Univerzity staví pro Česko Národní kvantovou infrastrukturu s připojením do zahraničí pro extrémně zabezpečenou komunikaci

Českou Národní kvantovou infrastrukturu s napojeními na Německo, Rakousko, Slovensko a Polsko buduje pro Česko konsorcium Cybersecurity hubu z.ú. společně s českými univerzitami.

Národní kvantová infrastruktura propojí především organizace zajišťující kritickou infrastrukturu státu.

Na expertize se podílely Fakulta jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), Fakulta informatiky Masarykovy univerzity (FI MU), Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (PřF UPOL) a IT4Innovations Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (IT4I VŠB-TUO). Hned v počátku se počítá s napojením Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), Ministerstva vnitra ČR (MVČR), Ministerstva obrany ČR (MOČR), Správy železnic (SŽ), obou českých jaderných elektráren, klíčových nemocnic a vybraných dalších institucí.

„Jedná se o zdaleka nejkomplexnější projekt v kvantové komunikaci v ČR a je výrazným vyvrcholením předchozích desítek let výzkumných, vývojových a testovacích aktivit, které byly nebo jsou doposud u nás realizovány. I proto se jej účastní nejprestižnější pracoviště v tomto oboru, která v ČR jsou. Tato pracoviště nejenom rozvíjí špičkový výzkum v oblasti kvantových technologií, ale i vychovávají pro oblast kvantových technologií studenty,“ říká doc. Vojtěch Petráček, rektor ČVUT v Praze.

„Česko tímto krokem naskakuje do rozjíždějícího se vlaku extrémně zabezpečené kvantové komunikace. Evropská unie si uvědomuje potenciál kvantové komunikace a kvantových technologií, a proto v rámci iniciativy European Quantum Communication Infrastructure (EuroQCI) mohutně investuje do její výstavby,“ říká doc. Jan Bouda z FI MU, který je současně EuroQCI sherpou České republiky.

„Těší mě, že v rámci tohoto významného kroku ČR spojují své síly největší kapacity v oblasti kvantových sítí a kvantové informatiky. Česko může stavět na vysokém renomé základního výzkumu v oblasti kvantových technologií,“ doplňuje prof. Igor Jex, děkan FJFI a jeden z předních světových odborníků kvantové komunikace, který je mimo jiné členem strategického poradního sboru evropského výzkumného konsorcia QuantERA.

EuroQCI je iniciativa Evropské komise a 25 členských států, které podepsaly EuroQCI Declaration. Konečným cílem (po roce 2027) je vytvoření extrémně zabezpečené komunikační sítě založené na kvantové distribuci klíče (QKD) a propojující instituce kritické národní a evropské infrastruktury. Aktuálním úkolem je vybudování testovací sítě, která vznikne propojením několika národních sítí, a následné otestování integrace kvantové distribuce klíče do stávající telekomunikační infrastruktury.

V rámci České republiky tyto aktivity koordinuje doc. Jan Bouda. Implementací národní sítě a jejího napojení na okolní státy bylo pověřeno konsorcium uvedených univerzit. Odborným garantem projektu je NÚKIB.

Projekt České Národní kvantové infrastruktury zajistí:

  1. Integraci Národní kvantové sítě do vznikající Evropské kvantové komunikační infrastruktury. Bez toho by ČR zůstala izolována od systému Evropské vysoce bezpečné komunikace a s velmi omezeným přístupem k jejím technologiím.
  2. Vývoj a testování integrace kvantové sítě do stávajících celoevropských systémů zabezpečené telekomunikace.
  3. Testování Evropské kvantové komunikační infrastruktury jako celku.
  4. Testování kompatibility Evropské kvantové komunikační infrastruktury a českých komunikačních systémů (například systémy pro přenos utajovaných informací).
  5. Odbornou přípravu budoucích operátorů kvantových sítí, odborníků pro vývoj systémů kvantové komunikace, odborníků na kvantové sítě a software a odborníků na optickou kvantovou komunikaci.
  6. Odbornou podporu a poskytnutí testovací infrastruktury pro český průmysl podílející se na vývoji a výrobě hardwarových a softwarových technologií pro kvantovou komunikaci.
  7. Zvýšení intenzity rozvoje kvantových technologií, stejně jako výzkumu a vývoje v této oblasti v Evropě. Bez tohoto kroku Česku hrozí strategické technologické zaostávání a nevyužití oblasti s výrazným růstovým a komerčním potenciálem, stejně jako výrazné snížení konkurenceschopnosti.

„Kvantové technologie a extrémně zabezpečená kvantová komunikace jsou oblasti, na kterých pracují všechny mocnosti světa a která se přesouvá z vědeckých laboratoří do reálného světa. Už není otázkou, jestli něco takového potřebujeme, ale kdy se to stane normou pro komunikaci,“ vysvětluje Igor Jex.

„Samotný princip kvantové komunikace prakticky vylučuje nezjištěný odposlech či nabourání komunikace. To je hlavní důvod, proč se kvantové komunikační sítě nyní po celém světě začínají budovat,“ připomíná hlavní výhodu Jan Bouda.

Budováním kvantové komunikační infrastruktury v České republice dále podnítí zájem a rozvoj výzkumu a vývoje a dále povzbudí vědce, ale i studenty, aby se oblasti kvantové komunikace věnovali. Poptávka po odbornících v této oblasti je už nyní velká a bude dále sílit.

Členové konsorcia jsou přesvědčeni, že vybudování páteřní sítě upozorní českou veřejnost na důležitost dynamicky se rozvíjejících kvantových technologií v jejich nejširším spektru, přiláká investory, stimuluje malé technologické firmy a v neposlední řadě posílí příliv mladých studentů do studijních oborů kvantových technologií, které členové konsorcia už několik let, na všech stupních vysokoškolského vzdělávání, nabízejí.

Redakčně upravená tisková zpráva ČVUT v Praze

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Bezpečnost | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme