Týdenní přehled dění v EU ve dnech 28. března – 3. dubna

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Unii očekávaných v následujícím týdnu.

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele bude v pondělí mimo jiné hlasovat o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh, aktu o digitálních trzích nebo aktuálním stavu jednotného trhu a jeho odolnosti ve světle ruské agrese, nebo politickém programu „Cesta do digitálního desetiletí“.

Ilustrační fotografie

Komise 30. března představí Balíček pro oběhové hospodářství I; Iniciativu v oblasti politiky udržitelných výrobků, včetně revize směrnice o ekodesignu; Přezkum nařízení o stavebních výrobcích; Strategii pro udržitelné textilie a Posílení postavení spotřebitelů při přechodu na ekologickou ekonomiku.

Výbor pro dopravu a cestovní ruch Parlamentu bude ve čtvrtek jednat mimo jiné o cílech členských států pro rok 2030 a závazcích ke společnému dosažení klimatické neutrality v odvětví využívání půdy, lesnictví a zemědělství do roku 2035, energetické účinnosti nebo provádění aktualizované nové průmyslové strategie pro Evropu.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 28. března 

V rámci Rady EU proběhne:

Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
Pracovní skupina pro výzkum
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:

ROZPRAVA: Provádění a plnění cílů udržitelného rozvoje

Zasedání výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele:

HLASOVÁNÍ: Zahraniční subvence narušující vnitřní trh; Rozpočet na rok 2023 – pilotní projekty a přípravné akce* Schválení; Konkurenceschopné a spravedlivé trhy v digitálním odvětví (akt o digitálních trzích); kterou se mění směrnice 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh; Spotřebitelské úvěry; Zřízení politického programu pro rok 2030 „Cesta do digitálního desetiletí“; Aktuální stav jednotného trhu a jeho odolnost ve světle ruské agrese* Výměna názorů

Úterý 29. března 

V rámci Rady EU proběhne:

Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (zdraví)
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
ANTICI
MERTENS

Středa 30. března 

V rámci Rady EU zasedne:

Coreper I
Coreper II
Pracovní skupina pro pozemní dopravu
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro vesmír
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě

Evropská komise představí:

Balíček pro oběhové hospodářství I
Iniciativa v oblasti politiky udržitelných výrobků, včetně revize směrnice o ekodesignu
Přezkum nařízení o stavebních výrobcích
Strategie pro udržitelné textilie
Posílení postavení spotřebitelů při přechodu na ekologickou ekonomiku

V rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne:

Zasedání Výboru pro evropské záležitosti

Čtvrtek 31. března 

V rámci Rady EU zasedne:

Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro výzkum

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání výboru pro dopravu a cestovní ruch:

HLASOVÁNÍ: Změna nařízení (EU) 2018/841, pokud jde o oblast působnosti, zjednodušení pravidel souladu, stanovení cílů členských států pro rok 2030 a závazek ke společnému dosažení klimatické neutrality v odvětví využívání půdy, lesnictví a zemědělství do roku 2035, a nařízení (EU) 2018/1999, pokud jde o zlepšení monitorování, vykazování, sledování pokroku a přezkum; Energetická účinnost (přepracované znění);
ROZPRAVA: Výměna názorů s Komisí, ESVČ a EDA na aktualizaci cílů odolnosti TEN-T a CEF.; Změna nařízení (EU) 2021/953 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) pro usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19; Změna nařízení (EU) 2021/954 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID), pokud jde o státní příslušníky třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19; Provádění aktualizované nové průmyslové strategie pro Evropu: sladění výdajů s politikou

V rámci Senátu Parlamentu ČR proběhne:

Zasedání Výboru pro záležitosti EU:
Informace vlády ČR o výsledcích neformálního zasedání hlav států a předsedů vlád, které se konalo ve dnech 10. – 11. března 2022 ve Versailles a o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 24. – 25. března 2022; Informace vlády ČR o pozicích, které bude zastávat při přijímání závěrů Konference o budoucnosti Evropy; Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Global Gateway; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Evropské strategii pro univerzity; Návrh doporučení Rady o budování mostů pro účinnou evropskou spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nový rámec EU pro městskou mobilitu; Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Akční plán na podporu dálkové a přeshraniční osobní železniční dopravy; Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Rozšíření transevropské dopravní sítě (TEN-T) do sousedních třetích zemí; Výroční zpráva Evropského účetního dvora o plnění rozpočtu EU a evropských rozvojových fondů za rozpočtový rok 2020 a Zpráva o výkonnosti rozpočtu EU; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o automatizované výměně údajů pro policejní spolupráci („Prüm II“), kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/615/SVV a 2008/616/SVV a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726, 2019/817 a 2019/818; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o výměně informací mezi donucovacími orgány členských států a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2006/960/SVV; Návrh doporučení Rady o operativní policejní spolupráci; Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Reakce na státem podporované zneužívání migrantů na vnějších hranicích EU jako politického nástroje; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních vůči dopravcům, kteří usnadňují nebo vykonávají obchodování s lidmi nebo převaděčství migrantů v souvislosti s nedovoleným vstupem na území Evropské unie; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení situací účelového využívání migrantů v oblasti migrace a azylu

Pátek 1. dubna 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Coreper I
Coreper II
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro námořní dopravu
Pracovní skupina pro životní prostředí

Sobota 2. dubna

Neděle 3. dubna 

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 29.3.

Justiční spolupráce v občanských věcech – celounijní ochrana dospělých osob v ochranném režimu

Do 5.4.

Udržitelná spotřeba zboží – podpora oprav a opětovného použití

Do 8.4.

Modernizace práva obchodních společností

Do 11.4.

Odstranění případných nedostatků ve směrnici o rasové rovnosti

Do 12.4.

Projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů – povolovací řízení a smlouvy o nákupu elektřiny

Do 12.4.

Strategie EU v oblasti solární energie

Do 15.4.

Revize nařízení REACH (chemické látky) – životní prostředí bez toxinů

Do 15.4.

DPH v digitálním věku

Do 3.5.

Rtuť – přezkum právních předpisů EU

Do 8.5

Certifikace pohlcování uhlíku – pravidla EU

Do 9.5.

Duševní vlastnictví – nový rámec pro patenty, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem

Do 10.5.

Souborné služby pro cesty – přezkum pravidel EU

Do 17.5.

Opatření ke snížení dopadu znečištění mikroplasty na životního prostředí

Do 23. 5.

Fungování dohod o udržitelnosti v zemědělsko-potravinářském sektoru

Do 25. 5.

Bezpečnost hraček

Do 25. 5.

Kybernetická odolnost

Do 2. 6.

Omezení používání nebezpečných látek v elektronice

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme