Typologie inovačních agentur podle Taftie

V červenci 2022 představila evropská síť inovačních agentur Taftie závěrečnou zprávu z pracovní skupiny Task Force Characterisation, na které se podílela i Technologická agentura České republiky (TA ČR).

Hlavním cílem bylo analyzovat členské agentury Taftie, určit jejich typologii, objevit jejich potenciál a definovat roli, kterou hrají ve své zemi. Dalším cílem bylo identifikovat slabá místa agentur, jako jsou nedostatečné zkušenosti či znalosti, kompetence, služby a dovednosti, které inovační agentury potřebují vylepšit, aby mohly dobře fungovat.

Ilustrační fotografie

Pracovní skupina vznikla v dubnu 2021 v reakci na potřebu agentur zvládnout adaptaci na změny inovačního ekosystému, což vyvíjí na agentury značný tlak. Podle koordinátorů jsou role inovačních agentur dané právě jejich polohou v ekosystému. Ten je však proměnlivý a s jeho změnou se tak mohou měnit i pozice organizací samotných. Průběh takových změn může přinášet těžkosti, hlavně když přijde na zachování identity instituce.

Inovační agentury této dynamice čelí ve velké míře, protože možnosti a standardy státních institucí se málokdy shodují s experimentální a flexibilní povahou inovačních procesů. Tím pádem pro ně může být obtížné variabilně přijímat různé role a způsoby fungování, zatímco mají pevně nastavená očekávání o tom, co by agentura ‚měla‘ být a dělat. Podle pracovní skupiny dokonce některé vlády považují za snazší založit novou instituci jakmile dojde k výrazné změně politiky, místo toho, aby umožnily existující instituci patřičně přizpůsobit své fungování a nástroje podpory. Výzkum Task Force Characterisation ale ukázal, že přeměna inovační agentury je možná, a když se povede, přináší hodnotné příležitosti pro růst.

Ilustrační fotografie | ČTK Protext

Obecně vzato se výzkum zabýval především tím, jak evropské inovační agentury fungují. Analýza kladla zvláštní důraz na korelaci mezi strategiemi agentur, jejich podpůrnými programy a organizačním uspořádáním. Analýza odhalila šest základních rolí, které inovační agentury ve větší či menší míře přebírají, aby zapadly do svého prostředí:

  • Realizátor: Agentura, jejímž hlavním zaměřením je provoz výzkumné a inovační činnosti jménem svého ministerstva.
  • Stratég: Agentura, která hraje významnou roli při formulování a rozvoji inovační politiky.
  • Rozvíjející se agentura: Experimentalni agentura, která sama inovuje vlastní procesy a vytváří tak v inovačním ekosystému novou pozici.
  • Podnikatel: Agentura, která vytváří svůj vlastní příjem z řady různých zdrojů, včetně veřejných prostředků.
  • Štíhlá agentura: Agentura, která si udržuje rostoucí rozpočet a nízké provozní náklady.
  • Internacionalista: Agentura s agendou zaměřenou na mezinárodní činnost, z níž se snaží vytěžit maximální potenciál.

Agentury mohou přebírat různé prvky těchto rolí v různých etapách podle toho, jak se vyvíjejí jejich vlastní priority. Role Realizátora byla nejrozšířenější mezi členskými agenturami Taftie a je tím pádem považovaná za jakousi „normu“, která ale zároveň nevylučuje souběžné přejímání dalších rolí. TA ČR například sama sebe jako Realizátora vidí, ale zároveň se nachází v roli Rozvíjející se agentury a částečně i v roli Internacionalisty. Ve studii jsou dále identifikovány problémy, kterých si agentury při přehodnocování svých rolí musí být vědomy. Mezi nimi se objevily zejména čtyři výzvy:

  1. Přizpůsobit se, ale zachovat si jednotný směr.
  2. Při transformaci se držet silné a celistvé strategie.
  3. Vybudovat konkurenceschopnost pomocí dovedností a talentu.
  4. Využívat různých zdrojů financování kvůli politické a finanční nestabilitě.

Výzkum ukázal řadu způsobů, jak lze na výše uvedené výzvy reagovat

Začlenit předvídavost a další inovativní metody: Aby agentury udržely krok se změnami a novými příležitostmi, mohou v reakci na turbulence předvídat, použít tedy předem připravené scénáře a další inovativní metody. To jim zároveň pomůže se vyhnout povrchovým předpokladům a slepým místům, které jim mohou bránit ve strategickém plánování.

Přijmout roli facilitátora: Uspokojit všechny potřeby transformační agendy je časem těžší a těžší. Jeden ze způsobů, jak na situaci reagovat, je jednat jako organizátor sdružující více aktérů a jejich schopnosti.

Posílit prostor pro průběžné učení: Agentury potřebují lépe porozumět, jaké dovednosti a schopnosti budou do budoucna potřebovat, aby byly stále konkurenceschopné. Jednou cestou je podporovat holistické kultury učení, které agenturám pomáhají sbírat data, a používat je k informovanému rozhodování o jejich rozvojové trajektorii.

Hledání příležitostí za horizontem: Opakující se ekonomické a politické změny jsou nevyhnutelné. Lze navíc předpokládat, že se budou objevovat stále častěji. V reakci na to mají agentury příležitost zvážit, jak by se jejich modely financování daly diverzifikovat, a jak by se daly posílit institucionální záruky. Tyto kroky by mohly pomoct k tomu, aby si agentury postupem času vybudovaly vyšší stupeň autonomie.

Kromě popisu toho, jak agentury v současné době fungují, obsahuje závěrečná zpráva také výhled jejich fungování do budoucnosti. Celá zpráva je k dispozici na webu TA ČR.

Převzato z magazínu TA.Di vydávaném Technologickou agenturou ČR, autor: Baya Barbora Nuňez.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme