Týdenní přehled dění v EU ve dnech 27. března – 2. dubna 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí 27. března v rámci zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku bude představen balíček návrhů trhu s elektřinou komisařkou pro energetiku; Studie „Posílení bezpečnosti dodávek výrobků obsahujících kritické suroviny pro ekologický přechod a dekarbonizaci“ a Studie „Revize třetího energetického balíčku pro zemní plyn“.

Ilustrační fotografie

V pondělí 27. března v rámci zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude projednáváno mimo jiné vytvoření rámce opatření pro posílení evropského polovodičového ekosystému (Chips Act).

V úterý 28. března budou poslanci Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku projednávat v rámci rozpravy např. energetickou účinnost (přepracované znění); vytvoření rámce opatření pro posílení evropského polovodičového ekosystému (Chips Act); pozměňující směrnici EP a Rady, nařízení EP a Rady, pokud jde o podporu energie z obnovitelných zdrojůzákon o kritických surovinách a zákon o čistém nulovém průmyslu; představení zákona o gigabitové infrastruktuře; technickou prezentaci Komise k zákonu o čistém nulovém průmyslu a k zákonu o kritických surovinách. V rámci hlasování budou poslanci hlasovat o změně směrnice EP a Rady o průmyslových emisích a o skládkách odpadů; stanovení rámce pro požadavky na ekodesign udržitelných výrobků; strategii EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky; nařízení Komise, kterým se doplňuje směrnice EP a Rady, v níž jsou vymezena podrobná pravidla pro výrobu kapalných a plynných paliv z obnovitelných zdrojů nebiologického původu používaných v odvětví dopravy.

V úterý 28. března budou poslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů projednávat zřízení nástroje pro mimořádné situace na jednotném trhu, nouzové postupy pro posuzování shody, přijetí společných specifikací a dozor nad trhem z důvodu mimořádné situace na jednotném trhu; stanovení rámce pro požadavky na ekodesign udržitelných výrobků; zřízení společného rámce pro mediální služby na vnitřním trhu (Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků). V rámci hlasování budou poslanci hlasovat o strategii pro normalizaci pro jednotný trh; změně směrnice, pokud jde o posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci; změně směrnice o smlouvách o finančních službách uzavřených na dálku; aktu o posílení evropského obranného průmyslu prostřednictvím kolaborativního zadávání veřejných zakázek; strategii EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky.

Ve středu 29. března Evropská komise představí: Směrnice o dalším rozšíření a modernizaci využívání digitálních nástrojů a procesů v právu obchodních společností a Farmaceutický balíček (Revize farmaceutické legislativy, Revize právních předpisů EU týkajících se léčivých přípravků pro děti a vzácných onemocnění, Doporučení Rady o zintenzivnění opatření EU v boji proti antimikrobiální rezistenci v rámci jednotného přístupu k ochraně zdraví).

Ve středu 29. března budou poslanci Evropského parlamentu v rámci svého plenárního zasedání projednávat fluorované plyny a látky, které poškozují ozonovou vrstvu (Nařízení o fluorovaných plynech, Látky, které poškozují ozonovou vrstvu) a nařízení o obecné bezpečnosti výrobků.

Ve středu 29. března rámci zasedání Výboru pro záležitosti EU Senátu Parlamentu ČR budou senátoři projednávat návrh nařízení EP a Rady o obalech a obalových odpadech a návrh směrnice Rady, pokud jde o pravidla DPH pro digitální věk.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 27. března

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro obecné záležitosti
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
  • Pracovní skupina pro transatlantické vztahy (COTRA)
  • Pracovní skupina pro výzkum
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro Blízký východ / Perský záliv (COMEM)
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
  • Pracovní skupina pro transatlantické vztahy (COTRA)
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • MERTENS
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:
   • ROZPRAVA: Představení balíčku návrhů trhu s elektřinou komisařkou pro energetiku Kadri Simsonovou; Představení studie „Posílení bezpečnosti dodávek výrobků obsahujících kritické suroviny pro ekologický přechod a dekarbonizaci“; Představení studie „Revize třetího energetického balíčku pro zemní plyn“
  • Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:
   • ROZPRAVA: Vytvoření rámce opatření pro posílení evropského polovodičového ekosystému (Chips Act); Strukturovaný dialog s Margrethe Vestagerovou, výkonnou místopředsedkyní Evropské komise pro Evropu přizpůsobenou digitálnímu věku
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI)
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání pracovní skupiny na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost a růst (Västerås)

Úterý 28. března

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (energetika)
  • Pracovní skupina pro transatlantické vztahy (COTRA)
  • Ad hoc pracovní skupina pro využití zmrazených a imobilizovaných aktiv na podporu obnovy Ukrajiny
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro audiovizuální média
  • Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik
  • MERTENS
  • ANTICI
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ)
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro vesmír
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:
   • ROZPRAVA: Energetická účinnost (přepracované znění); Vytvoření rámce opatření pro posílení evropského polovodičového ekosystému (Chips Act); Pozměňující směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES, pokud jde o podporu energie z obnovitelných zdrojů, a o zrušení směrnice Rady (EU) 2015/652; Výměna názorů s místopředsedou Evropské komise Marošem Šefčovičem o společných nákupech plynu a zprávě o strategickém výhledu na rok 2022; Strukturovaný dialog s Thierrym Bretonem, komisařem pro vnitřní trh, se zvláštním zaměřením na zákon o kritických surovinách a zákon o čistém nulovém průmyslu; Představení zákona o gigabitové infrastruktuře paní Renate Nikolay, zástupkyní generálního ředitele (DG CNECT); Technická prezentace Komise k zákonu o čistém nulovém průmyslu; Technická prezentace Komise k zákonu o kritických surovinách
   • HLASOVÁNÍ: Technologie s kritickým významem pro obranu a bezpečnost: současný stav a budoucí výzvy; Změna Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) a směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů; Stanovení rámce pro požadavky na ekodesign udržitelných výrobků a zrušení směrnice 2009/125/ES; Strategie EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky; Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 stanovením unijní metodiky, v níž jsou vymezena podrobná pravidla pro výrobu kapalných a plynných paliv z obnovitelných zdrojů nebiologického původu používaných v odvětví dopravy
  • Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:
   • ROZPRAVA: Evropský prostor pro zdravotní data; Zřízení nástroje pro mimořádné situace na jednotném trhu a zrušení nařízení Rady (ES) č. 2679/98; Změna nařízení (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 a (EU) No 305/2011, pokud jde o nouzové postupy pro posuzování shody, přijetí společných specifikací a dozor nad trhem z důvodu mimořádné situace na jednotném trhu; Změna směrnic 2000/14/ES, 2006/42/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU a 2014/68/EU, pokud jde o nouzové postupy pro posuzování shody, přijetí společných specifikací a dozor nad trhem z důvodu mimořádné situace na jednotném trhu; Stanovení rámce pro požadavky na ekodesign udržitelných výrobků a zrušení směrnice 2009/125/ES; Zřízení společného rámce pro mediální služby na vnitřním trhu (Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků) a změna směrnice 2010/13/EU
   • HLASOVÁNÍ: Strategie pro normalizaci pro jednotný trh; Změna směrnice 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci prostřednictvím lepší ochrany před nekalými praktikami a lepších informací; Změna směrnice 2011/83/EU o smlouvách o finančních službách uzavřených na dálku a zrušení směrnice 2002/65/ES; Akt o posílení evropského obranného průmyslu prostřednictvím kolaborativního zadávání veřejných zakázek; Strategie EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání pracovní skupiny na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost a růst (Västerås)

Středa 29. března

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Coreper II
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Coreper I
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro Afriku (COAFR)
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Výbor pro vzdělávání
  • Pracovní skupina pro duševní vlastnictví
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
 • Evropská komise představí:
  • Směrnice o dalším rozšíření a modernizaci využívání digitálních nástrojů a procesů v právu obchodních společností.
  • Farmaceutický balíček
   • Revize farmaceutické legislativy
   • Revize právních předpisů EU týkajících se léčivých přípravků pro děti a vzácných onemocnění
   • Doporučení Rady o zintenzivnění opatření EU v boji proti antimikrobiální rezistenci v rámci jednotného přístupu k ochraně zdraví
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • ROZPRAVA: Společná rozprava – Fluorované plyny a látky, které poškozují ozonovou vrstvu (Nařízení o fluorovaných plynech, Látky, které poškozují ozonovou vrstvu); Nařízení o obecné bezpečnosti výrobků
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání ředitelů EU pro životní prostředí (Malmö)
 • V rámci Senátu Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro záležitosti EU:
   • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obalech a obalových odpadech, o změně nařízení (EU) 2019/1020 a směrnice (EU) 2019/904 a o zrušení směrnice 94/62/ES; Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o pravidla DPH pro digitální věk; Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010, pokud jde o ujednání o správní spolupráci v oblasti DPH potřebná pro digitální věk; Návrh prováděcího nařízení Rady, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o požadavky na informace u některých režimů DPH

Čtvrtek 30. března

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro Asii-Oceánii (COASI)
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB)
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Výbor pro zaměstnanost
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – nebezpečné látky
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Plenární zasedání:
   • HLASOVÁNÍ: Evropský rok dovedností 2023
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Neformální zasedání generálních ředitelů pro rozvoj EU (Stockholm)
  • Zasedání ředitelů EU pro životní prostředí (Malmö)

Pátek 31. března

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Coreper I
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Rozpočtový výbor
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Neformální zasedání generálních ředitelů pro rozvoj EU (Stockholm)

Sobota 1. dubna

Neděle 2. dubna

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 12.4.Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti 2014-2020 – hodnocení ex post
Do 13.4.Doporučení ohledně odolnosti volebního procesu a voleb do Evropského parlamentu v roce 2024
Do 13.4.Doporučení týkající se občanské angažovanosti
Do 13.4.Ustanovení o transparentnosti namířená proti skrytému vměšování ze strany třetích zemí
Do 13.4.Doporučení o skrytém vměšování ze strany třetích zemí
Do 13.4.Obrana evropské demokracie – sdělení
Do 25.4.Nové priority pro ekodesign udržitelných produktů
Do 3.5.Zahraniční příležitosti ke vzdělávání (vzdělávací mobilita) v Evropě pro všechny
Do 5.5.Evropský průkaz osob se zdravotním postižením
Do 16.5.Hodnocení legislativního rámce pro kontrolu tabáku
Do 25.5.Agentury EU Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA – hodnocení v roce 2024
DO 7.6.Nařízení EU o recyklaci lodí – hodnocení
Do 8.6.Nástroj pro oživení a odolnost (2020–2024) – hodnocení v polovině období

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Podnikání v EU

Doporučujeme