Týdenní přehled dění v EU ve dnech 5. – 11. prosince 2022

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

Ve středu 7. prosince Komise představí Balíček DPH v digitálním věku, Správní spolupráce v oblasti daní (DAC 8), Balíček opatření k posílení kapitálových trhů, Zákon o kótování, Přezkum nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR), Iniciativa k harmonizaci některých aspektů hmotného práva v oblasti úpadkového řízení, Balíček týkající se rovnosti, Uznávání rodičovství mezi členskými státy a posílení úlohy a nezávislosti orgánů pro rovnost.

Ilustrační fotografie

Ve středu 7. prosince budou poslanci Výboru pro evropské záležitosti PSP ČR projednávat mimo jiné sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Digitalizace energetického systému – akční plán; návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení pravidel mimosmluvní občanskoprávní odpovědnosti umělé inteligenci (směrnice o odpovědnosti za umělou inteligenci).

Ve čtvrtek 9. prosince budou poslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů v rámci svého jednání projednávat harmonizovaná pravidla týkající se spravedlivého přístupu k datům a využívání dat (Akt o datech), náležitou péči podniků v oblasti udržitelnosti, ochranu zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků a strategii EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 5. prosince  

V rámci Rady EU proběhne:

Euroskupina
Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (doprava)
Pracovní skupina pro audiovizuální média
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:

ROZPRAVA: Harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1020 a zrušuje nařízení (EU) 305/2011

Úterý 6. prosince 

V rámci Rady EU proběhne:

Summit EU a západního Balkánu v Tiraně
Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (telekomunikace)
Rada pro hospodářské a finanční věci
Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ)
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
Pracovní skupina pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU
Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – nebezpečné látky
Pracovní skupina pro životní prostředí
ANTICI
MERTENS
Pracovní skupina pro obecné záležitosti
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
Pracovní skupina pro vesmír

Středa 7. prosince 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Coreper I
Coreper II
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – cestovní ruch
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina k Agendě 2030 pro udržitelný rozvoj (Agenda 2030)
Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – cestovní ruch

Evropská komise představí:

Balíček DPH v digitálním věku
Správní spolupráce v oblasti daní (DAC 8)
Balíček opatření k posílení kapitálových trhů

Zákon o kótování
Přezkum nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR)
Iniciativa k harmonizaci některých aspektů hmotného práva v oblasti úpadkového řízení

Balíček týkající se rovnosti

Uznávání rodičovství mezi členskými státy
Posílení úlohy a nezávislosti orgánů pro rovnost

V rámci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne:

Zasedání Výboru pro evropské záležitosti:

Informace k aktuální situaci v oblasti energetiky, mimořádná Rada EU k energetice; . Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Pracovní program Komise na rok 2023 – Pevná a jednotná Unie /kód Rady 13847/22, KOM(2022) 548 v konečném znění; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Digitalizace energetického systému – akční plán EU /kód Rady 13778/22, KOM(2022) 552 v konečném znění; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení pravidel mimosmluvní občanskoprávní odpovědnosti umělé inteligenci (směrnice o odpovědnosti za umělou inteligenci) /kód Rady 13079/22, KOM(2022) 496 v konečném znění; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti za vadné výrobky /kód Rady 13134/22, KOM(2022) 495 v konečném znění; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Mimořádná situace v energetice – společná příprava, nákup a ochrana EU /kód Rady 13691/22, KOM(2022) 553 v konečném znění; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společný rámec pro mediální služby na vnitřním trhu (Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků) a mění směrnice 2010/13/EU /kód Rady 12413/22, KOM(2022) 457 v konečném znění; Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2022 /kód Rady 13494/22, KOM(2022) 528 v konečném znění; Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě – Akční plán pro mládež v rámci vnější činnosti EU na období 2021-2027 – Podpora smysluplné účasti a posílení postavení mladých lidí v rámci vnější činnosti EU ve prospěch udržitelného rozvoje, rovnosti a míru /kód Rady 13271/22, JOIN(2022) 53 v konečném znění

Čtvrtek 8. prosince 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Rada pro spravedlnost a vnitřní věci
Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (zaměstnanost a sociální politika)
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
Pracovní skupina pro výzkum
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Rozpočtový výbor
Pracovní skupina pro leteckou dopravu

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:

ROZPRAVA: Harmonizovaná pravidla týkající se spravedlivého přístupu k datům a využívání dat (Akt o datech); Náležitá péče podniků v oblasti udržitelnosti a změna směrnice (EU) 2019/1937; Ochrana zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 a (EU) 2019/1753 a rozhodnutí Rady (EU) 2019/1754; Strategie EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání sekce TEN – Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost

Pátek 9. prosince 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Rada pro spravedlnost a vnitřní věci
Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (zdraví)
Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro životní prostředí
Výbor pro obchodní politiku (TPC)

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání sekce CCMI – Poradní komise pro průmyslové změny

Sobota 10. prosince 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Coreper I

Neděle 11. prosince 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Rada pro zemědělství a rybolov

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 7.12.

Lepší ochrana cestujících a jejich práv

Do 15.12.

Srovnávací přehled EU o soudnictví 2023

Do 16.12.

Ekodesign – Evropská komise bude posuzovat potřebu nových pravidel týkajících se dopadu fotovoltaiky na životní prostředí

Do 16.12.

Označování energetickými štítky – Evropská komise posoudí potřebu nových pravidel týkajících se dopadu fotovoltaiky na životní prostředí

Do 21.12.

Ochrana spotřebitele – posílená spolupráci v oblasti prosazování práva

Do 21.12.

Práva spotřebitelů – přizpůsobení mimosoudního řešení sporů digitálním trhům

Do 21.12.

Evropský průkaz osob se zdravotním postižením

Do 23.12.

Pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže týkající se dohod o transferu technologií – hodnocení

Do 29.12.

Cla – Aktualizace systému kontroly při dovozu 2 a přidání Ukrajiny do tiskopisů závazku ručitele používaných pro tranzit

Do 11.1.

Revize pravidel EU týkajících se materiálů určených pro styk s potravinami

Do 16.1.

Interoperabilní digitální veřejné služby – hodnocení Evropského rámce interoperability a strategie

Do 23.1.

Označování ekologického krmiva pro zvířata v zájmovém chovu

Do 23.1.

Duševní vlastnictví – přezkum pravidel EU týkajících se průmyslových vzorů (směrnice o průmyslových vzorech)

Do 23.1.

Duševní vlastnictví – přezkum pravidel EU týkajících se průmyslových vzorů (nařízení o průmyslových vzorech)

Do 26.1.

Podnikání v Evropě: rámec pro zdanění příjmů (směrnice BEFIT)

Do 26.1.

Snížení objemu obalových odpadů – přezkum pravidel

Do 26.1.

Certifikace pohlcování uhlíku – pravidla EU

Do 8.2.

Kontrola, registrace a monitorování azbestu

Do 20.2.

Předcházení terorismu – nová pravidla týkající se uvádění vysoce rizikových chemických látek na trh a jejich používání

Do 20.2.

Digitální spravedlnost – kontrola účelnosti spotřebitelského práva EU

Do 23.2.

Horizont Evropa – průběžné hodnocení

Do 23.2.

Program Horizont 2020 – závěrečné hodnocení

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme