Týdenní přehled dění v EU ve dnech 7. – 13. listopadu 2022

Shrnutí nejdůležitějších událostí v Evropské unii očekávaných v následujícím týdnu.

V pondělí 7. listopadu poslanci Rozpočtového výboru Evropského parlamentu budou hlasovat o stanovení rámce opatření za účelem posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech).

Ilustrační fotografie

V úterý 8. listopadu poslanci Výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin budou projednávat oblast týkající se fluorovaných skleníkových plynů a látek poškozující ozonovou vrstvu.

Ve středu 9. listopadu představí Evropská komise bezpečnostní a obranný balíček (nový akční plán pro vojenskou mobilitu, návrh politiky kybernetické obrany EU), sdělení o hnojivech a vývoj emisí po zavedení eura 6/VI.

Ve středu 9. listopadu budou poslanci Evropského parlamentu v rámci svého plenárního zasedání projednávat kapitoly o plánu REPowerEU v plánech pro oživení a odolnost, směrnici o podávání zpráv podniků o udržitelnosti a digitální finance.

Ve čtvrtek 10. listopadu budou poslanci Evropského parlamentu projednávat v rámci rozpravy úroveň společné kybernetické bezpečnosti v Unii a budou také hlasovat o dohodách mezi EU a Ukrajinou o silniční nákladní dopravě a mezi EU a Moldavskem o silniční nákladní dopravě, o uzavření dohody o úpravě listin specifických závazků podle Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS) a o zahraničních subvencích narušující vnitřní trh.

Shrnutí nejdůležitějších událostí

Pondělí 7. listopadu 

V rámci Rady EU proběhne:

UN climate change conference (COP27), Sharm El-Sheikh
Euroskupina
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – vnitřní trh
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro námořní dopravu
Pracovní skupina pro ochranu a informování spotřebitele
Pracovní skupina pro právo obchodních společností
Pracovní skupina pro výzkum
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Rozpočtového výboru:

ROZPRAVA: Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora 09/2022 „Výdaje na ochranu klimatu v rozpočtu na období 2014-2020 – nejsou tak vysoké, jak se uvádí“

Zasedání Výboru pro hospodářství a měnu:

ROZPRAVA: Návrhy Evropského parlamentu na změnu Smluv; Evropská centrální banka – výroční zpráva za rok 2022; Slyšení o hospodářském dopadu sankcí EU na Rusko a hospodářství EU
HLASOVÁNÍ: Stanovení rámce opatření za účelem posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech)

Úterý 8. listopadu 

V rámci Rady EU proběhne:

UN climate change conference (COP27), Sharm El-Sheikh
Rada pro hospodářské a finanční věci
Pracovní skupina pro audiovizuální média
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro právo obchodních společností
Pracovní skupina pro sociální otázky
ANTICI
MERTENS
Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Pracovní skupina pro obchodní otázky (WPTQ)
Pracovní skupina pro transatlantické vztahy (COTRA)
Pracovní skupina pro vesmír
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Zasedání Výboru pro hospodářství a měnu:

ROZPRAVA: Změna nařízení (EU) č. 909/2014, pokud jde o disciplínu při vypořádání, přeshraniční poskytování služeb, spolupráci v oblasti dohledu, poskytování bankovních doplňkových služeb a požadavky ohledně centrálních depozitářů cenných papírů třetích zemí

Zasedání Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin:

ROZPRAVA: Fluorované skleníkové plyny, změna směrnice (EU) 2019/1937 a zrušení nařízení (EU) č. 517/2014; Látky poškozující ozonovou vrstvu a zrušení nařízení (ES) č. 1005/2009; Evropský prostor pro zdravotnická data

Zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci:

ROZPRAVA: Jednotný postup vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě (přepracované znění); Náležitá péče podniků v oblasti udržitelnosti a změna směrnice (EU) 2019/1937

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání sekce ECO – Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost

Středa 9. listopadu 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Coreper I
Coreper II
Horizontální pracovní skupina pro kybernetické otázky
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě
Pracovní skupina pro mezinárodní otázky životního prostředí
Rozpočtový výbor
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – průmysl

Evropská komise představí:

Bezpečnostní a obranný balíček

Nový akční plán pro vojenskou mobilitu
Návrh politiky kybernetické obrany EU

Sdělení o hnojivech

Vývoj emisí po zavedení eura 6/VI

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Kapitoly o plánu REPowerEU v plánech pro oživení a odolnost; Směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti; Společná rozprava – Digitální finance

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání sekce TEN – Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost

Čtvrtek 10. listopadu 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Pracovní skupina pro energetiku
Pracovní skupina pro leteckou dopravu
Pracovní skupina pro sociální otázky
Pracovní skupina pro telekomunikace a informační společnost
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina radů pro vnější vztahy (RELEX)
Pracovní skupina pro výzkum

V rámci Evropského parlamentu proběhne:

Plenární zasedání:

ROZPRAVA: Vysoká společná úroveň kybernetické bezpečnosti v Unii
HLASOVÁNÍ: Dohoda mezi EU a Ukrajinou o silniční nákladní dopravě; Dohoda mezi EU a Moldavskem o silniční nákladní dopravě; Uzavření dohody o úpravě listin specifických závazků podle Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS); Zahraniční subvence narušující vnitřní trh

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání sekce INT – Jednotný trh, výroba a spotřeba

Pátek 11. listopadu 

V rámci Rady EU se uskuteční:

Rada pro hospodářské a finanční věci (rozpočet)
Coreper I
Pracovní skupina pro životní prostředí
Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst – cestovní ruch
Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě

V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru proběhne:

Zasedání sekce CCMI – Poradní komise pro průmyslové změny

Sobota 12. listopadu 

Neděle 13. listopadu 

Zpět na začátek

Probíhající veřejné konzultace:  

Do 17.11.

Lesy EU – Nový rámec EU pro monitorování lesů a strategické plány

Do 21.11.

Hodnocení pravidel státní podpory pro posuzování státních záruk za úvěry

Do 21.11.

Přezkum pravidel pro přidělování volných letištních časů v EU

Do 22.11.

Říční informační služby – revize pravidel EU

Do 25.11.

Evropský akt o kritických surovinách

Do 7.12.

Lepší ochrana cestujících a jejich práv

Do 16.12.

Ekodesign – Evropská komise bude posuzovat potřebu nových pravidel týkajících se dopadu fotovoltaiky na životní prostředí

Do 16.12.

Označování energetickými štítky – Evropská komise posoudí potřebu nových pravidel týkajících se dopadu fotovoltaiky na životní prostředí

Do 21.12.

Ochrana spotřebitele – posílená spolupráci v oblasti prosazování práva

Do 21.12.

Práva spotřebitelů – přizpůsobení mimosoudního řešení sporů digitálním trhům

Do 5.1.

Podnikání v Evropě: rámec pro zdanění příjmů (směrnice BEFIT)

Do 11.1.

Revize pravidel EU týkajících se materiálů určených pro styk s potravinami

Zpět na začátek

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme