Týdenní přehled dění v EU ve dnech 24. – 30. října 2022

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí 24. října poslanci Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin budou projednávat mimo jiné stanovení harmonizovaných podmínek pro uvádění stavebních výrobků na trh. Budou také v rámci svého zasedání hlasovat o změně směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, směrnice o energetické náročnosti budov a směrnice o energetické účinnosti.

Ilustrační fotografie

V úterý 25. října budou poslanci Výboru pro hospodářství a měnu projednávat v rámci rozpravy zřízení jednotného evropského přístupového místa, které poskytuje centralizovaný přístup k veřejně dostupným informacím s významem pro finanční služby, kapitálové trhy a udržitelnost.

Ve středu 26. října představí Evropská komise Balíček nulového znečištění obsahující integrované vodní hospodářství – revidované seznamy látek znečišťujících povrchové a podzemní vody, revizi právních předpisů EU o kvalitě vnějšího ovzduší a revizi směrnice o čištění městských odpadních vod. Evropská komise představí také nařízení o okamžitých platbách.

Ve středu 26. října poslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů budou projednávat v rámci rozpravy harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (akt o umělé inteligenci) a změnu určitých legislativních aktů Unie.

Ve středu 26. října budou poslanci Výboru pro dopravu a cestovní ruch hlasovat o změně směrnice týkající se rámce pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy.

Ve čtvrtek 27. října budou poslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů projednávat v rámci rozpravy mimo jiné nařízení o bateriích a odpadních bateriích, náležitou péči podniků v oblasti udržitelnosti, harmonizovaná pravidla týkající se spravedlivého přístupu k datům a využívání dat (Akt o datech), elektronickou veřejnou správu: zrychlení digitálních veřejných služeb podporujících fungování jednotného trhu, stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign udržitelných výrobků, ochranu zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků, dopad inflace na spotřebitele a stanovení rámce opatření za účelem posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech). V rámci hlasování budou poslanci hlasovat o společných pravidlech pro vnitřní trhy s obnovitelným a zemním plynem a vodíkem.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 24. října 

V rámci Rady EU proběhne:

Rada pro životní prostředí
Pracovní skupina pro sociální otázky
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
Pracovní skupina pro mořské právo
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
Pracovní skupina pro leteckou dopravu
Pracovní skupina pro sociální otázky
Pracovní skupina pro hybridní hrozby

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:

ROZPRAVA: Výměna názorů na výsledky 12. ministerské konference WTO a další kroky na cestě k reformě WTO Dohoda mezi Evropskou unií a Novým Zélandem o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v listině EU CLXXV v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie; Výsledek procesu modernizace Smlouvy o energetické chartě – výměna názorů s Komisí

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:

ROZPRAVA: Výměna názorů s Janezem Potočnikem, spolupředsedou mezinárodního panelu pro zdroje, včetně aspektů souvisejících s prací EU v oblasti oběhového hospodářství; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Přezkum provádění environmentálních opatření 2022 Obrat díky dodržování předpisů v oblasti životního prostředí; Stanovení harmonizovaných podmínek pro uvádění stavebních výrobků na trh, změna nařízení (EU) 2019/1020 a zrušení nařízení (EU) 305/2011
HLASOVÁNÍ: Změna směrnice (EU) 2018/2001 o podpoře využívání energie
z obnovitelných zdrojů, směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti; Trestněprávní ochrana životního prostředí a nahrazení směrnice 2008/99/ES

Úterý 25. října 

V rámci Rady EU proběhne:

Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (energetika)
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)
Pracovní skupina pro audiovizuální média
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro mořské právo
Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ)
Pracovní skupina pro životní prostředí
Rozpočtový výbor
Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
Pracovní skupina pro vesmír
ANTICI
MERTENS

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:

HLASOVÁNÍ: Uzavření dohody o úpravě listin specifických závazků podle Všeobecné dohody o obchodu službami s cílem zapracovat přílohu 1 prohlášení o uzavření jednání o domácí regulaci v oblasti služeb ze dne 2. prosince 2021 jménem Evropské unie
ROZPRAVA: Rozhodnutí o změně (EU) 2015/2169 o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé; Výroční zpráva o provádění a prosazování obchodních dohod EU – prezentace vedoucího úřadu pro prosazování obchodu; Zeměpisná označení Evropské unie pro víno, lihoviny a zemědělské produkty a režimy jakosti zemědělských produktů, změna nařízení (EU) č. 1308/2013, (EU) 2017/1001 a (EU) 2019/787 a zrušení nařízení (EU) č. 1151/2012; Ochrana zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 a (EU) 2019/1753 a rozhodnutí Rady (EU) 2019/1754

rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro hospodářství a měnu:

ROZPRAVA: Zřízení jednotného evropského přístupového místa, které poskytuje centralizovaný přístup k veřejně dostupným informacím s významem pro finanční služby, kapitálové trhy a udržitelnost; Změna některých směrnic, pokud jde o zřízení a fungování jednotného evropského přístupového místa; Změna směrnice 2011/83/EU o smlouvách o finančních službách uzavřených na dálku a zrušení směrnice 2002/65/ES

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:

ROZPRAVA: Právní postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (přepracované znění); Zřízení sociálního klimatického fondu; Posílení uplatňování zásady stejné odměny za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty mezi muži a ženami prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování

Středa 26. října 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Coreper I
Coreper II
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro sociální otázky
Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
Pracovní skupina pro sociální otázky

Evropská komise představí:

Balíček nulového znečištění

Integrované vodní hospodářství – revidované seznamy látek znečišťujících povrchové a podzemní vody
Revize právních předpisů EU o kvalitě vnějšího ovzduší
Revize směrnice o čištění městských odpadních vod

Nařízení o okamžitých platbách

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Rozpočtového výboru:

HLASOVÁNÍ: Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU, Euratom) 2020/2053 o systému vlastních zdrojů Evropské unie
ROZPRAVA: Návrh opravného rozpočtu č. 5 k souhrnnému rozpočtu na rok 2022
– Dodatečná opatření k řešení důsledků ruské války na Ukrajině – Posílení mechanismu civilní ochrany Unie – Snížení prostředků na platby a aktualizace příjmů – Další úpravy a technické aktualizace; Rozpočet na rok 2022: Oddíl III – Komise – Výměna názorů – autonomní převody; Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie na poskytnutí pomoci Německu, Belgii, Nizozemsku, Rakousku, Lucembursku, Španělsku a Řecku v souvislosti s přírodními katastrofami, ke kterým došlo v těchto zemích v průběhu roku 2021; Stav Evropské unie 2022 – dopad nových iniciativ na rozpočet EU

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:

ROZPRAVA: Harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (akt o umělé inteligenci) a změna určitých legislativních aktů Unie

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:

HLASOVÁNÍ: Změna směrnice 2010/40/EU o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy; Dohoda mezi Evropskou unií a Ukrajinou o silniční nákladní dopravě; Dohoda mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou o silniční nákladní dopravě; Energetická náročnost budov (přepracování)
ROZPRAVA: Představení studie „Investiční scénář a plán pro dosažení cílů Zelené dohody v oblasti letectví do roku 2050“.;Zasedání pracovní skupiny pro cestovní ruch: Výměna názorů na téma „Přidaná hodnota blokového řetězce a kryptoměny v cestovním ruchu“; Aktuální informace o „ženách v dopravě“ v rámci Týdne rovnosti žen a mužů: Výměna názorů s paní Elisabeth Kotthausovou, Evropská komise; Hlavní směry pro rozvoj transevropské dopravní sítě, kterým se mění nařízení (EU) 2021/1153 a nařízení (EU) č. 913/2010 a zrušuje nařízení (EU) 1315/2013; Zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 o zavedení účetního systému pro výdaje na infrastrukturu železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy a nařízení Komise (ES) č. 851/2006, kterým se stanoví obsah jednotlivých položek účtové osnovy uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 1108/70; Velké projekty dopravní infrastruktury v EU – provádění projektů a monitorování a kontrola finančních prostředků EU

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru

Čtvrtek 27. října 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro leteckou dopravu
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro sociální otázky
Pracovní skupina pro výzkum
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro sociální otázky

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:

ROZPRAVA: Pozměňující nařízení (EU) č. 1025/2012, pokud jde o rozhodnutí evropských normalizačních organizací týkající se evropských norem a evropských normalizačních výstupů; Nařízení o bateriích a odpadních bateriích, kterým se zrušuje směrnice 2006/66/ES a mění nařízení (EU) 2019/1020; Zpřístupnění některých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů na trhu Unie a jejich vývoz z Unie a zrušení nařízení (EU) č. 995/2010; Náležitá péče podniků v oblasti udržitelnosti a změna směrnice (EU) 2019/1937; Harmonizovaná pravidla týkající se spravedlivého přístupu k datům a využívání dat (Akt o datech); Transparentnost a cílení politické reklamy; Pozměňující směrnice 2011/83/EU o smlouvách o finančních službách uzavíraných na dálku a o zrušení směrnice 2002/65/ES; Změna směrnice 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci prostřednictvím lepší ochrany před nekalými praktikami a lepších informací; Elektronická veřejná správa: zrychlení digitálních veřejných služeb podporujících fungování jednotného trhu; Stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign udržitelných výrobků a o zrušení směrnice 2009/125/ES; Ochrana zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 a (EU) 2019/1753 a rozhodnutí Rady (EU) 2019/1754; Dopad inflace na spotřebitele* Výměna názorů; Stanovení rámce opatření za účelem posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech); Provádění směrnice o audiovizuálních mediálních službách
HLASOVÁNÍ: Společná pravidla pro vnitřní trhy s obnovitelným a zemním plynem
a vodíkem (přepracované znění); Ochrana spotřebitele v online videohrách: přístup evropského jednotného trhu; Pozměňující nařízení (EU) č. 1025/2012, pokud jde
o rozhodnutí evropských normalizačních organizací týkající se evropských norem
a evropských normalizačních výstupů

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:

ROZPRAVA: Zprávy Evropské komise o 41. shromáždění ICAO (27. září až 7. října 2022); Prevence chudoby v dopravě a zvýšení spravedlnosti v oblasti mobility

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru

Pátek 28. října 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
Coreper I
Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
Pracovní skupina pro sociální otázky
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – cestovní ruch

Sobota 29. října 

Neděle 30. října 

V rámci Rady EU proběhne:

Rada pro životní prostředí

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 24.10.

Zdraví půdy – ochrana a obnova půdy a udržitelné hospodaření s půdním fondem

Do 25.10.

Evropský statistický systém – úpravy systému odpovídající budoucím potřebám a požadavkům

Do 28.10.

Jednotný trh – návrh legislativní iniciativy v oblasti přeshraničních činností sdružení

Do 17.11.

Lesy EU – Nový rámec EU pro monitorování lesů a strategické plány

Do 21.11.

Hodnocení pravidel státní podpory pro posuzování státních záruk za úvěry

Do 21.11.

Přezkum pravidel pro přidělování volných letištních časů v EU

Do 22.11.

Říční informační služby – revize pravidel EU

Do 25.11.

Evropský akt o kritických surovinách

Do 7.12.

Lepší ochrana cestujících a jejich práv

Do 16.12.

Ekodesign – Evropská komise bude posuzovat potřebu nových pravidel týkajících se dopadu fotovoltaiky na životní prostředí

Do 16.12.

Označování energetickými štítky – Evropská komise posoudí potřebu nových pravidel týkajících se dopadu fotovoltaiky na životní prostředí

Do 21.12.

Ochrana spotřebitele – posílená spolupráci v oblasti prosazování práva

Do 21.12.

Práva spotřebitelů – přizpůsobení mimosoudního řešení sporů digitálním trhům

Do 5.1.

Podnikání v Evropě: rámec pro zdanění příjmů (směrnice BEFIT)

Do 11.1.

Revize pravidel EU týkajících se materiálů určených pro styk s potravinami

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme