Týdenní přehled dění v EU ve dnech 4. – 10. dubna

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Unii očekávaných v následujícím týdnu.

Euroskupina projedná 4. dubna mimo jiné koncepci digitálního eura. 5. dubna Komise představí Balíček pro emise a znečišťující látky, který bude obsahovat revizi směrnice o průmyslových emisích a aktualizaci Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR), revizi pravidel EU pro fluorované skleníkové plyny a nařízení o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

Ilustrační fotografie

Parlament bude v rámci plenárního zasedání 4. dubna projednávat mimo jiné revizi rezerv tržní stability pro systém Unie pro obchodování s emisemi skleníkových plynů; 5. dubna transevropské energetické sítě a 6. dubna Akt o datech.

Senát Parlamentu ČR bude 5. dubna projednávat mimo jiné Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s plyny z obnovitelných zdrojů, se zemním plynem a s vodíkem; Návrh směrnice EP o digitalizaci justiční spolupráce a Návrh směrnice pro ochranu osobních údajů.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 4. dubna 

V rámci Rady EU proběhne:

Euroskupina

Makroekonomická situace a výhled eurozóny, Dopad války na Ukrajině na eurozónu v krátkodobém a střednědobém horizontu, Příprava mezinárodních zasedání, Koncepce digitálního eura – kompromisy mezi ochranou soukromí a dalšími politickými cíli, Tematická diskuse – vývoj trhu s bydlením v eurozóně a politické důsledky, Bankovní unie – aktualizace a podávání zpráv o provozních aspektech, Patnácté slyšení předsedy Rady dohledu, Zpráva o nedávné činnosti Jednotného výboru pro řešení krizí

Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro hospodářskou soutěž
Pracovní skupina pro výzkum
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – cestovní ruch
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Zasedání evropské sítě pro komunikaci v oblasti životního prostředí (Paříž, Francie)

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Šestá hodnotící zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) Organizace spojených národů; Revize rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s emisemi skleníkových plynů; Naléhavá potřeba přijmout směrnici o minimální dani; Užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží;

Zasedání rozpočtového výboru:

HLASOVÁNÍ: Rozpočet na rok 2022: Zpravodaj: Mgr: Karlo Ressler (EPP)- DEC 6/2022 – DEC 8/2022– DEC 9/2022– Jakákoli další žádost o převod prostředků; Rozpočet na rok 2022: Zpravodaj: Damian Boeselager (Zelení/EFA)- Jakákoli žádost o převod; Stavební politika, Zpravodaj: Olivier Chastel (Obnovit)- Zastoupení EK, Varšava, Polsko – Zastoupení EK, Praha, Česká republika- Jakýkoli jiný požadavek týkající se budov; Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 – oddíl I – Evropský parlament;
ROZPRAVA: Přesuny 2022 Rozpočet: Zpravodaj: Mgr: Karlo Ressler (EPP)Prezentace Evropské komise – DEC 7/2022– DEC 8/2022– DEC 9/2022– Jakékoli další obdržené informace; Aktuální informace Komise o dopadu již oznámených a připravovaných opatření v souvislosti s ukrajinskou krizí na rozpočet

Úterý 5. dubna 

V rámci Rady EU proběhne:

Rada pro hospodářské a finanční věci
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
ANTICI
MERTENS
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
Pracovní skupina pro leteckou dopravu
Pracovní skupina pro vesmír

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Zasedání evropské sítě pro komunikaci v oblasti životního prostředí (Paříž, Francie)

Evropská komise představí:

Balíček pro emise a znečišťující látky

Revize směrnice o průmyslových emisích a aktualizace Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR).
Revize pravidel EU pro fluorované skleníkové plyny
Nařízení o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

Evropský prostor pro zdravotní údaje

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Komise von der Leyenové: Dva roky práce – plnění politických priorit; Bezpečnost EU a strategický kompas; Transevropské energetické sítě; Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2023 – oddíl III; Výsledky summitu EU–Čína
HLASOVÁNÍ: Návrh opravného rozpočtu č. 1/2022: úprava víceletého finančního rámce na období 2021–2027; Posílení uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci; Revize rezervy tržní stability pro systém EU pro obchodování s emisemi skleníkových plynů; Užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží; Transevropské energetické sítě; Pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2023 – oddíl III; Opatření proti znečištění vody dusičnany, včetně zlepšení různých evropských systémů měření dusičnanů;

V rámci Senátu Parlamentu ČR proběhne:

Zasedání Výboru pro záležitosti EU: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s plyny z obnovitelných zdrojů, se zemním plynem a s vodíkem (přepracované znění); Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2003/8/ES, rámcová rozhodnutí Rady 2002/465/SVV, 2002/584/SVV, 2003/577/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 2008/909/SVV, 2008/947/SVV, 2009/829/SVV a 2009/948/SVV a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU, pokud jde o digitalizaci justiční spolupráce; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o digitalizaci justiční spolupráce a přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních občanských, obchodních a trestních věcech a o změně některých aktů v oblasti justiční spolupráce; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2005/671/SVV, pokud jde o jeho uvedení do souladu s pravidly EU pro ochranu osobních údajů; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje platforma pro spolupráci na podporu fungování společných vyšetřovacích týmů a mění nařízení (EU) 2018/1726; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 a rozhodnutí Rady 2005/671/SVV, pokud jde o elektronickou výměnu informací v případech terorismu; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí a o nahrazení směrnice 2008/99/ES; Návrh směrnice Rady o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin v Unii; Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro předcházení zneužívání krycích subjektů pro daňové účely a kterou se mění směrnice 2011/16/EU

Středa 6. dubna 

V rámci Rady EU zasedne:

Coreper I
Coreper II
Pracovní skupina pro jaderné otázky (WPAQ)
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Závěry ze zasedání Evropské rady konaného ve dnech 24.–25. března 2022; Akt o správě dat; Globální přístup k výzkumu a inovacím – Evropská strategie mezinárodní spolupráce v měnícím se světě
HLASOVÁNÍ: Akt o správě dat; Globální přístup k výzkumu a inovacím Evropská strategie pro mezinárodní spolupráci v měnícím se světě; Návrhy usnesení – Provádění politiky soudržnosti v období 2021–2027;

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání Sekce INT – Jednotný trh, výroba a spotřeba

Čtvrtek 7. dubna 

V rámci Rady EU zasedne:

Horizontal Working Party on Cyber Issues
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro námořní dopravu
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
Pracovní skupina pro výzkum
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Zasedání evropských odborníků na posuzování vlivů na životní prostředí (videokonference)

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Právo na opravu;
HLASOVÁNÍ: Odhad příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2023; Návrhy usnesení – Právo na opravu;

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání Sekce TEN – Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost

Pátek 8. dubna 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Coreper I
Pracovní skupina pro námořní dopravu
Pracovní skupina pro životní prostředí

V rámci francouzského předsednictví proběhne:

Konference na téma „Politika hospodářské soutěže a změny v obchodě“ (Paříž, Francie)

Sobota 9. dubna

Neděle 10. dubna

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace

Do 5.4.

Udržitelná spotřeba zboží – podpora oprav a opětovného použití

Do 8.4.

Modernizace práva obchodních společností

Do 11.4.

Odstranění případných nedostatků ve směrnici o rasové rovnosti

Do 12.4.

Projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů – povolovací řízení a smlouvy o nákupu elektřiny

Do 12.4.

Strategie EU v oblasti solární energie

Do 15.4.

Revize nařízení REACH (chemické látky) – životní prostředí bez toxinů

Do 15.4.

DPH v digitálním věku

Do 3.5.

Rtuť – přezkum právních předpisů EU

Do 8.5

Certifikace pohlcování uhlíku – pravidla EU

Do 9.5.

Duševní vlastnictví – nový rámec pro patenty, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem

Do 10.5.

Souborné služby pro cesty – přezkum pravidel EU

Do 17.5.

Opatření ke snížení dopadu znečištění mikroplasty na životního prostředí

Do 23. 5.

Fungování dohod o udržitelnosti v zemědělsko-potravinářském sektoru

Do 25. 5.

Bezpečnost hraček

Do 25. 5.

Kybernetická odolnost

Do 2. 6.

Omezení používání nebezpečných látek v elektronice

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme