Týdenní přehled dění v EU ve dnech 6. – 12. února 2023

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí 6. února poslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů budou projednávat provádění směrnice o audiovizuálních mediálních službách, změnu směrnice o smlouvách o finančních službách uzavřených na dálku a strategii EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky.

Ilustrační fotografie

Ve středu 8. února představí Evropská komise cíle Unie v oblasti odolnosti vůči katastrofám.

Ve středu 8. února budou senátoři Výboru pro záležitosti EU, Senátu Parlamentu ČR projednávat mimo jiné návrh nařízení EP a Rady o schvalování typu motorových vozidel a motorů, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska jejich emisí a životaschopnosti baterie (Euro 7).

Ve čtvrtek 9. února budou poslanci Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku hlasovat mimo jiné o změně nařízení, pokud jde o zřízení rámce pro evropskou digitální identitu, harmonizovaných pravidlech týkající se spravedlivého přístupu k datům a využívání dat (Akt o datech), společných pravidlech pro vnitřní trhy s obnovitelným a zemním plynem a vodíkem, vnitřním trhu s obnovitelným a přírodním plynem a vodíkem, energetické náročnosti budov a bezpečnosti informací v orgánech, institucích a jiných subjektech Unie.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 6. února

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů pro konkurenceschopnost
  • Rada pro obecné záležitosti
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
  • Technická harmonizace (Nebezpečné Látky – Chemikálie)
  • Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ)
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů:
   • ROZPRAVA: Provádění směrnice o audiovizuálních mediálních službách; Změna směrnice 2011/83/EU o smlouvách o finančních službách uzavřených na dálku a zrušení směrnice 2002/65/ES; Strategie EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání expertní skupiny pro adaptaci (EGA) a expertní skupiny pro implementaci (EGI), Stockholm

Úterý 7. února

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů pro konkurenceschopnost
  • Rada přidružení EU-Moldavská republika
  • Rozpočtový výbor
  • Pracovní skupina pro energetiku
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
  • Pracovní skupina pro Latinskou Ameriku a Karibik
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
  • Výbor pro vzdělávání
  • Pracovní skupina pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT)
  • Pracovní skupina pro Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
  • Pracovní skupina pro jaderné otázky (WPAQ)
  • Pracovní skupina pro obecné záležitosti
  • ANTICI
  • MERTENS
  • Pracovní skupina pro námořní dopravu
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání expertní skupiny pro adaptaci (EGA) a expertní skupiny pro implementaci (EGI), Stockholm

Středa 8. února

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Neformální zasedání ministrů pro konkurenceschopnost
  • Coreper I
  • Coreper II
  • Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
  • Pracovní skupina pro Afriku (COAFR)
  • Pracovní skupina pro audiovizuální média
  • Pracovní skupina pro sociální otázky
  • Pracovní skupina pro technickou harmonizaci – motorová vozidla
  • Pracovní skupina pro východní Evropu a Střední Asii (COEST)
  • Pracovní skupina pro pozemní dopravu
  • Výbor pro obchodní politiku (TPC) – odborníci (služby a investice)
 • Evropská komise představí:
  • Cíle Unie v oblasti odolnosti vůči katastrofám
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání expertní skupiny pro adaptaci (EGA) a expertní skupiny pro implementaci (EGI), Stockholm
 • V rámci Senátu Parlamentu ČR proběhne:
  • Zasedání Výboru pro záležitosti EU:
   • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Evropské strategii v oblasti péče; Návrh doporučení Rady o přiměřeném minimálním příjmu zajišťujícím aktivní začlenění; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro vysokou úroveň interoperability veřejného sektoru v celé Unii (akt o Interoperabilní Evropě); Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o směrech pro reformu rámce správy ekonomických záležitostí EU; Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel a motorů, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska jejich emisí a životaschopnosti baterie (Euro 7) a o zrušení nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009

Čtvrtek 9. února

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Pracovní skupina pro životní prostředí
 • Uskuteční se zvláštní zasedání Evropské rady:
 • V rámci Evropského parlamentu proběhne:
  • Zasedání Rozpočtového výboru:
   • HLASOVÁNÍ: Posouzení nového sdělení Evropské komise o nejvzdálenějších regionech; Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik 2023; Návrhy Evropského parlamentu na změnu Smluv
   • ROZPRAVA: Metody a postup pro poskytování vlastních zdrojů ze systému EU pro obchodování s emisemi, z mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, z přerozdělených zisků a z opatření ke krytí hotovostních nároků; Akt o posílení evropského obranného průmyslu prostřednictvím kolaborativního zadávání veřejných zakázek
  • Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:
   • HLASOVÁNÍ: Náležitá péče podniků v oblasti udržitelnosti a změna směrnice (EU) 2019/1937; Stanovení harmonizovaných podmínek pro uvádění stavebních výrobků na trh, změna nařízení (EU) 2019/1020 a zrušení nařízení (EU) 305/2011; Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: souhrnný rozpočet EU – Komise; Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: Evropská agentura pro léčivé přípravky; Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: Evropská agentura pro chemické látky; Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí; Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: Evropská agentura pro životní prostředí; Udělení absolutoria za rozpočtový rok 2021: Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Pozměňující směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii, rozhodnutí (EU) 2015/1814 o vytvoření a provozování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s emisemi skleníkových plynů a nařízení (EU) 2015/757; Zavedení mechanismu pro úpravu uhlíkových hranic; Pozměňující směrnice 2003/87/ES, pokud jde o příspěvek letectví k celohospodářskému cíli Unie v oblasti snižování emisí, a o vhodné zavedení globálního tržního opatření; Pozměňující směrnice (EU) 2015/1814, pokud jde o množství povolenek, které mají být umístěny do rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s emisemi skleníkových plynů do roku 2030
   • ROZPRAVA: Standardy jakosti a bezpečnosti látek lidského původu určených k použití u člověka a o zrušení směrnic 2002/98/ES a 2004/23/ES; Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/148/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci
  • Zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku:
   • HLASOVÁNÍ: Změna nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o zřízení rámce pro evropskou digitální identitu; Harmonizovaná pravidla týkající se spravedlivého přístupu k datům a využívání dat (Akt o datech); Společná pravidla pro vnitřní trhy s obnovitelným a zemním plynem a vodíkem (přepracované znění); Vnitřní trhy s obnovitelným a přírodním plynem a vodíkem (přepracování); Energetická náročnost budov (přepracování); Bezpečnost informací v orgánech, institucích a jiných subjektech Unie
   • ROZPRAVA: Změna směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně směrnice Rady (EU) 2015/652
 • V rámci švédského předsednictví proběhne:
  • Zasedání expertní skupiny pro průřezové a horizontální otázky (EGC), Stockholm

Pátek 10. února

 • V rámci Rady EU proběhne:
  • Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
 • Uskuteční se zvláštní zasedání Evropské rady:

Sobota 11. února

Neděle 12. února

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace

DatumDruh veřejné konzultace
Do 8.2.Kontrola, registrace a monitorování azbestu
Do 13.2.Trh s elektřinou – reforma uspořádání trhu s elektřinou v EU
Do 20.2.Předcházení terorismu – nová pravidla týkající se uvádění vysoce rizikových chemických látek na trh a jejich používání
Do 20.2.Digitální spravedlnost – kontrola účelnosti spotřebitelského práva EU
Do 23.2.Horizont Evropa – průběžné hodnocení
Do 23.2.Program Horizont 2020 – závěrečné hodnocení
Do 28.2.Celoživotní učení a řízení profesní dráhy – hodnocení Europassu od roku 2018
Do 16.3.Rybolov – hodnocení směrnice o bezpečnosti rybářských plavidel
Do 17.3.Aktualizace předpisů EU týkajících se opožděných plateb
Do 17.3.Sdílení informací souvisejících s bezpečností – reciproční přístup pro pracovníky v první linii v EU a v klíčových partnerských zemích
Do 22.3.Hodnocení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení
Do 12.4.Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti 2014-2020 – hodnocení ex post
Do 25.4.Nové priority pro ekodesign udržitelných produktů

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme