Týdenní přehled dění v EU ve dnech 3. – 9. října 2022

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí 3. října poslanci Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin budou hlasovat mimo jiné o odolnosti rozpočtu EU, který je vhodný pro nové výzvy, energetické náročnosti budov a o změně nařízení, pokud jde o kapitoly o plánu REPowerEU v plánech pro oživení a odolnost.

Ilustrační fotografie

V pondělí 3. října poslanci Výboru pro dopravu a cestovní ruch budou hlasovat o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a používání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv v námořní dopravě. Dále budou hlasovat o akčním plánu na podporu dálkové a přeshraniční osobní železniční dopravy, zlepšení pracovních podmínek a pravidlech pro výkon práv Unie při provádění a prosazování Dohody vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii.

V úterý 4. října poslanci Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání v rámci rozpravy budou projednávat mimo jiné harmonizaci právních předpisů týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh, středisko AccessibleEU na podporu politik přístupnosti na vnitřním trhu EU a strategické vztahy a partnerství EU s Africkým rohem.

Poslanci Evropského parlamentu budou v rámci plenárního zasedání ve středu 5. října projednávat výsledek přezkumu patnáctibodového akčního plánu pro obchod a udržitelný rozvoj provedeného Komisí a také hlasovat o reakci EU na zvyšování cen energií v Evropě.

Na svém zasedání konaném ve středu 5. října budou poslanci Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky projednávat mimo jiné sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů týkající se nového evropského programu inovací.

Ve středu 5 října budou senátoři Výboru pro záležitosti EU Senátu Parlamentu České republiky projednávat mimo jiné návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí, společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálním výboru a Výboru regionů o analýze nedostatků v oblasti investic do obrany, sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálním výboru a Výboru regionů o krátkodobé intervenci na trhu s energií a dlouhodobé zlepšení uspořádání trhu s elektřinou a společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálním výboru a Výboru regionů o vnější energetické angažovanosti EU v měnícím se světě.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 3. října 

V rámci Rady EU proběhne:

Euroskupina
Mezinárodní ministerská zasedání
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro námořní dopravu
Pracovní skupina pro sociální otázky
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Pracovní skupina pro výzkum
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Společná rozprava – Evropská zdravotní unie; Správa oceánů; Úsilí o dosažení udržitelnosti a konkurenceschopnosti akvakultury v EU: další postup; Dopad nových technologií na zdanění: kryptoaktiva a technologie blockchain

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:

HLASOVÁNÍ: Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU, Euratom) 2020/2053 o systému vlastních zdrojů Evropské unie; Zvýšení víceletého finančního rámce na období 2021-2027: odolný rozpočet EU vhodný pro nové výzvy; Energetická náročnost budov (přepracování); Změna nařízení (EU) 2021/241, pokud jde o kapitoly o plánu REPowerEU v plánech pro oživení a odolnost, a změna nařízení (EU) 2021/1060, nařízení (EU) 2021/2115, směrnice 2003/87/ES a rozhodnutí (EU) 2015/1814

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch:

HLASOVÁNÍ: Zavádění Infrastruktury pro alternativní paliva a zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/94/EU; Používání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv v námořní dopravě a změna směrnice 2009/16/ES; Akční plán na podporu dálkové a přeshraniční osobní železniční dopravy; Zlepšení pracovních podmínek v rámci práce prostřednictvím platforem; pravidla pro výkon práv Unie při provádění a prosazování Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii a Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé

Úterý 4. října 

V rámci Rady EU proběhne:

Rada pro hospodářské a finanční věci
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
ANTICI
Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
MERTENS

Evropská komise představí:

Akční plán pro mládež ve vnější činnosti EU

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Harmonizace právních předpisů týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh; Středisko AccessibleEU na podporu politik přístupnosti na vnitřním trhu EU; Strategické vztahy a partnerství EU s Africkým rohem; Přístup k vodě jako lidské právo – vnější rozměr
HLASOVÁNÍ: Jednotný portál EU pro oblast celnictví; Statistika zemědělských vstupů a výstupů; Změna příloh IV a V nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách; Flexibilní pomoc územím (FAST-CARE)

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání sekce TEN – Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost

Středa 5. října 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Coreper I
Coreper II
Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)
Rozpočtový výbor
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – Lepší právní úprav

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Humanitární situace po zničujících záplavách v Pákistánu a klimatická krize; Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu; Výsledek přezkumu patnáctibodového akčního plánu pro obchod a udržitelný rozvoj provedeného Komisí
HLASOVÁNÍ: Reakce EU na zvyšování cen energií v Evropě

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání sekce ECO – Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost

V rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne:

Zasedání Výboru pro evropské záležitosti:

Informace o průběhu Informace o pozicích, které bude Česká republika zastávat na mimořádném zasedání hlav států a předsedů vlády, jež proběhne dne 7. října 2022 v Praze; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o standardech jakosti a bezpečnosti látek lidského původu určených k použití u člověka a o zrušení směrnic 2002/98/ES a 2004/23/ES /kód Rady 11396/22, KOM(2022) 338 v konečném znění/; Zpráva Komise o stanovení podstatné změny okolností pro zahřívané tabákové výrobky v souladu se směrnicí 2014/40/EU /kód Rady 10352/22, KOM(2022) 279 v konečném znění/; Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) …/… ze dne 29.6.2022 kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU, pokud jde o zrušení některých výjimek týkajících se zahřívaných tabákových výrobků /kód Rady 10815/22, C(2022) 4367 v konečném znění/; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Posílení politiky soudržnosti – Flexibilní pomoc územím (FAST – CARE) – pro řešení důsledků ruské agrese /kód Rady 10885/22, KOM(2022) 324 v konečném znění/; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013 a nařízení (EU) 2021/1060, pokud jde o dodatečnou flexibilitu pro řešení důsledků vojenské agrese Ruské federace FAST (flexibilní pomoc územím) – CARE /kód Rady 10897/22, KOM(2022) 325 v konečném znění/; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obnově přírody /kód Rady 10607/22,KOM(2022) 304 v konečném znění/; Návrh doporučení Rady k iniciativě Cesty ke školnímu úspěchu /kód Rady 10587/22, KOM(2022) 316 v konečném znění/; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Nový evropský program inovací /kód Rady 11101/22, KOM(2022) 332 v konečném znění/; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Konference o budoucnosti Evropy – Přeměna vize na konkrétní opatření /kód Rady 10437/22, KOM(2022) 404 v konečném znění/; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zpráva o právním státu 2022 – Stav právního státu v Evropské unii /kód Rady 11408/22, KOM(2022) 500 v konečném znění; Výroční zpráva za rok 2021 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty /kód Rady 11727/22, KOM(2022) 366 v konečném znění/; Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 25. srpna – 28. září 2022

V rámci Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:

Zasedání Výboru pro záležitosti EU:

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (přepracované znění); Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě (přepracované znění); Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Přilákání kvalifikovaných a talentovaných pracovníků do EU; Návrh nařízení Rady o volbě poslanců Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, kterým se ruší rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom a Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách připojený k tomuto rozhodnutí; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o vymáhání a konfiskaci majetku; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (ES) č. 810/2009 a (EU) 2017/2226, nařízení Rady (ES) č. 1683/95, (ES) č. 333/2002, (ES) č. 693/2003 a (ES) č. 694/2003 a Úmluva k provedení Schengenské dohody, pokud jde o digitalizaci postupu udělování víz; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin a změně nařízení (EU) 2021/2115; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropském prostoru pro zdravotní data; Informace vlády ČR o pozicích vlády ČR a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 6. – 7. října 2022; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Konference o budoucnosti Evropy Přeměna vize na konkrétní opatření; Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálním výboru a Výboru regionů o analýze nedostatků v oblasti investic do obrany a dalším postupu; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálním výboru a Výboru regionů Krátkodobé intervence na trhu s energií a dlouhodobé zlepšení uspořádání trhu s elektřinou – postup; Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálním výboru a Výboru regionů Vnější energetická angažovanost EU v měnícím se světě

Čtvrtek 6. října 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Zasedání Evropského politického společenství
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro leteckou dopravu
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Klíčové cíle pro schůzi CITES CoP19 v Panamě; COVID-19 – zachování připravenosti a reakce EU: výhled do budoucna

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání sekce ECO – Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost

Pátek 7. října 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Neformální zasedání hlav států a předsedů vlád v Praze
Coreper I
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
Pracovní skupina pro námořní dopravu
Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
Výbor pro obchodní politiku (TPC) – zástupci
Pracovní skupina pro sociální otázky
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání sekce INT – Jednotný trh, výroba a spotřeba

Sobota 8. října 

Neděle 9. října 

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 5.10.

Případ Výboru pro dohled nad dodržováním Aarhuské úmluvy týkající se státní podpory: důsledky/možnosti

Do 6.10.

Hodnocení antimonopolních procesních pravidel EU

Do 12.10.

Daňové úniky a agresivní daňové plánování v EU

Do 17.10.

Výpočet emisí z dopravy – „CountEmissions EU“

Do 24.10.

Zdraví půdy – ochrana a obnova půdy a udržitelné hospodaření s půdním fondem

Do 25.10.

Evropský statistický systém – úpravy systému odpovídající budoucím potřebám a požadavkům

Do 28.10.

Jednotný trh – návrh legislativní iniciativy v oblasti přeshraničních činností sdružení

Do 17.11.

Lesy EU – Nový rámec EU pro monitorování lesů a strategické plány

Do 21.11.

Hodnocení pravidel státní podpory pro posuzování státních záruk za úvěry

Do 21.11.

Přezkum pravidel pro přidělování volných letištních časů v EU

Do 22.11.

Říční informační služby – revize pravidel EU

Do 7.12.

Lepší ochrana cestujících a jejich práv

Do 16.12.

Ekodesign – Evropská komise bude posuzovat potřebu nových pravidel týkajících se dopadu fotovoltaiky na životní prostředí

Do 16.12.

Označování energetickými štítky – Evropská komise posoudí potřebu nových pravidel týkajících se dopadu fotovoltaiky na životní prostředí

Do 21.12.

Ochrana spotřebitele – posílená spolupráci v oblasti prosazování práva

Do 21.12.

Práva spotřebitelů – přizpůsobení mimosoudního řešení sporů digitálním trhům

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme