Týdenní přehled dění v EU ve dnech 28. listopadu – 4. prosince 2022

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí 28. listopadu poslanci Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku budou projednávat v rámci rozpravy stanovení rámce pro požadavky na ekodesign udržitelných výrobků a zrušení směrnice 2009/125/ES.

Ilustrační fotografie

V úterý 29. listopadu poslanci Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku budou projednávat mimo jiné nařízení a směrnice, pokud jde o podporu energie z obnovitelných zdrojů, o průmyslových emisích, o skládkách odpadů a o snížení emisí metanu v odvětví energetiky. V rámci hlasování budou poslanci hlasovat o založení programu bezpečné konektivity Unie na období 2023-2027.

V úterý 29. listopadu budou poslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů projednávat mimo jiné také standardizační strategii pro jednotný trh, harmonizovaná pravidla týkající se spravedlivého přístupu k datům a využívání dat (Akt o datech), nařízení o obecné bezpečnosti výrobků, elektronickou veřejnou správu: zrychlení digitálních veřejných služeb podporujících fungování jednotného trhu, náležitou péči podniků v oblasti udržitelnosti a stanovení rámce opatření za účelem posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech).

V úterý 29. listopadu poslanci Výboru pro dopravu a cestovní ruch budou v rámci rozpravy projednávat bezpečný a účinný rozvoj ekosystému bezpilotních letadel v EU a nový rámec EU pro městskou mobilitu.

Ve středu 30. listopadu Komise představí balíček oběhového hospodářství II (návrh nařízení o dokládání environmentálních tvrzení pomocí metod ekologické stopy výrobku/organizace, rámec politiky pro plasty na biologické bázi, biologicky rozložitelné a kompostovatelné plasty, přezkum směrnice o obalech a obalových odpadech s cílem posílit základní požadavky na obaly a stanovit opatření a cíle pro předcházení vzniku obalových odpadů na úrovni EU, certifikace odstraňování uhlíku) a balíček o zdraví (globální strategie v oblasti zdraví, zpráva o stavu připravenosti).

Ve středu 30. listopadu poslanci Výboru pro mezinárodní obchod budou hlasovat o stanovení rámce opatření za účelem posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech).

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 28. listopadu 

V rámci Rady EU proběhne:

Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport
Rada pro zahraniční věci (rozvoj)
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
Pracovní skupina pro námořní dopravu
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Rozpočtový výbor

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:

ROZPRAVA: Stanovení rámce pro požadavky na ekodesign udržitelných výrobků a zrušení směrnice 2009/125/ES

Úterý 29. listopadu 

V rámci Rady EU proběhne:

Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport
Zasedání ministrů EU a Organizace afrických, karibských a tichomořských států (OAKTS)
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro obecné záležitosti
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
Rozpočtový výbor
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
Pracovní skupina pro transatlantické vztahy (COTRA)
ANTICI
MERTENS

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:

ROZPRAVA: Snížení emisí metanu v odvětví energetiky a změna nařízení (EU) 2019/942

Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:

ROZPRAVA: Pozměňující směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES, pokud jde o podporu energie z obnovitelných zdrojů, a o zrušení směrnice Rady (EU) 2015/652; Bezpečnost informací v orgánech, institucích a jiných subjektech Unie; Změna Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) a směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů; Technologie s kritickým významem pro obranu a bezpečnost: současný stav a budoucí výzvy; Snížení emisí metanu v odvětví energetiky a změna nařízení (EU) 2019/942
HLASOVÁNÍ: Založení programu bezpečné konektivity Unie na období 2023-2027

Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:

ROZPRAVA: Strojírenské výrobky; Zpřístupnění některých komodit a výrobků spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů na trhu Unie a jejich vývoz z Unie a zrušení nařízení (EU) č. 995/2010; Pracovní skupina pro provádění Aktu o digitálních trzích (DMA)* Zprávu výboru podává Andreas Schwab (PPE), předseda pracovní skupiny; Transparentnost a cílení politické reklamy; Standardizační strategie pro jednotný trh; Harmonizovaná pravidla týkající se spravedlivého přístupu k datům a využívání dat (Akt o datech); Nařízení o obecné bezpečnosti výrobků, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 a zrušuje směrnice Rady 87/357/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES; Ochrana zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 a (EU) 2019/1753 a rozhodnutí Rady (EU) 2019/1754; Politika v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2022; Stanovení harmonizovaných podmínek pro uvádění stavebních výrobků na trh, změna nařízení (EU) 2019/1020 a zrušení nařízení (EU) 305/2011; Elektronická veřejná správa: zrychlení digitálních veřejných služeb podporujících fungování jednotného trhu; Náležitá péče podniků v oblasti udržitelnosti a změna směrnice (EU) 2019/1937; Stanovení rámce opatření za účelem posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech);
HLASOVÁNÍ: Zpráva o provádění dohody o vystoupení Spojeného království z EU

Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:

HLASOVÁNÍ: Zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 o zavedení účetního systému pro výdaje na infrastrukturu železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy a nařízení Komise (ES) č. 851/2006, kterým se stanoví obsah jednotlivých položek účtové osnovy uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 1108/70; Zrušení směrnice Rady 89/629/EHS; Použití článků 93, 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na některé kategorie státní podpory v odvětví železniční, vnitrozemské vodní a multimodální dopravy
ROZPRAVA: Posouzení nového sdělení Evropské komise o nejvzdálenějších regionech; Bezpečný a účinný rozvoj ekosystému bezpilotních letadel v EU; strukturální dialog s komisařkou Văleanovou – pracovní program Komise na rok 2023 a další nevyřízené dokumenty týkající se dopravy; Nový rámec EU pro městskou mobilitu; Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: souhrnný rozpočet EU – Komise

Středa 30. listopadu 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Coreper I
Coreper II
Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
Pracovní skupina pro pozemní dopravu
Rozpočtový výbor
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě

Evropská komise představí:

Balíček oběhového hospodářství II

Návrh nařízení o dokládání environmentálních tvrzení pomocí metod ekologické stopy výrobku/organizace (zelená tvrzení)
Rámec politiky pro plasty na biologické bázi, biologicky rozložitelné a kompostovatelné plasty
Přezkum směrnice o obalech a obalových odpadech s cílem posílit základní požadavky na obaly a stanovit opatření a cíle pro předcházení vzniku obalových odpadů na úrovni EU
Certifikace odstraňování uhlíku

Balíček o zdraví

Globální strategie v oblasti zdraví
Zpráva o stavu připravenosti

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:

HLASOVÁNÍ: Zpráva o provádění dohody o vystoupení Spojeného království z EU; Stanovení rámce opatření za účelem posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech)
ROZPRAVA: Výměna názorů se zúčastněnými stranami s ohledem na příští zasedání Rady EU a USA pro obchod a technologie; Výměna názorů na podnikatelské prostředí pro evropské společnosti v Číně; Obchodní aspekty partnerství EU se třetími zeměmi v oblasti surovin – Výměna názorů s Komisí; Výměna názorů s Komisí na obchodní cíle EU před summitem EU-ASEAN v prosinci 2022; Uzavření jednání o dohodě o usnadnění udržitelných investic mezi EU a Angolou

Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:

HLASOVÁNÍ: Přezkum směrnice o evropské radě zaměstnanců; Návrhy Evropského parlamentu na změnu Smluv
ROZPRAVA: Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: souhrnný rozpočet EU – Komise; Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop); Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: Evropský orgán pro pracovní záležitosti; Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: Evropská nadace odborného vzdělávání; Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA); Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound); Udělení absolutoria za rok 2021: Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2021: výkonnost, finanční řízení a kontrola; Právní postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (přepracované znění); Jednotný postup vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě (přepracované znění)

Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:

ROZPRAVA: Změna Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) a směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů; Vykazování údajů o životním prostředí z průmyslových zařízení a zřízení portálu průmyslových emisí; Výměna názorů s komisařem pro životní prostředí Virginijusem Sinkevičiusem o otázkách souvisejících s 15. konferencí smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti a představení balíčku týkajícího se oběhového hospodářství; výměna názorů s Komisí o globálním závazku v oblasti metanu; námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu k návrhu prováděcího nařízení Komise, kterým se uděluje povolení Unie pro skupinu biocidních přípravků „CMIT/MIT SOLVENT BASED“; Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu k návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se uděluje registrace humánního léčivého přípravku „Spikevax – elasomeran“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 a kterým se zrušuje rozhodnutí K(2021) 94 (v konečném znění); Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu týkající se prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se uděluje registrace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 pro „Comirnaty – tozinameran, COVID-19 mRNA vakcína (nukleosidově modifikovaná)“, humánní léčivý přípravek, a kterým se zrušuje rozhodnutí K(2020) 9598(v konečném znění); Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se mění registrace udělená rozhodnutím K(2022) 7342(v konečném znění) pro humánní léčivý přípravek „Comirnaty – tozinameran, COVID-19 mRNA vaccine (nucleoside-modified)“ (D085011)

Čtvrtek 1. prosince 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Rada pro konkurenceschopnost (vnitřní trh a průmysl)
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro leteckou dopravu
Pracovní skupina pro mořské právo
Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Coreper II
Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ)

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:

ROZPRAVA: Výměna názorů na obchodní a investiční vztahy mezi EU a Tchaj-wanem; výměna názorů na provádění obchodní části dohody o přidružení mezi EU a středoamerickými zeměmi (Honduras, Nikaragua, Panama, Kostarika, Salvador a Guatemala); výměna názorů na provádění obchodní dohody mezi EU a andskými zeměmi (Kolumbie, Peru a Ekvádor)

Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:

ROZPRAVA: Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění Inovačního fondu, včetně přezkumu podle článku 24 nařízení (EU) č. 1031/2010
HLASOVÁNÍ: Změna nařízení (EU) 2019/631, pokud jde o zpřísnění výkonnostních norem emisí CO2 pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla v souladu se zvýšenými ambicemi Unie v oblasti klimatu; Změna směrnice 2003/87/ES, pokud jde o oznámení kompenzace v souvislosti s globálním tržním opatřením pro provozovatele letadel se sídlem v Unii; Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu k návrhu prováděcího nařízení Komise, kterým se uděluje povolení Unie pro skupinu biocidních přípravků „CMIT/MIT SOLVENT BASED“; námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu k návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se uděluje registrace humánního léčivého přípravku „Spikevax – elasomeran“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 a kterým se zrušuje rozhodnutí K(2021) 94(konečné); Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu týkající se prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se uděluje registrace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 pro „Comirnaty – tozinameran, COVID-19 mRNA vakcína (nukleosidově modifikovaná)“, humánní léčivý přípravek, a kterým se zrušuje rozhodnutí K(2020) 9598(v konečném znění); Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se mění registrace udělená rozhodnutím K(2022) 7342(v konečném znění) pro humánní léčivý přípravek „Comirnaty – tozinameran, COVID-19 mRNA vaccine (nucleoside-modified)“ (D085011); Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 k návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení k uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju A5547-127, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (ACS-GMØØ6-4); Přeprava odpadů a změna nařízení (EU) č. 1257/2013 a (EU) 2020/1056

Pátek 2. prosince 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Rada pro konkurenceschopnost (výzkum a vesmír)
Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
Pracovní skupina pro námořní dopravu
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě

Sobota 3. prosince 

Neděle 4. prosince 

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 7.12.

Lepší ochrana cestujících a jejich práv

Do 16.12.

Ekodesign – Evropská komise bude posuzovat potřebu nových pravidel týkajících se dopadu fotovoltaiky na životní prostředí

Do 16.12.

Označování energetickými štítky – Evropská komise posoudí potřebu nových pravidel týkajících se dopadu fotovoltaiky na životní prostředí

Do 21.12.

Ochrana spotřebitele – posílená spolupráci v oblasti prosazování práva

Do 21.12.

Práva spotřebitelů – přizpůsobení mimosoudního řešení sporů digitálním trhům

Do 11.1.

Revize pravidel EU týkajících se materiálů určených pro styk s potravinami

Do 26.1.

Podnikání v Evropě: rámec pro zdanění příjmů (směrnice BEFIT)

Do 8.2.

Kontrola, registrace a monitorování azbestu

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme