Týdenní přehled dění v EU ve dnech 29. srpna – 4. září 2022

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V úterý 30. srpna v rámci rozpravy ve Výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin byla přednesena zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních týkajících se doplňku ke směrnici EU o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii, rozhodnutí o vytvoření a provozování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s emisemi skleníkových plynů.

Ilustrační fotografie

V rámci jednání Výboru pro evropské záležitosti PS PČR, které proběhne 31. srpna, budou projednána témata jako např. Informace o průběhu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie; sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Digitální dekáda pro děti a mládež: nová Evropská strategie pro lepší internet pro děti;

K dalším projednávaným tématům budou patřit např. sdělení Komise – Evropský semestr 2022 – Jarní balíček; doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Česka na rok 2022 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Česka z roku 2022; sdělení Komise – Pokyny k plánům pro oživení a odolnost v souvislosti s plánem REPowerEU; návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení, pokud jde o kapitoly REPowerEU v plánech pro oživení a odolnost; návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, směrnice o energetické náročnosti budov a směrnice o energetické účinnosti; společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Vnější energetická angažovanost EU v měnícím se světě; sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategie EU pro solární energii.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 29. srpna 

V rámci Rady EU proběhne:

Neformální zasedání ministrů obrany

Úterý 30. srpna 

V rámci Rady EU proběhne:

Neformální zasedání ministrů obrany
Pracovní skupina radů pro finanční věci

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:

HLASOVÁNÍ: Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2023 – všechny oddíly
ROZPRAVA: Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních (Doplněk, kterým se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii, rozhodnutí (EU) 2015/1814 o vytvoření a provozování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s emisemi skleníkových plynů a nařízení (EU) 2015/757)

Středa 31. srpna 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Neformální zasedání ministrů zahraničních věcí

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Hospodářského a měnového výboru:

ROZPRAVA: Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2023 – všechny oddíly; Změna směrnice 2009/138/ES, pokud jde o proporcionalitu, kvalitu dohledu, vykazování, dlouhodobá záruční opatření, makroobezřetnostní nástroje, rizika pro udržitelnost, skupinový a přeshraniční dohled; Zavedení rámce pro ozdravné postupy a řešení krizí pojišťoven a zajišťoven a změna směrnic 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2009/138/ES, (EU) 2017/1132 a nařízení (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 648/2012; Změna směrnic 2011/61/EU a 2009/65/ES, pokud jde o pověřovací opatření, řízení rizika likvidity, podávání zpráv pro účely dohledu, poskytování služeb depozitáře a úschovy a poskytování úvěru alternativními investičními fondy; Výměna názorů s předsedy Rady pro mezinárodní účetní standardy (IASB), správců Nadace IFRS a Rady pro mezinárodní standardy udržitelnosti (ISSB); Změna nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavky na úvěrové riziko, riziko úvěrové úpravy, operační riziko, tržní riziko a spodní hranici pro rizikové váhy; Změna směrnice 2013/36/EU, pokud jde o pravomoci dohledu, sankce, pobočky třetích zemí a environmentální, sociální a správní rizika, a změna směrnice 2014/59/EU
HLASOVÁNÍ: Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2023 – všechny oddíly

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:

HLASOVÁNÍ: Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2023 – všechny oddíly

V rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne:

Zasedání Výboru pro evropské záležitosti:

Informace o průběhu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2011/83/EU o smlouvách o finančních službách uzavřených na dálku a zrušuje směrnice 2002/65/ES/ /kód Rady 9053/22, KOM(2022) 204 v konečném znění/;Návrh nařízení Rady o volbě poslanců Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, kterým se ruší rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom a Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách připojený k tomuto rozhodnutí /kód Rady 9333/22, APP(2022) 902 v konečném znění/; Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Na cestě ke směrnici o trestních sankcích za porušování omezujících opatření Unie /kód Rady 9671/22, KOM(2022) 249 v konečném znění/; Návrh rozhodnutí Rady o zařazení porušení omezujících opatření Unie mezi oblasti trestné činnosti stanovené v článku 83 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie /kód Rady 9641/22, KOM(2022) 247 v konečném znění/; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o vymáhání a konfiskaci majetku /kód Rady 9598/22, KOM(2022) 245 v konečném znění/;Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Digitální dekáda pro děti a mládež: nová Evropská strategie pro lepší internet pro děti (BIK+) /kód Rady 9071/22, KOM(2022) 212 v konečném znění/; Sdělení Komise – Evropský semestr 2022 – Jarní balíček /kód Rady 9399/22, KOM(2022) 600 v konečném znění/; Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Česka na rok 2022 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Česka z roku 2022 /kód Rady 9402/22, KOM(2022) 605 v konečném znění/; Sdělení Komise – Pokyny k plánům pro oživení a odolnost v souvislosti s plánem REPowerEU /kód Rady 9589/22, C(2022) 3300 v konečném znění/; . Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2021/241, pokud jde o kapitoly REPowerEU v plánech pro oživení a odolnost, a mění nařízení (EU) 2021/1060, nařízení (EU) 2021/2115, směrnice 2003/87/ES a rozhodnutí (EU) 2015/1814 /kód Rady 9337/22, KOM(2022) 231 v konečném znění/; Sdělení Komise – Plán REPowerEU /kód Rady 9787/22, KOM(2022) 230 v konečném znění/; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti /kód Rady 9363/22, KOM(2022) 222 v konečném znění/; Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Vnější energetická angažovanost EU v měnícím se světě /kód Rady 9452/22, JOIN(2022) 23 v konečném znění/; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategie EU pro solární energii /kód Rady 9453/22, KOM(2022) 221 v konečném znění/

Čtvrtek 1. září 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Neformální zasedání ministrů odpovědných za politiku soudržnosti
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro leteckou dopravu
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)

Pátek 2. září

V rámci Rady EU se uskuteční:

Neformální zasedání ministrů odpovědných za politiku soudržnosti

Sobota 3. září

Neděle 4. září 

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 1.9.

Osvědčení strojvedoucích – zdokonalený systém certifikace EU

Do 2.9.

Agentura EU pro železnice – hodnocení činnosti agentury ze strany Evropské komise

Do 8.9.

Aktualizace strategie EU pro námořní bezpečnost a jejího akčního plánu

Do 14.9.

Revize celního kodexu Unie

Do 19.9.

Nová strategie EU týkající se globálních aspektů zdraví

Do 28.9.

Bezpečnost vozidel – revize balíčku předpisů EU o technické způsobilosti vozidel

Do 29.9.

Duševní vlastnictví – revidovaný rámec pro udělování nucených licencí na patenty

Do 5.10.

Případ Výboru pro dohled nad dodržováním Aarhuské úmluvy týkající se státní podpory: důsledky/možnosti

Do 6.10.

Hodnocení antimonopolních procesních pravidel EU

Do 12.10.

Daňové úniky a agresivní daňové plánování v EU

Do 17.10.

Výpočet emisí z dopravy – „CountEmissions EU“

Do 24.10.

Zdraví půdy – ochrana a obnova půdy a udržitelné hospodaření s půdním fondem

Do 25.10.

Evropský statistický systém – úpravy systému odpovídající budoucím potřebám a požadavkům

Do 28.10.

Jednotný trh – návrh legislativní iniciativy v oblasti přeshraničních činností sdružení

Do 22.11.

Říční informační služby – revize pravidel EU

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme