovení rámce opatření za účelem posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech); Změna nařízení (EU) 2021/2085, kterým se zřizují společné podniky v rámci programu Horizont Evropa, pokud jde o společný podnik pro čipy; Dohoda o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky, Chorvatské republiky a Rumunska k Evropské unii; Náležitá péče podniků v oblasti udržitelnosti a změna směrnice (EU) 2019/1937; Fluorované skleníkové plyny, změna směrnice (EU) 2019/1937 a zrušení nařízení (EU) č. 517/2014
  • Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:
   • ROZPRAVA: Stanovení rámce pro požadavky na ekodesign udržitelných výrobků a zrušení směrnice 2009/125/ES; Akt o posílení evropského obranného průmyslu prostřednictvím kolaborativního zadávání veřejných zakázek; Politika v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2022; Založení nouzového nástroje pro jednotný trh a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2679/98; Představení studie oddělení politiky „Elektronický obchod a Zelená dohoda EU: Analýza ekologické stopy online prodeje v kontextu oběhového hospodářství“
   • HLASOVÁNÍ: Nařízení o obecné bezpečnosti výrobků, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 a zrušuje směrnice Rady 87/357/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES; Transparentnost a cílení politické reklamy; Harmonizovaná pravidla týkající se spravedlivého přístupu k datům a využívání dat (Akt o datech); Ochrana zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 a (EU) 2019/1753 a rozhodnutí Rady (EU) 2019/1754; Náležitá péče podniků v oblasti udržitelnosti a změna směrnice (EU) 2019/1937
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání generálních ředitelů odpovědných za záležitosti EU (Stockholm)
  • Zasedání ředitelů EU pro vzdělávání (Stockholm)

Středa 25. ledna

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Coreper I
  • Coreper II
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – nebezpečné látky
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC)
 • Evropská komise představí:
  • Posílení sociálního dialogu
   • Sdělení o posílení sociálního dialogu v Evropské unii
   • Doporučení Rady na podporu sociálního dialogu na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni

Čtvrtek 26. ledna

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů spravedlnosti a vnitra
  • Rozpočtový výbor
  • Pracovní skupina pro audiovizuální média
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro léčiva a zdravotnické prostředky
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
  • Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů spravedlnosti a vnitra (Stockholm)

Pátek 27. ledna

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů spravedlnosti a vnitra
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro integraci, migraci a vyhoštění
  • Pracovní skupina pro léčiva a zdravotnické prostředky
  • Pracovní skupina pro obecné záležitosti
  • Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ)
  • Výbor pro vzdělávání
  • Pracovní skupina pro obecné záležitosti
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání sekce INT – Jednotný trh, výroba a spotřeba
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů spravedlnosti a vnitra (Stockholm)

Sobota 28. ledna

Neděle 29. ledna

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 23.1.Označování ekologického krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
Do 23.1.Duševní vlastnictví – přezkum pravidel EU týkajících se průmyslových vzorů (nařízení o průmyslových vzorech)
Do 26.1.Podnikání v Evropě: rámec pro zdanění příjmů (směrnice BEFIT)
Do 26.1.Snížení objemu obalových odpadů – přezkum pravidel
Do 26.1.Certifikace pohlcování uhlíku – pravidla EU
Do 8.2.Kontrola, registrace a monitorování azbestu
Do 20.2.Předcházení terorismu – nová pravidla týkající se uvádění vysoce rizikových chemických látek na trh a jejich používání
Do 20.2.Digitální spravedlnost – kontrola účelnosti spotřebitelského práva EU
Do 23.2.Horizont Evropa – průběžné hodnocení
Do 23.2.Program Horizont 2020 – závěrečné hodnocení
Do 28.2.Celoživotní učení a řízení profesní dráhy – hodnocení Europassu od roku 2018
Do 16.3.Rybolov – hodnocení směrnice o bezpečnosti rybářských plavidel
Do 17.3.Aktualizace předpisů EU týkajících se opožděných plateb
Do 17.3.Sdílení informací souvisejících s bezpečností – reciproční přístup pro pracovníky v první linii v EU a v klíčových partnerských zemích
Do 22.3.Hodnocení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení
Do 12.4.Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti 2014-2020 – hodnocení ex post

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme