Týdenní přehled dění v EU ve dnech 24. – 30. dubna 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí 24. dubna budou poslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů projednávat v rámci rozpravy mimo jiné i pozměňující směrnici o smlouvách o finančních službách uzavíraných na dálku a o vytvoření rámce opatření pro posílení evropského polovodičového ekosystému (Chips Act).

Ilustrační fotografie

V pondělí 24. dubna se v rámci aktivit CEBRE uskuteční Debata: „Náležitá péče podniků v oblasti udržitelnosti“.

V úterý 25. dubna budou poslanci Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku projednávat v rámci rozpravy např. pozměňující směrnicí EP a Rady, nařízení EP a Rady, pokud jde o podporu energie z obnovitelných zdrojů a horizontální požadavky na kybernetickou bezpečnost výrobků s digitálními prvky. V rámci hlasování budou hlasovat o energetické účinnosti.

V úterý 25. dubna budou poslanci Výboru pro dopravu a cestovní ruch projednávat studii „Environmentální výzvy v průběhu životního cyklu bateriových elektrických vozidel„, používání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv v námořní dopravě a zavádění Infrastruktury pro alternativní paliva.

Ve středu 26. dubna představí Komise Balíček patentů (Nucené licencování patentů, Standardní základní patenty, Revize právních předpisů o dodatkových ochranných osvědčeních), Celní reformu; Aktualizaci protikorupčního právního rámce a Farmaceutický balíček (Revize farmaceutických právních předpisů, Revize právních předpisů EU týkajících se léčivých přípravků pro děti a vzácných onemocnění, Doporučení Rady o zintenzivnění opatření EU v boji proti antimikrobiální rezistenci v rámci jednotného přístupu k ochraně zdraví).

Ve středu 26. dubna budou poslanci Výboru pro mezinárodní obchod projednávat zprávu o provádění dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím, posílení obchodních vztahů mezi EU a Latinskou Amerikou a zákaz výrobků vyrobených nucenou prací na trhu Unie.

Ve středu 26. dubna budou poslanci Rozpočtového výboru projednávat návrh opravného rozpočtu č. 1 k souhrnnému rozpočtu na rok 2023 – Technické úpravy vyplývající z politických dohod, kterých bylo dosaženo ohledně několika legislativních návrhů, např. pokud jde o plán REPowerEU, mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích a Program Unie pro bezpečnou konektivitu.

Ve středu 26. dubna budou poslanci Výboru pro zaměstnanost a sociální věci hlasovat o Návrhu směrnice EP a Rady ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci a také projednávat v rámci rozpravy zákaz výrobků vyráběných za pomoci nucené práce na trhu Unie a podporu a přizpůsobení odborné přípravy jako nástroje pro úspěch zaměstnanců a stavebního kamene pro hospodářství EU v novém Průmyslu 4.0.

Ve středu 26. dubna budou poslanci Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin projednávat pozměňující nařízení, pokud jde o zpřísnění výkonnostních norem emisí CO₂ pro nová těžká nákladní vozidla.

Ve středu 26. dubna budou poslanci Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku hlasovat o snížení emisí methanu v odvětví energetiky.

Ve středu 26. dubna budou poslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů projednávat odpovědnost za vadné výrobky a zákaz výrobků vyrobených nucenou prací na trhu Unie.

Ve čtvrtek 27. dubna budou poslanci Výboru pro mezinárodní obchod hlasovat o dohodě mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou, která se týká změny koncesí u všech celních kvót v důsledku vystoupení Spojeného království z EU; o dočasné liberalizaci obchodu doplňující obchodní koncese použitelné pro ukrajinské výrobky podle Dohody o přidružení mezi EU a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na straně jedné a Ukrajinou na straně druhé a o změně nařízení, pokud jde o použití celních kvót a jiných dovozních kvót Unie na některé produkty převezené do Severního Irska.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 24. dubna

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro spolupráci EU–Uzbekistán
  • Rada pro zahraniční věci
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro Afriku (COAFR)
  • Pracovní skupina pro duševní vlastnictví
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • MERTENS
  • Pracovní skupina pro obecné záležitosti
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru rozpočtové kontroly:
   • HLASOVÁNÍ: Velké projekty dopravní infrastruktury v EU – provádění projektů a monitorování a kontrola finančních prostředků EU
  • Zasedání Hospodářského a měnového výboru:
   • ROZPRAVA: Aktuální informace o digitálním euru
  • Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:
   • ROZPRAVA: Veřejné slyšení k reformě trhu s elektřinou; Stanovení opatření pro vysokou úroveň interoperability veřejného sektoru v celé Unii (akt o Interoperabilní Evropě)
  • Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:
   • ROZPRAVA: Pozměňující směrnice 2011/83/EU o smlouvách o finančních službách uzavíraných na dálku a o zrušení směrnice 2002/65/ES; Vytvoření rámce opatření pro posílení evropského polovodičového ekosystému (Chips Act); Harmonizovaná pravidla pro spravedlivý přístup k údajům a jejich používání (zákon o údajích)
  • Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:
   • ROZPRAVA: Veřejné slyšení na téma Budoucí výzvy pro železniční infrastrukturu: Jednotné evropské poplatky za přístup k trati a investice potřebné k dekarbonizaci
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Neformální zasedání pracovní skupiny Evropské rady pro vývozní úvěry, Stockholm
 • V rámci aktivit CEBRE proběhne:
  • Debata: „Náležitá péče podniků v oblasti udržitelnosti“

Úterý 25. dubna

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro zemědělství a rybolov
  • Ad hoc pracovní skupina pro využití zmrazených a imobilizovaných aktiv na podporu obnovy Ukrajiny
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro vesmír
  • Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – motorová vozidla
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro duševní vlastnictví – autorské právo
  • Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
  • Pracovní skupina pro transatlantické vztahy (COTRA)
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
  • ANTICI
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:
   • ROZPRAVA: Vytvoření rámce opatření pro posílení evropského polovodičového ekosystému (Chips Act); Harmonizovaná pravidla pro spravedlivý přístup k údajům a jejich používání (zákon o údajích); Pozměňující směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES, pokud jde o podporu energie z obnovitelných zdrojů, a o zrušení směrnice Rady (EU) 2015/652; Horizontální požadavky na kybernetickou bezpečnost výrobků s digitálními prvky a změna nařízení (EU) 2019/1020; Důsledky války na Ukrajině na vztahy Evropské unie s Norskem v oblastech souvisejících s pravomocemi ITRE; Zřízení nástroje pro mimořádné situace na jednotném trhu a zrušení nařízení Rady (ES) č. 2679/98; Představení zprávy Komise o provádění dohody o obchodu a spolupráci mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií v roce 2022;
   • HLASOVÁNÍ: Energetická účinnost (přepracované znění); Stanovení harmonizovaných podmínek pro uvádění stavebních výrobků na trh, změna nařízení (EU) 2019/1020 a zrušení nařízení (EU) 305/2011; Akt o posílení evropského obranného průmyslu prostřednictvím kolaborativního zadávání veřejných zakázek
  • Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:
   • ROZPRAVA: Evropský prostor pro zdravotní data; Stanovení harmonizovaných podmínek pro uvádění stavebních výrobků na trh, změna nařízení (EU) 2019/1020 a zrušení nařízení (EU) 305/2011; Horizontální požadavky na kybernetickou bezpečnost výrobků s digitálními prvky a změna nařízení (EU) 2019/1020; Zřízení nástroje pro mimořádné situace na jednotném trhu a zrušení nařízení Rady (ES) č. 2679/98; Změna nařízení (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 a (EU) No 305/2011, pokud jde o nouzové postupy pro posuzování shody, přijetí společných specifikací a dozor nad trhem z důvodu mimořádné situace na jednotném trhu; Změna směrnic 2000/14/ES, 2006/42/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU a 2014/68/EU, pokud jde o nouzové postupy pro posuzování shody, přijetí společných specifikací a dozor nad trhem z důvodu mimořádné situace na jednotném trhu; Stanovení opatření pro vysokou úroveň interoperability veřejného sektoru v celé Unii (akt o Interoperabilní Evropě)
   • HLASOVÁNÍ: Stanovení rámce pro požadavky na ekodesign udržitelných výrobků a zrušení směrnice 2009/125/ES
  • Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:
   • ROZPRAVA: Představení studie „Environmentální výzvy v průběhu životního cyklu bateriových elektrických vozidel“; Používání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv v námořní dopravě a změna směrnice 2009/16/ES; Zavádění Infrastruktury pro alternativní paliva a zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/94/EU
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Neformální zasedání pracovní skupiny Evropské rady pro vývozní úvěry, Stockholm

Středa 26. dubna

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Coreper I
  • Coreper II
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
 • Evropská komise představí:
  • Balíček patentů
   • Nucené licencování patentů
   • Standardní základní patenty
   • Revize právních předpisů o dodatkových ochranných osvědčeních
  • Celní reforma
  • Aktualizace protikorupčního právního rámce
  • Farmaceutický balíček
   • Revize farmaceutických právních předpisů
   • Revize právních předpisů EU týkajících se léčivých přípravků pro děti a vzácných onemocnění
   • Doporučení Rady o zintenzivnění opatření EU v boji proti antimikrobiální rezistenci v rámci jednotného přístupu k ochraně zdraví
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:
   • ROZPRAVA: Uzbekistán; Poskytování makrofinanční pomoci Republice Severní Makedonie; Zpráva o provádění dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím; Veřejné slyšení: Posílení obchodních vztahů mezi EU a Latinskou Amerikou; Zákaz výrobků vyrobených nucenou prací na trhu Unie
  • Zasedání Rozpočtového výboru:
   • HLASOVÁNÍ: Dopad zvýšení výpůjčních nákladů Nástroje Evropské unie na podporu oživení na rozpočet EU na rok 2024; Finanční činnost Evropské investiční banky – výroční zpráva za rok 2022; Poskytování makrofinanční pomoci Republice Severní Makedonie
   • ROZPRAVA: Návrh opravného rozpočtu č. 1 k souhrnnému rozpočtu na rok 2023 – Technické úpravy vyplývající z politických dohod, kterých bylo dosaženo ohledně několika legislativních návrhů, např. pokud jde o plán REPowerEU, mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích a Program Unie pro bezpečnou konektivitu; Provádění nástroje sousedství, rozvoje a mezinárodní spolupráce – Globální Evropa
  • Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:
   • HLASOVÁNÍ: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/148/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci
   • ROZPRAVA: Zákaz výrobků vyráběných za pomoci nucené práce na trhu Unie; Podpora a přizpůsobení odborné přípravy jako nástroje pro úspěch zaměstnanců a stavebního kamene pro hospodářství EU v novém Průmyslu 4.0
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • ROZPRAVA: Pozměňující nařízení (EU) 2019/1242, pokud jde o zpřísnění výkonnostních norem emisí CO₂ pro nová těžká nákladní vozidla a začlenění povinnosti podávat zprávy, a o zrušení nařízení (EU) 2018/956; Čištění městských odpadních vod (přepracované znění); Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 proti prováděcímu aktu, kterým se obnovuje povolení k uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh 281-24-236 × 3006-210-23
  • Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:
   • HLASOVÁNÍ: Snížení emisí methanu v odvětví energetiky a změna nařízení (EU) 2019/942
  • Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:
   • ROZPRAVA: Odpovědnost za vadné výrobky; Zákaz výrobků vyrobených nucenou prací na trhu Unie
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Plenární zasedání
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Neformální zasedání pracovní skupiny Evropské rady pro vývozní úvěry, Stockholm

Čtvrtek 27. dubna

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Pracovní skupina pro výzkum
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
  • Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI)
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro informace
  • Pracovní skupina pro obecné záležitosti
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:
   • HLASOVÁNÍ: Dohoda mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou, která se týká změny koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie; Změna nařízení (EU) 2022/563, pokud jde o částku makrofinanční pomoci Moldavské republice; Dočasná liberalizace obchodu doplňující obchodní koncese použitelné pro ukrajinské výrobky podle Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na straně jedné a Ukrajinou na straně druhé; Změna nařízení (EU) 2020/2170, pokud jde o použití celních kvót a jiných dovozních kvót Unie na některé produkty převezené do Severního Irska
   • ROZPRAVA: Výměna názorů na současný stav procesu modernizace Smlouvy o energetické chartě a na odpovídající postoj EU
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • HLASOVÁNÍ: Zvláštní pravidla týkající se humánních léčivých přípravků určených k uvedení na trh v Severním Irsku; Strategie EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky; Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 proti prováděcímu aktu, kterým se obnovuje povolení k uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh 281-24-236 × 3006-210-23

Pátek 28. dubna

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Euroskupina
  • Neformální zasedání ministrů hospodářství a financí
  • Coreper I
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Ad hoc pracovní skupina pro využití zmrazených a imobilizovaných aktiv na podporu obnovy Ukrajiny
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Výbor pro vzdělávání
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů hospodářství a financí a guvernérů centrálních bank EU, Stockholm

Sobota 29. dubna

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů hospodářství a financí
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů hospodářství a financí a guvernérů centrálních bank EU, Stockholm

Neděle 30. dubna

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 25.4.Nové priority pro ekodesign udržitelných produktů
Do 3.5.Zahraniční příležitosti ke vzdělávání (vzdělávací mobilita) v Evropě pro všechny
Do 5.5.Evropský průkaz osob se zdravotním postižením
Do 16.5.Hodnocení legislativního rámce pro kontrolu tabáku
Do 25.5.Agentury EU Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA – hodnocení v roce 2024
DO 7.6.Nařízení EU o recyklaci lodí – hodnocení
Do 8.6.Nástroj pro oživení a odolnost (2020–2024) – hodnocení v polovině období
Do 23.6.Cíl EU v oblasti klimatu do roku 2040
Do 23.6.Financování evropské činnosti za hranicemi EU – hodnocení souvisejících nástrojů (období 2014–2020 a 2021–2027)
Do 28.6.Snazší cestování – digitalizace cestovních dokladů
Do 7.7.Mechanismus civilní ochrany Unie (UCPM) – hodnocení
Do 24.7.Pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže týkající se dohod o transferu technologií – hodnocení

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme