Usnadnění pro mezioborové profese. Nový zákon o bezpečnosti práce umožní certifikaci

Ačkoliv je například výtahář primárně strojního vzdělání, potřebuje zasahovat i do elektroinstalace. To dosud možné nebylo, protože tito pracovníci zpravidla nemají příslušné vzdělání.

Současnou překonanou praxi a další náležitosti výrazně změní zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, který prošel parlamentem.

Mezi takzvaná vyhrazená technická zařízení patří plynová, elektrická, tlaková nebo zdvihací zařízení. Nový zákon přesně stanovuje podmínky jejich provozu včetně potřebné kvalifikace jejich obslužného personálu, což je klíčové pro všechna průmyslová odvětví.

„Původní zákon a jeho prováděcí vyhlášky byly staré padesát let, což neodpovídalo technické úrovni dnešních zařízení, jejichž konstrukce a možnosti jsou nesrovnatelně sofistikovanější a logicky tak kladou i větší nároky na znalosti zaměstnanců firem,“ říká Radek Roušar, předseda Sekce pro vyhrazená technická zařízení HK ČR a člen představenstva Hospodářské Komory, která se na výsledné podobě nové legislativy podílela,

Poslanci i senátoři vyslyšeli odborné názory podnikatelské veřejnosti a akceptovali pozměňovací návrhy připravené Sekcí pro vyhrazená technická zařízení HK ČR ve spolupráci se Státním úřadem bezpečnosti práce a s předkladatelem, tedy Ministerstvem práce a sociálních věcí. „Byť to na první pohled nevypadá, tento zákon je důležitý v podstatě pro všechny podnikatelské subjekty, protože se jich přímo dotýká, když stanovuje provozovatelům vyhrazených technických zařízení podmínky pro jejich provoz. Ty se po mnoha letech zpřesní a výrazně zefektivní,“ dodává Roušar.

Značnou pomoc bude nový zákon, který by měl platit od druhé poloviny příštího roku, znamenat kupříkladu pro elektrotechnické firmy a podniky zajišťující odborné kvalifikace v tomto oboru.

„Nový zákon vyhlížíme již dlouhou dobu. Nejvíce nás těší aktualizace legislativy pro další vzdělávání v elektrotechnice, zejména uznávání dílčích kvalifikací, což zjednoduší práci v těch odvětvích, která nejsou primárně zaměřená na práci s elektrickými zařízeními,“ uvedla Lenka Parýzková, jednatelka společnost LPE, působící v oblasti odborného vzdělávání elektrotechniků. Jednoduché elektroinstalace tak budou za daných podmínek moci vykonávat i další obory, což výrazně zefektivní a zpřehlední práci podnikatelů.

Schválením zákona nicméně práce Hospodářské komory nekončí. Nový zákon sám o sobě nestačí a je nutné dopracovat celkem pět prováděcích nařízení vlády, kterými se stanoví konkrétní kritéria pro jednotlivé skupiny vyhrazených technických zařízení. Právě tato nařízení vlády jsou v podstatě důležitější než samotný zákon, který sám o sobě stanovuje jen obecný rámec povinností.

Jaké novinky přinese právní úprava podnikatelům

  • Jednoznačně vymezuje působnost Státního úřadu inspekce práce a Technické inspekce ČR jako pověřených organizací. V současnosti je situace v mnoha ohledech nepřehledná, podnikatelé se obrátí na jednu organizaci, která jim vydá stanovisko, aby následně druhá organizace v rámci kontroly vyslovila stanovisko zcela opačné.
  • V rámci činností na VTZ se podnikatelským subjektům vydávají oprávnění k činnosti na VTZ a fyzickým osobám, například revizním technikům, osvědčení. V současné době není možné pravost a platnost oprávnění a osvědčení zkontrolovat jinak než dotazem na Technickou inspekci ČR. Nová právní úprava zavádí povinnost tyto údaje poskytovat online na webových stránkách. Díky tomu bude kontrola mnohem jednodušší.
  • Nový zákon pro mnoho činností (například pro vydávání osvědčení a podobně) stanovuje lhůty, ve kterých je Technická inspekce musí vydat, nebo jinak rozhodnout, což doposud stanoveno nebylo.
  • Zákon přináší změnu ohledně odborné způsobilosti v elektrotechnice. Dle současné platné vyhlášky 50/1978 Sb. mohou pracovat na elektrickém zařízení pouze osoby s elektrotechnickým vzděláním, což je obrovský problém u mezioborových profesí. Např. výtahář musí být primárně strojního vzdělání, ale potřebuje zasahovat i do elektroinstalace, což nesmí, protože nemá příslušné vzdělání.
  • Stejný nebo obdobný problém je u nábytkářů, instalatérů a řady dalších oborů. Kupř. servisní technici jsou primárně automechanici, ale nově se musí zabývat i elektromotory, k čemuž ovšem nemají vzdělání. V současnosti se tento problém řeší tak, že danou činnost musí dělat dva lidé s různou kvalifikací. Nová úprava bude umožňovat osobám bez elektrotechnického vzdělání složit pro stanovené činnosti zkoušku a pracovat v rámci stanoveného rozsahu na elektrickém zařízení na základě profesní kvalifikace.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Miroslav Beneš

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Legislativa

Doporučujeme