Unie se dohodla na rozpočtu pro rok 2022

Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise odsouhlasily rozpočet EU na rok 2022. Ten se v příštím roce stejně jako letos zaměří na oživení ekonomiky EU zasažené pandemií koronaviru a podporu zelené a digitální transformace.

Závazky rozpočtu byly dohodnuty na úrovni 169,5 miliardy eur a platby ve výši 170,6 miliardy eur. Největší položky tvoří investice do soudržnosti, společné zemědělské politiky či podpora výzkumu, například v oblasti zdravotnictví, energetiky, digitálu či klimatu.

V pondělí 15. listopadu dosáhly Evropský parlament a Rada Evropské unie na návrh Evropské komise neformální politické dohody o rozpočtu EU na rok 2022. Jedná se o druhý rozpočet víceletého finančního rámce EU na období 2021–2027.

Jakmile bude rozpočet přijat, umožní EU mobilizovat značné prostředky na pokračující reakci EU na pandemii koronaviru a její důsledky, nastartovat udržitelné oživení a také zajistit ochranu a vytváření pracovních míst. Stimuloval by další investice do zelenější, digitálnější a odolnější Evropy a zároveň by chránil ty nejzranitelnější v jejím sousedství a na celém světě.

V souvislosti se včerejší politickou dohodou komisař Johannes Hahn odpovědný za rozpočet a správu uvedl: „Tato dohoda potvrzuje, že všechny orgány jsou připraveny dosáhnout kompromisu v zájmu rozpočtu, který podpoří udržitelné oživení a nezbytný přechod EU, jež budou ku prospěchu všech.“

Rozpočet, který byl včera odsouhlasen, nasměruje finanční prostředky tam, kde mohou zajistit nejvýraznější přínos, a to v souladu s nejpalčivějšími potřebami členských států EU a našich partnerů na celém světě v oblasti hospodářského oživení.

Konkrétně bylo dohodnuto, že bude přiděleno:

  • 49,7 miliardy eur v prostředcích na závazky na podporu oživení prostřednictvím posílení investic do hospodářské, sociální a územní soudržnosti,
  • 53,1 miliardy eur na společnou zemědělskou politiku a 971,9 milionu eur pro Evropský námořní a rybářský fond, pro evropské zemědělce a rybáře, ale rovněž s cílem posílit odolnost zemědělsko-potravinářského odvětví a odvětví rybolovu a poskytnout potřebný prostor pro řízení krizí,
  • 12,2 miliardy eur na program Horizont Evropa na podporu výzkumu EU v oblastech, jako je zdravotnictví, digitální oblast, průmysl, vesmír, klima, energetika a mobilita, a 613,5 milionu eur na program pro jednotný trh na podporu konkurenceschopnosti a malých a středních podniků, včetně odvětví cestovního ruchu,
  • 839,7 milionu eur na program EU4Health na podporu zdravotní unie EU a na komplexní reakci na potřeby evropských občanů v oblasti zdraví,
  • 1,2 miliardy eur v rámci fondu pro spravedlivou transformaci s cílem zajistit, aby přechod ke klimatické neutralitě fungoval pro všechny, a 755,5 milionu eur v rámci programu LIFE na podporu opatření v oblasti životního prostředí a klimatu,
  • 2,8 miliardy eur pro Nástroj pro propojení Evropy ve prospěch moderní a vysoce výkonné dopravní infrastruktury za účelem usnadnění přeshraničních propojení,
  • 3,4 miliardy eur na program Erasmus+ na investice do mladých lidí a 406 milionů eur pro kulturní a kreativní odvětví prostřednictvím programu Kreativní Evropa,
  • 1,1 miliardy eur pro Azylový, migrační a integrační fond a 809,3 milionu eur pro Fond pro integrovanou správu hranic na posílení spolupráce v oblasti správy vnějších hranic, včetně 25 milionů eur na ochranu hranic s Běloruskem, a migrační a azylové politiky, což zahrnuje rovněž dodatečné finanční prostředky na závazky v oblasti přesídlování,
  • 227,1 milionu eur pro Fond pro vnitřní bezpečnost a 945,7 milionu eur pro Evropský obranný fond na podporu evropské strategické autonomie a bezpečnosti,
  • 15,2 miliardy eur na podporu našich sousedů a mezinárodního rozvoje a spolupráce. Tato dohoda zahrnuje cílené navýšení prostředků na Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) – Globální Evropa (190 milionů EUR) se zaměřením na Afghánistán a Sýrii a také program humanitární pomoci (211 milionů EUR) na řešení krizových situací po celém světě.

Úplné rozdělení podle okruhů je k dispozici zde:

Rozpočet EU na rok 2022 (v milionech eur):  
PROSTŘEDKY PODLE OKRUHŮRozpočet 2022
ZávazkyPlatby
1. Jednotný trh, inovace a digitální oblast21 775,121 473,5
2. Soudržnost, odolnost a hodnoty56 039,062 052,8
– Hospodářská, sociální a územní soudržnost49 708,856 350,9
– Odolnost a hodnoty6 330,25 701,8
3. Přírodní zdroje a životní prostředí56 235,456 601,8
Výdaje související s trhem a přímé platby40 368,940 393,0
4. Migrace a správa hranic3 091,23 078,3
5. Bezpečnost a obrana1 785,31 237,9
6. Sousedství a svět17 170,412 916,1
7. Evropská veřejná správa10 620,110 620,2
Tematické zvláštní nástroje2 799,22 622,8
Prostředky celkem169 515,8170 603,3
Zdroj: Evropská komise: číselné údaje vyjádřené v milionech EUR, v běžných cenách

Společně s rozpočtem na rok 2022 se orgány EU dohodly, že schválí navrhované změny rozpočtu na rok 2021 předložené v letošním roce Komisí v návrzích opravného rozpočtu 5 a 6. Jakmile bude proces schvalování dokončen, bude Komise schopna navýšit humanitární pomoc syrským uprchlíkům v Turecku a pomoci urychlit celosvětové očkování tím, že zemím s nízkými příjmy poskytne dalších 200 milionů dávek.

Souběžně s ročním rozpočtem na rok 2022 budou země EU i nadále spoléhat na podporu poskytovanou nástrojem pro zpětné získávání prostředků NextGenerationEU a facilitou na podporu oživení a odolnosti, která je jeho hlavním prvkem.

Komise nyní přijala pozitivní posouzení 22 plánů členských států na podporu oživení a odolnosti. Rada následně každé z těchto posouzení schválila. Komise dosud v rámci předběžného financování vyplatila sedmnácti členským státům 52,3 miliardy EUR.

Co se bude dít dál?

Roční rozpočet na rok 2022 bude nyní formálně schválen Radou Evropské unie a Evropským parlamentem. Posledním krokem tohoto postupu bude hlasování na plenárním zasedání, které se bude konat 24. listopadu 2021.

Další informace

Dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme