Unie kapitálových trhů: Evropský parlament podpořil klíčová opatření pro růst a zaměstnanost

EU se opět o něco přiblížila dokončení unie kapitálových trhů. Díky tomu, že již bylo schváleno 11 z 13 návrhů, se unie kapitálových trhů stane skutečnou hybnou silou investic na jednotném trhu. Podnikům v Evropě bude poskytovat dodatečné zdroje financování a občanům nabídne více příležitostí spoření pro budoucnost.Komise vítá konečné hlasování Evropského parlamentu o právních předpisech pro vybudování unie kapitálových trhů. Přijetí značného počtu návrhů představuje další krok k dokončení unie kapitálových trhů, která patří mezi priority Junckerovy Komise.

Projekt unie kapitálových trhů byl ústředním bodem záměru Komise podpořit v Evropě růst, investice do inovací a globální konkurenceschopnost. Díky tomu, že 11 z 13 návrhů již bylo schváleno, se unie kapitálových trhů stane skutečnou hybnou silou investic na jednotném trhu, která bude podnikům v EU poskytovat dodatečné zdroje financování a občanům nabídne více příležitostí spoření pro budoucnost. Unie kapitálových trhů orientuje investice na projekty, které jsou šetrné k životnímu prostředí, a proto přispívá k udržitelnému a uhlíkově neutrálnímu programu EU. Silná unie kapitálových trhů je rovněž nezbytná jako doplněk bankovní unie pro posílení hospodářské a měnové unie a mezinárodní úlohy eura.

Místopředseda Komise Valdis Dombrovskis, odpovědný za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů, prohlásil: „Unie kapitálových trhů poskytne podnikům více možností financování jak na domácím trhu, tak v celé Unii, a spotřebitelům více možností spoření. Alternativní tržní zdroje financování mají zvláštní význam pro financování inovací, podnikání a nově založených podniků, které nejvíce přispívají k vytváření pracovních míst. Projekt bude přínosný pro všechny členské státy a prostřednictvím sdílení rizik soukromým sektorem zároveň výrazně posílí hospodářskou a měnovou unii.“

Jyrki Katainen, místopředseda pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, uvedl: „Komise splnila svůj závazek vybudovat unii kapitálových trhů do roku 2019. Unie kapitálových trhů přímo přispívá k závazku Junckerovy Komise podpořit investice, pracovní místa a růst prostřednictvím diverzifikace tržního financování evropských podniků. Nyní jsme položili základy unie kapitálových trhů a v příštím funkčním období je třeba pokračovat v dalším úsilí, aby velké i malé podniky, investoři i střadatelé mohli nadále využívat jejích výhod.“

Všechny přijaté návrhy celkově přispějí k rozšíření cílů unie kapitálových trhů, které souvisí s inovativním financováním a vytvářením většího množství investičních příležitostí, z místní úrovně na evropskou. Každý z cílů se týká konkrétní oblasti:

Fondy kolektivního investování: Tím, že návrh odstraní regulační překážky pro investiční fondy a sladí rozdílná vnitrostátní pravidla, povzbudí hospodářskou soutěž a usnadní distribuci investičních fondů v rámci EU, čímž investorům poskytne větší výběr, vyšší hodnotu a lepší ochranu.

Přezkum týkající se evropských orgánů dohledu:Díky tomuto přezkumu bude evropský systém finančního dohledu účinnější a účelnější. Tato reforma mimo jiné zajistí, aby byl dohled nad riziky spojenými s praním peněz ve finančním sektoru proaktivní a rychlý. Zajistí, aby se pravidla uplatňovala rovnoměrně v celé EU, a svěří Evropskému orgánu pro bankovnictví (EBA) koordinační úlohu v oblastech boje proti praní peněz a financování terorismu.

Přezkum týkající se investičních podniků:Tento revidovaný právní předpis zajistí všem investičním podnikům přiměřenější pravidla a lepší dohled v oblastech kapitálových požadavků, požadavků na likviditu a dalších požadavků týkajících se řízení rizik a zároveň zajistí rovné podmínky mezi velkými a systémově významnými finančními institucemi. Dále posílí a vyjasní pravidla rovnocennosti pro poskytování investičních služeb podniky ze třetích zemí.

Kryté dluhopisy: Díky harmonizovanému rámci EU tento právní předpis podpoří rozvoj finančních nástrojů vydávaných bankami pro financování hospodářství v celé EU.

Trh pro růst malých a středních podniků: Přijatá pravidla zlevní a zjednoduší přístup malých a středních podniků na trhy s veřejnými zakázkami, a to i prostřednictvím kategorie obchodních systémů věnovaných malým emitentům.

Požadavky na zveřejňování v oblasti udržitelných investic: Jako součást akčního plánu pro udržitelné financování tato pravidla posílí a zlepší zveřejňování „zelených“ informací ze strany tvůrců finančních produktů a finančních poradců ve vztahu ke koncovým investorům.

Nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR) 2.2:Tento právní předpis zajistí silnější a účinnější dohled nad ústředními protistranami, které nabízejí služby v EU. V konečném důsledku přispěje k zachování finanční stability v EU.

Revize nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR) v rámci programu REFIT: Tato reforma poskytne jednodušší a přiměřenější pravidla pro mimoburzovní deriváty, pomůže snížit náklady a regulační zátěž pro účastníky trhu, aniž by ohrozila finanční stabilitu.

Doporučujeme