Týdenní přehled dění v EU ve dnech 28. února – 6. března

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Unii očekávaných v následujícím týdnu.

Výbor pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu projedná v pondělí na svém zasedání pozměňovací návrhy k Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích.

Ilustrační fotografie

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu bude v úterý projednávat Sociální a zaměstnanecké aspekty Zelené dohody a balíčku „Fit for 55“, jejich současný stav, výzvy a příležitosti.

Evropská komise ve středu vydá Společný evropský postup pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii. Zároveň vydá i nový Evropský model růstu využitelný v budoucnosti, směřující k zelené, digitální a odolné ekonomice.

Nová opatření týkající se kybernetické bezpečnosti v celé Unii bude projednávat ve čtvrtek Výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 28. února 

V rámci Rady EU proběhne:

Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro daňové otázky (na vysoké úrovni)
Pracovní skupina pro výzkum
Pracovní skupina pro audiovizuální média

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro mezinárodní obchod:

ROZPRAVA: Výměna názorů s Valdisem Dombrovskisem, výkonným místopředsedou Komise pro ekonomiku, která funguje pro lidi, a komisařem pro obchod – strukturovaný dialog; Budoucnost mezinárodní investiční politiky EU; uplatňování systému všeobecných celních preferencí a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012; Aktuální informace Komise a Rady o současném stavu modernizace Smlouvy o energetické chartě;
HLASOVÁNÍ: Zřízení mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích; EU a obrana multilateralismu

Zasedání Výboru pro rozpočet:

HLASOVÁNÍ: Zpráva Komise o právním státě za rok 2021; Zřízení sociálního klimatického fondu

Zasedání Výboru pro hospodářství a měnu:

HLASOVÁNÍ: Trhy s kryptoaktivy a změna směrnice (EU) 2019/1937; Změna směrnice 2013/34/EU, směrnice 2004/109/ES, směrnice 2006/43/ES a nařízení (EU) č. 537/2014, pokud jde o podávání zpráv o udržitelnosti podniků; Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: Roční analýza udržitelného růstu 2022
ROZPRAVA: Zahraniční subvence narušující vnitřní trh; Evropské zelené dluhopisy; Politika hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2021; Zřízení sociálního klimatického fondu

Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:

HLASOVÁNÍ: Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční strategii pro udržitelný růst na rok 2022
ROZPRAVA: Akční plán EU pro sociální ekonomiku; Duševní zdraví v digitálním věku; Zřízení politického programu pro rok 2030 „Cesta do digitálního desetiletí“; Sociální
a zaměstnanecké aspekty Zelené dohody a balíčku „Fit for 55“: současný stav, výzvy
a příležitosti

Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele:

HLASOVÁNÍ: Politika hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2021; Jednotný trh digitálních služeb (zákon o digitálních službách) a o změně směrnice 2000/31/ES; Přístup zboží a služeb ze třetích zemí na vnitřní trh Unie v oblasti veřejných zakázek a postupy na podporu jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami; Zahraniční subvence narušující vnitřní trh
ROZPRAVA: Strojírenské výrobky; Nařízení o obecné bezpečnosti výrobků, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 a zrušuje směrnice Rady 87/357/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES; Změna nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o zřízení rámce pro evropskou digitální identitu; Spotřebitelské úvěry

Úterý 1. března 

V rámci Rady EU proběhne:

Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
ANTICI
MERTENS

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Konference více zúčastněných stran o oběhovém hospodářství (online)

Středa 2. března 

V rámci Rady EU zasedne:

Coreper I
Coreper II
Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ)
Pracovní skupina pro životní prostředí

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Konference více zúčastněných stran o oběhovém hospodářství (online)

Evropská komise představí:

Společný evropský postup pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii
Pokyny pro fiskální politiku 2023
Evropský model růstu využitelný v budoucnosti: směrem k zelené, digitální a odolné ekonomice

Čtvrtek 3. března 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro právo obchodních společností
Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:

HLASOVÁNÍ: Strojírenské výrobky; Změna směrnice 2013/34/EU, směrnice 2004/109/ES, směrnice 2006/43/ES a nařízení (EU) č. 537/2014, pokud jde o podávání zpráv o udržitelnosti podniků

Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:

HLASOVÁNÍ: Změna směrnice 2013/34/EU, směrnice 2004/109/ES, směrnice 2006/43/ES a nařízení (EU) č. 537/2014, pokud jde o podávání zpráv o udržitelnosti podniků;
ROZPRAVA: Změna přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách; Energetická účinnost (přepracované znění)

Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:

ROZPRAVA: Opatření pro vysokou společnou úroveň kybernetické bezpečnosti v celé Unii, kterým se zrušuje směrnice (EU) 2016/1148; Změna struktury rámce Unie pro zdanění energetických produktů a elektřiny (přepracované znění); Energetická účinnost (přepracované znění); Změna směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně směrnice Rady (EU) 2015/652
HLASOVÁNÍ: Změna rozhodnutí (EU) 2015/1814, pokud jde o množství povolenek, které mají být umístěny do rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s emisemi skleníkových plynů do roku 2030

Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:

HLASOVÁNÍ: Užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží
ROZPRAVA: Zajištění rovných podmínek pro udržitelnou leteckou dopravu; Změna struktury rámce Unie pro zdanění energetických produktů a elektřiny (přepracované znění)

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání Sekce ECO – Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost

Pátek 4. března 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Coreper I
Pracovní skupina pro audiovizuální média
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro výzkum
Výbor pro obchodní politiku (TPC)

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání Sekce INT – Jednotný trh, výroba a spotřeba

Zpět na přehled

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 28.2.

Hypoteční úvěr – přezkum pravidel EU

Do 3.3.

Námořní odvětví – revize pravidel EU pro nedovolené vypouštění odpadu z lodí

Do 4.3.

Účinné soudnictví – společné podmínky pro předávání trestních řízení mezi zeměmi EU

Do 7.3.

Hodnocení nového legislativního rámce pro průmyslové výrobky

Do 7.3.

Označování potravin – revize pravidel o informacích, které mají být poskytovány spotřebitelům

Do 7.3.

Usnadnění výběru zdravějších potravin – stanovení výživových profilů

Do 7.3.

Označování potravin – revize předpisů týkajících se poskytování informací o alkoholických nápojích spotřebitelům

Do 8.3.

EMIR Targeted review

Do 11.3.

Kontrola účelnosti přístupu na trh v odvětví vnitrozemské vodní dopravy

Do 14.3.

Snižování emisí uhlíku – přezkum emisních norem pro těžká vozidla

Do 16.3.

Železniční doprava – revize pokynů pro státní podporu

Do 17.3.

Zlepšování základních dovedností dospělých – hodnocení „doporučení o cestách prohlubování dovedností“

Do 18.3.

Orgány pro rovné zacházení – závazné normy

Do 21.3.

Ochrana svobody sdělovacích prostředků v EU – nová pravidla

Do 22.3.

Nový přístup k retailovému investování v EU

Do 22.3.

Boj proti obchodování s lidmi – přezkum pravidel EU

Do 27.3.

Rozmnožovací materiál rostlin a lesních dřevin (revidovaná pravidla)

Do 29.3.

Justiční spolupráce v občanských věcech – celounijní ochrana dospělých osob v ochranném režimu

Do 5.4.

Udržitelná spotřeba zboží – podpora oprav a opětovného použití

Do 8.4.

Modernizace práva obchodních společností

Do 11.4.

Odstranění případných nedostatků ve směrnici o rasové rovnosti

Do 12.4.

Projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů – povolovací řízení a smlouvy o nákupu elektřiny

Do 12.4.

Strategie EU v oblasti solární energie

Do 15.4.

Revize nařízení REACH (chemické látky) – životní prostředí bez toxinů

Do 15.4.

DPH v digitálním věku

Do 3.5.

Rtuť – přezkum právních předpisů EU

Do 8.5

Certifikace pohlcování uhlíku – pravidla EU

Do 9.5.

Duševní vlastnictví – nový rámec pro patenty, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem

Do 10.5.

Souborné služby pro cesty – přezkum pravidel EU

Do 17.5.

Opatření ke snížení dopadu znečištění mikroplasty na životního prostředí

Zpět na přehled

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme