Udržitelné podnikání v praxi a jaké jsou možnosti jeho podpory

Téma udržitelného podnikání a hledání cest, jak snižovat náklady a hledat úspory, dnes řeší většina firem. Technologické centrum Praha se ve spolupráci s Evropskou komisí a dalšími regionálními a odbornými partnery tomuto tématu věnovalo ve dvou regionech.

V Ústeckém a Karlovarském kraji uspořádalo dva semináře na konci března 2023. V obsahově nabitém programu zástupci EK, MPO, NRB a SFŽP představili programy REPowerEU, Úspory energie, Oběhové hospodářství či Udržitelné hospodaření s vodou (OP TAK), program ELENA či možnosti financování z Modernizačního fondu.

Ilustrační fotografie

Praktická a užitečná doporučení k úsporám energií zazněla v příspěvku poradenské firmy ENVIROS a zástupci klientských firem sítě Enterprise Europe Network (EEN) v ČR představili udržitelná technologická řešení pro využití jedlých olejů, hospodaření s vodou či v oblasti energetiky.

Enterprise Europe Network ČR přinesl záznam toho nejdůležitějšího, co na seminářích zaznělo a může firmám pomoci s orientací v široké nabídce programů zaměřených na úspory zdrojů ve firmách nebo může posloužit jako inspirace z firemního sektoru.

Členské státy musí zpracovat kapitoly REPowerEU do své legislativy

J. Schwarz, ekonomický poradce Zastoupení Evropské komise v ČR, představil plán REPowerEU, který staví na 3 pilířích: energetické účinnosti, podpoře investic do obnovitelných zdrojů energie a diverzifikaci evropských dodávek energie, a počítá s poskytnutím dodatečných investic ve výši 210 mld. EUR do roku 2027 na podporu oživení a zvýšení odolnosti.

Členské státy musí zapracovat kapitoly REPowerEU do své legislativy, aby mohly lépe nasměrovat investice a provést potřebné reformy. ČR může získat dodatečných cca 16,5 mld. Kč ve formě nenávratné pomoci a má možnost požádat o RRF půjčky v hodnotě až 336 mld. Kč. D. Hatiar z DG ECFIN (Generálního ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti) poukázal na příležitosti pro MSP, které nabízí REPowerEU a program Plán obnovy.

42 % investic z českého příspěvku v rámci Plánu obnovy (168 mld. Kč) poputuje na „zelené účely“, např. na zintenzivnění podpory výstavby nových fotovoltaických zdrojů energie ze strany podniků, obnovu vozového parku podniků, podporu cirkulárních řešení v podnicích aj. Unijní pohled na danou problematiku uzavřela M. von Terzi z DG ECFIN s výhledem ekonomické situace v České republice pro rok 2024.

V dopoledním bloku pokračovali zástupci firem

Energetické audity můžou najít slabá místa ve výrobě

Jedním z hlavních řečníků byl J. Pikálek, obchodní ředitel ve společnosti ENVIROS, s.r.o. Podrobně shrnul, jak se firmy mohou postavit k energeticky úspornému podnikání. Doporučil zpracování energetické bilance, díky které firma např. zjistí, jaké je zastoupení nákladů na energii na výrobku či celkovém obratu společnosti, jaké jsou energetické toky v rámci výroby či distribuce, jakou uhlíkovou stopu firma zanechává.

Proto jsou ve firmách zpracovávány podrobnější energetické audity, které mohou nalézt slabá místa ve výrobě a vyčíslit náklady a možné úspory zvolených opatření (moderní technologie, změna paliva, optimalizace provozu).

Ilustrační fotografie

Je potřeba také měřit spotřebu energie na klíčových místech a průběžně ji vyhodnocovat. Z obnovitelných zdrojů energie je pro firmy nejdostupnější instalace fotovoltaických panelů, i když počet slunečních dnů v ČR je oproti jižním zemím EU nízký. Prosazují se i výkonnější tepelná čerpadla do provozů, lokálně vodní a větrné elektrárny.

Ostatní obnovitelné zdroje mají v podmínkách ČR reálně nižší potenciál využití. Diskutovalo se, že podmínky na energetickém trhu se mění. Navržená opatření se mají počítat z aktuálních cen elektrické energie nebo zemního plynu, aby byly nabídky dodavatelů porovnatelné. S ohledem na firemní strategii ke snižování uhlíkové stopy zdůraznil, že je potřeba zvážit návratnost investic, aby firma zůstala konkurenceschopná na zahraničních trzích a byla udržitelná pro své obchodní partnery.

O bezplatné poradenství v oblasti úspor energie lze požádat na Energetickém konzultačním a informačním středisku (EKIS). Závěrem představil možnosti financování např. v rámci Státního programu na podporu úspor energie EFEKT III (2022–2027), programu ELENA či Národního plánu obnovy nebo projekty úspor energie financované metodou splácení z úspor (Energy Performance Contracting) vhodné pro komunální sféru.

S recyklací kuchyňského oleje firma uspěla

J. Hába, ředitel společnosti TRAFIN OIL, a. s., představil své dva pohledy na udržitelné fungování firmy – nejen z hlediska tvorby udržitelného produktu, ale i s ohledem na zodpovědné chování zaměstnanců a celé firmy. Firma recykluje kuchyňské oleje a dodává surovinu např. výrobcům leteckého biopaliva nebo je olej využíván jako biosložka do pohonných hmot. Také volba obchodního partnera je pro ně důležitá – vybírají si odběratele, kteří umí jejich produktu dát nový život.

Vedení společnosti rozhodlo revidovat náklady a zdroje s následujícími výsledky: vodní audit přinesl v procesech zpracování a mytí barelů 90 % úsporu vody, perfektní logistika snižuje uhlíkovou stopu (emisní náklad 1,5 %), je využívána elektřina z obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaika kryje 40% spotřeby, teplo z kogenerace spalováním důlního plynu) atd.

Ilustrační fotografie

Firma podporuje informační a osvětové aktivity a s projektem Tridimolej.cz uspěla v soutěži E.ON Energy Globe. Právě aktivity snižující znečištění povrchových vod a chránící kanalizační infrastrukturu byly oceněny.

Trafin Oil dbá i na sociální aspekty, v rámci digitalizace a automatizace omezil náročnou práci ve výrobě, kterou dříve vykonávali někteří zaměstnanci. Stejné to bude v novém zpracovatelském provozu na použité kuchyňské oleje a tuky, který bude otevřen ke konci roku 2023.

Vodní audit pomůže ušetřit velké množství vody

A. Černín, ředitel a jednatel společnosti New Water Group s.r.o., zaměřené na inteligentní membránové systémy pro úpravu a recyklaci vody, pohovořil na téma úspory vody v podnicích. Informoval o různé motivaci zájemců o vodní audit, kdy by bylo žádoucí, aby téma úspor ve vodohospodářství se stalo součástí dlouhodobé strategie společnosti.

Upozornil na nedostatek odborníků, kteří jsou schopni vodní audit provádět, na chybějící následnou odbornou podporu při zpracování investičního záměru i výběru dodavatele při realizaci nápravných opatření – i s ohledem na zohlednění těchto zkušeností v dotačních programech cílených na úspory vody v podnicích.

Ilustroval to praktickou případovou studií ve velké výrobní firmě z oboru automotive, kdy díky opatřením, navrženým vodním auditem, dosáhly úspory vody přes 60 %. Firma použila vlastní inteligentní membránový systém, který může také v bazénech zajistit více než 85 % snížení množství odpadní vody z provozu bazénu a více než 80 % snížení spotřeby energie na ohřev vody.

Plastové palety a bariéry šetří náklady i přírodu

Již 25 let rozvíjí P. Luxemburk, ředitel a spolumajitel společnosti Stabilplastik, s. r.o., své podnikání k udržitelnosti a společenské odpovědnosti (podporuje neziskovou organizaci a poskytuje ubytování znevýhodněným skupinám). Firma přetváří plastový odpad v nové, stoprocentně recyklovatelné výrobky – plastové palety a bariéry.

Ty jsou vyráběny bezodpadovou technologií s využitím solární energie či tepelných čerpadel a odpadní vody čistí na vlastní kořenové čistírně vod. Důvodem, proč si odběratelé pořizují tyto palety, je úspora nákladů i přírody (5-10 x vyšší v porovnání s dřevěnými paletami).

Ilustrační fotografie

Firma klade velký důraz na vlastní výzkum a vývoj, spolupracuje s řadou odborných pracovišť. Využila pomoci Technologického centra Praha, které firmě v rámci služeb sítě Enterprise Europe Network pomohlo nalézt strategického obchodního partnera ve Skandinávii, kde firma nyní výrazně roste. Díky spolupráci s EEN Stabilplastik překonal náročné období, dostal se na své kapacitní možnosti a uvažuje o rozšíření výroby do zahraničí.

Další inovací Stabilplatiku, která podporuje digitalizaci firem (průmysl 5.0), je chytrá paleta. Konkrétně zlepšuje sledování a obrátkovost palet i snižování CO2 stopy. Stabilplastik jako jediná česká firma bude součástí delegace MŽP ČR na jednání ministrů životního prostředí států Evropské unie, které se uskuteční letos na jaře ve Švédsku.

Technologie pro ukládání energie

Hledáním cest, jak nejlépe optimalizovat ukládání a spotřebu elektrické energie, se zabývá firma Pinflow energy storage, s.r.o., jejíž aktivity představil spoluzakladatel společnosti J. Vrána. Hlavním polem působnosti jsou redoxní průtočné baterie, které disponují plně recyklovatelným elektrolytem, jsou nehořlavé a nevýbušné a zajišťují vysokou životnost systému.

Přes 12 let se firma věnuje výzkumu a má mnoho klientů ve světě nejen v této oblasti, ale dodává průtočné baterie výrobcům baterií a komponent pro úložiště energie. Pinflow energy storage dále roste a poskytuje řešení pro ukládání energie nejen firmám, ale i městům a obcím.

Odpolední blok byl věnován možnostem financování a podpůrným službám

Síť Enterprise Europe Netork podporuje udržitelné podnikání

J. Vavřínek z Technologického centra Praha informoval o aktivitách, které podnikům v oblasti podpory udržitelného podnikání nabízí síť Enterprise Europe Network. Příkladem může být vedení strukturovaného rozhovoru s vedením firmy s cílem nabídnout ji nezávislý pohled na její podnikání a aktivity v oblasti udržitelnosti (ale i digitalizace, odolnosti) a doporučit opatření, která mohou firmě např. pomoci posílit pozici na trhu.

Shrnul aktivity pracovní skupiny Udržitelnost EEN a představil několik zajímavých obchodních a technologických nabídek z mezinárodní databáze sítě EEN, ze které profitovala právě zmíněná firma Stabilplastik. Ze současných výzev vhodných pro malé a střední firmy bylo doporučeno zvážit následující programy.

Ilustrační fotografie

Bylo obnoveno spolufinancování českých projektů do výzev EUREKA (výzva má být spuštěna v dubnu 2023) s příspěvkem 3-4 mil. Kč na projekt a rok, proběhla uzávěrka do programu EUROSTARS s příspěvkem až 160 000 EUR na projekt a rok.

Na zpracování studie proveditelnosti pro rizikové a přelomové inovace je možné získat grant až 780 000 Kč z programu SIGMA, termín uzávěrky je 17. května 2023. Pokud bude výstup projektu kladně vyhodnocen, může žadatel přímo postoupit do 2. kola hodnocení evropského programu EIC Akcelerátor. K těmto výzvám poskytuje TC Praha klientům bezplatné konzultace – ověří připravenost firem a předává reálné zkušenosti, jak lze uspět.

Dotační programy MPO

P. Zděnek z Ministerstva průmyslu a obchodu představil dotační programy v gesci MPO. Ve 3. čtvrtletí je v rámci OP TAK plánována výzva Oběhové hospodářství, která finančně podpoří zavádění technologií určených k využívání (ne)odpadů/druhotných surovin, a výzva Udržitelné hospodaření s vodou, které se mohou zúčastnit i velké podniky a investičně podpoří technologie, které jsou přímo spojeny s úsporou vody.

Nebudou podpořeny projekty, které u navrhovaných opatření neprokáží vodním auditem úsporu vody ve výši minimálně 5 % (neplatí již limit od 100 m3).O praktickém provádění vodního auditu referoval také A. Černín v dopoledním bloku.

O. Tomšej z Ministerstva průmyslu a obchodu informoval, že do 30. listopadu je otevřena průběžná výzva Úspory energie, ke které v tomto pololetí připravuje Národní rozvojová banka doplňkovou výzvu na úspory energie, kombinující zvýhodněný úvěr s grantem či odpuštěním splátek jistiny. Není povinnost dosáhnout minimální 30 % úspory primární neobnovitelné energie.

Ilustrační fotografie

Výzva Smart Grids I, zaměřená na modernizaci a výstavbu energetické infrastruktury v oblasti elektroenergetiky a plynárenství, poběží do 25. ledna 2024. Do 1. února 2024 je otevřena průběžná výzva Podpora energie z obnovitelných zdrojů – Větrné elektrárny, zaměřená na výstavbu solárních, větrných a malých vodních elektráren a tepelných čerpadel.

Dne 15. května bude zahájen příjem žádostí v rámci výzvy Podpora energie z obnovitelných zdrojů, se zaměřením na malé vodní elektrárny a čištění a vtláčení biometanu, která poběží do června 2024.

V rámci Národního plánu obnovy je do 5. května otevřena výzva Přechod na čistší zdroje energie. V případě výroben (fotovoltaických elektráren) je nově zvýšen limit do 50 kWp (včetně) instalovaného výkonu, kdy není nutné dokládat stavební povolení a pouze v relevantních případech bude potřeba doložit územní souhlas/rozhodnutí.

Národní rozvojová banka nabídne zvýhodněný úvěr

Další přednáškou navázal Č. Hrdinka z Národní rozvojové banky (NRB). Do konce září 2023 dobíhá dotační program Úspory energie – úvěry z OP PIK, na který naváže obdobný program v rámci OP TAK.

Z této výzvy lze podpořit např. využití odpadní energie, OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy, včetně baterií) – pouze v kombinaci s dalšími opatřeními, akumulaci energie v projektech pro zvyšování energetické účinnosti, snižování energetické náročnosti či zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů.

Ilustrační fotografie

Nový finanční nástroj bude nabízet zvýhodněný úvěr (až do výše 90 % způsobilých výdajů (ZV) u projektů do 3 mil. Kč) v kombinaci s dotační složkou, která se bude odvíjet od parametrů úvěru a bude vyplacena po splnění parametru úspor (ověřovací posudek). Program ELENA představuje další nástroj NRB. Jeho cílem je nabídnout komplexní servis při přípravě projektů úspor energie a pokrývá až 90 % způsobilých nákladů na přípravu projektu.

Ve veřejném i firemním sektoru podporuje přípravu projektů EPC (Energy Performance Contracting). NRB snížila administrativní požadavky na menší projekty do 3 mil. Kč, což je pozitivní přístup k následování.

SFŽP podporuje obnovitelné zdroje energie

Akci uzavřela K. Smetanová ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Představila Modernizační fond, který je financován z dražeb emisních povolenek v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS). Fond se implementuje např. prostřednictvím programu RES+ na podporu obnovitelných zdrojů energie, programu ENERG ETS na modernizaci zdrojů a technologií a programu HEAT, který podporuje přechod tepláren na čisté zdroje energie.

Uvedené programy mají otevřené výzvy do konce června 2023. Bylo sděleno, že po vyhodnocení proběhlých výzev bude pravděpodobně od roku 2024 připraven nový harmonogram výzev, a to jak pro firemní tak komunální sféru.

SFŽP je také kontaktním místem pro Inovační fond, který je řízený z Bruselu. Podporuje vysoce rizikové a převratné projekty pro demonstraci, které se zaměřují na slibné energetické zdroje, skladování energie nebo technologie pro záchyt a ukládání uhlíku, které mají omezit emise skleníkových plynů do atmosféry.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme