Břetislav Grégr: U evropských dotací budeme sledovat hlavně jejich reálný přínos

K efektivnímu vynakládání veřejných prostředků z evropských dotací by měly napomáhat další kontrolní mechanismy. Úředníkům již nebudou stačit jen formálně správná výběrová řízení. Budou rovněž porovnávat vysoutěžené ceny s cenami obvyklými na trhu, upozorňuje v rozhovoru pro BusinessInfo.cz ředitel Odboru koordinace strukturálních fondů MPO ČR Břetislav Grégr.Zabývali jste se připomínkami a stížnostmi firem na fungování evropských dotací v minulém plánovacím období?
Rozsáhlá agenda operačního programu klade velké nároky na systém administrace. Na základě zpětné vazby od žadatelů či příjemců dotace proto pracujeme na odstraňování administrativních překážek, upřesňování pravidel a na zefektivňování veškerých procesů tak, aby vyřizování žádostí o podporu a vyplácení peněz bylo efektivnější a ještě rychlejší.

Projevilo se to nějak již v průběhu minulého plánovacího období?
V minulých letech jsme pravidelně pořádali série seminářů zaměřených na jednotlivé klíčové oblasti celého administrativního procesu, upozorňovali na nejčastější chyby napříč celým projektovým cyklem a zároveň jsme aktivně komunikovali s našimi příjemci a reagovali na jejich připomínky. Zároveň – nad rámec zákonné povinnosti, ve vazbě na zákon o rozpočtových pravidlech – jsme se zabývali i žádostmi či stížnostmi ve věci neudělené dotace anebo jejího krácení z důvodu chyb v provedených výběrových řízeních.
K tomu byly interně založeny dvě přezkumné komise. Jedna pro případy nesouhlasu žadatelů s nepřiznáním dotace anebo se způsobem zhodnocení jejich projektů. Druhá specializovaná na výběrová řízení. Pokud šlo o opakované problémy, tyto jsme zobecňovali, a tím jsme preventivně působili proti chybovosti.

Projeví se řešení nedostatků v praxi, přijdou v novém období nějaké podstatné změny?
Zavedení jednotlivých opatření do praxe je časově i administrativně náročné a vždy je potřeba zvážit účinnost těchto opatření a jejich skutečný dopad. Co se týče podstatných změn, tak v novém období bude mnohem větší důraz směřován k věcnému plnění, investiční priority mají být těsně svázány s indikátory dosažení cílových stavů v roce 2020. Zatímco v současném programovacím období Evropská komise kontroluje spíše správnost provádění finančních operací, bude v budoucnu vázat využívání finančních prostředků přímo na dosahování ekonomických dopadů a uplatňování zásad hospodárnosti. A to i v případech provedených výběrových řízení, jejichž výstupy budou i tak porovnávány s cenami investic, prací, zejména stavebních, a služeb v místě a čase obvyklými.

Jaké budou další novinky v přístupu k žadatelům?
Velkou pozornost zaměříme na správné provádění výběrových řízení, ať už podle zákona o veřejných zakázkách, což v případě našeho operačního programu nebude tak častý případ, tak i podle závazných pravidel pro výběr dodavatelů. V zásadě budeme požadovat předložení dokumentace k výběrovému řízení k naší kontrole ještě před uzavřením smluv s dodavateli, čímž chceme eliminovat problémy s chybně provedenými výběrovými řízeními, která následně měla za následek výrazné, někdy až stoprocentní krácení přiznané dotace.

A pokud se zastavíme u příliš náročné administrativy?
Co se administrativy týče, velmi významnou změnou, která se dotkne i českých podnikatelů, je vazba našich postupů na jednotné metodické prostředí vytvořené Národním orgánem pro koordinaci, tedy Ministerstvem pro místní rozvoj. A také přechod na nový centrální monitorovací systém MS2014+, přes který bude probíhat celý proces administrace projektů počínaje přijímáním žádostí o dotace.

Zjednoduší se tedy výrazně administrace projektů?
Určitým usnadněním pro žadatele a příjemce dotace by měl být přechod na centrální monitorovací systém, jehož úkolem je sjednotit celé informační prostředí a umožnit tak žadatelům lepší orientaci v administraci jejich projektů napříč všemi operačními programy. Snahou Řídícího orgánu Operačního programu podnikání a inovace, a nyní i Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, vždy bylo přistupovat k otázce složitosti administrativního procesu co nejefektivněji. Přijímali jsme řadu opatření s cílem zjednodušit celý proces a urychlit proplácení žádostí o platbu, a stejně tak k tomu budeme přistupovat i v budoucnosti.

Podnikatelé si stěžují na určitou nevyzpytatelnost evropských dotací a zvýhodňování zprostředkovatelských agentur. Identický projekt podaný firmou je odmítnut, pokud ho podá agentura je schválen. Změní se to v novém plánovacím období, budou rozhodnutí o dotacích konzistentní?
Řídící orgán Operačního programu podnikání a inovace přistupuje a v minulosti přistupoval k hodnocení projektů a vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace transparentním a rovným přístupem. K tomuto účelu byla mimo jiné zřízena i uvedená přezkumná komise, která se v případě stížnosti žadatele zabývala přezkumem hodnotícího procesu daného projektu. Pokud došlo ke zjištění určitého pochybení nebo nekonzistentnosti v posudku, vrátila projekt k novému hodnocení. V celkovém objemu našich projektů je však toto opatření využíváno minimálně.
V žádném případě se při hodnocení projektů nerozlišovalo mezi těmi, které byly připraveny poradenskou firmou a těmi, které si zpracoval žadatel či podnikatel sám. Naopak projekty zpracované externě mnohdy trpěly problémem nedostatečné propracovanosti naplnění podmínek pro přiznání dotace, neboť z ní bylo zřejmé, že je připravoval administrátor neznalý výrobních procesů a technologického vybavení v dané firmě.

Takže se žádné problémy neobjevily?
Skutečností je, že hodnotící proces projektů byl v současném dobíhajícím programovém období založen výrazně na posudcích externích hodnotitelů, kteří ne vždy prokazovali při hodnocení patřičnou kvalitu a stejný přístup k obdobným projektům. To bude v novém programovém období změněno. Základem bude interní hodnocení příslušnými odborníky, kteří budou sice moci využít v určitých případech externího posudku, ale budou odpovědní za celkové posouzení všech okolností předloženého projektu a bude u nich zajištěna větší konzistence v jejich přístupu k hodnocení projektových žádostí o podporu.

Budou mezi uznatelnými náklady i náklady na administraci projektů? Dosud, alespoň u některých výzev, nebyly. Vedlo to pak k masovým podvodům, kdy se do projektů zařazovaly fiktivní uznatelné náklady, z nichž se pak skrytě financovala administrace.
Náklady na administraci projektů nebyly a ani nově nebudou způsobilými výdaji projektů podpořených v rámci našeho operačního programu.

Jedním z důvodů, proč firmy spolupracují s agenturami, jsou komplikované administrační systémy, které se navíc u jednotlivých programů liší. Bude administrační systém, o kterém jste mluvil, jednoduchý a přehledný?
V novém programovacím období bude k administraci dotací využíván centrální monitorovací systém MS2014+ a napříč operačními programy bude využíváno jednotného metodického prostředí. Nastavení a provoz systému a společných metodik je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.

Některé firmy se dostaly do finanční pasti poté, co jim přišlo rozhodnutí o přidělení dotace. Absolvovaly výběrová řízení a podepsaly smlouvy s dodavateli a poté jim úředníci oznámili, že projekt ještě jednou prověřili a některé položky přesunuli do neuznatelných nákladů. Firmy však musely dodržet podepsané smlouvy a dostaly se celkově do ztráty. Bude nově u potvrzených dotací jistota, že k prověření uznatelnosti nákladů dojde ještě před oznámením o potvrzení dotace?
Jak už jsem zmínil, výběrová řízení budou v zásadě kontrolována ještě před podpisem smlouvy žadatele o dotaci s jeho dodavatelem, s cílem umožnit v případě jeho chybného nastavení toto řízení včas zrušit a připravit nové bezchybné výběrové řízení. Toto opatření by mělo napomoci k eliminaci nezpůsobilých výdajů, zjišťovaných až následnými kontrolami.

Dalibor Dostál

Více informací o OPPIK naleznete na businessinfo.cz/oppik

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme