Týdenní přehled dění v EU ve dnech 27. února – 5. března 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí 27. února proběhne v Evropském domě debata na téma „Průmyslový plán Zelené dohody“.

Ilustrační fotografie

V úterý 28. února poslanci Výboru pro rozpočtovou kontrolu budou hlasovat mimo jiné o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: souhrnný rozpočet EU, společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (Fusion for Energy); společný podnik pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní techniku; společný podnik iniciativy pro inovativní zdravotnictví; společný podnik pro čistý ; společný podnik pro palivové články a vodík 2); společný podnik pro čisté letectví: společný podnik Clean Sky 2); společný podnik pro evropské oběhové biohospodářství: společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích); společný podnik pro klíčové digitální technologie: společný podnik ECSEL); společný podnik SESAR); společný podnik pro evropské železnice: společný podnik Shift2Rail).

Ve středu 1. března poslanci Výboru pro zaměstnanost a sociální věci budou hlasovat mimo jiné o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti a v rámci rozpravy budou projednávat návrh směrnice o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci.

Ve středu 1. března poslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů projednají v rámci rozpravy horizontální požadavky na kybernetickou bezpečnost výrobků s digitálními prvky.

Ve středu 1. března poslanci Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin projednají změnu směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, směrnici o energetické náročnosti budov, směrnici o energetické účinnosti a zavedení rámce Unie pro certifikaci odstraňování uhlíku. V rámci hlasování poslanci budou hlasovat mimo jiné o fluorovaných skleníkových plynech, látkách poškozující ozonovou vrstvu a udržitelných uhlíkových cyklech.

Ve čtvrtek 2. března ve Výboru pro mezinárodní obchod proběhne veřejné slyšení: Budování odolných, udržitelných a konkurenceschopných dodavatelských řetězců v oblasti kritických surovin.

Ve čtvrtek 2. března poslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů budou hlasovat o elektronické veřejné správě: zrychlení digitálních veřejných služeb podporujících fungování jednotného trhu; provádění směrnice o audiovizuálních mediálních službách, politiku v oblasti hospodářské soutěže a náležitou péči podniků v oblasti udržitelnosti.

Ve čtvrtek 2. března poslanci Výboru pro dopravu a cestovní ruch budou projednávat používání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv v námořní dopravě a zavádění Infrastruktury pro alternativní paliva.

Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci na Nové priority pro ekodesign udržitelných produktů s datem pro zaslání zpětné vazby do 25. dubna 2023.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

 Pondělí 27. února

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů pro telekomunikace, dopravu a energetiku
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ)
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB)
  • Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Konference: „Život v biohospodářství“ (Stockholm)
 • V rámci aktivit CEBRE proběhne:
  • Debata: „Průmyslový plán Zelené dohody“

Úterý 28. února

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů pro telekomunikace, dopravu a energetiku
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik
  • Pracovní skupina pro právo obchodních společností
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Pracovní skupina pro vesmír
  • Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
  • Pracovní skupina pro transatlantické vztahy (COTRA)
  • ANTICI
  • MERTENS
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro rozpočtovou kontrolu:
   • ROZPRAVA: Velké projekty dopravní infrastruktury v EU – provádění projektů a monitorování a kontrola finančních prostředků EU; Akt o posílení evropského obranného průmyslu prostřednictvím kolaborativního zadávání veřejných zakázek
   • HLASOVÁNÍ: Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament; Evropská služba pro vnější činnost; Soudní dvůr Evropské unie; Účetní dvůr; Evropský hospodářský a sociální výbor; Výbor regionů; evropský veřejný ochránce práv; evropský inspektor ochrany údajů; Úřad evropského veřejného žalobce; společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (Fusion for Energy); společný podnik pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní techniku; společný podnik iniciativy pro inovativní zdravotnictví (do 30. listopadu 2021: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2); společný podnik pro čistý vodík (do 30. listopadu 2021:společný podnik pro palivové články a vodík 2); společný podnik pro čisté letectví (do 30. listopadu 2021: společný podnik Clean Sky 2); společný podnik pro evropské oběhové biohospodářství (do 30. listopadu 2021: společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích); společný podnik pro klíčové digitální technologie (do 30. listopadu 2021:společný podnik ECSEL); společný podnik pro výzkum ATM jednotného evropského nebe 3 (do 30. listopadu 2021: společný podnik SESAR); společný podnik pro evropské železnice (do 30. listopadu 2021: společný podnik Shift2Rail)
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání expertní skupiny pro snižování emisí (Stockholm)
  • Konference: „Život v biohospodářství“ (Stockholm)

Středa 1. března

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)
  • Coreper I
  • Coreper II
  • Rozpočtový výbor
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro Afriku (COAFR)
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
 • Evropská komise představí:
  • Balíček pro bezpečnost silničního provozu
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:
   • ROZPRAVA: Protokol, kterým se mění Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace z Marrákeše; Obchodní pilíř sdělení „Průmyslový plán Green Deal pro věk čisté nuly“ – výměna názorů; Obchodní a investiční aspekty společného sdělení „Globální brána“ – výměna názorů; Rozhodnutí o změně (EU) 2022/563, pokud jde o výši makrofinanční pomoci Moldavské republice; Obchodní aspekty sankcí vůči Rusku – výměna názorů; Kontrola vývozu a hospodářská bezpečnost – výměna názorů
  • Zasedání Výboru pro hospodářství a měnu:
   • ROZPRAVA: Stanovení pravidel pro úlevu ke snížení zvýhodnění dluhu oproti kapitálu a pro omezení odpočitatelnosti úroků pro účely daně z příjmů právnických osob
   • HLASOVÁNÍ: Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/63, pokud jde o metodiku výpočtu závazků plynoucích z derivátů; Změna nařízení (EU) č. 600/2014, pokud jde o zvýšení transparentnosti údajů o trhu, odstranění překážek zavedení konsolidovaných obchodních informací, optimalizaci obchodních povinností a zákaz přijímání plateb za předávání pokynů zákazníka; Změna směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů; Změna nařízení (EU) č. 909/2014, pokud jde o disciplínu při vypořádání, přeshraniční poskytování služeb, spolupráci v oblasti dohledu, poskytování bankovních doplňkových služeb a požadavky ohledně centrálních depozitářů cenných papírů třetích zemí; Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik 2023; Provádění překlenovacích ustanovení ve Smlouvách EU
  • Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:
   • HLASOVÁNÍ: Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2022/002 BE/TNT – Belgie; Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: Priority v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí pro rok 2023; Náležitá péče podniků v oblasti udržitelnosti a změna směrnice (EU) 2019/1937
   • ROZPRAVA: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/148/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci
  • Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:
   • ROZPRAVA: Pracovní skupina pro provádění zákona o digitálních trzích (DMA)* Zprávu výboru podal Andreas Schwab (PPE), předseda pracovní skupiny; Strategie pro normalizaci pro jednotný trh; Změna směrnice 2011/83/EU o smlouvách o finančních službách uzavřených na dálku a zrušení směrnice 2002/65/ES; Změna směrnice 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci prostřednictvím lepší ochrany před nekalými praktikami a lepších informací; Evropský prostor pro zdravotní data; Akt o posílení evropského obranného průmyslu prostřednictvím kolaborativního zadávání veřejných zakázek; Horizontální požadavky na kybernetickou bezpečnost výrobků s digitálními prvky a změna nařízení (EU) 2019/1020 – PŘESUNUTO na 2. březen; Jednotný trh slaví 30 let: Výroční zpráva o jednotném trhu 2023* Výměna názorů se zástupci Komise
  • Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:
   • HLASOVÁNÍ: Velké projekty dopravní infrastruktury v EU – provádění projektů a monitorování a kontrola finančních prostředků EU; Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2024 – oddíl III
   • ROZPRAVA: Kontrola: Akty v přenesené pravomoci v nařízení 2020/1056 o elektronických informacích o nákladní dopravě; Digitální automatické spojování v železniční nákladní dopravě – výměna názorů s Evropskou komisí
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • ROZPRAVA: Evropský prostor pro zdravotní data; Změna směrnice (EU) 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti; Zavedení rámce Unie pro certifikaci odstraňování uhlíku; Akční plán EU proti obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy a hlášení o výsledcích 19. konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES);
   • HLASOVÁNÍ: Fluorované skleníkové plyny, změna směrnice (EU) 2019/1937 a zrušení nařízení (EU) č. 517/2014; Látky poškozující ozonovou vrstvu a zrušení nařízení (ES) č. 1005/2009; Udržitelné uhlíkové cykly; Zajištění potravinového zabezpečení a dlouhodobé odolnosti zemědělství EU; Zajištění potravinového zabezpečení a dlouhodobé odolnosti zemědělství EU; Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3, kterou se povoluje uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou MON 94100, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh
 • V rámci Senátu Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro záležitosti EU:
   • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční analýza udržitelného růstu 2023; Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2022; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o vymezení trestných činů a sankcí za porušení omezujících opatření Unie; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se harmonizují některé aspekty insolvenčního práva; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o shromažďování a předávání předběžných informací o cestujících (API) pro usnadnění kontrol na vnějších hranicích, kterým se mění nařízení (EU) 2019/817 a nařízení (EU) 2018/1726 a zrušuje směrnice Rady 2004/82/ES; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o shromažďování a předávání předběžných informací o cestujících pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických činů a závažné trestné činnosti a o změně nařízení (EU) 2019/818; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o čištění městských odpadních vod (přepracované znění); Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, směrnice 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu a směrnice 2008/105/ES o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (přepracované znění

Čtvrtek 2. března

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Rada pro konkurenceschopnost (vnitřní trh a průmysl)
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro oblast západního Balkánu (COWEB)
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro výzkum
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:
   • ROZPRAVA: Veřejné slyšení: Budování odolných, udržitelných a konkurenceschopných dodavatelských řetězců v oblasti kritických surovin
  • Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:
   • ROZPRAVA: Pracovní skupina pro prosazování jednotného trhu (SMET) – zpráva 2021-2022* Výměna názorů se zástupci Komise; Stanovení pravidel pro předcházení pohlavnímu zneužívání dětí a boj proti němu
   • HLASOVÁNÍ: Strojírenské výrobky; Elektronická veřejná správa: zrychlení digitálních veřejných služeb podporujících fungování jednotného trhu; Provádění směrnice o audiovizuálních mediálních službách; Politika v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2022; Náležitá péče podniků v oblasti udržitelnosti a změna směrnice (EU) 2019/1937
  • Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:
   • ROZPRAVA: Používání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv v námořní dopravě a změna směrnice 2009/16/ES; Zavádění Infrastruktury pro alternativní paliva a zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/94/EU
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • ROZPRAVA: Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin a změna nařízení (EU) 2021/2115; Standardy jakosti a bezpečnosti látek lidského původu určených k použití u člověka a o zrušení směrnic 2002/98/ES a 2004/23/ES
 • V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:
  • Zasedání ECO – Sekce Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost
 • V rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro evropské záležitosti:
   • Shrnutí průběhu CoFe – Konference o budoucnosti Evropy; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Využívání talentů v evropských regionech; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Akčním plánu EU proti nedovolenému obchodu s kulturními statky; Návrh nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání rozhodnutí a přijímání veřejných listin ve věcech rodičovství a o vytvoření evropského osvědčení o rodičovství; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se harmonizují některé aspekty insolvenčního práva; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí; Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o pravidla DPH pro digitální věk; Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o úpravu správní spolupráce v oblasti DPH nezbytnou pro digitální věk; Návrh prováděcího nařízení Rady, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o požadavky na informace u některých režimů DPH; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zpráva o stavu zdravotní připravenosti; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategie EU v oblasti celosvětového zdraví – Lepší zdraví pro všechny v měnícím se světě; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí; Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 26. ledna – 22. února 2023

Pátek 3. března

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Coreper I
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro obecné záležitosti
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro audiovizuální média
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě

Sobota 4. března

Neděle 5. března

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 28.2.Celoživotní učení a řízení profesní dráhy – hodnocení Europassu od roku 2018
Do 16.3.Rybolov – hodnocení směrnice o bezpečnosti rybářských plavidel
Do 17.3.Aktualizace předpisů EU týkajících se opožděných plateb
Do 17.3.Sdílení informací souvisejících s bezpečností – reciproční přístup pro pracovníky v první linii v EU a v klíčových partnerských zemích
Do 22.3.Hodnocení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení
Do 12.4.Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti 2014-2020 – hodnocení ex post
Do 13.4.Doporučení ohledně odolnosti volebního procesu a voleb do Evropského parlamentu v roce 2024
Do 13.4.Doporučení týkající se občanské angažovanosti
Do 13.4.Ustanovení o transparentnosti namířená proti skrytému vměšování ze strany třetích zemí
Do 13.4.Doporučení o skrytém vměšování ze strany třetích zemí
Do 13.4.Obrana evropské demokracie – sdělení
Do 25.4.Nové priority pro ekodesign udržitelných produktů
Do 3.5.Zahraniční příležitosti ke vzdělávání (vzdělávací mobilita) v Evropě pro všechny
Do 5.5.Evropský průkaz osob se zdravotním postižením
Do 16.5.Hodnocení legislativního rámce pro kontrolu tabáku

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme