Týdenní přehled dění v EU ve dnech 30. října – 05. listopadu 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

Ve středu 1. listopadu budou poslanci Výboru pro Evropské záležitosti Parlamentu PČR projednávat mimo jiné Návrh směrnice EP a Rady o platebních službách a službách elektronických peněz na vnitřním trhu; Návrh nařízení EP a Rady o požadavcích na oběhovost pro design vozidel a o nakládání s vozidly s ukončenou životností; Informace o jednání o dohodě se Spojenými státy americkými o posílení mezinárodních dodavatelských řetězců kritických nerostných surovin; Ekologizaci nákladní dopravy; Návrh nařízení EP a Rady o využívání kapacity železniční infrastruktury v jednotném evropském železničním prostoru; Návrh nařízení EP a Rady, kterým se zřizuje Platforma strategických technologií pro Evropu („STEP“), atd.

Ilustrační fotografie

Ve středu 1. listopadu budou senátoři Výboru pro záležitosti EU Senátu Parlamentu PČR projednávat mimo jiné Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a Výboru regionů Iniciativa EU v oblasti webu 4.0 a virtuálních světů: náskok na cestě k další technologické transformaci a Návrh směrnice EP a Rady o odpadech.

Ve dnech 2. a 3. 11. bude ve španělské městě Burgos probíhat I Mezinárodní kongres „Vliv jaderné energie v průmyslu„. Další energetické alternativy, sociální a ekonomické přínosy a dopady.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 30. října

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů pro cestovní ruch
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
  • ANTICI

Úterý 31. října

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů pro cestovní ruch
  • Coreper II
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
  • Pracovní skupina pro leteckou dopravu
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • MERTENS

Středa 01. listopadu

 • V rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro evropské záležitosti:
   • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro přístup k finančním údajům a o změně nařízení (EU) č. 1094/2010, (EU) č. 1095/2010 a (EU) 2022/2554 /kód Rady 11220/23, KOM(2023) 360 v konečném znění/; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách a službách elektronických peněz na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 98/26/ES a zrušují směrnice 2015/2366/EU a 2009/110/ES /kód Rady 11221/23, KOM(2023) 366 v konečném znění/; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu a o změně nařízení (EU) 1093/2010 /kód Rady 11222/23, KOM(2023) 367 v konečném znění/; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o postavení eurobankovek a euromincí jako zákonného platidla /kód Rady 11603/23, KOM(2023) 364 v konečném znění/; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování služeb v digitálních eurech poskytovateli platebních služeb zřízenými podle práva členských států, jejichž měnou není euro, a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1230 /kód Rady 11604/23, KOM(2023) 368 v konečném znění/; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení digitálního eura /kód Rady 11605/23, KOM(2023) 369 v konečném znění/; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV /kód Rady 11840/23, KOM(2023) 424 v konečném znění/; Informace o průběhu projednávání návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel a motorů, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska jejich emisí a životní baterie (Euro 7) a o zrušení nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 /kód Rady 14598/22, KOM(2022) 586 v konečném znění/ v orgánech Evropské unie; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zpráva o právním státu 2023 – Stav právního státu v Evropské unii /kód Rady 11327/23, KOM(2023) 800 v konečném znění, SWD(2023) 803 v konečném znění/; Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Zpráva o strategickém výhledu z roku 2023 – Udržitelnost a dobré životní podmínky lidí jako základ otevřené strategické autonomie Evropy /kód Rady 11782/23, KOM(2023) 376 v konečném zněn; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) 2018/1724, pokud jde o využívání systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a jednotné digitální brány pro účely některých požadavků stanovených směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) …/… o evropských přeshraničních sdruženích (COM(2023)516)) /kód Rady 12795/23, KOM(2023) 515 v konečném znění/;  Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o evropských přeshraničních sdruženích /kód Rady 12800/23, KOM(2023) 516 v konečném znění/; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Rámec udržitelného financování, který funguje v praxi /kód Rady 10639/23, KOM(2023) 317 v konečném znění/; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a integritě činností v oblasti environmentálního, sociálního a správního (ESG) ratingu /kód Rady 10638/23, KOM(2023) 314 v konečném znění/; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví další procesní pravidla týkající se prosazování nařízení (EU) 2016/679 /kód Rady 11657/23, KOM(2023) 348 v konečném znění/; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti, pokud jde o zubní amalgám a další výrobky s přidanou rtutí, na které se vztahuje omezení výroby, dovozu a vývozu /kód Rady 11960/23, KOM(2023) 395 v konečném znění/; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na oběhovost pro design vozidel a o nakládání s vozidly s ukončenou životností, kterým se mění nařízení (EU) 2018/858 a 2019/1020 a zrušují směrnice 2000/53/ES a 2005/64/ES /kód Rady 11888/23, KOM(2023) 451 v konečném znění/; Výroční zprávy Evropského účetního dvora v Lucemburku o plnění rozpočtu Evropské unie a evropských rozvojových fondů za rozpočtový rok 2021 a 2022; Informace o jednání o dohodě se Spojenými státy americkými o posílení mezinárodních dodavatelských řetězců kritických nerostných surovin; Informace o dětských obětech války – nedobrovolně a násilně deportované děti z Ukrajiny do Ruska a na okupovaných územích; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Ekologizace nákladní dopravy /kód Rady 11856/23, COM(2023) 440 final/; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o využívání kapacity železniční infrastruktury v jednotném evropském železničním prostoru, o změně směrnice 2012/34/EU a o zrušení nařízení (EU) č. 913/2010 /kód Rady 11718/23, KOM(2023) 443 v konečném znění/; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz /kód Rady 11722/23, KOM(2023) 445 v konečném znění/; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o započítávání emisí skleníkových plynů z dopravních služeb /kód Rady 11821/23, KOM(2023) 441 v konečném znění/; Sdělení Komise – Revize víceletého finančního rámce na období 2021-2027 v polovině období /kód Rady 10896/23, KOM(2023) 336 v konečném znění/; Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) 2020/2093, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021-2027 /kód Rady 10898/23, KOM(2023) 337 v konečném znění/; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Platforma strategických technologií pro Evropu („STEP“) a mění směrnice 2003/87/ES, nařízení (EU) 2021/1058, nařízení (EU) 2021/1056, nařízení (EU) 2021/1057, nařízení (EU) č. 1303/2013, nařízení (EU) č. 223/2014, nařízení (EU) 2021/1060, nařízení (EU) 2021/523, nařízení (EU) 2021/695, nařízení 5 (EU) 2021/697 a nařízení (EU) 2021/241 /kód Rady 10900/23, KOM(2023) 335 v konečném znění/; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení nástroje pro Ukrajinu /kód Rady 10899/23, KOM(2023) 338 v konečném znění/; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček a o zrušení směrnice 2009/48/ES /kód Rady 12234/23, KOM(2023) 462 v konečném znění/; Vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2024 (sněmovní tisk 594/0), Finanční vztahy k rozpočtu EU, EHP, Norsku a Švýcarsku vyjma zemědělské politiky (sešit B, kapitola 6), Prostředky na platy spolufinancované z EU (sešit B, bod 4.4.3)
 • V rámci Senátu Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro záležitosti EU:
   • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Iniciativa EU v oblasti webu 4.0 a virtuálních světů: náskok na cestě k další technologické transformaci; Návrh doporučení Rady o posílení opatření EU pro boj proti antimikrobiální rezistenci v rámci přístupu „jedno zdraví“; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Reforma farmaceutických právních předpisů a opatření k řešení antimikrobiální rezistence; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o kodexu Unie týkajícím se humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/83/ES a směrnice 2009/35/ES; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví postupy Unie pro registraci humánních léčivých přípravků a dozor nad nimi a pravidla pro Evropskou agenturu pro léčivé přípravky, mění nařízení (ES) č. 1394/2007 a nařízení (EU) č. 536/2014 a zrušuje nařízení (ES) č. 726/2004, nařízení (ES) č. 141/2000 a nařízení (ES) č. 1901/2006; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o monitorování a odolnosti půdy (právní rámec pro monitorování půdy); Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech

Čtvrtek 02. listopadu

 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • I Mezinárodní kongres „Vliv jaderné energie v průmyslu“. Další energetické alternativy, sociální a ekonomické přínosy a dopady, Burgos

Pátek 03. listopadu

 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • I Mezinárodní kongres „Vliv jaderné energie v průmyslu“. Další energetické alternativy, sociální a ekonomické přínosy a dopady, Burgos
  • Skupina na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost, Madrid

Sobota 04. listopadu

 • V rámci španělského předsednictví proběhne:
  • Skupina na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost, Madrid

Neděle 05. listopadu

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 20.10.Integrace systémů ochrany dětí
Do 28.11.Právní rámec EU pro oblast vesmíru – nová pravidla pro bezpečnost, odolnost a udržitelnost při činnostech v kosmickém prostoru
Do 8.12.Průběžné hodnocení programu Erasmus+ z období 2021–2027 a závěrečné hodnocení programu Erasmus+ z období 2014–2020
Do 14.12.Energetická účinnost – přezkum požadavků na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva
Do 15.12Report on the Sustainable Finance Disclosure Regulation
Do 21.12.Energetická účinnost – požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (přezkum)
Do 21.12.Požadavky ohledně uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kotlů na tuhá paliva (přezkum)
Do 5.1.Hodnocení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti v roce 2024
Do 9.1.Hodnocení činnosti Evropského sociálního fondu a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí 2014–2020
Do 18.1.Dočasná podpora na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci – hodnocení nástroje SURE

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme